operativni marketing plan turizma hrvatske za 2013 godinu

Download Report

Transcript operativni marketing plan turizma hrvatske za 2013 godinu

H r v a t s k a t u r i s t i č k a z a j e d n i c a

rujan-listopad 2012.

OPERATIVNI MARKETING PLAN TURIZMA HRVATSKE ZA 2013. GODINU

TURIZMA HRVATSKE ZA 2013. GODINU

&

OMPTH 2013.

1. KRONOLOGIJA PRIPREME I IZRADE OMPTH 2013.

• • • •

03.04.2012. donesena odluka Turističkog vijeća HTZ-a na prijedlog Ministra g. Veljka Ostojića Izvođači: tvrtke THR i Horwath Consulting, autori Strateškog marketinškog plana hrvatskog turizma za razdoblje 2010.-2014.

Turističko vijeće HTZ imenovalo je Odbor za koordinaciju projekta izrade OMPTH 2013. na čelu s Ministrom g. Veljkom Ostojićem.

Postupak izrade i usvajanja:

Održane 3 radionice 24. 5. 2012., 18. 6. 2012. i 09. 7. 2012. za Odbor za koordinaciju projekta i Turističko vijeće HTZ-a

 

09. 7. 2012. održana je prezentacija konačnog prijedloga OMPTH 2013. za relevantne subjekte javnog i privatnog turističkog sektora Hrvatske.

24. 8. 2012. OMPTH je usvojen na sjednici Turističkog vijeća HTZ-a

& 3

OMPTH 2013.

2. POLAZNE POSTAVKE

OMPTH 2013. predstavlja tranzicijski plan, koji prethodi novom strateškom, operativnom i organizacijskom marketing planu za razdoblje 2014.

– 2018.

SMPHT 2010. – 2014.

OMPTH 2013.

SMPHT 2014. – 2018.

& 4

OMPTH 2013.

3. TEMELJNI CILJEVI ZA 2013.

1.

Povećanje broja dolazaka u razdoblju pred i posezone 2.

Povećanje broja dolazaka u kontinentalnim odredištima

& 5

OMPTH 2013.

Polazeći od analize postojećeg stanja, kroz radne prijedloge, Odbor za koordinaciju i članovi TV HTZ na održanim radionicama zacrtali su temeljna opredjeljenja budućeg djelovanja.

& 6

1

OMPTH 2013.

Povećani napori u razvoju proizvoda (dizajn vrijednosti) kao ključna komponenta marketinga (potpora razvoju DMK i DMO, razvoj marketing brendova, itd.).

2 3

Značajno povećanje ulaganja u “online” marketing. Znatno veći proračun za online oglašavanje, viralni marketing, upravljanje Internet marketingom, mobilni marketing, planiranje rezervacijskog sustava, itd.

Bolje i lakše udruženo oglašavanje. Veći proračun, jednostavniji modeli i procedure za suradnju sa subjektima javnog i privatnog sektora.

4

Relevantna poboljšanja izvršenih aktivnosti.

u metodama mjerenja učinkovitosti

& 7

OMPTH 2013.

4. PREDLOŽENE PROMJENE AKTIVNOSTI MARKETING MIKSA U ODNOSU NA 2012. GODINU

& 8

OMPTH 2013.

PRIJEDLOG STRUKTURE MARKETING MIKSA ZA 2013. GODINU 1. Administrativni troškovi Broj aktivnosti

5

% aktivnosti

15%

% proračuna

20%

2. Dizajn vrijednosti 3. Komunikacija vrijednosti

5 12 15% 35% 4% 51%

4. Distribucija i prodaja vrijednosti 5. Interni marketing 6. Marketin ška infrastruktura 7. Potpora nerazvijenima 8. Razno

5 3 4 15% 9% 12% 11% 2% 3% 6% 4% & 9

OMPTH 2013.

PRIJEDLOG STRUKTURE MARKETING MIKSA ZA 2013. GODINU

1. Administrativni troškovi

Ukupno 1.1 Uredi, predstavništva i ispostave 1.2 Troškovi Glavnog ureda 1.3 Skladište i logistika 1.4 Nadzor 1.5 Nadzorni odbor i Turističko vijeće 2012. ( €) 7.966.667

5.600.000

1.466.667

706.667

100.000

93.333

2013. ( €) 6.468.001

4.200.000

1.466.667

494.667

186.667

120.000

2013./2012.

-19% -25% 0% -30% +87% +29% Vizualno

& 10

UREDI I PREDSTAVNIŠTVA U INOZEMSTVU

OMPTH 2013.

Smanjenje sredstava za 25%

 Redukcija troškova najma i drugih troškova funkcioniranja ureda predstavništava i ispostava u inozemstvu  Povećana usklađenost aktivnosti predstavništava i ispostava u inozemstvu s marketing ciljevima  Poboljšana učinkovitost i osiguranje iste razine kvalitete djelovanja & 11

OMPTH 2013.

SKLADIŠTE I LOGISTIKA

Smanjenje sredstava za 30%

Vanjski angažman za upravljanje skladištem i distribucijom

Značajno smanjenje volumena materijala koji se skladišti i distribuira

& 12

OMPTH 2013.

NADZOR

Povećanje sredstava za 87%

 Nadzor sukladno Zakonu o turističkim zajednica i promicanju hrvatskog turizma  Evaluacija promotivnih aktivnosti HTZ-a - metode praćenja agregiranih i segmentiranih turističkih performansi (kvantifikacija ukupnog broja dolazaka i noćenja, kvantifikacija turističke potrošnje, iskorištenosti/zauzetosti smještajnih kapaciteta), analize trendova, studijama konverzije i dr.

 trening i edukacija zaposlenih u Glavnom uredu i sustavu turističkih zajednica koji će provoditi evaluaciju izvedbe i raditi po mjerama za praćenje  izrada priručnika Standardnih Operativnih Procedura (SOP) do 2014. godine.

& 13

OMPTH 2013.

PRIJEDLOG STRUKTURE MARKETING MIKSA ZA 2013. GODINU

1. Administrativni troškovi

POVEĆATI ZADRŽATI REDUCIRATI Nadzor Nadzorni odbor i Turističko vijeće Troškovi Glavnog ureda Uredi i predstavništva Skladište i logistika 186.667

€ +87% 120.000

€ +29% 1.466.667

€ 4.200.000

€ -25% 494.667

€ -30%

& 14

OMPTH 2013.

PRIJEDLOG STRUKTURE MARKETING MIKSA ZA 2013. GODINU

2. Dizajn vrijednosti

Ukupno 2.1 Potpore manifestacijama 2.2 Potpora razvoju DMO 2.3 Razvojni program DMK 2.4 Ured kulturnog turizma 2.5 Marketing brendovi Hrvatske DOMUS BONUS projekt 2012. ( €) 636.000

200.000

33.333

376.000

26.667

2013. ( €) 1.250.400

400.000

300.000

300.000

150.400

100.000

0 2013./2012.

+97% +100% +800% NOVO -60% NOVO -100% Vizualno

& 15

OMPTH 2013.

POTPORE MANIFESTACIJAMA

Povećanje sredstava 100%

(50% sredstava za manifestacije u pred i posezoni, a 50% sredstava u glavnoj sezoni)  mali broj događaja kako bi proračuni mogli biti učinkoviti  Veća involviranost lokalnih turističkih zajednica i turističke industrije  Događanja koja su motiv dolaska i koja generiraju veći broj turista i posjetitelja, veći direktni i indirektni prihod i medijsku eksponiranost  Događanja koja imaju međunarodni imidž  Događanja koja prikazuju identitet regije/destinacije  Organizatori koji imaju sposobnost upravljanja događanjem  Evaluacija rezultata događanja (kvantifikacija broja dolazaka i noćenja, direktnih i indirektnih prihoda, medijske pokrivenosti i dr.) & 16

OMPTH 2013.

POTPORA RAZVOJU DMO

Povećanje sredstava za 800%

 operativno djelovanje turističkih zajednica kao destinacijskih menadžment organizacija (DMO), s ciljem povećanja konkurentnosti destinacija i dinamiziranja lokalne gospodarske aktivnosti  definiranje strateškog plana upravljanja destinacijom (inventarizacija resursa, postavljenje jasnih ciljeva i vizije)  identifikacija ključnih subjekata na području svake DMO koji imaju interes ili mogućnost utjecaja na razvoj i povećanje konkurentnosti destinacije  uspostavljanje sustava destinacijskog menadžmenta (definiranje klastera, marketing strategije, sustava upravljanja posjetiteljima i dr.)  edukacijski programi (radionice, seminari) od strane neovisnih stranih i domaćih stručnjaka, te priprema radnih grupa u regionalnim turističkim zajednicama & 17

OMPTH 2013.

POTPORA RAZVOJU DMK

NOVO

 Kreiranje 10-15 DMK koje bi počele djelovati u 2014.

 Cilj je kreiranje jedinstvenih i pamtljivih doživljaja i turističkih paketa posebnih interesa u razdoblju pred i posezone i na kontinentu  Identifikacija i evaluacija poslovnih mogućnosti po temama i regijama  razvoj poslovnog modela za potencijalne DMK i studija izvedivosti i njihove profitabilnosti  Objava javnog natječaja za selekciju najboljih kandidata za DMK i definiranje javnih sredstava potpore za razvoj DMK  Organiziranje 6-10 regionalnih edukativnih seminara o procesu kreiranja DMK i foruma u Zagrebu  Izrada „Poduzetničkog priručnika“ koji će sadržavati detaljna objašnjenja i definiciju DMK, način njihovog funkcioniranja, njihove funkcije i zadaće, korake kreiranja DMK, ključne faktore uspjeha, tipologiju javnih sredstava potpore, uspješne primjere drugih DMK-ova, te studiju izvedivosti za DMK modele & 18

OMPTH 2013.

URED ZA KULTURNI TURIZAM

Smanjenje sredstava za 60%

 Transformacija s podrške malim događanjima na aktivnosti s velikim utjecajem  Podrška za najviše 5 događanja prema njihovom utjecaju na postavljene ciljeve, te promociju kulturnog turizma Hrvatske  Inventarizacija kulturne baštine/resursa i objava u digitalnom obliku (dostupnost na mikro stranici za kulturu na Internet stranici HTZ)  Produkcija visokokvalitetnih multimedijalnih materijala koji prikazuju kulturnu baštinu i ponudu u pred i posezoni te na kontinentu  izdavanje samo ključnih publikacija i nastupi na odabranim sajmovima  Provođenje edukacije i nagrade u kulturnom turizmu & 19

OMPTH 2013.

MARKETING BRENDOVI HRVATSKE

NOVO

 Povećanje percepcije vrijednosti za turiste i poboljšanje imidža i položaja hrvatskih destinacija  Identifikacija i razvoj tri brenda koja je isplativo razviti (za segment kampova, hotelijerstva i privatnog smještaja), a dugoročno 5-6 brendova za unapređenje strukture turističkih atrakcija, resursa i usluga  Izrada strategije i poslovnog plana (prihodi, troškovi, ponuđena vrijednost, ciljevi, ključni resursi, podrška i dr.), kao i trogodišnjeg razvojnog i marketinškog plana za svaki brend (2014.-2016.)  Definiranje podrške od strane Ministarstva turizma i HTZ (tehnička podrška u implementaciji, promocija i dr.)  definiranje i usuglašavanje pravila o sudjelovanju u razvoju i promociji brendova (obvezno potpisivanje ugovora s uključenim kompanijama)  organizacija edukativnih radionica, seminara i stručnih radnih skupina čime će se razviti učinkovito sinergijsko djelovanje svih nositelja turističke ponude. & 20

OMPTH 2013.

PRIJEDLOG STRUKTURE MARKETING MIKSA ZA 2013. GODINU

2. Dizajn vrijednosti

KREIRATI POVEĆATI REDUCIRATI ELIMINIRATI Razvojni program DMK Marketing brendovi Hrvatske Potpora manifestacijama Ured za kulturni turizam Domus Bonus projekt 300.000

€ 100.000

€ 400.000

€ +100% Potpora razvoju DMO 150.400

€ -60% 300.000

€ +800%

& 21

OMPTH 2013.

PRIJEDLOG STRUKTURE MARKETING MIKSA ZA 2013. GODINU

3. Komunikacija vrijednosti

Ukupno 16.463.333

2012. ( €) 16.769.732

2013. ( €) +2% 2013./2012.

Vizualno A. Online komunikacije 3.1 Internet oglašavanje 3.2 SEO + SEM strategija 1.876.666

1.196.333

467.000

3.3 Viralna marketing kampanja 3.4 Upravljanje Internet stranicom(1) 160.000

3.5 Putopisni blogovi

E-newsletter ( međunarodni)

40.000

Centralni pretraživač(2)

13.333

(1) Ova aktivnost već uključuje „Centralni pretraživač” i njegov proračun.

(2) Proračun za Centralni pretraživač i sadržaj je premješten unutar aktivnosti „3.4 Upravljanje Internet stranicom”.

&

4.600.000

2.500.000

800.000

600.000

500.000

200.000

0 0 +145% +109% +71% NOVO +213% NOVO -100% -100%

22

OMPTH 2013.

PRIJEDLOG STRUKTURE MARKETING MIKSA ZA 2013. GODINU

3.A. Online komunikacije vrijednosti

KREIRATI POVEĆATI ELIMINIRATI Viralna marketing kampanja Internet oglašavanje SEO i SEM strategija Upravljanje Internet stranicom E-newsletter ( međunarodni) 600.000

€ Blog putovanja 2.500.000

€ +109% 800.000

€ +71% 500.000

€ +213% Centralni pretraživač 200.000

& 23

OMPTH 2013.

PRIJEDLOG STRUKTURE MARKETING MIKSA ZA 2013. GODINU

3. Komunikacija vrijednosti

B. Offline komunikacije 3.6 Udruženo oglašavanje 3.7 Oglašavanje 3.8 Odnosi s javnošću i Newsletter 3.9 Bro šure i info kolaterali 3.10 Servis dobrodošlice 3.11 Suveniri i ostali promidžbeni materijali 3.12 Info punktovi i signalizacija 2012. ( €) 2013. ( €) 14.586.667

6.033.333

7.046.667

586.667

626.667

53.333

213.333

26.667

12.169.732

7.500.000

3.389.732

1.000.000

150.000

53.333

50.000

26.667

2013./2012.

-17% +24% -52% +71% -76% 0% -76% 0% Vizualno

& 24

OMPTH 2013.

Internet OGLAŠAVANJE

Povećanje sredstava za 109%

 Oglašavanje na online portalima s više fokusa na specifične sadržaje i pred i posezonu i kontinent, a manje općih poruka  Poboljšanje i povećanje prisutnosti i aktivnosti na društvenim mrežama  Smanjenje broja tržišta, ali promocija s većim sredstvima na odabranim relevantnim/reprezentativnim portalima  Povećanje broja impresija na tržištima kroz Google Adwords strategiju  SEO strategija - Kontinuirano praćenje performansi Internet stranica  SEM optimizacija - poboljšano pozicioniranje Internet stranice na pretraživačima & 25

OMPTH 2013.

VIRALNA MARKETING KAMPANJA

NOVO

 Razvoj snažne i atraktivne kampanje temeljene na originalnim pričama i idejama s ciljem povećanja dolazaka u pred i posezoni i na kontinentu  Identifikacija ciljnih skupina s visokim potencijalom za društvene mreže kojima će biti plasirane odabrane poruke  Putem međunarodnog natječaja odabir originalnih priča koje se šire putem društvenih mreža i elektroničkih oblika komuniciranja  Putem međunarodnog natječaja odabir agencije za online oglašavanje koja će u suradnji s PR agencijom provesti viralnu kampanju & 26

OMPTH 2013.

UPRAVLJANJE Internet STRANICOM

Povećanje sredstava za 213%

 Unapređivanje sadržaja i više orijentacije na marketinške ciljeve  Nadogradnja i osvježavanje sadržaja  Optimizacija Internet stranice za mobilne uređaje i ostale prijenosne uređaje  Razvoj aplikacija za sve platforme  Optimizacija trenutnog pretraživača (mogućnosti navigacije, estetski dojam, novi filteri)  Unapređivanje multimedijalnih sadržaja koji se nude online  Poboljšanje prisutnosti na kanalima društvenih medija  Kreiranje mikro stranica sa sadržajima pred i posezone i kontinent & 27

OMPTH 2013.

BLOG PUTOVANJA

NOVO

 Organiziranje najmanje dva putovanja relevantnih blogera s ključnih tržišta (12-15 sudionika) s ciljem povećanja svijesti o ponudi u pred i posezoni i na kontinentalnim destinacijama, te određenih turističkih proizvoda  Identifikacija najutjecajnijih blogera na ključnim tržištima u suradnji s predstavnicima HTZ u inozemstvu  Kreiranje putovanja za blogere s aktivnostima/događanjima koja će im omogućiti realna i jedinstvena iskustva različita od onih u konkurentskim zemljama  Veća suradnja s lokalnim subjektima i njihov veći doprinos u organizaciji i realizaciji studijskih putovanja blogera  Kreiranje specijalizirane mikro stranice za blogere unutar Internet stranice HTZ & 28

OMPTH 2013.

UDRUŽENO OGLAŠAVANJE

Povećanje sredstava za 24%

 Smanjenje modela na sedam  isključivo promocija programa za pred i posezonu, a iznimno za cijelu godinu za kontinent (osim Grada Zagreba)  isključivo promocija programa tour operatora i turističkih agencija koji imaju organizirani prijevoz i noćenja na destinaciji, a niti jedan program ne može se kandidirati po više modela  prednost i povoljniji tretman u oglašavanju za kontinent (osim Grada Zagreba)  prednost u odabiru promotivnih kampanja i/ili promotivnih/prodajnih kanala u kojem će Hrvatska turistička zajednica oglašavati hrvatski turizam imati će programi u kontinuitetu, s duljim trajanjem i duljim boravcima gostiju na destinaciji  Posebno definirani model za oglašavanje prema interesu županija & 29

OMPTH 2013.

OFFLINE OGLAŠAVANJE

Smanjenje sredstava za 52%

 Definiranje nove strategije za offline oglašavanje  Fokusiranje na ključna tržišta i regije s visokim potencijalom za putovanja u pred i posezoni i na kontinent (emitivna područja dostupna automobilom i/ili dobrim zračnim vezama s Hrvatskom)  Fokusiranje proračuna na ciljane kanale koji već postoje na tržištu, te povećanje sveukupne učinkovitosti  Povećanje prisutnosti na selektivnim TV kanalima i tiskanim medijima, uz istovremeno smanjenje prisutnosti u općim medijima (TV i tiskani)  Provođenje usmjerenijih offline kampanja u korelaciji s postavljenim ciljevima, odnosno povećanjem svijesti o mogućnostima hrvatske turističke ponude u pred i posezoni i na kontinentu & 30

ODNOSI S JAVNOŠĆU

Povećanje sredstava za 71%

 Odabir profesionalne globalne PR agencije koja će upravljati imidžom Hrvatske na ključnim tržištima

OMPTH 2013.

 Orijentacija PR aktivnosti sukladno postavljenim ciljevima  Osiguranje pozitivnog prikazivanja i vidljivost/prisutnost Hrvatske u svim komunikacijskim kanalima & 31

OMPTH 2013.

BROŠURE I INFO KOLATERALI

Smanjenje sredstava za 76%

 smanjenje broja i obujma postojećih tiskanih brošura  Definiranje standarda i sadržaja brošura  Tiskanje tri nove brošure (pred i posezona, kontinent i brendovi)  Poboljšanje postojećih brošura i njihova digitalizacija i prilagodba formatima za mobilne uređaje & 32

SUVENIRI I OSTALI PROMIDŽBENI MATERIJALI

Smanjenje sredstava za 76%

 Smanjenje obujma proizvodnje suvenira  Definiranje tri linije suvenira (osnovna, srednja i luksuzna) i odabir proizvoda unutar svake linije  Usklađivanje sadržaja sa smjernicama brending strategije

OMPTH 2013.

& 33

OMPTH 2013.

PRIJEDLOG STRUKTURE MARKETING MIKSA ZA 2013. GODINU

3.B. Offline komunikacije vrijednosti

POVEĆATI Udruženo oglašavanje ZADRŽATI Servis dobrodošlice Offline oglašavanje REDUCIRATI Brošure ni kolaterali Suveniri i promidžbeni materijali 7.500.000

€ +24% Odnosi s javnošću i newsletter 53.333

€ Info punktovi i signalizacija 3.389.732

€ -52% 150.000

€ -76% 50.000

€ -76% 1.000.000

€ +71% 26.667

&

OMPTH 2013.

PRIJEDLOG STRUKTURE MARKETING MIKSA ZA 2013. GODINU

4. Distribucija i prodaja vrijednosti

2012. ( €) 2013. ( €) Ukupno 4.1 Nastupi na turističkim sajmovima 4.2 Hrvatski kongresni i insentiv ured 4.3 Studijska putovanja i "Buy Croatia" radionice 4.4 Prezentacije Hrvatske 4.5 Dizajn i planiranje Rezervacijskog sustava 5.314.667

3.514.667

493.333

506.667

800.000

3.732.933

2.475.333

493.333

364.267

200.000

200.000

2013./2012.

-30% -30% 0% -28% -75% NOVO Vizualno

& 35

OMPTH 2013.

NASTUPI NA SAJMOVIMA

Smanjenje sredstava za 31%

 Smanjenje broja sajmova i optimizacija nastupa u korelaciji s postavljenim ciljevima  Eliminacija sajmova na sekundarnim tržištima i onih sajmova koji ne generiraju visoki povrat investicija  Racionalizacija troškova sajamskih nastupa  Visok stupanj involviranosti i suradnje s privatnim sektorom  Pojačana promocija pred i posezone i kontinentalnih destinacija & 36

OMPTH 2013.

STUDIJSKA PUTOVANJA I “Buy Croatia” RADIONICE

Smanjenje sredstava za 28%

 Optimizacija i profesionalizacija studijskih putovanja i radionica  Revidiranje sadržaja putovanja i radionica sukladno postavljenim ciljevima  Selektivniji i profesionalniji odabir sudionika s fokusom na one koji generiraju veći obujam poslovanja  Definiranje atraktivnog programa i veća uključenost privatnog sektora  Postizanje veće uključenosti domaćih subjekata na radionicam a & 37

OMPTH 2013.

PREZENTACIJE HRVATSKE

Smanjenje sredstava za 75%

 Smanjenje broja prezentacija  Fokus prezentacija na ključna tržišta i u funkciji postavljenih ciljeva  Selekcija događaja na kojima će se održavati prezentacije  Prilagođavanje sadržaja prezentacija s naglaskom na ponudu u pred i posezoni i kontinentu & 38

OMPTH 2013.

DIZAJN I PLANIRANJE NOVOG REZERVACIJSKOG SUSTAVA

NOVO

 Sa zainteresiranim subjektima javnog i privatnog sektora, te u suradnji s vanjskom organizacijom definirati će se cjelokupna strategija rezervacijskog sustava (što prodavati, kome prodavati, tko će prodavati…)  definiranje upravljačkog modela rezervacijskog sustava (ljudski resursi, odgovornosti i dr.)  Definiranje tehničkih zahtjeva/specifikacija ovog alata  Suradnja s ključnim akterima javnog i privatnog sektora/turističkom industrijom & 39

OMPTH 2013.

PRIJEDLOG STRUKTURE MARKETING MIKSA ZA 2013. GODINU

4. Distribucija i prodaja vrijednosti

KREIRATI ZADRŽATI Dizajn i planiranje rezervacijskog sustava Hrvatski kongresni i insentiv ured Nastupi na turističkim sajmovima REDUCIRATI Studijska putovanja i “Buy Croatia” radionice Prezentacije Hrvatske 200.000

€ 493.333

€ 2.475.333

€ -30%

&

364.267

€ -28% 200.000

€ -75%

40

OMPTH 2013.

PRIJEDLOG STRUKTURE MARKETING MIKSA ZA 2013. GODINU

5. Interni marketing

2012. ( €) Ukupno 5.1 Edukacija HTZ + TZ + Industrija 5.2 Nagrade (Volim Hrvatsku + Hrvatska turistička nagrada) (3) 5.3 E- newsletter (nacionalni)

Suradnja sa HOO (4) Potpora aktivnostima strukovnih udruga(4)

420.000

13.333

200.000

40.000

133.333

33.333

(3) Segment Uređenost iz aktivnosti „Volim Hrvatsku” (34.400€) premješta se u proračun za 2013. (4) Aktivnosti za koje je odgovorno Ministarstvo turizma

2013. ( €) 507.867

300.000

165.600

42.267

0 0 2013./2012.

+21% +2150% -17% +6% -100% -100% Vizualno

& 41

OMPTH 2013.

EDUKACIJA O MARKETINGU

Povećanje sredstava 2150%

 U suradnji s vanjskim institucijama oblikovati će se sadržaji i organizirati program edukacije o marketingu za djelatnika svih razina sustava turističkih zajednica i subjekata turističkog sektora  Tematizirana edukacija radi poboljšanja marketinških znanja, posebice za online marketing  Održavanje foruma s relevantnim vanjskim govornicima, primjerima dobre prakse i inovativnim marketinškim aktivnostima & 42

OMPTH 2013.

PRIJEDLOG STRUKTURE MARKETING MIKSA ZA 2013. GODINU

5. Interni marketing

POVEĆATI REDUCIRATI ELIMINIRATI Edukacija zaposlenih u sustavu HTZ-a E-newsletter (nacionalni) Nagrade Suradnja s HOO Potpora strukovnim udrugama 300.000

€ +2150% 42.267

€ +6% 165.600

€ -17%

& 43

OMPTH 2013.

PRIJEDLOG STRUKTURE MARKETING MIKSA ZA 2013. GODINU

6. Marketinška infrastruktura

Ukupno 6.1 Produkcija multimedijalnih materijala 6.2 Istraživanje tržišta 6.3 Turistički informacijski sustav 6.4 Optimizacija digitalne baze podataka

Suradnja sa međunarodnim institucijama(4)

2012. ( €) 359.333

226.000

20.000

80.000

33.333

2013. ( €) 957.733

311.066

300.000

266.667

80.000

0 2013./2012.

+166% +38% +1400% NOVO 0% -100% Vizualno

(4) Aktivnosti za koje je odgovorno Ministarstvo turizma & 44

PRODUKCIJA MULTIMEDIJALNIM MATERIJALA OMPTH 2013.

Povećanje sredstava za 38%

 Definiranje novih standarda proizvodnje multimedijalnih materijala i selekcija atributa i poruka za komunikaciju (korelacija s ciljevima)  Proizvodnja do 10 novih video materijala u trajanju do 30 sekundi na temu pred i posezone, kontinenta i brendova  Izrada mikro stranice na kojoj će biti prikazani svi multimedijalni materijali  Definiranje uvjeta korištenja video materijala za ostale subjekte & 45

OMPTH 2013.

ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA

Povećanje sredstava za 1400%

 Prikupljanje relevantnih i svježih podataka važnih za razvoj i promociju turizma u cjelini i/ili pojedinih segmenata/proizvoda  U suradnji s vanjskom institucijama provođenje dubinskih istraživanja 5-6 ključnih emitivnih tržišta  Definiranje prioritetnih informacija i ciljeva prikupljanja informacija (Istraživanje potražnje, ponude, konkurencije i dr.)  Stvaranje baze podataka za usmjeravanje i optimizaciju promotivnih aktivnosti  Objava rezultata istraživanja i podataka na Internet stranici HTZ kako bi ih mogli koristiti svi subjekti javnog i privatnog sektora & 46

OMPTH 2013.

TURISTIČKI INFORMACIJSKI SUSTAV I OPTIMIZACIJA BAZE PODATAKA

NOVO

 Kreiranje jedinstvenog/uniformiranog online sustava za prijavu i odjavu turista i praćenje prikupljanja i distribucije uplata boravišne pristojbe  Mogućnost dobivanja podataka u realnom vremenu i kreiranja izvještaja po potrebi  Kreiranje baze podataka i prikupljanje novih informacija s ciljem korištenja podataka za nadolazeću CRM platformu & 47

OMPTH 2013.

PRIJEDLOG STRUKTURE MARKETING MIKSA ZA 2013. GODINU

6. Marketinška infrastruktura

POVEĆATI ZADRŽATI ELIMINIRATI KREIRATI Turistički informacijski sustav Istraživanje tržišta Produkcija multimedijalnih materijala Optimizacija digitalne baze podataka Suradnja s međunarodnim institucijama 266.667

€ 300.000

€ +1400% 311.066

€ +38%

&

80.000

48

OMPTH 2013.

PRIJEDLOG STRUKTURE MARKETING MIKSA ZA 2013. GODINU

7. Potpora turistički nerazvijenim područjima

(5) 2012. ( €) Ukupno 1.800.000

€ 2013. ( €) 1.800.000

€ 2013./2012.

Vizualno

8. Razno

Ukupno 2012. ( €) 66.667

€ 2013. ( €) 1.200.000

€ 2013./2012.

Vizualno

(5) “Potpora na turistički nerazvijenim područjima” profitira od marketinških aktivnosti i proračuna do 4.320.000€ u 2012 i 4.820.000€ u 2013.

& 49

OMPTH 2013.

POTPORA NERAZVIJENIMA

Ista razina sredstava

 Definiranje učinkovitijeg sustava potpora  Usmjeravanje potpora na područja s najvećim razvojnim potencijalom  Usmjeravanje potpora na projekte koji će imati najveći doprinos razvoju  Definiranje novih razvojnih kriterija za evaluaciju projekata  Evaluacija prijedloga od strane nepristranih eksperata  Definiranje različitih razina potpore  U suradnji s vanjskom institucijom definiranje kriterija i mjerila za odobravanje potpore i odabir projekata & 50

OMPTH 2013.

EVALUACIJSKE TEHNIKE I ALATI ZA KONTROLU UČINKOVITOSTI Praćenje turističkih performansi Analiza trendova i oglednih primjera ROI Kalkulacije (jednostavni kauzalitet) Istraživanja komunikacija i stavova Kalkulacije povrata na investicije (ROI) Evaluacija oglašavanja i medija

Izvor: UNWTO priručnik o evaluaciji marketinških aktivnosti NTO-ova (UNWTO’s handbook on Evaluating NTO Marketing Activities)

Source &

Evaluacija svih promotivnih aktivnosti NTO-a

51

OMPTH 2013.

PLAN IMPLEMENTACIJE – KORACI PO KVARTALIMA

21

korak IX-XII 2012.

33

koraka I-IV 2013.

14

koraka V-VIII 2013.

13

koraka IX-XII 2013.

& 52

OMPTH 2013.

PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2013. U USPOREDBI S 2012. MARKETINŠKA AKTIVNOST 1. Administrativni troškovi 2. Dizajn vrijednosti 3. Komunikacija vrijednosti A.

Online komunikacije B.

Offline komunikacije 4. Distribucija i prodaja vrijednosti 5. Interni marketing 6. Marketinška infrastruktura 7. Potpora nerazvijenima 8. Razno UKUPNO 2012. (€) 2013.(€) 2013/2012 Vizualno 7.966.667 636.000 16.463.333 1.876.666 14.586.667 5.314.667 420.000 359.334 1.800.000 66.667 33.026.666 6.468.001 1.250.400 16.769.732 -19% +97% +2% 4.600.000 12.169.732 3.732.933 507.867 957.733 1.800.000 1.200.000 32.686.667 +145% -17% -30% +21% +166% - - -1,0%

& 53

ŠTO SLIJEDI?

1. Izrada Programa rada HTZ-a za 2013. godinu, sukladno zakonskim obvezama te u skadu s OMPTH 2013. TURIZMA HRVATSKE ZA 2013. GODINU (u tijeku) 2.

Prihvaćanje i realizacija Programa rada za 2013. godinu

&

OPERATIVNI MARKETING PLAN TURIZMA HRVATSKE ZA 2013. GODINU

TURIZMA HRVATSKE ZA 2013. GODINU

HVALA NA POZORNOSTI!

&

H r v a t s k a t u r i s t i č k a z a j e d n i c a

rujan-listopad 2012.