TiORB_W02A_MK

download report

Transcript TiORB_W02A_MK

TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

W02A – SCHEMATY REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH

CHARAKTERYSTYKA SCHEMATÓW REALIZACYJNYCH – PODZIAŁ: 

POLSKIE SCHEMATY TRADYCYJNE

WSPÓŁCZESNE SCHEMATY REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA BUDOWLANEGO, STOSOWANE W KRAJACH O ROZWINĘTEJ GOSPODARCE RYNKOWEJ

POLSKIE SCHEMATY TRADYCYJNE

GENERALNY WYKONAWCA

Inwestor Projektant Nadzór Inwestorski Generalny Wykonawca

GENERALNY WYKONAWCA

Jest to na ogół przedsiębiorstwo ogólnobudowlane uczestniczące w realizacji inwestycji i zazwyczaj prowadzące największą ilość robót. Inwestor zawiera z generalnym wykonawcą umowę, w wyniku której generalny wykonawca staje się odpowiedzialny za całość robót wykonywanych przez wszystkie przedsiębiorstwa na danym placu budowy.

Część robót wykonuje sam czyli “własnymi siłami”, a resztę podzleca innym przedsiębiorstwom zwanymi podwykonawcami.

GENERALNY WYKONAWCA

Podstawowe obowiązki generalnego wykonawcy polegają na:  współudziale w uzgodnieniu dokumentacji technicznej,    nabyciu przedmiotów należących do wyposażenia technicznego budowli, montażu maszyn i urządzeń, rozruchu urządzeń i przekazaniu ich inwestorowi do eksploatacji.

GENERALNY WYKONAWCA

W stosunku do podwykonawców generalny wykonawca:      dostarcza w odpowiednim czasie odpowiedniej dokumentacji technicznej, organizuje i umożliwia odpłatnie użytkowanie zaplecza (produkcyjnego, socjalnego, usługowego i administracyjnego) budowy, koordynuje i nadzoruje roboty podwykonawców, ustala kolejność i terminy wykonania poszczególnych robót, rozlicza podwykonawców i reguluje ich należności.

INWESTOR ZASTĘPCZY

Inwestor Inwestor Zastępczy Projektant Generalny Wykonawca

WYKONAWSTWO CZĘŚCIOWE

Inwestor Projektant

Wykonawstwo Częściowe

A

Wykonawstwo Częściowe

B

Wykonawstwo Częściowe

C

Wykonawstwo Częściowe

D

GENERALNY REALIZATOR INWESTYCJI

Inwestor Konsultant Generalny Realizator Inwestycji – GRI Nadzór Inwestorski Projektant Wykonawcy

GENERALNY REALIZATOR INWESTYCJI Generalny realizator inwestycji w stosunku do generalnego wykonawcy ma powiększony zakres obowiązków o pewne uprawnienia inwestora.

Do generalnego realizatora inwestycji poza uprawnieniami posiadanymi przez generalnego wykonawcę należą:  uzyskanie i dostarczenie wykonawcom projektu technicznego,    uzyskanie pozwolenia na budowę, dostarczenie na budowę maszyn, urządzeń, narzędzi i niezbędnego inwentarza, uzyskanie zezwolenia na użytkowanie inwestycji.

KONTRAKT MENADŻERSKI

Inwestor Konsultant Organizacja Kontraktu Menadżerskiego Opcja Nadzór Projektant Kierownik Kontraktu Kierownik Budowy Inspektorzy Nadzoru Wykonawcy Dostawcy

WSPÓŁCZESNE SCHEMATY REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA BUDOWLANEGO, STOSOWANE W KRAJACH O ROZWINĘTEJ GOSPODARCE RYNKOWEJ

DESIGN – BIT – BUILD (D-B-B) PROJEKT – PRZETARG - BUDOWA

Zamawiający Konsultant t Wykonawca

   Zasada podstawowa to powierzenie prac projektowych i wykonania odrębnym jednostkom.

Zalety: Z uwagi na powstanie kompletnego projektu możliwe jest poznanie przybliżonego kosztu inwestycji przed jej rozpoczęciem, możliwa jest także analiza czasowa a także sprawdzenie czy zamawiającego stać na wykonanie np. obiektu.

Wady: Dużą wadą jest duży czas jaki upływa od momentu podjęcia decyzji o budowie do momentu rozpoczęcia robót (czas projektowania i wykonywania realnego budżetu przedsięwzięcia)

CONSTRUCTION MANAGEMENT (CM) ZARZĄDZANIE BUDOWĄ

Zamawiający Konsultant Zarządzający budową Wykonawca

CONSTRUCTION MANAGEMENT (CM) ZARZĄDZANIE BUDOWĄ Zadania Zamawiającego:       Zatwierdzaniem zapytań ofertowych i wyborem głównego konsultanta i zarządcy budowy, wykonawców branżowych i dostawców wyposażenia inwestycji, Realizacji zapłat na mocy wszystkich zawartych kontraktów, Wydawaniem poleceń zmian, żądaniem ofert na zmiany i wydawaniem zgody na przedłużanie terminu ukończenia, Zarządzaniem umowami z konsultantami i zarządca umowy, Polecaniem podejmowania kroków przez zarządcę budowy takich jak nadrabianie opóźnień lub reakcja na uchybiania kontraktowe, Zarządzaniem kontraktami na dostawy wyposażenia inwestycji.

CONSTRUCTION MANAGEMENT (CM) ZARZĄDZANIE BUDOWĄ Zadania Głównego Konsultanta:  Odpowiedzialność głównego konsultanta obejmuje opracowanie projektów wykonawczych, nadzorowanie budowy, koordynacje odbiorów oraz potwierdzanie istotnych postępów rzeczowych budowy dla kontroli harmonogramu i zatwierdzania płatności

CONSTRUCTION MANAGEMENT (CM) ZARZĄDZANIE BUDOWĄ Zadania Zarządcy Budowy:     Zarządca budową zatrudniony w fazie przygotowawczej przedsięwzięcia pełni funkcje doradcze dostarczając wskazówek, co do technologiczności rozwiązań konstrukcyjnych, wymaganych środków technicznych i ich dostępności, harmonogramu, oszacowań kosztów i warunków kontraktowych  W fazie realizacji robót Zarządca budowy jest przedstawicielem zamawiającego. Istotne znaczenie ma określenie w umowie o przedstawicielstwie, obejmuje zwykle: zakresu udzielonego pełnomocnictwa.

Odpowiedzialność Zarządcy budowy na etapie przetargu i budowy kierowanie przetargami na wybór wykonawców branżowych i analizę ofert, zarządzanie budową przetargami jej zapleczem, administrowanie kontraktami zawartymi przez zamawiającego z wykonawcami branżowymi oraz rozstrzyganie sporów.

CONSTRUCTION MANAGEMENT (CM) ZARZĄDZANIE BUDOWĄ Zadania Wykonawców Branżowych:  Wykonawcy branżowi odpowiadają za: opracowanie dokumentacji wykonawczej (a niekiedy również projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę), zarządzanie i nadzorowanie powierzonych im robót oraz dbanie o bezpieczeństwo na budowie.

 Kontrakty na roboty branżowe są zawierane bezpośrednio przez zamawiającego z poszczególnymi wykonawcami branżowymi.

Wymaga się jednak by wszyscy wykonawcy przyjmowali i wykonywali polecenia wydawane przez Zarządcę budowy. Dotyczy to wszystkich aspektów zarządzania kontraktem, włącznie z zarządzaniem jakością, harmonogramami i koordynacją między branżami, a także obowiązku udzielania wszelkiej pomocy niezbędnej dla dokonania inspekcji budowy przez głównego konsultanta.

WARIANTY W RAMACH SCHEMATU CM ZARZĄDCA BUDOWY JAKO DORADCA

Zamawiający Zarządzający budową jako doradca Konsultant Wykonawca

WARIANTY W RAMACH SCHEMATU CM ZARZĄDCA BUDOWY JAKO AGENT ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający Zarządzający budową jako agent Konsultant Wykonawca

WARIANTY W RAMACH SCHEMATU CM ZARZĄDCA BUDOWY JAKO WYKONAWCA

Konsultant Zamawiający Zarządzający budową jako wykonawca

DESIGN – BUILD (D-B), PROJEKTUJ – BUDUJ WARIANT KOMPLEKSOWY

Zamawiający Jednostka „Projektuj – Buduj” Konsultant Wykonawca

DESIGN – BUILD (D-B) PROJEKTUJ – BUDUJ WARIANT Z KONSULTANTEM WSTĘPNYM

Konsultant wstępny Zamawiający Jednostka „Projektuj – Buduj” Konsultant Wykonawca