Πρακτική Άσκηση των Φοιτητών του Τμήματος Βιολογίας

Download Report

Transcript Πρακτική Άσκηση των Φοιτητών του Τμήματος Βιολογίας

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
•
Πηνελόπη Μαυραγάνη-Τσιπίδου
•
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
•
•
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Βιολογίας
Πρακτική Άσκηση
Τμήματος Βιολογίας
Υλοποίηση 1999 - 2008
Υποβολή προγραμμάτων στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
Χρηματοδότηση Β' και Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης στο πλαίσιο του
Ε.Π.Ε.Α.Ε. K. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης
1999-2001
2002-2005
2006-2008
2009-2012
Πρακτική Άσκηση
στο Πρόγραμμα Σπουδών
Το Τμήμα Βιολογίας
ενσωμάτωσε τη Πρακτική Άσκηση
στο Πρόγραμμα Σπουδών του
ως προαιρετικό μάθημα του 7ου-8ου εξαμήνου
σπουδών
Πρακτική Άσκηση= 2 μαθήματα επιλογής
= 12 ECTS
Υλοποίηση 1999 – 2008
800 φοιτητές
100 φορείς εκπαίδευσης
 Εφαρμοσμένη Γενετική και Βιοτεχνολογία
 Υδροβιολογία-Υδατοκαλλιέργειες
 Περιβαλλοντική Βιολογία
1. Κέντρα Εφαρμοσμένης Έρευνας (Κρατικά και Ιδιωτικά),
2. Κέντρα Υγείας-Διαγνωστικά Κέντρα
3. Βιομηχανίες Τροφίμων
4. Υδατοκαλλιέργειες
5. Μονάδες Βιολογικού Καθαρισμού
6. Μελετητικά Γραφεία Περιβαλλοντικών Μελετών
7. Φορείς Διαχείρισης
8. Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της προστασίας του
Περιβάλλοντος.
150 εκπαιδευτές
40 μέλη ΔΕΠ ως επόπτες καθηγητές
Στόχοι
• Συμβολή στην εκπαίδευση των φοιτητών
• Σύνδεση Πανεπιστημίου - Αγοράς εργασίας
• Δίαυλος επικοινωνίας φοιτητών - κοινωνικών και
παραγωγικών φορέων
• Εξοικείωση των φοιτητών με την Ελληνική
πραγματικότητα
• Ανάληψη ευθυνών - απόκτηση εμπειριών από τους
φοιτητές
• Επαγγελματικός προσανατολισμός
• Δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης
Εκπαιδευτική και Διοικητική
Υποστήριξη Π.Α.
•
•
•
•
•
•
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Συντονιστική Επιτροπή
Τεχνική Υποστήριξη
Επιτροπή Ερευνών
Επόπτες Καθηγητές (Μέλη Δ.Ε.Π.)
Εκπαιδευτές Μονάδων
Εκπαιδευτική και Διοικητική
Οργάνωση Π.Α.
1) Δημιουργία καταλόγου εταιριών-φορέων
2) Ενημέρωση φοιτητών -Υποβολή αιτήσεων Επιλογή φοιτητών
3) Εκπόνηση Π.Α.
4) Αξιολόγηση του φοιτητή απο
(α) φορέα
(β) Τμήμα (επόπτη Καθηγητή)
Εκπαιδευτική και Διοικητική Οργάνωση Π.Α.
1) Δημιουργία καταλόγου εταιριών-φορέων
Εκπαιδευτική και Διοικητική Οργάνωση Π.Α.
1) Δημιουργία καταλόγου εταιριών - φορέων
2) Ενημέρωση φοιτητών
Υποβολή αιτήσεων - Επιλογή φοιτητών
από τον ΕΥ, τη ΣΕ και τον επόπτη Καθηγητή
ΑΙΤΗΣΗ
Κύριε Πρόεδρε,
Παρακαλώ να εγκρίνετε την επιλογή μου για το μάθημα της Πρακτικής Άσκησης. Κατά σειρά
προτεραιότητας επιλέγω τις παρακάτω εκπαιδευτικές μονάδες :
Α.
Β.
Γ.
Δ.
Ε.
(Δηλώστε επίσης τον Επόπτη Καθηγητή)
Επιπλέον σας γνωρίζω ότι :
1. Εκπονώ/Δεν εκπονώ διπλωματική εργασία (Θέμα:………………………. ..
…………………………………………………………………………………).
2. Έχω παρακολουθήσει ή επιλέξει τα παρακάτω μαθήματα (Υποχρεωτικά ή Κατ`επιλογήν) που
είναι σχετικά με την επιλογή μου (δηλώστε βαθμολογία όπου είναι δυνατό) :
α.
β.
γ.
δ.
Εκπαιδευτική και Διοικητική Οργάνωση Π.Α.
1) Δημιουργία καταλόγου εταιριών-φορέων
2) Ενημέρωση φοιτητών
Υποβολή αιτήσεων - Επιλογή φοιτητών
από τον ΕΥ, τη ΣΕ και τον επόπτη Καθηγητή
• κριτήρια αποκλεισμού
• κριτήρια επιλογής
(α) η γενική επίδοση (Μ.Ο. βαθμολογίας)
(β) η επιλογή και επίδοση σε μαθήματα που σχετίζονται με Π.Α.
(γ) η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας σε θέμα σχετικό με τον κλάδο της
Βιολογίας στον οποίο ανήκει ο φορέας
(δ) ειδική συνέντευξη
ΜΟΝΑΔΑ
ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΕΠΟΠΤΗΣ
ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Εκπόνηση Π.Α.
1) Δημιουργία καταλόγου εταιριών-φορέων
2) Ενημέρωση φοιτητών-Υποβολή αιτήσεων-Επιλογή φοιτητών
3) Εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης
διάρκεια 2 μηνών
βεβαίωση εκπαιδευτή για ολοκλήρωση της δίμηνης Π.Α. από τον
φοιτητή
Αξιολόγηση
1) Δημιουργία καταλόγου εταιριών-φορέων
2) Ενημέρωση φοιτητών-Υποβολή αιτήσεων-Επιλογή φοιτητών
3) Υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης
4) Αξιολόγηση του φοιτητή
(α) Φορέα
ερωτηματολόγιο εκπαιδευτή
(β) Τμήμα (επόπτη Καθηγητή)
Υποβολή εργασίας (σε γραπτή και σε ηλεκτρονική
μορφή) στον Επόπτη Καθηγητή, ΕΥ, φορέα
Προφορική παρουσίαση εργασίας
.
Ερωτηματολόγιο
εκπαιδευτή
Άριστη
Παρουσία•
συμπεριφορά
Υπευθυνότητα
Ενδιαφέρον
Ποιοτική απόδοση
Κείμενο Πρακτικής
Παρατηρήσεις
Πολύ καλή
Καλή
Μέτρια
Κακή
Αξιολόγηση
1) Δημιουργία καταλόγου εταιριών-φορέων
2) Ενημέρωση φοιτητών-Υποβολή αιτήσεων-Επιλογή φοιτητών
3) Υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης
4) Αξιολόγηση του φοιτητή
(α) Φορέα (ερωτηματολόγιο εκπαιδευτή)
(β) Τμήμα (επόπτη Καθηγητή)
Υποβολή εργασίας (σε γραπτή και σε ηλεκτρονική μορφή)
στον Επόπτη Καθηγητή, ΕΥ, φορέα
Προφορική παρουσίαση εργασίας
Η βαθμολόγηση του φοιτητή
Επόπτη Καθηγητή
συνεκτίμηση των κριτηρίων:
(α) αξιολόγηση του εκπαιδευτή του φορέα
(β) αξιολόγηση της γραπτής εργασίας
(γ) προφορική παρουσίαση της εργασίας από το φοιτητή
(δ) ανταπόκριση του φοιτητή στις ερωτήσεις
(ε) γνώμη του μέλους της ΣΕ
Για το φοιτητή
Η Πρακτική Άσκηση
ολοκληρώνεται
Για το Τμήμα
Η Πρακτική Άσκηση
ολοκληρώνεται
1. Ειδική έκδοση όλων των εργασιών
Π.Α.
βιβλιοθήκη του Τμήματος Βιολογίας
2. Τελική Έκθεση Αξιολόγησης
Στόχοι
• Συμβολή στην εκπαίδευση των φοιτητών
• Σύνδεση Πανεπιστημίου - Αγοράς εργασίας
• Δίαυλος επικοινωνίας φοιτητών - κοινωνικών και
παραγωγικών φορέων
• Εξοικείωση των φοιτητών με την Ελληνική
πραγματικότητα
• Ανάληψη ευθυνών - απόκτηση εμπειριών από τους
φοιτητές
• Επαγγελματικός προσανατολισμός
• Δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης
Οι φορείς εκπαίδευσης
(κοινωνικοί και παραγωγικοί)
γνώρισαν τους Βιολόγους
»
Αξιολόγηση
Φορέα (εκπαιδευτή)
Παρουσία - Συμπεριφορά
Υπευθυνότητα
100
90
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2006
2007
2008
80
70
60
2006
50
40
30
20
2007
2008
10
0
ΑΡΙΣΤΗ Π.ΚΑΛΗ
ΚΑΛΗ
ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΚΗ
ΑΡΙΣΤΗ Π.ΚΑΛΗ
ΚΑΛΗ
ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΚΗ
Επαγγελματικός
προσανατολισμός
»
Ερωτηματολόγιο Φοιτητών
Επαγγελματικός
προσανατολισμός
Δημιουργία νέων θέσεων
απασχόλησης
Απόκτηση εργασιακής σχέσης Βιολόγων με κέντρα
εκτέλεσης Π.A.
Εκτέλεση διδακτορικής διατριβής Βιολόγων σε κέντρα
εκτέλεσης Π.Α.
Μειονεκτήματα - Προβλήματα
• Γραφειοκρατία
• Οικονομική ενίσχυση για τη νομική κάλυψη των φοιτητών
Μόνιμοι φορείς
ΥΓΕΙΑ (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-Β΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ –ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ – Β ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ –Β ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. – (ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ)
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 424 ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ
ΣΤΡΑΤΙΩΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 424 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 424 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ, ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ- ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΚΗ ΡΟΗ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΥΓΕΙΑ (ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Ε.Κ.Β.Ε. ΦΛΕΜΙΝΓΚ- ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΥΓΕΙΑ (ΚΛΙΝΙΚΕΣ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ)
ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ- «EMBRYOLAB»
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ –ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΙΑΚΕΝΤΡΟ» ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΛΗΝΟΣ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΛΗΤΩ – ALPHA LAB MEDICAL –
ΨΥΧΙΚΟ ΑΘΗΝΑ
EUROMEDICA, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟ
ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΛΕΜΕΣΟΣ- ΚΥΠΡΟΣ
ΔΑΔΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ –ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΡΗΤΗ
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ- ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΣΗΣ ΙΩΝΙΑΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ – ΚΡΗΤΗΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ-ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ – ΑΘΗΝΑ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ -ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΥΔΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΟΔΟΥ-ΕΝΥΔΡΕΙΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ INTERCOLLEGE – ΚΥΠΡΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ- ΒΟΛΟΣ
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΝΙΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (ΕΘΙΑΓΕ)
IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΙΤΗΡΩΝ (ΕΘΙΑΓΕ) Θέρμη Θεσσαλονίκης
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ –ΕΘΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΤΟΞΙΝΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ-ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ (ΕΚΒΥ)
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ – ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
•
•
•
•
•
•
Vitro Ελλάς
ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ Ε.Π.Ε.- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
<<ΟΜΙΚΡΟΝ>> ΕΠΕ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Παρουσία - Συμπεριφορά
Υπευθυνότητα
Ενδιαφέρον
100
90
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2006
2007
2008
80
70
60
2006
50
40
30
20
2007
2008
10
0
ΑΡΙΣΤΗ Π.ΚΑΛΗ
ΚΑΛΗ
ΜΕΤΡΙΑ
ΚΑΚΗ
ΑΡΙΣΤΗ Π.ΚΑΛΗ
Ποιοτική Απόδοση
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
ΜΕΤΡΙΑ
ΚΑΚΗ
2006
2007
2008
ΑΡΙΣΤΗ Π.ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΚΗ
Κείμενο Πρακτικής
2006
2007
2008
ΑΡΙΣΤΗ Π.ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΚΗ
ΚΑΛΗ
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2006
2007
2008
Ερωτηματολόγιο
Φορέων- εκπαιδευτών
2006-2008
Στατιστική επεξεργασία
ΑΡΙΣΤΗ Π.ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΜΕΤΡΙΑ
ΚΑΚΗ
Ερωτηματολόγιο φοιτητών
2006-2008
Στατιστική επεξεργασία
Προτεινόμενη Διάρκεια Πρακτικής σε μήνες
Πρακτική: Μόνο στο 7ο-8ο εξάμηνο
2007
2008
ΝΑΙ
ΟΧΙ
70
60
50
40
30
2008
100
80
80
ΔΙΑΦΩΝΩ
2007
Ικανοποίηση από την Επιλογή σας σε Φορέα
100
ΣΥΜΦΩΝΩ
20
10
0
2007
Ικανοποίηση από τον Κατάλογο Φορέων
Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων
100
90
80
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Κριτήρια Επιλογής Φοιτητών
Διαδικασία Επιλογής Φοιτητών (αιτήσειςαξιολόγηση επόπτη)
ΝΑΙ
40
ΟΧΙ
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
40
ΚΑΛΗ
ΚΑΚΗ
Π.ΚΑΛΗ
20
20
0
0
0
2007
2008
2007
2008
ΑΡΙΣΤΗ
60
20
2007
2008
ΔΙΑΦΩΝΩ
2008
Υποδοχή/Ανταπόκριση Φορέα
80
60
ΣΥΜΦΩΝΩ
2007
2008
100
60
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
ΑΡΙΣΤΗ
Π.ΚΑΛΗ
ΚΑΛΗ
ΚΑΚΗ
2007
2008
Ερωτηματολόγιο φοιτητών
2006-2008
Στατιστική επεξεργασία
Κριτήρια Βαθμολογίας Φοιτητών
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Ικανοποίηση από την Αξιολόγησή σας
ΣΥΜΦΩΝΩ
ΔΙΑΦΩΝΩ
2007
2008
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Βοήθεια της Πρακτικής στον Επαγγελματικό
Προσανατολισμό σας
Εκπαίδευση στον Φορέα
100
80
ΝΑΙ
ΟΧΙ
60
ΝΑΙ
40
ΟΧΙ
20
0
2007
2008
2007
2008
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
ΑΡΙΣΤΗ
Π.ΚΑΛΗ
ΚΑΛΗ
ΚΑΚΗ
2007
2008
14 Πρακτικές- μέσω Προγράμματος Erasmus
3 Association Kwata, Γαλλική Γουιάνα
1 Lincoln Horse Clinic, UK
3 IPIMAR, Πορτογαλία
2 ΑΖΤΙ, Ισπανία
2 John Innes Center, UK
1 CEFAS, UK
1 Wenner Gren Institut, Σουηδία
1 Universitat Barcelona, Ισπανία
14 Πρακτικές- μεσω Προγραμματος Erasmus (Αγγλια, Γαλλια, Ισπανια, Σουιδία)