Varga Mónika előadása

download report

Transcript Varga Mónika előadása

A szabályzatok törvényessége és
érvényesülése az intézményi
gyakorlatban
a 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről és a
20/2012. EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
tükrében
Előadó:
Varga Mónika
általános igazgatóhelyettes,
tanügyigazgatási szakértő,
közbeszerzési referens
Miskolc, 2012.október 3.
Nemzeti köznevelésről szóló törvény
Megváltoztatja :
• a felelősségi rendszert,
• a döntési szinteket és jogosultságokat,
• az intézmény- fenntartási jogköröket,
• az intézményrendszer struktúráját,
• az egyes intézmények felépítését,
• a nevelő- és oktató munka szerkezetét,
• az intézmények belső és külső irányírását, kapcsolatrendszerét,
• az egyes intézmények általnyújtott ellátások igénybevételének
feltételeit,
• a pedagógusok, szülők és tanulók kapcsolatrendszerét,
• a nevelő-oktató munkában részt vevő pedagógusok
munkavégzésének szabályait.
Nemzeti köznevelésről szóló törvény
• A törvény szabályozási módszere is eltér a közoktatásról
szóló törvénytől!
• Számos kérdés csak jelzésszerűen jelenik meg.
• Tudatosan törekszik arra, hogy minél kevesebb kérdés
rendezése történjen meg törvényi szinten.
• A rendszer elemeinek megértése a törvény végrehajtási
rendeleteinek segítségével lehetséges.
• 202/2012. (VII.27.) Korm. rendelet a Klebelsberg Intézmény
fenntartó Központról
• 229/2012.(VIII.28) Korm. rendelet A nemzeti köznevelésről szóló
törvény végrehajtásáról
• 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
Nemzeti köznevelésről szóló törvény
Nem szabályoz minden kérdést, jogintézményt, amely a rendszernek
része.
A törvény egyes rendelkezéseinek a megértéséhez, tartalmának
feltárásához nem mellőzhető :
• A 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről ,
• A 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól,
• A 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi
önkormányzatairól,
• A 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról,
• A 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról,
• A 2011. évi CCIX. törvény a családok védelméről,
• A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról ismerete.
Nemzeti köznevelésről szóló törvény
• Hatályba lépése túlnyomórészt három
időpontra koncentrálódik:
• 2012.IX.1.
• 2013. I.1.
• 2013. IX. 1.
• Általános hatályba lépés 2012.IX. 1.
SZMSZ
SZMSZ eljárásrendje
Kt.
Formai kellékek
Nkt.
Közoktatási intézmény vezetője készíti
Aláírások, bélyegző,
közzététel, felülvizsgálat
módja, hatálybalépés ideje
A nevelőtestület, más közoktatási intézményben
a szakalkalmazotti értekezlet fogadja el.
Tantestület elfogadó
határozata
A DÖK, az iskolaszék, (a
szülői szervezet),
egyetértési jogot gyakorol
A DÖK, az iskolaszék,
intézményi tanács(a szülői
szervezet),
véleményezési jog
Egyetértési/véleményezési
joggal rendelkezők
nyilatkozata
Fenntartói jóváhagyással
válik érvényessé
Azon rendelkezéseinek
érvénybelépéséhez,
amelyekből a fenntartóra
többletköltség hárul a
fenntartó egyetértése
szükséges
A fenntartó
jóváhagyásának
határozatszáma
A 20/2012. EMMI rendelete részletezi az SZMSZ felépítését, tartalmát.
SZMSZ
2011. évi CXC. tv.(Nkt.)
• 32.§ (1) f), g) Egyházi fenntartás esetében
meghatározza a fenntartó egyház tanításával
összefüggő viselkedési, megjelenési szabályokat,
kötelességeket,
jogokat
és
hitéleti
tevékenységeket írhat elő. Megszegése esetén
gyermek, tanuló, pedagógus ellen fegyelmi eljárás
indítható.
i)Egyházi fenntartású nevelési- oktatási intézmény
SZMSZ-e a fenntartó jóváhagyásával válik
érvényessé.
SZMSZ
Katonai és rendvédelmi köznevelési
intézményekre vonatkozó külön rendelkezések
• 36.§ (2) Katonai , rendvédelmi szervek iskolája tanulói
jogviszonyt azzal létesíthet, tarthat fenn, aki büntetlen
előéletű,magyar állampolgár vagy bevándorlási engedéllyel
rendelkezik, szolgálatra alkalmas.
• Ezekben az iskolákban az SZMSZ a
tanulmányi
kötelezettség nem teljesítése miatt az évfolyamismétlést
kizárhatja.
• (4)c)az SZMSZ a pedagógusok, a nevelő-oktató munkát
közvetlenül segítők és a tanulók számára viselkedési és
megjelenési szabályokat, jogokat, kötelességeket, kiképzési
tevékenységeket írhat elő. Ezek megsértése miatt fegyelmi
eljárás kezdeményezhető.
SZMSZ szabályozási köre:
A működés rendjét: gyerekek, tanulók ,
alkalmazottak és a vezetők intézményben való
tartózkodásának rendjét.
Nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek
átruházása, beszámoltatás rendje Nkt. 70.§ (2)f)
A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendjét
Külső kapcsolatok rendszere, formája, módja
Az intézménnyel jogviszonyban nem állók belépési,
bent tartózkodási rendjét
Ünnepélyek, megemlékezések rendje,
hagyományápolással kapcsolatos feladatok Nkt. 69.§
(2) e)
Tagintézménnyel (intézményegység) való
kapcsolattartás rendjét
A szakmai munkaközösségek együttműködése,
kapcsolattartásának rendje, részvétele a
pedagógusok munkájának segítésében
A szakmai munkaközösség részére megállapított
feladatokat. 71.§(2)
Vezetők és szervezeti egységek közötti
kapcsolattartás rendje, formája feladatmegosztás,
kiadmányozás és képviselet szabályait, szervezeti
egységek közötti kapcsolattartás
Intézményi védő –óvó előírások (tanulóbalesetek)
Nkt. 69.§(2) g) Pedagógus által a
foglalkozásokra/tanórákra bevihető általa készített,
használt pedagógiai eszközök korlátozása.
Intézményvezetés- helyettesítés rendje
akadályoztatás esetén
Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje
Nkt. 69.§(2) j) , 25.§ (5)
Vezetők és az (óvoda, kollégium) iskolaszék,
szülői szervezet, intézményi tanács közötti
kapcsolattartás formája rendje Nkt. 69.§ h)
Rendkívüli esemény, bombariadó esetén
szükséges teendők
Mindazt amit jogszabály ír elő ill. Az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan kérdést amit egyéb
szabályzatban nem kell vagy nem lehet szabályozni
SZMSZ szabályozási köre
A pedagógia programról kérhető tájékoztatás
helyének , idejének meghatározása.
Mindennapi testedzés formái és az iskolai sportkör,
valamint az iskolavezetése közötti kapcsolattartás
formái, rendje
Azokat az ügyeket , melyekben a szülői szervezet,
közösséget egyetértési véleményezési joggal
ruházza fel.
A gyermeke, tanulók egészségét veszélyeztető
helyzetek kezelésére irányuló eljárásrend.
A tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi
eljárás részletes szabályai 58.§ (14),
az egyeztető eljárás szabályai.
Az iskolai, kollégiumi könyvtár SZMSZ-e
Az elektronikus úton előállított papíralapú
nyomtatványok hitelesítésének, kezelésének
rendje.
Az SNI gyerekek, tanulók többi gyermekkel, tanulóval
együtt történő nevelésének , oktatásának segítését
szolgáló tevékenységek tartalmát, szervezeti formáját,
időkeretét. (EGYMI-k SZMSZ-ében)
Az intézményvezető feladat- és hatásköréből leadott
feladat- és hatásköröket, munkakörileírás-mintákat.
Az intézmény dokumentumainak nyilvánosságával
kapcs. szabályok EMMI 82.§ (6)
Tanórán kívüli (2013. szept. 1-ig) Egyéb
foglalkozások célját szervezeti formái, időkeretei.
Felnőtt oktatás formái
63.§ (1)i) A pedagógust munkakörével összefüggésben
megilleti az a jog, hogy az iskola könyvtárán keresztül
megkapja a munkájához szükséges az iskola SZMSZében meghatározottak szerinti informatikai
eszközöket.
SZMSZ szabályozási köre
69.§ (4) A nevelési-oktatási intézményvezető
munkáját a nevelőtestület és a szülői közösség
a vezetői megbízás 2. és 4. évében
személyazonosításra alkalmatlan kérdőíves
felmérés alapján értékeli. Ennek eljárásrendjét
az SZMSZ-ben kell meghatározni
A pedagógus kötelességei és jogai fejezet
egyértelműen előírja, 62.§(1)m) hogy
kötelessége különösen az SZMSZ-ben előírt
valamennyi pedagógiai és adminisztratív
feladatát maradéktalanul teljesíteni.
Dök, a dök képviselők valamint az iskolai
vezetők közötti kapcsolattartás formája,
rendje
A dök működéséhez szükséges feltételek Nkt.
69.§ (2) h)
Az iskolai (kollégiumi) könyvtár működési rendje
A pedagógus kötelességei és jogai című fejezet
62§ (6) bekezdésében meghatározott
neveléssel–oktatással lekötött munkaidővel,
amely legalább 10 óra legfeljebb 6 óra a
munkáltató rendelkezik. Ezt pontosan az
SZMSZ-ben kell leszabályozni
A nevelőtestületi döntéshozatal nehézséget
jelent ott ahol a nev.- okt. intézmény több
feladat-ellátási helyen működik. – helyi
szabályozás megengedett, hogy meghatározott
ügyekben a nevelőtestület tagjai saját feladatellátási helyükön szavazzanak és küldjék meg
annak eredményét a székhelyre. 70.§(4)
SzMSZ-ben kell szabályozni a feladat-ellátási
helyen folyó szavazás menetét és a szavazás
eredményének összesítését
SZMSZ szabályozási köre
A közös igazgatású köznevelési intézmény és az
ÁMK vezetési szerkezetét és a vezetők közötti
feladatmegosztást
Az igazgatótanács létrehozásának és
működésének szabályait.
Ha működik, a vezetői és szakértői testület
létrehozásának, működésének szabályait,jogkörét
A helyiségek és berendezések használatára
vonatkozó előírásokat,
A tanuló díjazása a tanuló által a nevelésioktatási intézmény által biztosított anyagok
felhasználásával és feltételek között készített
dolgok értékesítéséből, hasznosításából származó
bevételből.
Az iratkezelés szervezeti rendje, feladat és
hatáskörök, az iratkezelés felügyeletét ellátó
vezető kijelölése, kiadmányozási és
iratkölcsönzési jogosultságok Nkt. 43.§
335/2005. (XII.29.) Korm. rendelet. 3§ (3)
A nevelési –oktatási intézmény biztonságos
működését garantáló szabályok,amelyek
megtartása kötelező az intézmény területén
tartózkodó szülőknek, valamint az intézménnyel
kapcsolatban nem álló más személyeknek.
Reklámtevékenység szabályai
SZMSZ szabályozási köre
368/2011(XII.31) Korm. rend. az
államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról 13.§
A költségvetési szerv alapításáról szóló jogszabály A szervezeti felépítést és a működés
teljes megjelölését, ha a költségvetési szerv
rendjét, a szervezeti egységek - ezen belül a
alapításáról jogszabály rendelkezett.
gazdasági szervezet - megnevezését,
engedélyezett létszámát, feladatait, a
költségvetési szerv szervezeti ábráját.
Költségvetési szerv esetén hatályos
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
alapító okirat keltét, számát, az alapítás
időpontját, a szerv nyilvántartási számát.
Azon ügyköröket, amelyek során a
szervezeti egységek vezetői a költségvetési
szerv képviselőjeként járhatnak el.
Az ellátandó, és a szakfeladatrend szerint
szakfeladat számmal és megnevezéssel besorolt
alaptevékenységek, rendszeresen ellátott
vállalkozási tevékenységek, valamint az
alaptevékenységet szabályozó jogszabályok
megjelölését,
A szervezeti és működési szabályzatban
nevesített munkakörökhöz tartozó feladatés hatásköröket, a hatáskörök
gyakorlásának módját, a helyettesítés
rendjét, az ezekhez kapcsolódó felelősségi
szabályokat,
Azon gazdálkodó szervezetek részletes
felsorolását, amelyek tekintetében a költségvetési
szerv alapítói, tulajdonosi (tagsági, részvényesi)
jogokat gyakorol.
Külön belső szabályzatban
2011. évi CXCV törvény az államháztartásról
69. § A belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési
szerv vezetője felelős
az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók
figyelembevételével.
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény
54.§ (2) A munkáltatónak rendelkeznie kell kockázatértékeléssel, amelyben köteles minőségileg,
illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát
veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes
anyagokra és keverékekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, valamint a munkahelyek
kialakítására.
Külön belső szabályzatban
368/2011(XII.31) Korm. rend. az
államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról 13.§
A költségvetési szerv vezetője belső szabályzatban d) az anyag- és eszközgazdálkodás
rendezi a működéséhez kapcsolódó, pénzügyi
számviteli politikában nem szabályozott
kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott
kérdéseit,
kérdéseket, így különösen
a) a tervezéssel, gazdálkodással - így különösen a
kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítés
igazolása, érvényesítés, utalványozás
gyakorlásának módjával, eljárási és
dokumentációs részletszabályaival, valamint az
ezeket végző személyek kijelölésének rendjével -,
az ellenőrzési adatszolgáltatási és beszámolási
feladatok teljesítésével kapcsolatos belső
előírásokat, feltételeket,
e) a reprezentációs kiadások felosztását,
azok teljesítésének és elszámolásának
szabályait,
f) a gépjárművek igénybevételének és
használatának rendjét,
g) a vezetékes és rádiótelefonok
használatát, és
b) a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos
eljárásrendet,
c) a belföldi és külföldi kiküldetések
elrendelésével és lebonyolításával, elszámolásával
kapcsolatos kérdéseket,
h) a közérdekű adatok megismerésére
irányuló kérelmek intézésének, továbbá a
kötelezően közzéteendő adatok
nyilvánosságra hozatalának rendjét.
SZMSZ kötelező melléklete 1.
• Könyvtári SZMSZ 12/2012 EMMI rendelet 167.§ •könyvtárhasználóinak körét,
•a beiratkozás módját, az adatokban
bekövetkezett változások bejelentésének
Szabályozza működésének és igénybevételének rendjét.
módját,
Melléklete: EMMI r. 163.§
•a szolgáltatások igénybevételének feltétele
a könyvtárhasználat szabályait,
a) Gyüjtőköri szabályzat
•a nyitva tartás, kölcsönzés idejét, a kölcsön
módját és idejét,
b) Könyvtárhasználati szabályzat
c) A könyvtáros tanár, könyvtáros munkaköri leírása
d) Katalógus szerkesztési szabályzat
e) Tankönyvtári szabályzat
Elfogadása előtt iskolai könyvtár szakterületen köznevelési szakértő
tevékenység folytatására jogosult szakértővel kell véleményeztetni.
Az SZMSZ könyvtárhasználati kérdéseit meghatározó rendelkezéseit
nyilvánosságra kell hozni.
SZMSZ kötelező melléklete 2.
 A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény
229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
12/2012 EMMI rendelete a nevelési –oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
Iratkezelési szabályzat,
intézmények névhasználatáról
irattári terv
A közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI.
törvény rendelkezései,
 A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005.
(XII.29.) korm. rendelet.
Adatkezelési szabályzat 12/2012 EMMI rendelete Szülői szervezetet, DÖK-öt véleményezési
84. § ; Nkt. 43.§
jog illeti
Adatvédelmet felügyelő vezető és az adatvédelmi
felelős feladat és hatáskörének meghatározása
Nkt. 42.§
Adatkezelési szab.-ban az adatkezelés és –
továbbítás rendje Nkt. 41§., 44.§
Adatbiztonság (adatvédelem, adatvédelmi
ismeretek oktatása)
Közérdekű adatok megismerése, közzététele
Az érintettek jogai és érvénysülésük
Közzétételi lista (kizárólag csak közérdekű
statisztikai adatok)
HÁZIREND
• Célja: a törvénybe foglalt jogi, magatartási szabályok
hatékony érvényesülése
• Tartalma: a törvényi felhatalmazásnak megfelelő
végrehajtási, eljárási, gyakorlati magatartási szabályok
kialakítása- túlszabályozás nélkül
• Kerete: a törvény, hisz a házirend nem ütközhet
jogszabályba, s kötelező arról rendelkeznie, amire a
törvény felhatalmazta
• Létrejötte és módosulása: csak a törvény által
meghatározott rendben legitim
• Érvényesülése: nyilvánosságra hozatal, kihirdetés
esetén lehetséges
HÁZIREND
• Nem lehet saját „ízlés”, az igazgató vagy a tantestület
követelményrendszerét tartalmazó dokumentumként
elkészíteni.
• A tanulói jogok és kötelezettségek körét a törvény szabályozza.
Mi nem adhatunk és nem is vonhatunk el azokból. A
végrehajtás módját (hogyan) szabályozhatjuk, elvárt
viselkedési szabályokat fogalmazhat meg.Nknt.25§ (2)
• Csupán a tanulói jogviszonyból eredő, jogi eszközökkel
kikényszeríthető szabályokat tartalmazhat, melyek megsértése
fegyelmi vétséget jelent.
• Szabályozási köre csak az iskola felügyeleti kötelezettségének
idejére terjedhet ki.
• Normarendszere nem csupán a tanulókra vonatkozik, hanem
az iskolai élet minden szereplőjére és a gyerekek törvényes
képviselőire.
HÁZIREND
• A Nkt.25.§ (2) nem változik a z Óvodai házirend
szabályozási tartalma
• A házirend tartalma szabályozási köre Nkt.25.§ (2)
1. Jogok és kötelezettségek gyakorlása
2. Tanulmányi kötelezettségek teljesítése
3. Elvárt viselkedés szabályai
4. Az intézmény működésével kapcsolatos szabályozást
az SZMSZ-be utalta
Kettős és többes szabályozás veszélye – ne legyen átfedés
HÁZIREND
Házirend eljárásrendje
Kt.
Formai kellék
Nkt.
Közoktatási intézmény vezetője készíti
Aláírások, bélyegző,
közzététel felülvizsgálat
módja, hatálybalépés ideje
A nevelőtestület, más közoktatási intézményben
a szakalkalmazotti értekezlet fogadja el.
Tantestület elfogadó
határozata
A DÖK, az iskolaszék (a
szülői szervezet),
egyetértési jogot gyakorol
véleményezési jog
Fenntartói jóváhagyással
válik érvényessé
Azon rendelkezéseinek
érvénybelépéséhez,
amelyekből a fenntartóra
többletköltség hárul a
fenntartó egyetértése
szükséges
Egyetértési/véleményezési
joggal rendelkezők
nyilatkozata
A fenntartó
jóváhagyásának
határozatszáma
Egyházi fenntartású nevelési- oktatási intézmény házirendjét be kell nyújtani a
fenntartónak jóváhagyásra.
HÁZIREND
1. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával összefüggő szabályozás
Kollégiumi, napközi otthoni, iskolaotthoni, tanulószobai ellátáshoz az igények felmérésével
kapcsolatos eljárás (Ki milyen feltétellel veheti igénybe és mi a felvétel eljárásrendje?) 46.§(6)a)
Nem kötelező tantárgy választása, módosítása (igényfelmérés, igények benyújtása, döntés,
értesítés, jogorvoslat) pedagógus választása 46.§(6)b)
Eszközök létesítmények igénybevétele, különös tekintettel könyvtár, számítástechnika terem,
szabadidős létesítmények (mikor,ki és milyen feltételekkel?) 46.§(6)c) 46.§(1)d)
Az egészségügyi felügyelet, vizsgálat megvalósulása ( Az iskolaorvos és védőnő éves Egészségügyi
munkatervének ismerete. A tanulók egészségügyi csoportba sorolása testnevelés órán)
46.§(6)d), 46.§(1)e), 25.§ (5)
Jogok gyakorlásához szükséges információ elérhetősége, lehetősége (Ki, kitől, mikor, milyen
információt kérhet és kaphat?) 46.§(6)e)
A diákköri munkában, az iskolában működő más társadalmi szervezetekbe való részvétel.( DÖK
tevékenységét annak SZMSZ-e szabályozza) 46.§(6)f), 48§ (1)- diákkör létrehozása
Kérdezés- érdemi válasz rendje (Ki, kitől, mikor, milyen formában kérhet és kaphat információt a
gyermek személyét,tanulmányait, és a pedagógus munkáját illetően?) ) 46.§(6)g)
HÁZIREND
Vélemény nyilvánítás, tájékoztatás rendje (Ki, mikor, milyen formában?) 46.§(6)g)
Vallási, nemzetiségi, etnikai jogok gyakorlása , hit és erkölcstan oktatás 46.§(3)e)
Kollégiumi lakhatáshoz való jog 46.§(6)a)
Vendégtanulói jogviszony létesítésének módja ( Ki , milyen esetben élhet ezzel a móddal?)
46.§(6)i)
A tanulói jogok megsértése esetén a jogorvoslat módja 37-40.§- eljárásrend, 46.§(3)h) oktatási
jogok biztosa, 46.§(6)j) eljárás indítása, 46.§(6)p) érdekképviselet a Dök-től
A tanulók részvétele a döntéshozatali tevékenységben ( személyes vagy képviseleti részvétel,
egyetértés, véleményezés, döntés) 46.§(6)k)
Magántanulói jogviszony létesítésének feltételei ( a szülői kérelem módja, ideje, az iskola
szolgáltatásainak igénybevétele 46.§(5-6)
Felmentés a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól ( Ki, milyen feltétellel részesülhet
felmentésben?) 46.§(6)l)
Szakközépiskolára és szakiskolára vonatkozó érdekvédelmi és munkavédelmi jogok
(tanulószerződés, hátrányos megkülönböztetés, juttatások) Szakképzési tv. 34.§(1)-(2)-(3)
HÁZIREND
A tanulók közreműködése környezetük rendben tartásában (udvar, osztályterem, szemléltető
eszközök rendbetétele, tanórák, rendezvények, foglalkozások előkészítése, majd ezt követő
rendrakás) 46.§ (1)c)
A tanulók által előállított dolgok tulajdonlásának szabályozása (a szellemi és anyagi jellegű
dolgok birtokba kerülés módja) 46.§ (9-12) A tanulói munka vagyoni jogára vonatkozó díjazás
szabályai EMMI rend. 5.§b)
Hit és vallásoktatás helye, ideje 35.§ 2013. 09.01.
Diákkörök létrehozásának módja( Kik, mikor, milyen feltételekkel hozhatják létre, milyen
formában nyújt a nevelőtestület segítséget a dök létrehozásához és működéséhez?) 46.§ (6)o),
48.§ (1)
A tanulói jogviszony létrejötte, a kötelező jogok gyakorlásának kezdő időpontja 45.§ (1),
2013.09.01.
Kötelességek az egyházi iskolában (előírhat kerettanterv, tankönyv használatot) 32.§ (1)
Kötelességek a katonai iskolában 36.§ (4)c)
16 óráig tartó kötelező és választható foglalkozásokon való kötelező megjelenés 46.§ (1)a) 2013.
09.01.
Képességnek megfelelő teljesítmény elvárása 46.§ (1)b)
HÁZIREND
Nkt. 46.§
Saját és mások testi épségének védelme
Az iskola eszközeinek, létesítményeinek óvása
Mások segítése, jogok tiszteletben tartása
SZMSZ, Házirend szabályainak betartása
Védelem a fizikai és lelki erőszakkal szemben
Képességek és érdeklődés szerinti nevelés-oktatás biztosítása
Biztonságos és egészséges környezet biztosítása, sportolás, étkezés stb. biztosítása
Nemzetiségének megfelelő nevelés oktatás biztosítása
Különleges gondozás biztosítása
Anyagi helyzettől függő kedvezmények biztosítása
Az 1-8. évfolyamon ingyenes tk. biztosítása 2013. 09.01.
Vallási, világnézeti és egyéb meggyőződés tiszteletben tartása
Vizsgázás független vizsgabizottság előtt
Átvétel más intézménybe
Diákigazolvány kiadásának eljárásrendje
HÁZIREND
2. A tanulói jogviszonnyal kapcsolatos egyéb szabály
A gyermek, tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolása
Igazolatlan mulasztást követő eljárásrend
Térítési díj, tandíj befizetésének, visszafizetésének szabályozása
Napközis, iskolaotthonos, tanulószobai foglalkozásokra való felvétel , valamint a kollégiumi,
externátusi elhelyezés iránti kérelmek elbírálása (az elbírálás szempontrendszere)
Szociális ösztöndíj, támogatás megállapítása, felosztása 46.§ (6)q)
A tanulók jutalmazásának elvei, formái ( ki, mikor, miért, milyen jutalomban részesülhet?) 58.§
(1)
Fegyelmező intézkedések elvei, formái (ki, mikor, miért milyen büntetésben részesülhet?)
Fegyelmi és kártérítési felelősség 58§(14) fegyelmi eljárás részletes szabályai – SZMSZ-ben
Az óvodába, iskolába bevitt dolgok megőrzőben, öltözőben való elhelyezése vagy bejelentése. A
nevelő- oktató munkához nem szükséges eszközök bevitele megtiltható, korlátozható, feltételhez
köthető. Ebben az esetben az iskolát nem terheli kártérítési felelősség. 25.§ (3)
Elektronikus napló használata esetén a szülő részéről történő hozzáférés módját EMMI 5.§ g)
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti
vizsgák tervezett idejét, az osztályozó vizsgára jelentkezés módját,határidejét. EMMI rend. 5.§ h)
HÁZIREND
3. Az óvodai, iskolai, kollégiumi tanulói munkarenddel, a tanórán és tanórán kívüli
foglalkozások rendjével kapcsolatos szabályok
Az iskolai rendezvényekre megállapított egyéb szabályok
Az iskola nyitása, zárása, felügyelet biztosítása 27.§ (2) 2013.09.01.
Tanórán kívüli foglalkozások rendje (egész napos ált. isk.) 27.§ (2) 2013.09.01.
Tanórák rendje EMMI 16.§
Szünetek rendje- főétkezésre biztosított hosszabb szünet rendje, csengetési rend EMMI 16.§
Szünetek rendje a szakképző iskolák gyakorlati képzése esetén ( nem változott) Szakkt. 66.§ (1)(3)
A gyermekek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezések 25.§ (2)
Egészségvédelmi, baleset-megelőzési, munkavédelmi védő-óvó előírások 69.§ (2) g)
Gyermek és ifjúságvédelmi felelős tevékenysége, szolgáltatása a gyermekek részére (Hol,mikor
érhető el?) 69.§ (2) f)
Az iskolai ünnepek, ünneplések normatív szabályai 69.§ (2)e)
Az iskola által szervezett a PP végrehajtásához kapcsolódó iskolán kívülirendezvényeken elvárt
tanulói magatartás. EMMI rend. 5.§ g)
Pedagógiai program
• HPP kötelezősége: Nkt. 26.§ (1) A nevelő és oktató munka az
óvodában, az iskolában, a kollégiumban pedagógiai program szerint
folyik.
• Nkt. 63.§ A pedagógust munkakörével összefüggésben megilleti az a
jog, hogy f) a nevelőtestület tagjaként részt vegyen a nevelésioktatási intézmény pedagógiai programjának megalkotásában,
elfogadásában és értékelésében, gyakorolja a nevelőtestület tagjait
megillető jogokat.
• Bevezetés: Nkt. 26.§ (5) felmenő rendszerben
• Kötelező felülvizsgálata:Nkt. 97.§ (149 Az iskola 2012. december 31ig felülvizsgálja pedagógiai programját, annak érdekében, hogy a
kerettantervről szóló jogszabály, valamint e törvény
rendelkezéseinek megfeleljen.
Pedagógiai program eljárásrendje
Kt.
Nkt.
A nevelőtestület készíti el.
Véleményezés: iskolaszék, iskola-egészségügyi
szolgálat
Nevelőtestület /szakalkalmazotti értekezlet
fogadja el. (nem átruházható jogkör)
Nevelőtestület /szakalkalmazotti értekezlet
fogadja el. (nem átruházható jogkör) 26.§(1)
70.§(2)a)
A fenntartó jóváhagyás előtt szakértővel
ellenőriztetni kell, be kell szerezni a kisebbségi
önkormányzat egyetértő nyilatkozatát (Alapító
okirat- nemzeti, etnikai,kisebbségi nevelés,
oktatás)
A pp. azon rendelkezéseinek
érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra
többletköltség hárul a fenntartó egyetértése
szükséges
A fenntartó hagyja jóvá
Az intézményvezető hagyja jóvá 26.§ (1)
Egyházi fenntartó esetén a fenntartó hagyja
jóvá 32.§(1)i)
Jogorvoslat: nevelőtestület/szakalkalmazotti
Nyilvánosságra kell hozni 26.§ (1), a
értekezlet- bíróság
jóváhagyást követő tanévtől felmenő
Iskolaszék, diákönkormányzat, szülői szervezet - rendszerben kell bevezetni. 26.§(5)
fenntartó
Pedagógiai program
• 54.§. Érdemjegyek és az osztályzatok a
következők:…..
A Kt. Alapján az iskola pp-ja meghatározhatta azokat
a tananyagokat, tantárgyakat, amelyekből a
tanuló teljesítményét nem kellett értékelni. ill.
minősíteni(pl. magatartás, szorgalom)
(4) Jóváhagyott kerettanterv vagy az oktatásért
felelős miniszter engedélyével a szöveges
értékelés tovább vihető 2. évf.-tól.
Pedagógiai program
17.§ (3)(4) A kollégium az érdekelt iskola pp-ját figyelembe véve készíti
el pp-ját.
Ha
szakkollégiumként
működik
saját
pp
kidolgozásával
személyközpontú tehetséggondozást végez.
32.§(1)c) A fenntartó egyház az iskola számára előírhatja valamely – az
oktatásért felelős miniszter által kiadott- kerettanterv választását és
meghatározhatja az intézményben használható tankönyveket,
taneszközöket.
9.§ (8) Az alternatív óvodák, iskolák az általuk elkészített és
jóváhagyott óvodapedagógiai programban, kerettantervben
meghatározottak szerint készítik el pedagógiai programjukat.
51.§ (3) a többcélú intézményben ált. isk.-i tanulmányaikat befejező
tanulók a pp-ban meghatározottak alapján folytathatják
tanulmányaikat a megfelelő iskolatípus szerinti nevelés- oktatásban.
Pedagógiai program
• 26.§ (4) A többcélú intézmény egységes, valamennyi nevelésioktatási feladatot átfogó pedagógiai programot, ennek keretein
belül az egyes feladatok ellátásához óvodai nevelési progr.-ot,
iskolai helyi tantervet, kollégiumi pp-ot használ.
• Az összetett iskola, a közös igazgatású köznevelési intézmény és az
ÁMK a különböző iskolatípusok nevelési-oktatási céljainak
megvalósításához külön-külön helyi tantervet alkalmaz.
• Az általános
művelődési központban működő nev.- okt.
intézmények pedagógiai programja része a nem köznevelési
feladatot ellátó intézményegység tevékenységét is meghatározó
pedagógiai-művelődési programnak. A pedagógiai-művelődési
program biztosítja a köznevelési és a nem köznevelési feladatok
egységes elvek szerinti megvalósítását.
• Az egységes iskola egy helyi tantervet alkalmaz.
Pedagógiai program
• 27.§ (6) Ha az 1-4 . évfolyamokra járó tanulók eredményes felkészülése azt
szükségessé teszi, lehetővé kell tenni, hogy heti 2 alkalommal egyéni
foglalkozásokon vegyen részt. E rendelkezést kell alkalmazni akkor is ha a
tanköteles tanuló tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt második vagy
további alkalommal ismétli ugyanazt az évfolyamot. 2013. szept. 1.
• (11)Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban azon osztályokban, ahol
közismereti oktatás is folyik megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt óra
testnevelés keretében. 2012. szept. 1. 1. 5. 9. évfolyamon
• 35.§ (1) Az állami általános iskolában az erkölcstan óra vagy az ehelyett
választható, az egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan óra a kötelező
tanórai foglalkozások része. 2013. szept. 1. 1. 5. évfolyamon
(4) A hit és erkölcstan oktatás tartalmának meghatározása, a hitoktató alkalmazása
és ellenőrzése, a hit- és erkölcstan oktatásra való jelentkezésszervezése, a
foglalkozások ellenőrzése az egyházi jogi személy feladata.
• 50.§(5) Sport- és művészeti emelt szintű oktatás esetében az iskola pedagógiai
programja szerint alkalmassági vizsga szervezhető általános iskolában.
PP. tartalma Kt . 47.§-48.§ 12/2012 EMMI rend.
Alapelvek, értékek, célok, feladatok, eszközök, eljárások
Személyiségfejlesztés
Teljes körű egészségfejlesztés
Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok
A pedagógusok helyi intézményi feladatai, osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök
feladatai
Sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztésére vonatkozó célok,feladatok
Beilleszkedési , tanulási, magatartási nehézségek Nkt. .§ (6)
Tehetség, képességkibontakoztatás Nkt. 4.§ (13), 27.§ (5)
Gyermek- és ifjúságvédelem Nkt. 69.§ (2) f)
Tanulási kudarcnak kitett tan. Felzárkóztatása Nkt. 27.§ (6), 62.§ (1)i)
Szociális hátrányok enyhítése Nkt. 9.§ (3) 72.§ (3)
Pp. végrehajtásához szükséges a nevelő –okt. munkát segítő eszk., felszerelések jegyzéke Nkt.9.§
(3)
Szülő, tanuló, pedagógus és az intézménypartnerei együttműködésének, kapcsolattartásának
formái, továbbfejlesztésének lehetőségei 62.§ (1)f), 62.§(1)n), 72.§ (1)(4)(5)
Nemzeti, etnikai kissebségi nevelés 46.§ (3)c)
Pedagógiai program
PP. tartalma Kt . 47.§-48.§ 12/2012 EMMI rend.
A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának rendje.
Az iskolaváltás, felvétel és az átvétel helyi szabályai, szükség esetén különbözeti vizsgával, egyéni
segítségnyújtással, türelmi idő biztosításával vagy évfolyamismétléssel.
Elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv.
A tanulmányok alatti vizsga követelményeit, részeit, így külön az írásbeli, szóbeli, a gyakorlati
vizsgarészeket, az értékelés szabályait.
Egészségfejlesztési program
A tanulók osztályba, csoportba való beosztásának szempontjai, elvei, prioritásai.
Művészetek emelt szintű oktatása esetén előírhatja a PP tanítási napokon 8.00-és 16.00 óra
között a művészeti próbákon és előadásokon való kötelező részvételt.
Helyi tanterv tartalma 12/2012 EMMI rend.7.§ b)
Erkölcstan oktatása
Egész napos iskola
Választott kerettanterv megnevezése
Természettud . nevelés
testnevelésnem
A választott kerettanterv által meghatározott óraszám feletti kötelező Mindennapos
tanórai foglalkozás,
Mindennapos művészeti nevelés
kötelező tanórai foglalkozás és ezeken elsajátítandó tananyag
Idegennyelv-oktatás
Emelt szintű
képzési forma
Kötelező, kötelezően választandó, szabadon választható tanórai foglalkozások
megnevezése,
SNI tanulók nev.-okt.
óraszáma
Nemzetiségi nev.-okt.
Tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei.
NAT-ban meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósításának részletes szabályai
Mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja
Választható tantárgyak, foglalkozások, pedagógusválasztás szabályai
A tanuló munkájának ellenőrzési, értékelési módja, magatartás, szorgalom minősítésének elvei
A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei
Nemzetiségi kultúra megismerését szolgáló tananyag.
A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek, mérési időszak
Egészségnevelési és környezeti nevelési elveket
Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedéseket.
Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, számonkérések rendje.
Az otthoni, napközis, tanulószobai felkészüléshez előírt írásbeli, szóbeli feladatok
meghatározásának elveit és korlátait.
Pedagógiai program-helyi tanterv
Helyi tanterv tartalma 12/2012 EMMI rend.7.§ b)
A tanuló jutalmazásának, magatartás, szorgalom értékeléséhez, minősítéséhez kapcsolódó
elveket.
Egész napos iskola esetén az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott nevelési-okt.-i
programot.
Tartalmazza az iskola által alkalmazott sajátos pedagógiai módszereket (pl. projektoktatás)
A nevelőtestület által szükségesnek tartott további elveket.
56.§ (19 A tanulót, ha egyéni adottsága , fejlettsége szükségessé teszi, a szakértői bizottság
véleménye alapján az igazgató mentesíti az érdemjegyekkel és osztályzatokkal történő értékelés
és minősítés alól és ehelyett szöveges értékelés és minősítés alkalmazását írja elő
SNI tanulók fejlesztésére vonatkozó tartalmak,tevékenységek, követelmények.
110/2012.(VI.4.) Korm. Rendelet a NAT
kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról
• Tanórai foglalkozások: projekt oktatás, erdei
iskola, múzeumi foglalkozás, könyvtári
foglalkozás,művészeti előadásokhoz,kiállításokhoz
kapcsolódó foglalkozás-ingyenesség
• Emelt szintű oktatás:
Idegen ny., magyar, matek, nemzetiségi ny.legalább heti 5 óra
Minden egyéb tantárgy esetében
legalább heti 4 óra
110/2012.(VI.4.) Korm. Rendelet a NAT
kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról
• Tanulók heti kötelező és választható óráinak
száma egy tanítási napon
• 1-3. évfolyam 6 tanítási óra
• 4. évfolyam 7 tanítási óra
• 5-8. évfolyam 7 tanítási óra
+1 órával nő ha két tanítási nyelvű iskolai
oktatás, vagy nemzetiségi nevelés oktatás
folyik
110/2012.(VI.4.) Korm. Rendelet a NAT
kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról
• A tanulók heti kötelező és választható óráinak
összege egy tanítási héten (Nktv.6. mell.)
• 1-3. évfolyam 25+2
• 4. évfolyam
27+2
• 5-6. évfolyam 28+3
• 7-8. évfolyam 31+4
• Két tanítási nyelvű oktatásban továbbá
nemzetiségi nevelés oktatás során 1-8.
évfolyamon legfeljebb 4 tanítási órával
haladhatja meg.
110/2012.(VI.4.) Korm. Rendelet a NAT
kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról
A napi és heti terhelésnél figyelmen kívül kell
hagyni:
• Egyházi iskolában szervezett hitoktatás tantárgyat,
• Sportiskolában a mindennapos testnevelési órákat
meghaladó többlet testnevelési órákat, illetve a
mindennapos testnevelés keretében megszervezett
sportköri foglalkozásokat.
• Tehetséggondozást, felzárkóztatást
• Egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs,
rehabilitációs tanórai foglalkozások óraszámait.
110/2012.(VI.4.) Korm. Rendelet a NAT
kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról
1-3. évf.
Történelem,
hon és népism.
Körny. Ism., biosz,
fizika, kémia,
term ism.
Rajz, ének,
média ism
4. évf.
5-6. évf.
7-8. évf.
Műveltségi területek Nat által
ajánlott %-os aránynak
min
megfelelő óraszám
max
min
max
min
max
min
max
Magyar nyelv és irodalom
7,0
10,0
7,0
11,0
4,0
6,0
3,0
4,5
Élő idegen nyelv
0,5
1,5
0,5
1,5
3,0
5,0
3,0
4,5
Matematika
3,0
5,0
3,5
5,0
3,5
5,0
3,0
4,5
Ember és társadalom
1,0
2,0
1,0
2,0
1,5
3,0
3,0
4,5
Ember és természet
1,0
2,0
1,0
2,0
1,5
3,0
4,5
6,0
Földünk – környezetünk
0,0
0,0
0,0
0,0
0,5
1,0
1,0
2,5
Művészetek
3,5
5,0
4,0
5,5
3,0
4,5
2,5
4,5
Informatika
0,5
1,0
0,5
1,0
1,0
2,0
1,0
2,5
Életvitel és gyakorlat
1,0
2,0
1,0
2,0
1,0
3,0
1,0
3,0
Testnevelés és sport
5,0
6,0
5,0
7,0
5,5
7,0
4,5
6,0