Μέθοδοι προσέγγισης- σχέδια διδακτικών προτάσεων

Download Report

Transcript Μέθοδοι προσέγγισης- σχέδια διδακτικών προτάσεων

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΤΠΕ (ΙΙ)
Λάμπρος Πόλκας –Μαρία Παλάσκα
ΠΑΚΕ ΑΣΠΑΙΤΕ
Σύνδεση των μεθόδων προσέγγισης των
αρχαίων κειμένων με τις θεωρίες μάθησης
και τις ΤΠΕ. Συγκρίσεις-διαπιστώσεις
Οι μέθοδοι προσέγγισης των αρχαιοελληνικών
κειμένων
Γραμματικοσυντακτική
μέθοδος
Δομολειτουργική
μέθοδος
Συγκριτική
μέθοδος
Κειμενονεκτρική
Μέθοδος
«Κουλτουραλιστική»
/ πολιτισμική
μέθοδος
Κατασκευαστική /
προσληπτική
μέθοδος
Page  3
Επικοινωνιακή
μέθοδος
Οι θεωρίες μάθησης
Συμπεριφορισμό
ς
Οικοδομιστικές/
Γνωστικές θεωρίες
Κοινωνικοπολιτισμικέ
ς θεωρίες
Γραμμική
οργάνωση της
πληροφορίας
Η γνώση ως σύστημα
οικοδομείται με βάση την
προϋπάρχουσα
Ανακαλυπτική μάθηση
(Bruner)
Εξελιξη της ύλης
σε βαθμίδες
δυσκολίας
Ζητούμενο η αναδόμηση
της γνώσης με τη
διαμεσολάβηση του
δασκάλου
Μοντέλα επεξεργασίας
των πληροφοριών
(αναλογίες εγκεφάλου
και μηχανών)
Κοινωνικοπολιτισμική
θεωρία του Vygotsky
Πολλαπλές
επιλογές
Μηχανιστική
ανατροφοδότηση
Page  4
Συνδετιστικές
προσεγγίσεις της
μάθησης
«Εγκαθυδριμένη»
μάθηση
(Lave & Wenger)
Κατανεμημένη
Θεωρητικοί της γνώση
δραστηριότητας
(απόγονοι της θεωρίας
του Vygotsky)
Θεωρίες μάθησης και λογισμικά εργαλεία
Συμπεριφορισμό
ς
Οικοδομιστικές/
Γνωστικές θεωρίες
Κοινωνικοπολιτισμικέ
ς θεωρίες
Λογισμικά
Καθοδήγησης
της
διδασκαλίας
&
Πρακτικής
και
εξάσκησης
Page  5
Logo
&
Έμπειρα
διδακτικά
συστήματα
Προσομοιώσεις
(μικρόκοσμοι)
Δίκτυα
Περιβάλλοντα
συνεργατικής
μάθησης
Η σύνδεση
Γραμματικοσυντακτική
μέθοδος
Συστήματα πρακτικής &
εξάσκησης,καθοδήγησης
Συμπεριφορισμός
Δομολειτουργική
μέθοδος
Οικοδομιστικές /
γνωστικές θεωρίες
Συγκριτική
μέθοδος
Logo & ΕΔΣ
Κοινωνικοπολιτισμικές
θεωρίες
Κειμενοκεντρική
Μέθοδος
«Κουλτουραλιστική»
/ πολιτισμική
μέθοδος
Κατασκευαστική /
προσληπτική
μέθοδος
Επικοινωνιακή
μέθοδος
Page  6
Δίκτυα
Παραδείγματα / Δραστηριότητες
 Διερεύνηση της δομής ενός λογισμικού από τη σειρά
«Θύμησις»
- Ποιες μέθοδοι προσέγγισης του αρχαιογνωστικού μαθήματος ευνοούνται;
- Ποιες θεωρίες μάθησης υπόκεινται;
- Σε ποια κατηγορία λογισμικού θα μπορούσε να ενταχθεί;
 Διερεύνηση της δομής της «Πύλης για την ελληνική
γλώσσα»
- Παρόμοια ερωτήματα
 Διερεύνηση της δομής ενός αρχαιογνωστικού puzzle
- Παρόμοια ερωτήματα
 Διερεύνηση της δομής ενός εννοιολογικού χάρτη
- Παρόμοια ερωτήματα
Page  7
Ρόλοι – παραδοχές - αντιλήψεις δασκάλων
και μαθητών για το μάθημα των
«Αρχαίων» υπό το πρίσμα των ΤΠΕ
Η σχέση δασκάλων και μαθητών
με τα «Αρχαία» και τις ΤΠΕ
1. τί λέγεται για
τη σχέση αυτή;
2. τί γίνεται
στην πράξη;
καθορίζεται από το
4. τί μπορεί να
γίνει στην
πράξη;
* Insert your footnote here
Page  9
3. τί και πώς
θέλουμε να
γίνεται στην
πράξη;
Οι λέξεις
 Το μάθημα των «Αρχαίων» μπορεί να απαλλαγεί από
την «εσωστρέφειά» του & τον διδακτικό φορμαλισμό,
 Με τις ΤΠΕ ευνοούνται οι:
- Διερευνητικές προσεγγίσεις της αρχαιογνωστικής
μάθησης
- Παράδειγμα;
- Ολιστικές και ενωτικές θεωρήσεις της αρχαιογνωσίας με
την αρχαιογλωσσία
- Παράδειγμα;
- Διαλογικές / συνεργατικές και εμπράγματες διαδικασίες
αρχαιογνωστικής μάθησης
- Παράδειγμα;
Page  10
Τα γεγονότα
 Έχουν γίνει αρκετά, αλλά είναι λίγα...
- Λείπουν τα βασικά ηλεκτρονικά εργαλεία που είναι απαραίτητα
στον κλασικό φιλόλογο, ώστε να γίνουν πράξη οι λέξεις
- Παράδειγμα;
- Η αρχαιογνωσία με τις ΤΠΕ δεν διαγράφει την «τυραννία του
μόχθου», αλλά μπορεί και να την αυξάνει
- Παράδειγμα;
- «Το μέσον είναι το μήνυμα», δηλαδή αλλάζοντας εργαλεία δουλειάς
αλλάζει και ο τρόπος που εργαζόμαστε
- Παράδειγμα;
- «Το μέσον είναι και δεν είναι το μήνυμα», επειδή χρειάζεται να
έχουμε κάτι δημιουργικό να πούμε και να κάνουμε για τα
«Αρχαία», προκειμένου να αλλάξει η φυσιογνωμία του μαθήματος
προς το καλύτερο
- Παράδειγμα;
Page  11
Οι επιθυμίες...
 Να ξανα-κάνουμε τους αρχαίους μοντέρνους
- Σύνδεση με την σημερινή πραγματικότητα
- Παράδειγμα;
- Κριτική ανάγνωση του παρελθόντος
- Παράδειγμα;
- Ιστορικές, διαθεματικές και διεπιστημονικές
προσεγγίσεις
- Παράδειγμα;
Page  12
Οι δυνατότητες του μέσου
 Καθορίζονται από
- τη «ζήτηση» που έχει ο κλάδος των κλασικών σπουδών
- Παράδειγμα;
- Τις τεχνολογικές εξελίξεις
- Παράδειγμα;
- Τις επιλογές που ακολουθούνται στην εκπαιδευτική
πολιτική
- Παράδειγμα;
- Τις ανάγκες του εκπαιδευτικού πλαισίου
- Παράδειγμα;
Page  13
Σχέδια διδακτικών προτάσεων για την
αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία
με τις ΤΠΕ
Τα μέρη μιας διδακτικής πρότασης
Θεματική
ενότητα:
περιεχόμενο
Page  15
Στόχοι
Δραστηριότητες
Εργαλεία/
Λογισμικά
Αξιολόγηση
Σχέσεις των μερών μιας διδακτικής πρότασης
Θεματική ενότητα:
Περιεχόμενο
Χαρακτηριστικά
μαθητών / εκπ. πλαισίου
Στόχοι
Εργαλεία /
λογισμικά
Page  16
δραστηριότητες
Αξιολόγηση
Θεματική ενότητα:
Περιεχόμενο
Τίτλος
Περιεχόμενο
Σύγκριση των δύο προοιμίων
Υποθέματα
Τυπολογία και λειτουργία των δύο
προοιμίων
Τάξη
Χρονική κατανομή
Page  17
Τα προοίμια της Ιλιάδας και της
Οδύσσειας
Α & Β Γυμνασίου
Δύο διδακτικές ώρες
Στόχοι
Γνωστικοί
Να γνωρίσουν οι μαθητές την
τυπολογική ενότητα που συνέχει τα δύο
ομηρικά προοίμια
Παιδαγωγικοί
Να συνειδητοποιήσουν τις αναλογίες
μέσα στις επιμέρους διαφορές ανάμεσα
στην αρχαία και τη νέα ελληνική γλώσσα
Τεχνολογικοί
Να κατανοήσουν την πολύτροπη
αναπαραστατική λειτουργία των αρχαίων
κειμένων στην οθόνη του υπολογιστή
Page  18
Στόχοι:
παιδαγωγικοί
Δραστηριότητες
Τί: περιγραφή
Να
συνειδητοποιήσουν οι
μαθητές τις
αναλογίες μέσα στις
επιμέρους διαφορές
ανάμεσα στην αρχαία
και τη νέα ελληνική
γλώσσα
Page  19
Με την καθοδήγηση
του δασκάλου οι
μαθητές εντοπίζουν
και καταγράφουν
στο φύλλο εργασίας
λέξεις ή φράσεις των
δύο αρχαίων
προοιμίων, οι οποίες
στα νέα ελληνικά
μένουν
αμετάφραστες ή
ελαφρώς
παραλλάσσονται
Πώς: εργαλεία /
λογισμικά
Χρησιμοποιούν το
λογισμικό Ομηρικά
Έπη, όπου το κείμενο
των δύο προοιμίων
εμφανίζεται
αντικριστά με τη
νεοελληνική του
απόδοση
Δημιουργία σεναρίου για την αρχαία
ελληνική γλώσσα και γραμματεία
με τις ΤΠΕ
Βασικές ενότητες
Ιδέα
Page  21
Ανάλυση
Στόχοι
Δραστηριότη
τες
Διδακτικό Αξιολόγηση
υλικό/μέσα
Ερωτήματα
Ιδέα
Ανάλυση
Πώς θα
εντάξω την
ιδέα στον
στόχο;
Page  22
Στόχοι
Δραστηριότη
τες
Πώς θα
οικειοποιηθεί
την ιδέα ο
μαθητής;
Διδακτικό
υλικό/μέσα
Αξιολόγηση
Πώς θα
υλοποιηθούν
οι στόχοι και
με ποια μέσα;
Εμπλεκόμενοι ρόλοι στο σενάριο
Καθηγητής
Τί θέλω και
πώς θα
διδάξω το
σενάριο;
Να καταγράψω
πρώτα τη διδακτική
ατζέντα
Μετά να πω τί θα
κάνει ο μαθητής
Page  23
Μαθητής
Πώς θα
ανταποκριθώ στις
απαιτήσεις του
σεναρίου;
Βασικά περιεχόμενα σεναρίου
Διδακτικό
αντικείμενο/ τάξη
Διδακτικοί στόχοι
Παιδαγωγικές αρχές και
μέθοδος υλοποίησης
Υλικό και λογισμικά
εργαλεία
Προβλεπόμενος
χρόνος
Προβλεπόμενος
τόπος
Σχέση με το
πρόγραμμα σπουδών
Οργάνωση της τάξης /
ομάδες / ρόλοι
Πορεία δρστηριοτήτων
Αξιολόγηση
Προαπαιτούμενα
Page  24
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ
Page  25