Peter Hasle

download report

Transcript Peter Hasle

Arbejdsmiljøindsats, virkemidler og
sundhed
– hvor er vi på vej hen?
Startkonference
Center for forskning i arbejdsmiljøindsatser og virkemidler
CAVI
Mandag d. 11. juni 2012, AU, Emdrup Campus
Program
• Velkomst v. Peter Hasle, professor, NFA og projektleder for CAVI
Udviklingstendenser i arbejdsmiljøindsatsen:
• ’Fra regulering til engagement i arbejdsmiljøet’, Klaus T. Nielsen,
lektor, RUC og Hans Jørgen Limborg, arbejdslivsforsker,
Teamarbejdsliv
• ’HR og arbejdsmiljø – Et perfekt match?’, Pia Bramming, lektor,
AU (DPU)
• ’Arbejdsmiljø mellem sidevogn og mainstream’, Per Langaa
Jensen, professor, DTU
Introduktion til CAVI og CAVInet
• ’Om forskningsprogrammet i CAVI og CAVInet’, Peter Hasle,
professor, NFA
Peter Hasle
Introduktion til
forskningsprogrammet i CAVI
Peter Hasle, professor
CAVI startkonference
Mandag d. 11. juni 2012, AU, Emdrup Campus
Hvordan virker arbejdsmiljøindsatser?
Regulering
(indsats)
Arbejdsmiljøarbejde
Arbejdsmiljø
Helbred og
trivsel
Men!
• Kun få simple liniære sammenhænge
• Arbejdsmiljøet præget af vilde problemer
– Årsags-virkningssammenhænge komplekse og uforudsigelige
• Altid kontekstafhængighed
• Forskelle i aktørinteresser og –fortolkninger
• Sammenhæng med helbredsudfald vanskelige at måle
Forskellige perspektiver på virkemidler
Virkemidler?
Udefra og ind:
Hvordan får arbejdsmiljøaktører virksomhederne til at at gøre det,
de tror er bedst for samfund og virksomhed?
Peter Hasle
Indefra og ud:
Hvordan kan virksomheden undgå at arbejdsmiljøet giver problemer
for levering af kerneydelsen
Hvordan virker et virkemiddel?
Antagelsen om
hvordan
indsatsen virker
Eksternt: Marked, stakeholders.
Internt: Ledelse & organisation
Kontekst
Programteori
Resultat
Mekanisme
Ændringer i
arbejdsmiljøet
De årsagssammenhænge som
fremkalder resultater
Peter Hasle
Efter Pawson, 2006
Arbejdsmiljøet er blevet mere komplekst
• På sikkerhedsområdet skyldes ulykkerne komplicerede
samspil mellem teknologi, organisering og mennesker
• På det kemiske område skyldes den største risiko
mange forskellige stoffer i meget små mængder
• På muskelskelet og det psykosociale område skyldes
helbredsskader komplekse samspil mellem fysiske
belastninger, organisering af arbejdet, psykosociale
belastninger og individet
Peter Hasle
Et eksempel:
Fra tunge løft til et komplekst samspil
Incidens af
lænderygbesvær
Her er virkemidlerne langt mere komplekse
Den samlede incidens
Indsats mod tunge løft:
• vægtgrænser
• tekniske hjælpemidler
• forflytningsvejledere
• højere arbejdstempo
• samspil med psykosocialt arbejdsmiljø
• stillesiddende arbejde
• KRAM
Tid
Peter Hasle
Virkemidler – tre hovedtyper
Peter Hasle
Petersen/Limborg 2010
Eksempler på virkemidler
Virkemidlets
programteori
Samfundsmæssigt virkemiddel
Virksomheders
arbejdsmiljøarbejde
Regulering
(pisk)

Love og regler
 Tilsyn

Incitamenter
(gulerod)

Økonomisk støtte til konkrete
indsatser (Forebyggelsesfonden)
 Smileyordningen
 Partsaftaler fx om stress og
mobning

Viden
(prædiken)

BAR-vejledninger og kampagner
 Uddannelsestilbud
 Arbejdsmiljørådgivning

Peter Hasle
Efterlevelse af regler fx om etablering af en arbejdsmiljøorganisationen (AMO)
 Efterkommelse af påbud
Certificering
 Konkret udformning af AMO
 Politikker
 Projektimplementering
Uddannelse af AMO – aktører
 Netværk
 Indhentning af viden
Vigtige karakteristika ved virkemidler
• Teoribaserede
• Virkemidler omsættes aktivt af aktørerne
• Lange årsagskæder hvor alle led har betydning for
resultatet
• Mekanismerne er ikke lineære og har mange feed back
loops
• Mekanismerne er forankret i flere delvist overlappende
sociale systemer
• Virkemidlerne er åbne systemer som selv forandrer de
betingelser som de arbejder under
Konklusion:
• Virkemidler komplekse og svære at undersøge
Pawson, 2006
Peter Hasle
Evidens vigtig for udvikling af virkemidler
• Evidens om virkemidler forstås som den bedst
tilgængelige viden om virkningsmekanismer
• Evidens bygger på systematiske analyser af (helst
mange) undersøgelser of virkningsmekanismer
• Integration af evalueringer i de systematiske analyser
• Behov for at styrke anvendeligheden af de mange
evalueringer på arbejdsmiljøområdet
Peter Hasle
Evidensbaseret virkemiddelforskning
• Anerkendelse af samfundsmæssige interventioners
kompleksitet og ikke-lineære sammenhænge
• Reformulere spørgsmålet
– Fra: om det virker?
– Til: hvorfor, hvordan og hvornår det virker?
• En dataindsamlingsstrategi som bygger på flerstrengede metoder og mange kvantitative og kvalitative
datakilder
• En analysestrategi hvor konklusioner bygger på
mange brikker som passes sammen (eller det
modsatte)
Peter Hasle
En analysemodel
Mekanisme
Samfundsmæssigt
virkemiddel
Mekanisme
Fortolkning
af samfundsmæssigt
virkemiddel
Mekanisme
Arbejdsmiljøarbejde
Mekanisme
Konkrete
ændringer
af arbejdsmiljø
Effekt
(arbejdsmiljø,
helbred,
fravær)
Intern kontekst (social kapital, kerneopgave, ejerforhold, strategi m.v.)
Ekstern kontekst (marked, branche, netværk m.v.)
Peter Hasle
Et forsøg med et simpelt eksempel på
virkemiddel og mekanismer
BAR-vejl. fortolkes
relevant fordi den
udtrykker konsensus om
udsugning og løser
problem med AT
BARvejledning om
udsugning i
storkøkkener
Andre
virkemidler
(tilsyn, regler, AMuddannelse)
Peter Hasle
Den positive
fortolkning fører til
indsats fordi handlemuligheder
gennemskuelige
Fortolkning:
Vejledning
relevant
Indsats fører til ny
udsugning fordi den
afdækker behov og
økonomisk mulige
løsninger
Undersøgelse
af behov og
løsninger
Udsugning fjerner
røg i køkkenet
som fører til færre
kræfttilfælde
Indkøb af nyt
udsugningsanlæg
Mere tilfredse
medarbejdere,
færre kræfttilfælde
Intern kontekst (fx ledelse og medarbejdere anerkende røg i køkkenet som relevant
problem, der findes som personer som har kompetence til at implementere og
økonomien kan bære en investering)
Ekstern kontekst (fx fødevareregler stiller også krav om udsugning, og det er
almindeligt accepteret af der er behov for udsugning)
Center for forskning i arbejdsmiljøindsatser og
virkemidler (CAVI)
• Et center uden mure med fem institutioner som samarbejder
om at udvikle viden om arbejdsmiljøindsatser
– NFA, RUC, DTU, Teamarbejdsliv, AU (DPU)
• Overordnet problemstilling
– Hvilke sammenhænge er der mellem samfundsmæssige
arbejdsmiljøindsatser og arbejdsmiljøarbejdet i
virksomhederne?
• Spørgsmålet kan ikke besvares en gang for alle
• Målet er at opbygge teorier som kan forklare virkningsmekanismerne og som kan anvendes til at kvalificere
indsatser
• Teorierne opbygges gennem empiriske projekter og dialog
med praksis
Peter Hasle
CAVI – de igangværende forskningsprojekter
Bevilling fra Arbejdsmiljøforskningsfonden:
• Et fælles tværgående projekt
• Organisering af arbejdsmiljøarbejdet (AMO)
• Certificeret arbejdsmiljøledelse med fokus på det
psykosociale arbejdsmiljø (CERPA)
• Incitamenter som virkemiddel overfor netværk af små
virksomheder (INVINE)
Yderligere aktiviteteter:
• Muligheder for at evaluere arbejdsmiljøindsatser
(Arbejdsmiljørådet)
• Planer om flere forskningsprojekter
Peter Hasle
Fællesprojektet
• Udvikler tværgående viden og teori om virkemidler
Aktiviteter i 2012
• Taksonomi (overblik) over mulige virkemidler
• Startkonferencen
• International workshop oktober 2012
• Etablering af CAVI netværk
Peter Hasle
Evaluering af arbejdsmiljøindsatser
• Øget brug af evaluering en del af 2020-planen
• Tre workshops om arbejdsmiljøindsatser og evaluering
for medlemmer af Arbejdsmiljørådet og BAR
• En publikation om muligheder og begrænsninger i
evaluering af arbejdsmiljøindsatser
– Udkommer efteråret 2012
Peter Hasle
CAVInet – en invitation
• En kvalificering af virkemidler gennem diskussion af
teori og praksis
• Samarbejde mellem CAVI og DEA
• Åbent for alle interesserede
• To netværksmøder om året
• Det første møde:
– 10. oktober 2012 om regulering af det psykosociale
arbejdsmiljø i europæisk perspektiv
– To forskere fra Holland og England holder oplæg
Peter Hasle
Måske kan vi sammen finde frem til
opskriften på en effektiv arbejdsmiljøindsats
1 del pisk,
3 dele gulerod, en
sjat prædiken…
Arbejdsmiljøindsats
Og så
selvfølgelig
noget viden om
målgruppen
Tak for i dag
• Læs mere om CAVI på www.cavinet.dk
• Tilmelding til CAVInet: http://dea.nu/cavi
Peter Hasle