communicatie_disseminatie_exploitatie

download report

Transcript communicatie_disseminatie_exploitatie

Projectplanning
- Valorisatie 26 maart 2013
Inhoud
– Communicatie
– Disseminatie
– Exploitatie
Valorisatie
“Valorisatie is het verspreiden van informatie
over je projectresultaten naar de doelgroepen
(disseminatie) en het effectieve gebruik ervan
door hen (exploitatie).”
Doel: lange-termijn duurzaamheid:
Impact en integratie in de praktijk.
Hoe valoriseren?
• Gaat niet vanzelf
• Draagvlak bij alle partners, medewerkers
• Continu proces
Maak een valorisatieplan!
Inhoud valorisatieplan
1. Algemene communicatie
“bewustmaking: we bestaan”
2. Disseminatie
“promotie naar de doelgroepen: overtuigen van de
voordelen”
3. Exploitatie
“zorgen dat de doelgroepen het ook effectief gebruiken”
1. Communicatie
Promotie en sensibilisering vanaf projectbegin
– Bekendmaken van het bestaan van het project voor
en tijdens de uitvoering: “We zijn er mee bezig”
– Netwerk sensibiliseren, nieuwsgierig maken
– Intern: collega’s worden “ambassadeur”
– Extern: “marketingdoelgroep”
– Partners betrekken
Er hoeft nog geen concreet resultaat te zijn.
“Buzz”
Middelen
• Elevator talk
• Zichtbaarheid van basisinformatie
(meestal via website): doelstellingen,
activiteiten, resultaten, partners,
contactgegevens projectleider
• Huisstijl
• Slogan
Noot: Elke projectmedewerker is op de hoogte en draagt
dezelfde boodschap uit
Zorg voor een “elevator talk”, “pitch”
Benoem hierin 3 zaken die je absoluut moet
vermelden over je project als je maar 2
minuten tijd hebt?
Kan je ze in een zin gieten? Hallo ik ben Jan van
organisatie X en ik …
Voorbeeld
“Goeiedag, mijn naam is Elke Gubbelmans en ik behoor tot
de onderzoeksgroep Lab4U van de Khlim. Momenteel werk
ik aan het project “Ultrasoon geassisteerd uitlogen van
(an)organische polluenten uit bodemfracties”. Wat we
willen bereiken met ons onderzoek is een betere zuivering
van verontreinigde grond door het toepassen van de
ultrasoontechniek in combinatie met het toevoegen van
additieven. De grondreinigingscentra zijn vragende partij
om hun installaties te upgraden met innoverende
technieken om tegemoet te komen aan hun beperkingen.
De combinatie van ultrasone golven en additieven biedt
hiervoor een oplossing.”
Uitdaging bij geven van
basisinformatie
bv op website, persbericht, mailing, presentatie, elevator
talk
Zender die zelf veel kennis van zaken heeft
moet een complexe boodschap overbrengen
aan een kritische niet-specialist
(via een medium dat beperkend is en
dat geen feedback toelaat.)
10
Basisprincipes
• Schrijf duidelijk
< ontvanger = niet-specialist
< geen mogelijkheid tot vragen stellen
• Schrijf bondig
< meer woorden over om te verduidelijken
< wollig = meer kans op ruis
• Schrijf correct
< incorrect => onduidelijk
< incorrect => attitude
11
Alineastructuur
• 1 “kernzin”
– essentie van alinea
– voorkeurspositie: begin alinea
• een aantal uitwerkzinnen
– uitleg, argumentatie, voorbeelden,…
• herformulering van kernzin (optioneel)
12
Kernzin
• drukt precies één idee uit = kernidee,
hoofdgedachte
• functies:
– alinea omsluiten (afbakenen)
– alinea ontsluiten (vraag oproepen)
• vorm:
– “onderwerp” + “uitspraak”
– “uitspraak” = oordeel/bewering over
onderwerp
• kernzin kan daarna uitgewerkt worden in13
de alinea
Voorbeeld inleidende tekst
project website
De geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen behoort tot de beste ter
wereld.
Althans wanneer het om genezing gaat. De overheid levert al flink wat
inspanningen op het vlak van wonen en werken maar naar
vrijetijdsbesteding niet. Voor wat het sociale herstelproces van (chronisch)
psychiatrische patiënten betreft; is er nog veel werk aan de winkel. Zeker
voor wat betreft geïnterneerden, deze personen hebben vaak jaren in de
gevangenis gezeten en werden met leegtes geconfronteerd. Nu ze met
mondjesmaat terug richting maatschappij gaan, blijven deze leegtes vaak
bestaan. Ze hebben inderdaad wel een woning en een dag invulling maar
hoe kunnen zij hun vrije tijd doorbrengen?
In het kader van dienstverlening willen wij een vorming ontwikkelen die wij
aan het ziekenhuis aanbieden. We willen deze vorming doorlopen,
evalueren en vervolgens de verpleegkundigen opleiden om deze op zich te
nemen.
???
14
+ Geïnterneerden die terugkeren naar de maatschappij weten vaak niet hoe om te
gaan met hun vrije tijd. De overheid zorgt wel voor een woning en voor werk, maar
zij levert verder geen inspanningen om het sociale herstelproces van (chronisch)
psychiatrische patiënten te bevorderen. Nochtans kan een geslaagde
vrijetijdsbesteding één van de sleutels zijn tot een succesvolle maatschappelijke
reïntegratie.
+ Dit project beoogt dan ook een vormingspakket te ontwikkelen dat geïnterneerden
aanleert hoe om te gaan met hun vrije tijd. Wij willen het vormingspakket
proefdraaien, evalueren en vervolgens verpleegkundigen opleiden die de vorming
zullen toepassen in ziekenhuizen.
 Meer geschikt als ELEVATOR TALK of als inleidende tekst op
een website of interne briefing
15
Inhoud
– Communicatie
– Disseminatie
– Exploitatie
2. Disseminatie
Doelgerichte publiciteit van concrete resultaten
– Informatie over de projectresultaten aan de
doelgroepen geven  overtuigen van de voordelen
Voorzie tijd in het begin van je project om dit te
plannen: afbakenen doel, informatie, doelgroepen, kanalen
“Een communicatieplan is een plan
waarin een organisatie vastlegt hoe zij
boodschappen uitdraagt naar de
doelgroepen. In een communicatieplan
wordt beschreven op welke wijze deze
boodschap uitgedragen wordt en welke
middelen de organisatie daartoe ter
beschikking stelt.”
Bron: http://www.voorbeeldvinden.nl/communicatieplan/
Disseminatieplan
Wat wil je promoten, aan wie, via welke
methode en kanaal, wanneer en wie zal dit
uitvoeren?
Wat?
doelgroep
methode
Boek
over
Limburgs
design
Volwassenen
-Schriftelijke
geïnteresseerd persberichten
in kunst en
-netwerking
design
XXXX
YYY
ZZZ
kanaal
wanneer
Door wie
-Nieuwsbrief
Design
Vlaanderen
-Cumulus
conferentie
jan2012
MAD, Z33,
DPL
19
Welke resultaten?
• Wat is het belangrijkste projectresultaat dat je
wil promoten en waarom? Mogelijke redenen:
–
–
–
–
–
–
Opbouwen van een imago
Nieuwe technologie introduceren
Nieuw product introduceren
Verkoop opdrijven van een bestaand product
Verbeteren van relatie met klanten
Weerstand wegnemen t.o.v. iets nieuw
Naar wie?
Ken uw doelgroep! Wie wil je bereiken?
Soort ontvanger => aard en
communicatiemiddel/kanaal.
Welke kanalen heb jij?
• Project specifieke kanalen:
– Eigen nieuwsbrief, mailinglist, blog, wedstrijd, uniek
partnerschap, iets heel nieuw…
• Bestaande aanwezige kanalen (vb FB, linkedin)
• Intern versus extern
Welke zijn de “typische” kanalen voor jouw
doelgroep? Congressen, social media, kranten …?
Opgepast: Zelfs een nieuw social mediaplatform moet nog bekend
gemaakt worden via bepaalde kanalen
Interne communicatie
“Veel bedrijven vergeten te zorgen voor intern draagvlak.
Zorg ervoor dat uw ideeën intern gedragen en opgevolgd
worden. Zeker bij grotere organisaties is het lastig om het
personeel op de hoogte te houden van het beleid. Door het
personeel te betrekken zullen zij zich veel beter inzetten.
Wat weer positieve effecten heeft op de resultaten. Intern
draagvlak is essentieel voor een succesvolle uitvoering.
Hoe bereikt u dat? Met interne communicatie. Interne
communicatie is geen tijdelijk iets, maar is voortdurend van
belang. Informeren, enthousiasmeren en aansturen. En
niet alleen als eenrichtingsverkeer, maar ook als
wisselwerking.”
Bron: http://www.managementsite.nl/6912/organisatiecultuur/internecommunicatie-bepaalt-succes.html
Uitbreiding?
• Zijn er nog andere mogelijke projectresultaten
of uitkomsten die je kan promoten en zo ja
naar wie?
Bv. De samenwerking op zich, de gebruikte methodes …
• Hoe?
Voorbeeld
Projecttitel:
Optimalisatie van de beeldvorming en
beeldverwerking voor een 3DROBOTBINPICKING systeem
Doelgroep
Methode/materiaal
Kanaal
Wanneer
Door Wie
Kenniskring
Mondelinge presentatie
Vergadering
Halfjaarlijks
Overzicht van bestaande technieken met
voor- en nadelen en toepassingsgebieden
Kenniskring, externe
bedrijven collega’s,
studenten die hun stage
doen op ACRO
Schriftelijk Rapport
-Ondersteuning van Na WP2.1
de bedrijven in de
zoektocht naar een
geschikt 3D Robot
Binpicking systeem
- Email, server Acro,
visiecursussen
Presentatie van de
stand van zaken
door KHLim
Kenniskring geeft
feedback
Roel Van Even
Bart Jacobs
Publicatie van de onderzoeks-resultaten:
bevindingen van het rapport over de
bestaande technieken en hun voor- en
nadelen alsook toepassings-gebied,
onderzoeksmethodiek en resultaten,
voorstelling expertise ACRO
Voorstelling van de onderzoeks-resultaten:
bevindingen van het rapport over de
bestaande technieken en hun voor- en
nadelen alsook toepassings-gebied,
onderzoeksmethodiek en resultaten,
voorstelling expertise ACRO
Onderzoekers binnen het Publicatie
domein Robotica&Visie
Wat
Vooruitgang
Technologisch
wetenschappelijk
magazine – nog te
bepalen
Voor
symposium
Field &
Robotics 2013
Roel Van Even
Bart Jacobs
Onderzoekers binnen het Deelname en lezing aan Mondeling –
domein Robotica&Visie
wetenschappelijk
Conferentie
symposium
“Field&service robotics
2013”
To be
announced
Roel Van Even
Bart Jacobs
Demodag in de deelnemende bedrijven:
gedurende de eerste twee jaar twee
bedrijven (Phaer en Pullmaflex), bij een
eventuele verlenging van het project in het
derde jaar nog twee: Hupico en XRE
Bedrijven, kenniskring,
collega onderzoekers en
docenten binnen het
domein Robotica &Visie
1 testopstelling per
bedrijfscase
Mondeling
Visueel
Einde Project
Roel Van Even
Bart Jacobs
Demo-opstelling
Bezoekers beurzen,
bezoekers ACRO
Demo-opstelling = test
opstelling
-Visueel
-Beurzen met als
onderwerp Robotica
en Visie: o.a.Vision
2014, …, zowel
Demo
ACRO
opstelling
beschikbaar na
afloop project
Oefening
Maak nu een actieplan voor jullie project, dit is het
startpunt van je disseminatieactiviteiten.
Mogelijk sjabloon:
Wat?
X
Y
doelgroep
Methode/
materiaal
kanaal
wanneer
Door wie
Origineel zijn mag!
Project “Fabricare”
Het maken van een E-shop maken
Limburgse ambachten hun unieke producten
kunnen verkopen en promoten.
“ De print-promotie wordt op een originele manier
gedaan. We willen het papier vervangen door hout.
Hierop willen we ons logo/ website branden. Dit zal de
kosten beperken: Geen drukkosten, werken met
afvalhout. Dit is ook zeer milieuvriendelijk. Dit wekt
interesse op.”
Project WWF-Delhaize
Projectdoel: sensibiliseren van de consument over
de impact van wat ze verbruiken.
Door een partnerschap met Delhaize bereikt WWF een enorme groep
consumenten.
Win-win: hype, verzamelwoede, meer klanten
Budget
• Bij verzending van een mailing
per post:
–
–
–
–
–
Ontwerp
Drukkosten
Papier
Verzendingskosten
Omslagen
• Bij affichage:
– Hoeveel posters of borden,
formaat, kleur?
• Bij advertenties:
– Welke tijdschriften/kranten?
– Formaat?
– Hoe vaak verschijnen?
• Bij inzetten van internet:
– Banners, advertenties of fan
page op social media?
– Webhosting
• Bij het organiseren van een
congres:
– Zaalhuur
– Uitrusting: audio, video, ICT,
stoelen, tafels
– Catering
– Mapjes of tassen, badges, print
materiaal
– sprekersvergoedingen
• na afloop: web hosting en
onderhoud, bijkomend drukwerk.
Je hebt nu een draagvlak gecreëerd en interesse
opgewekt bij je doelgroepen voor je project
(d.m.v. communicatie en disseminatie) maar hoe
ga je er voor zorgen dat je projectresultaten
blijven voortbestaan?
Inhoud
– Communicatie
– Disseminatie
– Exploitatie
3. Exploitatie
Duurzaam en veerkrachtig op lange termijn?
–
–
–
–
–
Economisch (vermarkten)
Financieel (betaalmodellen)
Juridisch
Maatschappelijk
Ecologisch
• Wat zorgt voor een feitelijke “ingebruikname”?
• Toegang vinden tot beleidsmakers / directie
• Voorzie tijd in laatste fase van je project om
exploitatieplan te maken over deze aspecten
Exploitatieplan - inhoud
• Wat zijn de exploiteerbare resultaten?
• Zijn er op basis van deze resultaten nieuwe initiatieven mogelijk?
• In hoeverre zijn je resultaten bruikbaar voor andere doelgroepen
(personen, interne diensten, instellingen, landen, talen)?
• Commerciële aspecten:
– Heb je een marktstudie gedaan? Wie wil jouw product?
– Hoeveel gaat je basisproduct kosten? Hoeveel moet je verkopen
voor je uit de kosten bent?
– Welke verkoopkanalen ga je gebruiken?
• Hoe verloopt de toegang tot de resultaten? Gratis, betalend, op
aanvraag? Anoniem? Op naam? Ingebouwde reclame?
• Zijn er juridische zaken die in de toekomst belangrijk kunnen worden?
Best-Practices
GPS
uitbreiding doelgroep: leger burger
Software SurveyMonkey:
Verschillende betaalmodellen voor
diverse soorten klantengroepen:
light versie : gratis, full version: betalend
Streaming video technologie:
Nieuwe sector: oorspronkelijk porno-industrie  nu
ook voor entertainment, onderwijs, informatief
Benidorm Bastards
Nieuw land: België  VS
(mits aangepaste grapjes,
respecteren andere opnameregels)
KHLim voorbeelden
• IWT
• Edict
Niet alle exploitatie moet financieel economisch
zijn  maatschappelijk!
Vakdidactiek: handboek voor nieuwe didactische modellen:
herdruk wegens succes in onderwijs
KMO-Innovatie project met
Gielen Recycling
Hout sorteren uit MDF met een camera
 hergebruik  minder afval
- Commercialisering door Finse firma
- Transfer naar ander domein: Zelfde
toepassing werd ontwikkeld voor
Ford Genk (camera die op basis van
beeldanalyse ziet waar nagels
zitten)
- Nieuw projectidee: hoe beton en
steen scheiden (KMO-Innovatie)
De nieuwe intelligente
voorleesloep
Toepassing voor slechtzienden
Camera op post/krant/boek  projectie naar
TV
- Commercialisering door firma i.s.m.
ziekenfonds
www.kobavision.be
Mobile Solar Power Trailer
Elektriciteit opwekking op festivals door
middel van mobiele zonne-energie
Resultaat van TETRA
Good-practice?
CEF project: Geweldig
projectresultaat!
• Interesse:
– Commerciële uitgever
– Diverse Europese
onderwijsinstellingen
• Reactie projectteam:
“OEI! WAT DOEN WE MET DIE
INTERESSE???”
Er was geen exploitatieplan
gemaakt dat kon helpen een
beslissing te nemen hierover…
Oefening
Denk eens na over de lange termijn
duurzaamheid van je project?
– Zie je bijvoorbeeld mogelijkheden voor
transfer naar andere domeinen, talen, landen,
interne diensten of doelgroepen?
– Zie je mogelijkheden voor een vervolgproject
of een netwerk?
– Is commercialisering mogelijk? Hoe?
– Heb je genoeg mensen/middelen voor
onderhoud van de resultaten
– Wie heb je daarvoor nodig?
Exploitatie:ook plichten en rechten …
– Intellectuele Eigendomsrechten
• Auteursrecht: let op: enkel voor tastbare en originele
zaken. Niet voor ideeën!
– Morele rechten: niet overdraagbaar
– Vermogensrechten: overdraagbaar
• Patenten en octrooien
–
–
–
–
Geheimhoudingsplicht? (Non-disclosure agreement)
Voorwaarden rond voorkennis
Alternatieve modellen: MOOC, Creative Commons
Betaalmodellen
•
•
•
•
Royalties: pay-per-use
Shared revenue
Op basis van offerte
Op basis van werkelijke prestatie
– Verduidelijk deze aspecten steeds in een
overeenkomst!
Voorbeeld: opdracht voor
automerk
Een KMO deed een project in opdracht van een
zeer bekend automerk.
De KMO was hier zeer trots over en zette een
nieuwtje hierover op zijn website onder “lopende
projecten”.
Er kwam een fikse klacht van het automerk. De
opdracht moest GEHEIM blijven !!!
IPR
•
•
•
•
Complex
Verandert voortdurend
Professioneel advies inschakelen
Vooral in geval van
– commercialisering of
– aanlevering van materiaal door derden
Zijn er vanuit juridische standpunt zaken
waar je mee rekening zal moeten houden?
Risico management
bij valorisatie
“In a perfect world, projects would be
delivered on time, under budget and with
no major obstacles. But we dont live in a
perfect world – projects have problems.
Consider it interesting, and remember …
never let them see you sweat”
(Quote van een projectleider)
48
Risicomanagement
• Onzekerheid is eigen aan een project
• Risicomanagement is het identificeren en
beoordelen van de onzekerheden of risico's
en het vaststellen van beheersmaatregelen.
Met beheersmaatregelen worden activiteiten
bedoeld waarmee de kans van optreden of
de gevolgen van risico's worden beïnvloed.
• Risico wordt vaak als volgt "gedefinieerd":
Risico = kans x gevolg
Maak een analyse van de…
• Nadelen, valkuilen, belemmeringen
Welke mogelijke problemen, risico’s,
weerstanden zien we (technologisch,
organisatorisch, markt…)?
• Schat voor elk probleem de grootte van
het risico in
• Oplossingen of beheersmaatregelen
Welke oplossingen zien we daarvoor of
hoe anticiperen?
• Infokit risk management:
http://www.jiscinfonet.ac.uk/InfoKits/syste
m-implementation/managing/managingrisk
• http://www.projectmanagementguru.com/ri
sk.html
Oefening per twee
• Oplijsting risico’s, grootte, mogelijke
oplossingen
• Bespreking in groep
Veel voorkomende risico’s
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
geen duidelijke opdrachtgever
een onduidelijk doel
geen goed projectplan
veroudering technologie
te optimistische tijdsinschatting
wegvallen van een partner
bankroet software supplier
vernieling hardware dor brand
teveel partners en afhankelijkheden
frequente personeelswissels
stedenbouwkundige voorschriften
juridische en ethische aspecten
(bv. Bij projecten met kinderen, personen met een handicap, bejaarden …)
Bedankt!
[email protected]