Kommunikativ sprogfærdighed (ppt)

download report

Transcript Kommunikativ sprogfærdighed (ppt)

KOMMUNIKATIV
SPROGFÆRDIGHED
Model for kommunikativ
sprogfærdighed
Pragmatisk færdighed

Sociolingvistisk færdighed
 Agere
adækvat i den givne sociale kontekst
 Naturligt
sprog √
 Fornemmelse for register
 Kendskab til idiomer og billedsprog
 Kendskab til normer for høflighed
Pragmatisk færdighed

Sproghandlingsfærdighed
 Typer
af sproghandlinger
 Informationsudvekslende
√ (alle niveauer)
 Handlingsregulerende
 Følelses-
og holdningsudtrykkende √ (A2 og A2-B1)
 Samtalestrukturerende √ (A2 og A2-B1)
 Rituelle
 Performativer
Sproghandlingsfærdigheder
Informationsudvekslende sproghandlinger √
F.eks.:

 Stille
og besvare spørgsmål √
 Fortælle √
 Beskrive √
 Udtrykke synspunkter √ (A2-A2/B1)
 Eksempel
uden performativ: Mit emne er min dag. Jeg står
op kl. 7. Jeg tager bad, og bagefter spiser jeg morgenmad.
 Eksempel med performativ: Jeg vil gerne fortælle om min
dag. Jeg står op kl. 7. Jeg …
Sproghandlingsfærdigheder
Handlingsregulerende sproghandlinger
F.eks.:

 Foreslå
 Forbyde
 Anbefale
 Eksempel
uden performativ: Hvad med at gå i biografen?
’Kapgang’ skulle vist være utrolig sjov.
 Eksempel med performativ: Jeg foreslår, at vi går i
biografen og ser ’Kapgang’. Den skulle være utrolig sjov.
Sproghandlingsfærdigheder
Følelses- og holdningsudtrykkende
F.eks.:

 Udtrykke
mening √
 Acceptere √
 Udtrykke glæde
 Eksempel
uden performativ: Det er dog utroligt, at de
smider om sig med penge, når de ingen har.
 Eksempel med performativ: Jeg synes ikke, de skulle bruge
så mange penge, når de ingen har.
Sproghandlingsfærdigheder
Samtalestrukturerende
F.eks.:

 Indlede
√
 Afslutte √
 Tage ordet/give det videre √
 Eksempel
uden performativ: Nu kan der vist ikke koges mere
suppe på den pind!
 Eksempel med performativ: Nu synes jeg, vi skal afslutte
diskussionen, for emnet er vist udtømt.
Sproghandlingsfærdigheder
Rituelle
F.eks.:

 Takke
 Tilgive
 Erklære
 Eksempel
uden performativ: Glem det! Jeg er kommet over
det, og jeg er ikke sur på dig mere.
 Eksempel med performativ: Jeg har tilgivet dig, så du skal
ikke tænke på det mere.
Diskursiv færdighed



Retorisk organisering
Kohærens
Kohæsion
Retorisk organisering

Skrift:

Organisering og opbygning ud fra formål og genre, f.eks.
 Berettende
tekst (beskrive/fortælle i kronologisk
rækkefølge)
 Forklarende tekst (beskrive/fortælle/forklare, f.eks.
en årsag til noget)
 Argumenterende tekst (beskrive/fortælle/begrunde,
f.eks. give udtryk for og begrunde mening)

OBS! I Danmark er afsnittene i en tekst normalt opbygget over
strukturen generel påstand med efterfølgende konkretisering i
form af f.eks. underbygning med konkrete eksempler.
Retorisk organisering

(Sam)tale
 Turtagning
Fokus(ser)
Gambitter
Kohærens


Kohærens er relationer, som bliver konstrueret i
læserens/lytterens sind, og som er afhængige af
de færdigheder og den viden, som
læseren/lytteren har med sig i den givne situation.
På samme måde kreerer den, der taler eller skriver
relationerne i sindet. Eller sagt på en anden måde:
Kohærens handler om ’den røde tråd’ i tekster.
Kohærens er et implicit kognitivt fænomen,
kohæsion er et eksplicit tekstligt fænomen.
Kohæsion


Kohæsion er en objektiv egenskab, som udtrykkes
eksplicit i en tekst. Det er eksplicitte træk, ord, udtryk
eller sætninger, som hjælper læseren eller lytteren med
at danne sig en forståelse af sammenhængen i teksten.
Sammenhængsskabende markører er f.eks.:
Konjunktioner
 Adverbier
 Pronominalreferencer
 Tempus
 Informationsstruktur (tema-rema)
 Bestemthed

Informationsstruktur (tema-rema)


Eksempel:
Lige uden for byen lå der et hus i en tilgroet have.
Huset (det) kunne næsten ikke ses, når man stod ude
på vejen, for der var en fire meter høj og meget
tæt hæk rundt om det. I huset boede der en enlig
dame og en kat. Damen gik næsten aldrig uden for
en dør, for hun fik bragt alt, hvad hun havde brug
for af et bud fra det lokale supermarked. Katten
derimod så man tit strejfe rundt på jagt efter mus
og fugle.
Lingvistisk færdighed

Ordforråd
 Ordvalg

Grammatik
 Morfologi
 Syntaks

Udtale
 Fonologi

og prosodi
Retskrivning
 Stavning
og tegnsætning
Strategisk færdighed

Effektiv mundtlig og skriftlig kommunikation i en
specifik kontekst og situation
 Planlægge
og vurdere
 Undgå og reparere sammenbrud