Мультимедійні жанри

download report

Transcript Мультимедійні жанри

Мультимедія - це сучасна комп'ютерна
інформаційна технологія, що дозволяє
об'єднувати в одній комп'ютерній програмнотехнічній системі текст, звукові ефекти,
відеозображення, графічне зображення та
анімацію (мультиплікацію) , високоякісний
звуковий супровід.
Статичні
таблиці
Медіаурок
Блоктема
Само
диктант
Тестові
завдання
Мультимедійні
жанри
Літературний
портрет
Медіаекспресії
Медіатвори
Віртуальні
екскурсії

Статична таблиця у мультимедійному
форматі - вічна. Більше того, на ній можна
писати, підкреслювати, малювати — а вона
знову чиста. Наприклад, під час
закріплення навичок синтаксичного
розбору простого речення на таблиці учні
спеціальним маркером ставлять розділові
знаки , роблять позначки напроти
відповідної характеристики речення, не
витрачаючи часу на написання речення і
його письмовий розбір.
Синтаксичний розбір
простого речення
1. За будовою
просте
2. За метою висловлювання
складне
розповідне
питальне
спонукальне
3. За емоційним забарвленням
неокличне
окличне
4. За граматичною основою
двоскладне
односкладне:

означеноособове
 неозначеноособове
• узагальненоособове
 безособове

5. За наявністю другорядних членів
речення
називне
непоширене
6. За наявністю всіх необхідних
членів речення
повне
неповне
7. За наявністю ускладнюючих
елементів
неускладнене
ускладнене
По діброві вітер виє гуляє по полю край дороги гне тополю до самого долу.
Фразеологізми
№
Фразеологізми
1.
Когось набридливо й уїдливо діймати, дратувати.
2.
Витрачати великі зусилля на щось незначне, не
варте уваги.
3.
Бути задерикуватим, гордовитим, пихатим.
4.
Виявляти незадоволення, роздратування.
Позначте рядок, у якому подано значення
фразеологізму йти на муху з обухом
Правильна
відповідь

Допомагають учням зрозуміти процес
«народження та функціонування правила:
потрібні елементи з'являються і зникають,
рухаються: збільшуються, переміщаються;
іноді для створення бажаного ефекту
застосовується звукове оформлення,
анімаційні вставки тощо. Матеріал
підібраний з орієнтацією на асоціативне,
образне мислення учнів, що дає змогу
швидко запам'ятати та якісно
застосовувати набуті знання.
Чи знаєте ви?
 В українській мові всього 6 голосних
фонем: [ а ],[ о ],
 [ у ], [ и ], [ і ], [е ].

“Дев΄яткою називають дев΄ять букв, після яких
пишеться и у словах іншомовного походження
рикша
Диск/
дискета
ДТЗ
ЦСЖЧШР
шина
титул
чизбургер
фізика
цифра
система
режим
[
[
[
[
[ ЗДН ]
[ ЖДН]
[ СТН ]
[ СТЛ ]
ПРОЇЗНИЙ (ПРОЇЗД)
Д
ТИЖНЕВИЙ(ТИЖДЕНЬ)
Д
КОРИСНИЙ (КОРИСТЬ)
Т
ЩАСЛИВИЙ (ЩАСТЯ)
Т
ЗН ]
ЖН]
СН ]
СЛ ]
ЗН
ЖН
СН
СЛ
шістнадцять,
хвастливий,
пестливий,
зап΄ястний, кістлявий,
надкістниця,
хворостняк
КАЗАТИ
ХИЛИТИ
ФОТОГРАФУВАТИ
ПИТАТИ

Давно відома форма перевірки знань,
проте у мультимедійному форматі вона
працює набагато ефективніше. На дошці
— текст із пропущеними буквами та
розділовими знаками (бажано, щоб у
кожного учня був такий самий
друкований текст). У процесі роботи учні
пояснюють вживання букв і розділових
знаків, роблячи на дошці відповідні
записи.
 Забезпечує
шляхом системного
повторення свідоме сприйняття
правила: аналізуючи кожне слово,
учень повинен логічно міркувати:
«Я пишу так, тому що...». Сто разів
повторивши правило, дитина
домагається ґрунтовного
закріплення набутих знань.
 Це
комплексний матеріал за
певною великою темою,
розташований у послідовному
порядку і поділений на
мікротеми за допомогою
функції «гіперпосилання».

питальне
розповідне
спонукальне
За метою
висловлювання
односкладне
двоскладне
непоширене
поширене
За наявністю
головних
членів
За наявністю
другорядних
членів
неокличне
За емоційним
забарвленням
Загальна
характерис
тика
За повнотою
висловлення
думки
За наявністю
ускладнювальних
компонентів
неускладнене
ускладнене
окличне
повне
неповне
Речення як основна синтаксична
одиниця
Роль у мові
Ознаки
має одну або кілька
граматичних основ,
характеризується
смисловою та
інтонаційною
завершеністю
виражає закінчену
думку, слугує для
спілкування,
повідомлення,
впливу
Види речень
за будовою
1) просте(односклад
не/двоскладне);
2) складне( має дві
або кілька
граматичних
основ)
за метою
висловлювання
1) розповідне
(повідомлення);
2) питальне
(запитання);
3) спонукальне
(спонукання до
дії)
за емоційним
забарвленням
1) неокличне;
2) окличне (думка
супроводжується
сильним почуттям;
вимовляються з
підсиленою,
напруженою
інтонацією)
Зі
сполучниковим
зв΄язком
Із
безсполучниковим
зв΄язком
Із змішаним
зв΄язком
Вставним
реченням
Вставним
словом
Вставним
словосполученням
Непоширеним
Однорідними
членами
речення
Звертанням
Просте
речення може
бути
ускладнене
Поширеним
Означенням
Прикладкою
Вставним
елементом
Відокремленим
членом
Додатком
Обставиною
Уточнювальним
членом

5 клас
Вишиванка
Біла вишита сорочка уособлює здоров…я красу щас…ливу долю
родову пам…ять порядніст… і любов. Такі сорочки в українс…кій
сім…ї носили всі дитина дівчина юнак молодиця чоловік.
Виготовляли одяг із полотна домашн…ої роботи. Характер
вишивки залежав від того для кого сорочку шили. Узори мают…
дві частини. Одна була родова а ін…ша загадувал…на на
майбутнє. Орнаменти збігают…ся з візерунками давн…ої
тр…піл…с…кої кул…тури.
Стародавні узори об…рігали людину від лихого ока та злих
духів. Ц…ому слугували й мережки.
Вишиванка була св…ятинею. Сорочки передавали від поколін…я
до поколін…я бер…гли. Про вишиванки співают… у народних
піс…нях. Дівчина обов…язково мала вишити сорочку своєму
нар…ченому.
З книжки “Українська міфологія”; 97 слів
Перелік знань за темами
1.Спрощення у групах приголосних
2.Найпоширеніші види чергування звуків
3.Правила вживання м΄якого знака та апострофа
4.Кома між однорідними членами речення
5. Кома між частинами складного речення

Це мультимедійний продукт, що містить
документи, фотографії, таблиці,
ілюстративний і текстовий матеріал,
аудіо- та відео-фрагменти, скомпоновані
у послідовному порядку, що дає
вчителю змогу найбільш повно та
яскраво розповісти учням про життєвий
і творчий шлях письменника.
Облас…ний
Пів…яблука
Інтермец…о
В…сна
Галич…ина
Балас…ний
Пів…Ялти
Пр…красний
Лял…ці
Моло…ьба
Кіс…лявий
Пів…огірка
Пр…клеїти
Вос…мий
Сіл…с…кий
Моркв…яний
Під…їзд
Пр…звисько
Міл…йон
В…ячеслав
Духм…яний
Нен…чин
…питати
Молод…ю
Ін…єкція
Торф…яний
Натал…чин
…цідити
Стат…ей
Черв…як
Лук…ян
Різ…б…яр
Груз…кий
Знан…я
Ін…овація
Матір…ю
Дон…чин
Осін…ій
Ж…рі
Марок…анець
Зор…я
Барок…о
Гол…андія
Л…мон
Брут…о
Медіа-експресії
 Це
авторський своєрідний
мультимедійний демонстраційний
жанр, який засобами графіки,
кольору, музики, іноді із
залученням ілюстративних
матеріалів чи відеофрагментів
допомагає у стислій формі (2-3
хвилини) з'ясувати найгострішу
проблему твору
Слайд-твір
 Це
мультимедійний продукт,
створений на відповідну
тему самими учнями.
 «Віртуальні
екскурсії» —
це відеорозповідь про музеї
та історичні місця
України
Мультимедійні презентації
 Форми
реалізації проекту:
публікація, альманах, вебсайт, мультимедійна
презентація



Презентація — це усний виступ перед
аудиторією. Працюючи над нею, учні
вчаться стисло формулювати свою думку,
використовувати різні мультимедійні
засоби.
Публікація розрахована на читання
однією людиною. Працюючи над нею, учні
розвивають навички логічного й
послідовного викладу думок, відбору
необхідного матеріалу. Крім того, діти
дістають уявлення про журналістську
працю, вдосконалюють вміння
використовувати засоби публіцистичного
стилю.
Веб-сайт розрахований на спілкування з
широкою аудиторією, тобто тими учнями,
яких теж цікавить певна проблема як у
межах школи, так і поза її межами.
 Портфоліо
— це
впорядкована збірка
матеріалів, підібраних з
певною метою