Praktično izobraževanje

Download Report

Transcript Praktično izobraževanje

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT
Sektor za srednje šolstvo
Praktično izobraževanje v programih
SPI in SSI
možnost in priložnost
unisVET, 19. 10. 2011
“Največji um se lahko še vedno kaj nauči.”
George Santayana
Mag. Renata Zupanc Grom,
vodja Sektorja za srednje šolstvo
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT
Sektor za srednje šolstvo
Praktično izobraževanje se izvaja kot
- praktično izobraževanje v šoli
- praktični pouk – PP
- praktično izobraževanje pri delodajalcu
- praktično usposabljanje z delom - PUD
- praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu
Mag. Renata Zupanc Grom,
vodja Sektorja za srednje šolstvo
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT
Sektor za srednje šolstvo
Skupni obseg praktičnega pouka in praktičnega
usposabljanja z delom se določi z izobraževalnim
programom (31. člen ZPSI)
• SPI - PP 594, 676, 655, 660, 827 ur + PUD 912 ur
• SSI - PP 152, 170, 454 ur + PUD 152, 304, 380 ur
Mag. Renata Zupanc Grom,
vodja Sektorja za srednje šolstvo
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT
Sektor za srednje šolstvo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
121. člen ZOFVI delovna in učna obveznost – učitelj PP
5. člen ZPSI izvajanje izobraževalnih programov
18. člen ZPSI socialni partnerji
19. člen ZPSI podeljevanje javnih pooblastil
35. člen ZPSI pogoji za delodajalca
33. člen ZPSI učna pogodba
36. člen ZPSI sestavine učne pogodbe
39. člen ZPSI obseg izobraževalnega dela dijaka
45. člen ZPSI obveznosti šole po kolektivni učni pogodbi
58. člen ZPSI zdravstveno varstvo
Mag. Renata Zupanc Grom,
vodja Sektorja za srednje šolstvo
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT
Sektor za srednje šolstvo
PRAVILNIK
o verifikaciji in vodenju registrov učnih mest določa
• pogoje za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom
(materialne in kadrovske),
• postopek ugotavljanja pogojev, ki jih morajo izpolnjevati
delodajalci,
• postopek vodenja registra učnih mest,
• centralni register in način vodenja.
Verifikacija ni potrebna za šolske delavnice (PP) ali MIC (PUD)
Mag. Renata Zupanc Grom,
vodja Sektorja za srednje šolstvo
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT
Sektor za srednje šolstvo
Praktično usposabljanje pri delodajalcu – v
panožnih kolektivnih pogodbah
KOLEKTIVNA POGODBA ZA OBRT IN PODJETNIŠTVO (48. člen)
določa nagrade dijakom, vajencem in študentom na praktičnem usposabljanju
(dijak 1. letnik 90 EUR, 2. letnik 120 EUR, 3. letnik 150 EUR)
Kolektivna pogodba za dejavnosti trgovine Slovenije (82. člen)
Učencem in študentom na praksi se za polni delovni čas obvezne prakse izplača
plačilo najmanj v višini 15% povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekli
mesec.
Kolektivna pogodba med delavci in družbami drobnega gospodarstva (71)
plačilo za opravljeno delo v skladu z določili te kolektivne pogodbe,
seznanitev z nevarnostmi, povezanimi z delom in ustrezna zaščitna sredstva,
zavarovanje za primer poklicne bolezni in poškodbe na delu,
ustrezno mentorstvo in uvajanje v delo.
Mag. Renata Zupanc Grom,
vodja Sektorja za srednje šolstvo
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT
Sektor za srednje šolstvo
Praktični pouk se izvaja na šoli
• znotraj strokovnih modulov – izpolnjevanje kadrovskih in
materialnih pogojev za vpis v razvid izvajalcev
izobraževalnih programov
vpis v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja
34., 36. in 37. členom ZOFVI
• oblikovanje oddelkov in skupin Pravilnik o normativih in
standardih, delitev dijakov v skupine pri
• nekateri katalogi znanj za strokovne module določajo,
kje poteka PP, ne pa število ur (v predmetniku)
• Sistemiziranje organizatorja praktičnega izobraževanja v
delovnem procesu in PUD (35. člen)
• normativi za oblikovanje skupin pri predmetih (70 Mag. Renata Zupanc Grom,
vodja Sektorja za srednje šolstvo
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT
Sektor za srednje šolstvo
• 94. člen PP v neprenovljenih
1. letniku - 17, v 2. letniku največ 14 in v 3. letniku največ
13 dijakov,
v izobraževalnih programih srednjega strokovnega in
poklicno-tehniškega izobraževanja največ 17 dijakov.
• 95. člen PP v prenovljenih IP
• pri splošno-izobraževalnih in strokovno-teoretičnih
predmetih ter praktičnem pouku praviloma ista velikost
skupin, kot velja za neprenovljene oziroma iztekajoče se
programe.
Mag. Renata Zupanc Grom,
vodja Sektorja za srednje šolstvo
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT
Sektor za srednje šolstvo
ODPRTI KURIKUL
1. Analiza interesov in potreb okolja
2. Sodelovanje s socialnimi partnerji
3. ELEMENTI KATALOGA ZNANJ ODPRTEGA
•
ime modula, cilj, sklopi, operativni cilji (informativne
in formativne)
•
število ur OK, število kreditnih točk, obvezni načini
preverjanja in ocenjevanja, znanje izvajalcev, prostorski
pogoji, število ur praktičnega dela, število ur za delitve,
velikost skupin v skladu z normativom.)
• Koliko ur PP ima lahko OK?
– Seštevek ur za PP ali za delitve ne presega števila, ki
ga določi program.
Mag. Renata Zupanc Grom,
vodja Sektorja za srednje šolstvo