Oplæg til koordineringsgruppen - Transfer -

download report

Transcript Oplæg til koordineringsgruppen - Transfer -

Oplæg til
koordineringsgruppen
Transfer
20. August 2012
Formål
 At
få afklaret begrebet Transfer
 At koordineringsgruppen får et fælles
afsæt for drøftelse af begrebet, så det
kan inddrages i implementering af den
nye uddannelsesordning.
Forskning i transfer
 Professor
Bjarne Wahlgren DPU, Århus
universitet ( forskning efter- og
videreuddannelse)
 Lektor Vibe Aarkrog, DPU, Århus universitet
(erhvervsuddannelse/
vekseluddannelserne)
Hvorfor transfer?
 Uddannelsessystemet
transfer
 Det
hviler på målet om
er veldokumenteret at, eleverne ofte
ikke anvender, eller synes at de anvender,
det de har lært i undervisningen
Definition ” Transfer”:

Transfer – fra latin ”Transfero”
= at bære noget fra et sted til et andet
I uddannelse betyder det :
- At anvende noget man har lært i en
sammenhæng, i en anden og (lignende)
sammenhæng
-
eller tydeligere det forhold
At læring erhvervet i en sammenhæng kan
overføres og kvalificere handling i en anden
Hvorfor er det så svært at
anvende det man har lært?
 Transfer
en kompliceret proces, idet det
involvere følgende elementer
 Forklaring 1:
Person
Situation
1
Situation
2
indhold
anvendel
se
Hvorfor er det så svært at
anvende det man har lært?
 Forklaring
2:
Identiske elementer
 Specifik transfer og generel transfer
(indholdet)
 Nær transfer og fjern tranfer
(situationerne)

Specifik og generel transfer



Specifik transfer – mange identiske elementer,
der kan anvendes kontekstspecifikt (
procedure – sår, drop, mundpleje osv.)
Generel transfer – få identiske elementer i
konteksten ( anvendelse af en teori eks.
udviklingsteori).
Jo mindre abstraktionsniveau eleven har, det
større er behovet for mange identiske
elementer
Nær og fjern transfer
 Nær
transfer – betyder at man anvender
det lærte i situationer, der har stor lighed
med læringssituationen
 Fjern transfer – betyder at man anvender
det lærte i situationer der er meget
forskellige fra indlæringssituationen
”Teaching for transfer”







Indholdet skal være meningsfuldt
Deltagerne skal være motiveret for at anvende det lærte
Opmærksomhed på elevens abstraktionsniveau
Undervisningen skal indeholde elementer fra praksis, hvori
det lærte kan anvendes – opmærksomhed på om der er
tale om specifik eller generel transfer, og nær eller fjern
transfer
Opmærksomhed på metode - fremgangsmåde,
anvendelsesform i forhold til tilegnelses situationen og
anvendelsessituationen
Vejlederen skal støtte eleven i ”at komme i tanke om”
- og
Undervisningen skal indeholde oplæg i overføring – transfer
teori
Transfer - fortsat





-
Forskningsmæssigt er fokus skiftet - fra tilegnelse til anvendelse ( at
blive i stand til at handle) ifølge Wahlgren.
Wahlgren understøtter Aarkrogs argumentation i forklaringsmodel 1
og 2 – og angiver hvordan der forskningsmæssigt er
dokumentation for hvilke forhold der giver den største transfer
effekt:
De personlige faktorer (35 %)(behov for læring, målforpligtigelse,
tiltro til egne evner)
Faktorer i undervisningen (20 %) (identiske elementer ,træne i
transfer, underviseren)
I anvendelses kontekst (45 %) (organisering af arbejdssituationen,
understøttende læringsmiljø, systematisk opfølgning/tvungen
transfer)
Altså fokus på personlige faktorer og anvendelseskontekst
Litteratur:




Wahlgren, B. (2010). Voksnes læreprocesser.
Akademisk Forlag, København.
Wahlgren, B. (2009). Transfer mellem uddannelse
og arbejde. Nationalt Center for
Kompetenceudvikling.
http://ncfk.dpu.dk/7285/ (oplæg transfer Bjarne
Wahlgren og Vibe Aarkrog)
http://www.dr.dk/DR2/Danskernes+akademi/Pae
dagogik_Psykologi/Hvorfor_er_det_saa_svaert_at_
anvende_det_man_har_laert.htm (oplæg Vibe
Aarkrog)
Hvilke udfordringer er der i
skole /praktiksamarbejdet?

Hvordan understøtter vi de forskellige
elementer i transfer/
(transformationsprocessen)?
Inspiration udlev. materiale:
Didaktik i praktik – koblingspunkter mellem skole
og praktik.
