Šeškevičius Darius - Mykolo Romerio universitetas

download report

Transcript Šeškevičius Darius - Mykolo Romerio universitetas

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS
POLITIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS
VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO
INSTITUTAS
VIEŠOSIOS POLITIKOS VERTINIMAS:
VILNIAUS ŠILUMOS TINKLŲ
NUOMOS ATVEJIS
Darius Šeškevičius
VILNIUS, 2014
Temos aktualumas
• Šilumos tiekimo sektoriuje jau daugiau kaip
dešimt metų dalyvauja ir privatus kapitalas;
• Pripažįstama, kad ypač prieš dešimtmetį
valstybė ir savivaldybės neturėjo pinigų
susikaupusiems įsiskolinimams padengti,
sparčiam infrastruktūros atnaujinimui ir
šilumos ūkio modėrnizavimui.
Temos aktualumas (2)
• Tačiau šilumos kainos atskirose Lietuvos
savivaldybėse 2012 m. skyrėsi daugiau nei du
kartus;
• Specialistai kaip pagrindinį šilumos kainų
mažinimo būdą įvardina kuro konversiją, t.y.
perėjimą nuo brangių gamtinių dujų prie
vietinio biokuro.
Šilumos kainos Lietuvoje
2012 m. rugsėjis, ct/kWh su PVM
(Šaltinis. LR Energetikos ministerija, 2012)
Šilumos kainos Lietuvoje (2)
2012 m. rugsėjis, ct/kWh su PVM
(Šaltinis. LR Energetikos ministerija, 2012)
Šilumos kainos Lietuvoje (3)
2012 m. rugsėjis, ct/kWh su PVM
(Šaltinis. LR Energetikos ministerija, 2012)
Tyrimo problema ir tikslas
• Tyrimo problema. Kokie viešojo ir privataus
sektoriaus partnerystės aspektai turėjo
didžiausią įtaką Vilniaus šilumos tinklų
nuomos sutarties tikslų įgyvendinimui?
• Tyrimo tikslas. Atlikti Vilniaus šilumos tinklų
nuomos atvejo vertinimą viešojo ir privataus
sektoriaus partnerystės aspektais.
Kodėl Vilniaus šilumos
tinklų atvejis?
• Vilniaus šilumos tinklai yra pats didžiausias centralizuotos
šilumos tiekėjas Lietuvoje (2012 metais patiekė 2 829,9 tūkst.
MWh šilumos energijos);
• AB „Vilniaus energija“ priklauso I grupės (150 tūkst. MWh per
metus ir didesni šilumos pardavimai) A pogrupio (šilumos
gamybos kuro struktūroje gamtinės dujos sudaro ne mažiau
75 proc.) šilumos tiekėjams pagal Valstybinės kainų ir
energetikos komisijos skirstymą.
• Šiam pogrupiui taip pat priklauso AB „Kauno energija“, AB
„Klaipėdos energija“, AB „Šiaulių energija“, VĮ „Visagino
energija“, tačiau tik AB „Vilniaus energija“ yra privataus
kapitalo įmonė.
Viešojo ir privataus sektorių partnerystės charakteristikos
Metodai – dokumentų analizė, aprašomasis – analitinis
Analizuojamos sutarties vertinimui buvo pasirinktos šios viešojo ir
privataus sektoriaus partnerystės charakteristikos:
Privalumai
Trūkumai
Rizikos
Inovacijų skatinimas ir patirties
Per didelė infrastruktūros
Neskaidrus partnerio
perėmimas
kaina
parinkimas
Rizikų padalinimas
Neigiami ateities fiskaliniai
Problemų sprendimas “už
rodikliai
sutarties ribų”
Nepakankamas sutarčių
Reguliuojamo turto vertės
lankstumas
didinimas
Politikų įtakos apribojimas
Lietuvos šilumos energetikos sektoriaus raida ir viešojo
valdymo ypatumai
Metodai – dokumentų analizės, lyginamasis, sisteminės analizės
Išnagrinėjus Lietuvos šilumos ūkio raidą galima teigti, kad:
• Lietuvos šilumos ūkis įgyvendinus valdymo reformą ženkliai pagerino savo
techninius ir ekonominius veiklos rodiklius;
• LR Šilumos ūkio įstatyme yra besidubliuojančių VKEKK bei savivaldybės
institucijų funkcijų, nustatant šilumos kainas ir tarifus;
• Šilumos ūkio įstatymas išplečia savivaldybių institucijų galias ir suteikia
teises bei pareigas dalyvauti nustatant šilumos kainas bei tarifus;
• Viešojo administravimo subjektų politiniai sprendimai įtakoja šilumos
kainą vartotojams.
LR Vriausybė, Savivaldybių tarybos ir VKEKK
• 2013 metais LR Vyriausybė paskelbė šilumos ūkio
pertvarkymo planą;
• 2013 m. spalio mėnesį buvo pasirašytas ketinimų protokolas
tarp AB „Lietuvos energija“ ir AB „Vilniaus šilumos tinklai“,
kuriuo siekimama iki 2016 m. pabaigos įgyvendinti TE-3
rekonstrukcijos naujos statybos kogeneracinės jėgainės
projektą;
• 2014 m. kovo mėnesį Vilniaus miesto savivaldybės taryba
patvirtino savo ruoštą projektą, neatsižvelgiant į tai, kad AB
„Lietuvos energija“ paruošė savo projektą;
• Koks yra VKEKK vaidmuo šiame procese?
Vilniaus šilumos tinklų nuomos atvejo viešojo ir privataus sektorių
partnerystės aspektais vertinimas
Metodai – pusiau struktūrizuotas ekspertų interviu, kokybinė turinio analizė,
lyginamasis metodas, apibendrinimo metodas
Atlikus empirinį tyrimą ir išanalizavus gautus duomenis, buvo nustatyti:
Partnerystės privalumai:
• privataus sektoriaus partnerio įsipareigojimų vykdymas;
• šilumos ūkio modernizavimas;
• politikų kišimosi į kasdienę įmonės veiklą apribojimas.
Partnerystės trūkumai:
• nepakankamas viešo intereso gynimas ir netinkamas sutarties vykdymo priežiūros
mechanizmas;
• nuomos sutartyje ir valstybiniame reguliavime esančios spragos;
• politinių motyvų dominavimas prieš ekonominius.
Išvados
• Didelę įtaką šilumos kainoms turi ne tik šilumos tiekimo
įmonių techniniai ir ekonominiai rodikliai, tačiau ir viešojo
administravimo subjektų sprendimai;
• Viena iš didžiausių viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės
sutarčių trūkumų yra nesugebėjimas pasinaudoti sutarties
vykdymo priežiūros mechanizmais (nepakankamas viešo
intereso gynimas);
• Tinkamas reguliavimas turi didžiausią poveikį efektyviai
šilumos tiekimo įmonių veiklai, nepriklausomai nuo to ar ji
veikia kaip viešo kapitalo įmonė ar viešojo ir privataus
sektoriaus partnerystės pagrindu.
VIEŠOSIOS POLITIKOS VERTINIMAS:
VILNIAUS ŠILUMOS TINKLŲ
NUOMOS ATVEJIS
EPVmns2-01 gr.
Darius Šeškevičius
Ačiū už dėmesį