Wykorzystanie potencjału chmury obliczeniowej w Europie

download report

Transcript Wykorzystanie potencjału chmury obliczeniowej w Europie

WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU
CHMURY OBLICZENIOWEJ W EUROPIE
Marek Gaza
Radca Ministra
Departament Informatyzacji
Warszawa, 22 kwiecień 2013 r.
Departament Informatyzacji MAiC
1
CHMURA OBLICZENIOWA
Chmura obliczeniowa – model przetwarzania oparty wynajmie usług
dostarczonych przez usługodawcę w zakresie:
• Infrastruktury technicznej (np. komputery, pamięci, osprzęt sieciowy,
sieci);
• Platform programowych (np. bazy danych, systemów identyfikacji,
narzędzi do budowy SI, modułów uruchomieniowych);
• Aplikacji użytkowych (np. systemy finansowe, kadrowe, statystyczne).
Rozróżniamy chmury:
• Prywatne (korporacyjne) - będące częścią organizacji, aczkolwiek
jednocześnie autonomicznym dostawcą usługi,
• Publiczne - będące zewnętrznym, ogólnie dostępnym dostawcą;
• Hybrydowe - będące połączeniem filozofii chmury prywatnej
i publicznej.
Departament Informatyzacji MAiC
2
KOMISJA DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY,
EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO
I KOMITETU REGIONÓW,
a Wykorzystanie potencjału chmury obliczeniowej w Europie (1/3)
Komisja Europejska podjęła działania w celu ułatwienia stosowania
modelu chmury obliczeniowej we wszystkich sektorach gospodarki.
Zdaniem Komisji, może to przyczynić się do obniżenia kosztów
związanych technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi, a także
może wpłynąć na zwiększenie wydajności, wzrostu gospodarczego
i zatrudnienia.
W dokumencie COM (2012) 529 z dnia 27 września 2012 roku
przedstawione zostały najistotniejsze i najpilniejsze działania zmierzające
do określenia środków koniecznych do osiągnięcia tego zamierzenia.
Departament Informatyzacji MAiC
3
KOMISJA EUROPEJSKA,
a Wykorzystanie potencjału chmury obliczeniowej w Europie
(2/3)
Komisja zachęca wszystkie zainteresowane strony do udziału w podjęciu
działań związanych z budową chmury obliczeniowej. Działania te mogą oznaczać1):
• wydatki na model chmury obliczeniowej w wysokości 45 mld EUR;
• ogólny łączny wzrost PKB o kwotę 957 mld EUR oraz
• powstanie 3,8 mln miejsc pracy – w UE do roku 2020.
Korzyści płynące z przyjęcia modelu chmury obliczeniowej można zilustrować
badaniem wykonanym w 2011 r. na zlecenie Komisji, z którego wynika, że1):
• 80 % organizacji, które przeszło na usługi w chmurze obliczeniowej,
zredukowało koszty o 10-20 %;
• zwiększono o 46% możliwości pracy zdalnej;
• wzrosła o 41% wydajność pracy;
• nastąpił wzrost o 33% możliwości prowadzenia interesów;
• został zwiększony o 32% dostęp do rynków.
1) Szacunkowe
dane ilościowe znajdują się w oddzielnych opracowaniach.
Departament Informatyzacji MAiC
4
KOMISJA EUROPEJSKA,
a Wykorzystanie potencjału chmury obliczeniowej w Europie (3/3)
Komisja Europejska podejmuje trzy głównie działania mające spowodować
powstanie przyjaznego środowiska do stosowania rozwiązań bazujących na modelu
chmury obliczeniowej, do tych działań należą:
1. Uporządkowanie dużej liczby różnych norm stosowanych w poszczególnych
krajach
UE,
w
szczególności
dotyczących
bezpieczeństwa,
interoperacyjności, przesyłania i odzyskiwania danych;
2. Zapewnienie warunków do zawierania bezpiecznych i uczciwych umów na
wynajem usług w chmurze obliczeniowej, w szczególności opracowanie przez
Komisję zaleceń co do zapisów umów o gwarantowanym poziomie usług
w chmurze obliczeniowej (Service Level Agrement - SLA);
3. Utworzenie Europejskiego partnerstwa na rzecz chmur obliczeniowych w celu
wspierania innowacji i wzrostu sektora publicznego.
Intencją Komisji Europejskiej nie jest zbudowanie europejskiej super
chmury obliczeniowej, a stworzenie w Europie środowiska przyjaznego do
stosowania modelu chmury obliczeniowej.
Departament Informatyzacji MAiC
5
Stanowisko Rządu Rzeczypospolitej Polskiej
(1/3)
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej popiera inicjatywę Komisji Europejskiej mającą
na celu uregulowanie rozwoju usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej, jednak
dostrzega ryzyka, które powinny być minimalizowane do akceptowanego poziomu
przez zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń prawnych i technologicznych.
W szczególności ryzyka dotyczą:
• braku pewności stron umów zawieranych w obszarze przetwarzania
w chmurze, szczególnie gdy strony umowy podlegają jurysdykcji różnych
Państw Członkowskich;
• odpowiedzialności usługodawcy za treści przetwarzane w chmurze,
w szczególności w obszarze prawa autorskiego;
• odpowiedzialności usługobiorcy przed właściwymi władzami za
wywiązywanie się z zobowiązań nałożonych przepisami prawa,
w szczególności zapewnienia właściwego poziomu jakości usług
wynikających z umów SLA;
• ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa innych informacji
przetwarzanych w chmurze, zarówno ze strony cyberprzestępczości,
jak i innych zagrożeń środowiskowych.
Departament Informatyzacji MAiC
6
Stanowisko Rządu Rzeczypospolitej Polskiej
(2/3)
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej będzie:
• aktywnie uczestniczył w procesie uzgadniania rozporządzenia w sprawie
ochrony danych osobowych, przy tym podziela pogląd, że
rozporządzenie powinno zostać przyjęte w 2013 r. ;
• oczekiwał powstania strategii na rzecz bezpieczeństwa informacji
przygotowywanej przez Komisję Europejską;
• wspierał działania zapewniające ochronę danych przetwarzanych
w chmurze obliczeniowej, w dotychczasowych ramach prawnych;
• popierał stanowisko Komisji Europejskiej, stanowiące, że opinia Grupy
Roboczej będzie stanowiła „wytyczne dla prac organów krajowych
i przedsiębiorstw, zapewniając maksymalną jawność i pewność prawa na
podstawie istniejących ram prawnych”.
Departament Informatyzacji MAiC
7
Stanowisko Rządu Rzeczypospolitej Polskiej (3/3)
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej poinformował, że od dłuższego czasu rozważa
możliwość zastosowania chmury obliczeniowej do rozwiązania problemu
związanego z ciągłym, coraz szybszym wzrostem zapotrzebowania na moc
obliczeniową systemów teleinformatycznych.
Wynika to z przekonania, że zastosowanie chmury obliczeniowej we wszystkich
działach gospodarki znacznie obniży zapotrzebowanie na rozbudowę i modernizację
aktualnie eksploatowanej infrastruktury teleinformatycznej.
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji razem z Centrum Projektów
Informatycznych realizuje projekt o nazwie „Informatyzacja jednostek samorządu
terenowego z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze”.
Departament Informatyzacji MAiC
8
Dziękuję za uwagę
[email protected]
Departament Informatyzacji MAiC
9