Louise Ilum Sørensen, NaturErhvervstyrelsen

Download Report

Transcript Louise Ilum Sørensen, NaturErhvervstyrelsen

Forventede ændringer i ordninger efter nyt
Landdistriktprogram
Louise Ilum Sørensen
NaturErhvervstyrelsen
Nyt Landdistriktsprogram 2014-2020
• I 2014 overgik vi til nyt program.
• Med det nye program kommer der nye EU-regler
• Nu bruger vi stadig gamle regler, da programmet er ikke
endeligt godkendt endnu.
• I 2015 åbner vi efter det nye program og nye regler
Titel
2
Krav om prioriteringskriterier og
ansøgningsrunder
• Alle projekter skal prioriteres også selv om der er penge
nok.
• Der vil blive indført ansøgningsrunder.
Titel
3
Nye sanktionsregler
• 3 % sanktion bliver til en 10 % sanktion
• Opdeling i betingelser og forpligtelser
• Forpligtelser skal sanktioneres proportionelt
Titel
4
Nye sanktionsregler
• Alvor: afhænger især af overtrædelsens konsekvenser set i
forhold til, hvad der er formålet med de kriterier, som ikke er
overholdt
• Omfang: (extent) afhænger især af, hvilken virkning
overtrædelsen har haft på operationen som helhed
• Varighed (duration) afhænger især af, hvor længe
overtrædelsens virkninger gør sig gældende, eller af
muligheden for at bringe dens virkninger til ophør med
rimelige midler
Titel
5
Nye sanktionsregler
• Gentagelse (reoccurence) afhænger af, hvorvidt den
samme overtrædelse har fundet sted tidligere enten
inden for de sidste fire år eller i hele programperioden
2014-2020 for så vidt angår den samme støttemodtager
og samme foranstaltning, ELLER når det drejer sig om
en lignende foranstaltning for programperioden 20072013.
Titel
6
Eksempel skiltning
• Eksemplerne på manglende skiltning kan være:
• Manglende overholdelse: Logo og tekst mangler
fuldstændigt.
• Ufuldstændig overholdelse:
– Logo er medtaget, men teksten mangler
– Logo og tekst er for småt til at kunne læses
• Der er en tekst, men den er formuleret anderledes, end
krævet i forordningen
Titel
7
• Påbud om korrektion – ingen sanktion
• Hvis det er muligt at korrigere, skal tilsagnshaver have
påbud om at opsætte korrekt skiltning med en frist på en
måned. Der skal indsendes dokumentation for at kravet
om skiltningen er opfyldt. Hvis det ikke sker inden for
fristen, skal der sanktioneres
• Eksempler, hvor der gives påbud om korrektion inden
tilskuddet udbetales er:
• Påbud om at opsætte et manglende skilt ved en bygning
eller et anlæg
Titel
8
• Korrektion ikke mulig
• Hvis det ikke er muligt at korrigere (fx ved en pjece,
skiltning ved en afsluttet event eller på en hjemmeside,
der ikke længere er aktuel) eller der ikke korrigeres efter
påbud, skal der sanktioneres efter de følgende
retningslinjer:
– Ligegyldigt fejl
– Mindre alvorlige fejl
– Alvorlige fejl
Titel
9
•
•
•
•
Ligegyldige fejl – sanktion = 0 %
Logo og tekst er placeret på en forkert side i pjecen
Farvenuancerne er ikke korrekte
Størrelsen af tekst er ikke korrekt, men læsbar.
• Mindre alvorlige fejl – sanktion = 2 % af
tilskudsbeløbet, dog maks. 50.000 kr.
• Logo mangler, men der er korrekt tekst
• Tekst mangler eller er ikke korrekt, men der er logo
• Farver er forkerte, hvis skiltet ikke er i sort / hvid
• Størrelsen af skiltet er ikke korrekt
• Forkert form (rektangulært / kvadratisk).
Titel
10
• Alvorlige fejl – sanktion = 5 % af tilskudsbeløbet, dog
maks. 50.000 kr.
• Eksempler på alvorlige fejl er:
• Der er ikke skiltet
• Tekst ikke læsbar
• Skiltningen er helt forkert, fx forkert logo, forkert tekst, i
stedet for EU står NATO etc.
Titel
11
Eksempel udbud
• Der er krav om udbud og der er ikke gjort noget: 100 %
nedsættelse af omkostningen der skulle have været i
udbud
• Er der lavet noget vil nedsættelsen være mindre alt efter
hvor alvorligt det er.
Titel
12
Dødvægt
• Der må ikke udbetales til noget som tilsagnshaver ville
lave alligevel.
• Det betyder at vi fjerner igangsætningstilladelserne
Titel
13
• Andre ting
– Krav om digitale ansøgningsskemaer
– Vi undersøger muligheden for opdeling i
forundersøgelse, detail og gennemførelse????
– Hvad siger I?
Titel
14