เกม ( games) - Sp

download report

Transcript เกม ( games) - Sp

เกม ( game)
DIFFY
เกมเชื่อมต่ อ
3
วงที่
ผลรวม
1
14
2
3
4
5
5
5
6
1
1
4
2
5
เกมสามเหลีย่ มปริศนา
6
1
5
2
3
4
เกมซูโดกุ ( Sudoku) ขนาด 4 *4 ช่ อง
เกมซูโดกุ ( Sudoku) ขนาด 4 *4 ช่ อง
1
3
2
4
4
2
3
1
2
4
1
3
3
1
4
2
ตาราง 9 ช่ อง ( การคูณ)
6
24
2
3
12
4
18
16
8
ตารางบวกอลเวง
• ใช้ สำหรั บฝึ กกำรบวกเลขหลักเดียว
ตัง้ แต่ 1 – 5 โดยใช้ ควำมมีเหตุมีผล
ในกำรเติมตัวเลขในช่ องว่ ำงในตำรำง
+ 2
4
1
2
4
9
7
8
5
5
ตารางบวกอลเวง
• ใช้ สำหรั บฝึ กกำรบวกเลขหลักเดียว
และ 10 โดยใช้ ควำมมีเหตุมีผลในกำร
เติมตัวเลขในช่ องว่ ำงในตำรำง
+
3
10 13
8
6
5
7
16
15
17
8
12
16
8
7
2
3
6
8
7
10
17
13
18
13
12 11
5
12
6
15
2
20
13
9
6
2
8
9
4
3
5
18
ตารางคูณอลเวง
• ใช้ สำหรั บฝึ กกำรคูณเลขหลักเดียว
และ 10 โดยใช้ ควำมมีเหตุมีผลในกำร
เติมตัวเลขในช่ องว่ ำงในตำรำง
X
3
10
7
30
5
7
6
9
35
21
2
63
7
36
6
2
9
6
5
15
54
24
18
8
64
8
3
9
30
1