Αξιολόγηση

Download Report

Transcript Αξιολόγηση

ΕΝΑΣ ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ

Αρχή

Εισαγωγή

Εργασία

Διαδικασία 1

Διαδικασία 2

Πηγές

Αξιολόγηση

Συμπέρασμα

Σελίδα του εκπαιδευτικού

• • •

Τίτλος : Ένας κήπος με καλλωπιστικά φυτά Περιγραφή: Μια ιστοεξερεύνηση για τη Β΄ Λυκείου ΤΕΕ, ειδικότητες Κηποτεχνίας και Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων ΑρχιτεκτονικήςΤοπίου Λέξεις κλειδιά: μάθηση, διαδίκτυο, κήπος, φυτά, νέες τεχνολογίες

Αρχή

Εισαγωγή

Εργασία

Διαδικασία 1

Διαδικασία 2

Πηγές

Αξιολόγηση

Συμπέρασμα

Σελίδα του εκπαιδευτικού

Εισαγωγή Ο Διευθυντής του σχολείου σας μια καλοκαιρινή μέρα, αφού πέρασε από ένα κεντρικό δρόμο της Αθήνας με τα γνωστά κυκλοφοριακά προβλήματα, τη ζέστη και το θόρυβο, αποφάσισε να περπατήσει μέσα στο πάρκο. Ένιωσε το αίσθημα δροσιάς και την αισθητική απόλαυση της εναλλαγής χρωμάτων και των ευωδιών που αναδύονταν από διάφορα φυ τά. Σκέφτηκε λοιπόν ότι: Η επιλογή κατάλληλων φυτών από εσάς που θα δια μορφώσουν τον κήπο του σχολείου μας θα δώσει σε όλους μας χαρά και όμορφα συναισθήματα…

Αρχή

Εισαγωγή

Εργασία

Διαδικασία 1

Διαδικασία 2

Πηγές

Αξιολόγηση

Συμπέρασμα

Σελίδα του εκπαιδευτικού

Εργασία Στόχος σας είναι να επιλέξετε καλλωπιστικά φυτά με σκοπό να πετύχετε κατάλληλους συνδυασμούς χρωμάτων και ανάπτυξης καθώς και κατά την επι λογή σας να είστε σίγουροι ότι όλο το χρόνο θα έ χετε έναν ανθισμένο ή πράσινο κήπο. Επίσης θα ε πιλέξετε τα διακοσμητικά στοιχεία που θα συνοδεύ ουν τα φυτά σας και θα διακοσμούν τον κήπο.

Δραστηριότητες: Δημιουργία λίστας με κατηγορίες καλλωπιστι κών φυτών

• • •

Δημιουργία λίστας διακοσμητικών στοιχείων Φωτογραφίες των παραπάνω( παρουσίαση) Δημιουργία πινακίδων που θα τοποθετηθούν στον κήπο (πληροφορίες για τα φυτά) ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΣΑΣ

Αρχή

Εισαγωγή

Εργασία

Διαδικασία 1

Διαδικασία 2

Πηγές

Αξιολόγηση

Συμπέρασμα

Σελίδα του εκπαιδευτικού

Διαδικασία 1 Θα χωριστείτε σε 5 ομάδες και κάθε ομάδα θα αναλά βει τη δική της δραστηριότητα 1 η ομάδα Δημιουργείστε λίστα με καλλωπιστικά φυτά ετήσια ά νοιξης και καλοκαιριού. Καταγραφή πληροφοριών και αποθήκευση εικόνων.

2 η ομάδα Δημιουργείστε λίστα με αναρριχώμενα φυτά. Καταγρα φή πληροφοριών και αποθήκευση εικόνων.

3 η ομάδα Δημιουργείστε λίστα με καλλωπιστικούς θάμνους (φυλλοβόλους και αειθαλείς). Καταγραφή πληροφορι ών και αποθήκευση εικόνων.

4 η ομάδα Δημιουργείστε λίστα με καλλωπιστικά δέντρα.(φυλλο βόλα και αειθαλή). Καταγραφή πληροφοριών και από θήκευση εικόνων.

5 η ομάδα Δημιουργείστε λίστα με βολβώδη, ριζωματώδη, κον δυλώδη φυτά. Καταγραφή πληροφοριών και αποθή κευση εικόνων.

Αρχή

Εισαγωγή

Εργασία

Διαδικασία 1

Διαδικασία 2

Πηγές

Αξιολόγηση

Συμπέρασμα

Σελίδα του εκπαιδευτικού

Διαδικασία 2

• • •

ΤΕΛΟΣ Όλες οι ομάδες θα δημιουργήσουν πινακίδες με πληροφορίες των φυτών τους. (κοινή ονομασία, επιστημονική ονομασία, είδος) Όλες οι ομάδες θα αποθηκεύσουν εικόνες από διακοσμητικά στοιχεία για κήπους.(θα συνεργα στείτε για αποφυγή όμοιων καταγραφών) Στο μενού ΠΗΓΕΣ θα βρείτε τις ιστοσελίδες που θα σας βοηθήσουν στη συλλογή του υλικού σας.

Αρχή

Εισαγωγή

Εργασία

Διαδικασία 1

Διαδικασία 2

Πηγές

Αξιολόγηση

Συμπέρασμα

Σελίδα του εκπαιδευτικού

Πηγές

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ www.anthopoleia.com

http://www.vita.gr/html/ent/970/ent.5970.asp

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ www.anthorama.gr

www.valentine.gr

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 2 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ http://www.kentrokhpou.gr/diakosmhtika.html

• http://www.antemisaris.gr/CategList.asp?ITMID=13

Αρχή

Εισαγωγή

Εργασία

Διαδικασία 1

Διαδικασία 2

Πηγές

Αξιολόγηση

Συμπέρασμα

Σελίδα του εκπαιδευτικού

Αξιολόγηση

• • • • Περιεχόμενο/Οργάνωση (1-4) Η επιλογή των πληροφοριών είναι σύμφωνη με τα ζητούμενα της εργασίας και δεν υπάρχουν ανακρίβειεςΟι πληροφορίες έχουν οργανωθεί με λογική σειρά και υπάρχει μεταξύ τους σύνδεση και αλληλουχία.

Έκφραση/Ορθογραφία/Εμφάνιση εργασίας (1-4) Δεν υπάρχουν στην εργασία εκφραστικά, γραμματικά ή ορθογραφικά λάθη. Στην εργασία έχουν χρησιμοποιηθεί εικόνες για την ενίσχυση της παρουσίασης και τη διευκόλυνση της κατανόησης.

Παρουσίαση της εργασίας (1-4) Κατά την παρουσίαση της εργασίας τους οι μαθητές είχαν οπτική επαφή με το ακροατήριό τους και δε διάβαζαν από τις σημειώσεις τους ή τις διαφάνειες. Είχαν την ικανότητα να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικές με την εργασία τους.

Συνεργασία ομάδας (1-4) Τα μέλη της ομάδας συνεργάστηκαν άριστα μεταξύ τους και όλοι συνέβαλαν στο τελικό προϊόν.

Αρχή

Εισαγωγή

Εργασία

Διαδικασία 1

Διαδικασία 2

Πηγές

Αξιολόγηση

Συμπέρασμα

Σελίδα του εκπαιδευτικού

Συμπέρασμα

• Συγχαρητήρια, φτάσατε στο τέλος της αποστολής σας.

Κάθε ομάδα θα παρουσιάσει στην τάξη το συνολικό αποτέλεσμα των εργασιών της δείχνοντας σε ποια συμπεράσματα κατέληξε ύστερα από το ταξίδι της στο Διαδίκτυο.

Μήπως αναρωτηθήκατε τι θα έπρεπε να έχετε μάθει μέχρι τώρα; Ρίξετε μια ματιά πιο κάτω, ίσως σας βοηθήσουν τα ερωτήματα: Γνωρίζετε τις κατηγορίες των καλλωπιστικών φυτών; Γνωρίζετε ποια φυτά ανήκουν σε αυτές; Μπορείτε να προτείνετε κάποια από αυτά για τη διαμόρφωση του κήπου σας; Τελικά ποια διακοσμητικά στοιχεία θα προσθέσετε;

Αρχή

Εισαγωγή

Εργασία

Διαδικασία 1

Διαδικασία 2

Πηγές

Αξιολόγηση

Συμπέρασμα

Σελίδα του εκπαιδευτικού

Σελίδα εκπαιδευτικού Εισαγωγή

Ο εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το σενάριο για να μυήσει τους μαθητές στη δημιουργική χρήση του διαδικτύου και των ΤΠΕ γενικότερα και παράλληλα να τους κινήσει το ενδιαφέρον για τα καλλωπιστικά φυτά.

Μαθητές

Χωρίζει τους μαθητές σε 5 ομάδες. Καλό είναι οι μαθητές να είναι ανομοιογενείς ως προς τις επιδόσεις και το φύλο, για να επιτευχθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αλληλεπίδραση και συνεργασία.

Στόχος

Γνωστικός στόχος των εργασιών των ομάδων είναι να καταλάβουν την αξία των καλλωπιστικών φυτών και τη χρήση τους.

Παιδαγωγικοί και διδακτικοί στόχοι είναι να υποστηριχθεί η ομαδοσυνεργατική μέθοδος, να προωθηθεί η συνεργατική διερευνητική μάθηση και να αξιοποιηθεί η προσωπική βιωματική εμπειρία των μαθητών, ώστε να αποκτήσει προσωπικό νόημα για αυτούς η μάθηση. Επίσης αναπτύσσεται ο διάλογος και καλλιεργούνται δεξιότητες έκφρασης του λόγου και οργάνωσης στρατηγικών.

Αναλυτικό πρόγραμμα

Το σενάριο σχετίζεται κυρίως με την κηποτεχνία της Β’ Λυκείου, χωρίς αυτό να αποκλείει την υλοποίησή του και σε άλλες τάξεις ή γνωστικά αντικείμενα.

Διαδικασία

Οι μαθητές χωρίζονται σε 5 ομάδες και αναλαμβάνουν να εξερευνήσουν ιστοσελίδες και να διεκπεραιώσουν τις εργασίες που τους έχουν ανατεθεί. Στο τέλος κάθε ομάδα παρουσιάζει το αποτέλεσμα της δουλειάς στην τάξη.

Αξιολόγηση

Ο εκπαιδευτικός θα αξιολογήσει τη διαδικασία και το τελικό προϊόν των ομάδων με βάση: Οργάνωση Συμμετοχικότητα Αξιοποίηση χρόνου Εντοπισμός επαρκούς υλικού Εντοπισμός κατάλληλου υλικού Μορφή εργασίας Επικοινωνία

Πηγές

Μηχανή αναζήτησης www.google.gr

www.anthorama.gr

www.anthopoleia.gr

www.valentine.gr