Dag 1 praksisnær lederudd efterår 2013

download report

Transcript Dag 1 praksisnær lederudd efterår 2013

Velkommen
Ledelse i
Praksis
Anja Gammelgaard Petersen
Uddannelse og jobs
Pt. konsulent, underviser og konceptudvikler på
Ledelses Akademiet, Tietgen Kompetence Center
Tidligere:
HR Strategi og Forebyggelse, Langeland Kommune
Syddansk Universitet
Børn – og Unge Forvaltningen Odense Kommune
Oure Højskole
Uddannelse: Cand. Scient. Idræt og Sundhed, to fags
kandidat i Organisation, kommunikation og
psykosocialt arbejdsmiljø
Lidt om mig som person
• Nysgerrig person, der gerne vil være med, hvor tingene
sker.
• … Og hvis der ikke sker noget, så får jeg det til at ske
.
• Glad og smilende
• Stræber efter at få det bedste frem i folk
• Elsker at bruge mig selv blandt andet i undervisning
• God til at lytte og skabe en god stemning
• Gift og har 3 børn
• Sætter pris på ærlighed
• Elsker at dykke
Mit mål…
Er at give jer en god indsigt i de værktøjer, en
leder kan tage i brug.
At I lærer jer selv bedre at kende – og kan
bruge det i jeres dagligdag.
At I føler jer klædt på til at udvikle jer til en
god leder.
Nyd rejsen !
Hvilken hjernehalvdel er du?
Formål med Ledelse i praksis
 At deltageren kan varetage ledelsesmæssige funktioner i praksis
 At deltageren opnår indsigt i egen ledelsespraksis og skal kunne
definere udviklingsområder og opstille handlingsplaner for egen
ledelsesmæssige udvikling og læring.
 At deltageren gennem kendskab til og anvendelse af fagets teorier
og værktøjer opnår indsigt i egne adfærdsmæssige,
kommunikationsmæssige og ledelsesmæssige styrker og svagheder.
 At deltageren gennem analyse af sammenhæng mellem praksis og
teori kan vurdere hvilket af fagets redskaber, der er relevant at tage
i anvendelse i konkrete ledelsesmæssige situationer.
 At deltagerne opnår metodeforståelse for og færdigheder i at
kunne strukturere et projekt.
Erhvervscase
Eksamen: Mundtlig prøve kombineret med en individuel erhvervscase
og med ekstern censur og bedømmelse efter 7- trins skalaen
Case-oplægget er enten en kort beskrivelse af et
scenarie på maksimalt 2 normalsider svarende til 2 x 2400 tegn inkl.
mellemrum, eller eksempelvis et kort videooplæg, eller lignende, der
skildrer en relevant, virkelighedsnær situation fra egen praksis
Erhvervscasen indgår med en helhedsvurdering som en del af
bedømmelsen.
Formelle krav til
erhvervscasen forside
I laver selv en forside, som skal indeholde disse
oplysninger:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Fagets navn
Titel
Den studerenes fulde navn
Vejleders navn
Uddannelsesinstitutionens navn
Måned og år
Evt. påtegnet hvis materialet skal håndteres fortroligt
Antal tegn inkl. Mellemrum (figurer tæller for et tegn)
Eksamen og opgaveaflevering
Senest den 28. oktober kl. 9.00
afleveres en erhvervscase – 2 siders
oplæg på løsning af en
ledelsesmæssig problematik.
6 nov. – mundtlig eksamen med
udgangspunkt i erhvervscasen.
Aflevering af erhvervscase skal
ske elektronisk – guide ligges på
fronter
Fagets indhold
Ledelsesteori - ledelsesperspektiver
Personlig lederstil-/udvikling
Kommunikation
Lærings- og udviklingsprocesser
Konflikthåndtering
Samt lidt ekstra ud fra jeres screening og kobling
til AMU fag
• Metode/opgaveskrivning - i mindre omfang
•
•
•
•
•
•
Nøgleordet er Ledelse i praksis
Info om lidt af hvert
• Fronter.com/eal – udlevering af kode
• Slides fra gang til gang, supplerende materiale mv.
• Der er mulighed for at printe og kopiere (kopikort hos sekretær)
• Der ligger papir i bygningerne ved kopimaskiner/printere i U
bygningen
• Lektionsplan kommer på fronter senest på mandag
Undervisningens form
 Undervisning
 Øvelser i grupper
 Logbøger
 Refleksioner
 Fremlæggelser
 Selvstudie
 Gruppeopgaver
 Erhvervscase
 Eksamen
•Inspiration
•Diskussion
•Konklusion
Forventninger
Dine forventninger
Mine forventninger
Fælles forventninger
Jeres forventninger
Mine forventninger
Aktiv medvirken
Dialog og refleksion
Åbent sind
Positiv tilgang og nysgerrighed
Anerkendelse af hinandens ressourcer
Feedback er gaver
Nej er ”øv”
Tilladelse til at være ”dum” og menneske
Være ærlig omkring det der er svært og/eller som man ikke
mestrer så godt
 Aftale om ”tavshedspligt”
 At i siger til mig hvis der noget jeg bør vide









Ledelse i praksis ?
Introduktion og ledelsesperspektiver
Udfordringer ved ledelse i praksis
Skriftlighed
Visioner
Strategier
Politikker og
regler
Mundtlighed
Daglig kommunikation
Løsninger i samspil
med medarbejdere,
kolleger og kunder
Dit valg af egen ledelsespraksis
Ledelse i
praksis
Intuition,
situationsfornemmelse
Erfaring
fra praksis
Teorier og
modeller
Ledelsestendensen er navigering af
komplekse processer
Kaos og kompleksitet:
– Meget i dag er tilfældigt
– Det er de mindst tænkelige ændringer,
der pludselig får store konsekvenser
– Intet er statisk
Krav om:
– Selvledelse
– Forskelige former for ledelse,
det skal matche behovet
– Samspil med andre – det relationelle
– Netværk
- Ofte er
situationsbestemt
ledelse et præmis
- Er det noget man kan
lære?
Organisationsteoriernes udvikling
Ledelsesperspektivernes grundtræk
Opgave
Hvad skal en god leder kunne?
Reflekterer løbende over teori og hvordan det
støtter op om hvad en god leder skal kunne
Når man lærer af sine fejltagelser
lærer man kun hvad man ikke skal gøre
og ikke nødvendigvis hvad man skal gøre
– men hvis man lærer af sine sejre og succeser
så er man kommet et skridt videre, for så får
man mulighed for at kopiere det til en anden
gang for man ved jo at det virker
Artikel Århus Stifttidende 2004 – direktør super brugsen og Irma – kåret som årets leder i 2003
Ledelse er et fag!
Hvad er ledelse?
Ledelse er processen, hvormed et individ
påvirker andre gruppemedlemmer frem imod
et organisatorisk mål
Barron & Greenberg 2005
Bredt defineres ledelse også via disse 4
egenskaber:
• samspil
• skabe fælles mål
• løse udfordringer
• opnå resultater
Kom følg mig…
Fremad…
Hov, hvor blev I af…?
Intet lederskab uden følgeskab
Kilde: Kjeld Fredens ”Innovation og ledelse” 2009
Lederskab
Følgeskab
Fælles
mål
Hvad skal der til for at
skabe følgeskab?
Management og Leadership
Management er værktøjer man bruger i dagligdagen og
leadership er, der hvor man går foran som leder, der hvor
man viser vejen og visionen for sine medarbejdere og der,
hvor man som leder får involveret sine medarbejdere.
Steen Hildebrandt
Management
Lederskab
Management vs. leadership
•
Er ikke enten-eller, men både-og:
– Styring og ledelse skal balancere (eksempel gennemførelse
af besparelse kontra skabelse af engagement – på samme
tid?)
•
Pointer:
– Management producerer forudsigelighed og systematik
– Lederskab producerer organisatorisk forandring
– Det gælder om at opretholde den rette (kontekstafhængige)
balance mellem management og lederskab
– En dynamisk og foranderlig omverden stiller store krav til
lederskab!
Refleksionsøvelse
To og to:
Find eksempler på hvornår du udøver
leadership og hvornår du udøver management
Find eksempler på, hvordan de enkelte
ledelsesfokuseringer indgår i din dagligdag
Hvilke elementer af ovenstående præger mest
den måde, som du selv praktiserer ledelse på
Hvad vil du gerne ændre på?
Noter i din logbog
Lederen som person
Ifølge Adizes
Adizes lederprofil
- hvad er dine præferencer
Adizes profilværktøj er ikke videnskabelig, men
kan fint være udgangspunktet for forstå sin egen
og andres adfærd.
Adizes´ lederroller
Fire forskellige roller, som en leder i større eller
mindre omfang skal kunne spille:
• Producentrollen (P)
• Administratorrollen (A)
• Entreprenørrollen (E)
• Integratorrollen (I)
Adizes budskab
En leder skal kunne spille alle fire lederroller i større eller
mindre omfang
Adizes´ kodesystem
Et stort bogstav (fx. P) betyder, at lederen
varetager rollen i stort omfang.
Et lille bogstav (fx. p) betyder, at lederen
varetager rollen i mindre omfang.
Et nul betyder, at lederen slet ikke varetager
denne rolle.
Producentrollen (P)
…at få tanker og planer omsat til konkret handling
Egenskaber ved producentrollen
Handlekraft, arbejdet skal gøres her og nu,
resultatorienteret, præstationsbehov, kærlighed til
produkter eller ydelser, som regel utålmodig,
effektivitetsmenneske.
P er meget opgaveorienteret (hen i mod ”hvad”)
En producent
•
•
•
•
•
•
•
har altid travlt
fokuserer på handling her og nu
er meget flittig - nærmest en ”arbejdsnarkoman”
ansætter ”stik-i-rend-drenge”
beklager sig typisk over, at dagen er for kort
hader langstrakte møder
møder tidligt og går sent hjem
Administratorrollen (A)
…at administrere – holde orden på informationer,
planlægge fokusere på detaljer
Egenskaber ved administratorrollen
Rationel-analytisk, tænker i systemer og orden, har
brug for rammer og regler, meget analyserende, skal
have ro til at finde den ”rigtige” løsning,
ordensmennesker.
A er meget orienteret mod den tekniske del,
mod processen og systemet (”hvordan”)
En administrator
•
•
•
•
er meget optaget af at kontrollere andre resultater
fokuserer på, hvordan arbejdet udføres
er systematisk, langsom, omhyggelig, konservativ
går meget op i procedurer, manualer, love og
regler
• bruger megen tid på planlægning
• har svært ved at tage en beslutning, hvis der er
flere mulige løsninger
Entreprenørrollen (E)
…iværksætteren
Egenskaber ved entreprenørrollen
Innovator, spørger: ”Er det de rigtige opgaver, vi
laver? Svarer de til morgendagens krav? Laver vi
dem på den rigtige måde?” Er kreativ, risikovillig og
vedholdende.
En entreprenør
• er optaget af at sælge sine ideer
• virker karismatisk og begejstret
• er optaget af at finde nye muligheder til produkter
og processer
• bliver hurtigt træt af rutineopgaver
• har tendens til at have for mange bolde i luften på
en gang
• ansætter gerne nogle, som er gode til at ”lytte og
klappe
Integratorrollen (I)
…skabe et fællesskab, hvor der er plads til alle
Egenskaber ved integratorrollen
Beskæftiger sig meget med menneskers (forskellige)
behov, god lytter, god til at integrere de forskellige
ideer til en fælles plan. Ofte en væsentlig del af
organisationskulturen, interesserer sig meget for det
sociale system frem for det formelle system.
En integrator
•
•
•
•
•
•
indgår kompromisser
søger at få alle med
er menneskeorienteret
har det dårligt, hvis andre er kede af det
søger at skabe et godt fællesskab
søger at løse konflikter
Opgave – din Adizes-profil
Sum for dig selv over dine resultater (5 min.):
Overvej hvorvidt profilen giver et godt billede af præferencer og se om du
har mere end 3 i forskelle nogle steder – overvej hvorfor
Gå sammen med din makker:
Beskriv dit hjem for din makker – makkeren gætter på hvilken profil du har
og begrunder sit gæt – herefter byttes der
Drøft med din makker hvad du har som høj fokus og hvad det betyder i dit
arbejde som leder
Drøft også elementer der har lav fokus og hvad det betyder i dit arbejde
som leder
Hvad bør du være bevidst om fremadrettet/hvor kan du øve dig og hvordan
(øv jer i at være specifikke)
Tag jeg tid til at skrive i logbogen
Hvilke opgave der udfører du
som leder?
Hjemmeopgave til næste gang:
• Logbog over en typisk arbejdsuge
•
•
Kort omtale af arbejdsopgaverne de enkelte dage
Anslået tidsforbrug på hver enkelt
arbejdsopgave
Anvend evt. jeres kalender som dokument/log
Til næste gang
• Læs kapitel 1- 4
• Hjemmeopgave
Tak for nu!