Boringer til jordvarme

Download Report

Transcript Boringer til jordvarme

Boringer til jordvarme
Bente Villumsen, civilingeniør, HD
1
26 NOVEMBER 2012
BORINGER TIL JORDVARME
Boringer til jordvarme
› Hvordan etableres en dyb jordvarmeboring?
› Hvordan ser den ud?
› Hvordan foregår borearbejdet?
› Kommer der en geologisk profil ud af borearbejdet?
› Hvad skal borefirmaet tage hensyn til under boringen?
› Hvordan sløjfes en dyb jordvarmeboring?
› Er et spiralanlæg en DYB boring?
1. Typer af jordvarmeboringer - boringer og installationer
2. Borearbejde og dokumentation
3. Sløjfning
2
26 NOVEMBER 2012
BORINGER TIL JORDVARME
Hvad er en boring?
› Bekendtgørelse nr. 1000 af 26. juli 2007 om udførelse og sløjfning af boringer
på land, bilag 1:
Boring
› En boring defineres ved, at den er udført med boreudstyr til tørboring eller
skylleboring. Permanente boringer er udbygget med forerør af stål,
plastmateriale eller lignende. Boringers diameter er i reglen mindre end 60
cm.
Brønd
› En brønd er defineret ved, at den er gravet. Brønde er i reglen udbygget med
mursten eller brøndringe af beton. Brøndes diameter er i reglen større end 60
cm.
3
26 NOVEMBER 2012
BORINGER TIL JORDVARME
Vandforsyningsboring
4
26 NOVEMBER 2012
BORINGER TIL JORDVARME
Almindelig jordvarmeboring
› Dybde
typisk > 130 m
› Dimension
8-10"
5
26 NOVEMBER 2012
BORINGER TIL JORDVARME
Indretning af en jordvarmeboring
Figurer: Rotek
6
26 NOVEMBER 2012
BORINGER TIL JORDVARME
geoKOAX - koaxialsonde
Dybde
typisk 15-30 m
Dimension
typisk 8"
7
26 NOVEMBER 2012
BORINGER TIL JORDVARME
Spiralanlæg
8
26 NOVEMBER 2012
BORINGER TIL JORDVARME
Installation af spiralanlæg
› The installation of the Helix Probes can be carried out using standard site
equipment which can be fitted with a spiral or auger drill bit. The drill bit must
have a min. diameter of 450 mm.
› The borehole should be drilled to a depth of approx. 5 m.
› Wash sand or other suitable excavated material into the probe
9
26 NOVEMBER 2012
BORINGER TIL JORDVARME
Energibrønd, "pindsvin"
Illustrationer fra www.jordvarme.dk
10
26 NOVEMBER 2012
BORINGER TIL JORDVARME
Borearbejde - tørboring
› Oftest 6" og 8" boringer
› Op til ca. 10 m u.t.
› Det er dog muligt at udføre boringer
med en diameter > 1 meter.
› God opløsning på lagdelingen
› God prøvebeskrivelse
› Kan kun bruges i løse sedimenter
› OBS med/uden casing (borerør)
› Hulsnegl giver dårligere prøver
11
26 NOVEMBER 2012
BORINGER TIL JORDVARME
Snegleboring
12
26 NOVEMBER 2012
BORINGER TIL JORDVARME
Skylleboring – direkte og omvendt skylning
13
26 NOVEMBER 2012
BORINGER TIL JORDVARME
Direkte skylleboring og lufthæveboring
14
26 NOVEMBER 2012
BORINGER TIL JORDVARME
Nu skal vi se film
› Lufthæveboring
› Jordvarmeboring
› Jordvarmeboring med engelsk forklaring
› geoKOAX
› Spiralanlæg
› Opfordring: Før tilsyn
Undervisningsmateriale om boringer:
› http://materialeplatform.emu.dk/materialer/ - søg på boringer
15
26 NOVEMBER 2012
BORINGER TIL JORDVARME
Sløjfning af jordvarmeboringer
› § 28. Sløjfning af boringer og brønde skal foretages således, at der ikke
gennem anlægget kan ske forurening af grundvandet eller udveksling af vand
mellem forskellige grundvandsmagasiner.
› § 29. Efterlades der ikke forerør, og er der boret i lerlag, skal lerlagenes
forseglende evne retableres. Under opfyldning med forseglende materiale skal
det påses, at opfyldningen sker i lerlagets dybde og mindst svarende til
tykkelsen af lerlaget.
› Stk. 2. Boringer, som er indtil 10 m dybe, hvor der alene er truffet tørt sand,
og hvor der ikke efterlades forerør, kan fyldes med sand. Dog fyldes og
stampes som minimum den øverste meter ved terræn med forseglende
materiale, såsom lergranulat eller bentonit/cementsuspension.
16
26 NOVEMBER 2012
BORINGER TIL JORDVARME