Складання й оформлення бібліографічного списку

download report

Transcript Складання й оформлення бібліографічного списку

СКЛАДАННЯ Й ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ

  

ДЛЯ СТУДЕНТІВ СТАРШИХ КУРСІВ ДЛЯ МАГІСТРАНТІВ ЗДОБУВАЧІВ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ

Розробник: Ахметова Н. Р.

Рекомендації зі складання бібліографічного списку посилань на використані джерела інформації

  

до реферату до курсової та дипломної роботи до наукових праць

Нормативні документи, що регламентують складання бібліографічного опису на документ

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис.

Бібліографічний опис.

Загальні вимоги та правила складання

ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила» (Согласован с Госстандартом Украины)

ДСТУ 3582-97 «Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила»

ГОСТ 7.11-78 «Сокращение слов и словосочетаний иностранных европейских языках в библиографическом описании» на

Приклади бібліографічного опису

Книги

Книга одного автора

:   Зязюн І. А. Педагогіка добра: ідеали і реалії : наук.-метод.

посіб. / Іван Андрійович Зязюн ; Міжрегіональна академія управління персоналом. – К. : МАУП, 2000. – 312 с.

Кононенко П. П.

Національна ідея, нація, націоналізм монографія / Петро Петрович Кононенко ; Науково-дослідний ін-т українознавства, Міжрегіональна академія управління : персоналом. – К. : Міленіум, 2006. – 358 с

.

Книга двох авторів:

 Стом О. Ю. Навчальні ігри в початковій школі / Ольга Юріївна Стом, Світлана Володимирівна Рудь. – Х. : Основа, 2010. – 128 с. – (Б-ка журн. "Англійська мова та література" ; Вип. 07).

Чайкіна Н. О. Організація внутрішнього моніторингу якості професійної підготовки фахівців в умовах кредитно-модульної системи навчання : наук.-метод. посіб. / Наталія Олександрівна Чайкіна, Ольга Миколаївна Ніколенко ; Полт. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ, 2010. – 110 с.

Книга трьох авторів

:  Авраменко О. М. Українська мова : зб. текстів для переказів. 11 клас: державна підсумкова атестація / М. Авраменко, Л. Т. Коваленко, В. Ф. Чукіна. – К. : Грамота, 2010.

– 96 с.

 Кулатова І. М. Кургани поблизу с. Волошине в пониззі Псла / І. М. Кулатова, С. А. Скорий, О. Б. Супруненко ; Ін-т археології НАН України, Центр пам'яткознавства НАН України і Українського Товариства охорони пам'яток історії та культури. – К., 2010. – 160 с. – (Старожитності околиць Комсомольська ; Ч. VIII).

Книга чотирьох авторів :  Архітектура, принципи функціонування та керування ресурсами ІМВ РС / А. М. Гуржій, С. Ф. Коряк, В. В. Самсонов, О. Я. Скляров. – Х : ТОВ "Компанія СМІТ", 2003. – 512 с .

 Використання невербальних вправ в роботі психолога / Т. С.

Яценко, С. М. Авраменко, І. В. Євтушенко, І. В. Калашник. – К. : Марич В. М., 2010. – 98 с. – (Психологічний інструментарій).

 Книга п’яті авторів і більше: Вікова та педагогічна психологія : навч. посіб. / О. В.

Скрипченко, Л.В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін. – 2-е вид., доп. – К. : Каравела, 2009. – 400 с. – (Українська книга).

 Моніторинг довкілля : підручник / під ред. В. М. Боголюбова; Вінницький нац.

техн.

ун-т, Нац.

ун-т біоресурсів і природокористування України. – 2-е вид., перероб. і доп. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 232 с.

Видання без автора

 Поети Празької школи. Срібні сурми. Антологія / упоряд.

М. Ільницький. – К. : Смолоскип, 2009. – 916 с.

 Збірник основних нормативних актів про вищу освіту, наукову діяльність, підготовку та атестацію наукових кадрів (станом на 01.02.2003 р.) / Нац. юрид. акад. України імені Я.Мудрого. – Х. : Гриф, 2003. – 336 с.

Багатотомний документ

 Грушевський М. С. Твори : у 50 т. / М. С. Грушевський ; ред. П. Сохань ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського. – Львів : Світ, 2005 – .

– Т. 14. Рецензії та огляди (1888-1897). – 2008. – 432 с.

 Грушевський М. С. Твори : у 50 т. / М. С. Грушевський ; ред. П. Сохань ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського. – Львів : Світ, 2008.

– Т. 14. Рецензії та огляди (1888-1897). – 432 с.

Матеріали

конференцій

 Навколишнє середовище і здоров'я людини : зб.

матеріалів III Всеукр. наук.-практ. семінару, (Полтава, 25 верес.

2009 р.) / Полт. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Полт. обл.

ін-т післядипломної пед. освіти імені М. В. Остроградського, Регіон. ландшафний парк "Диканський". – Полтава : ПНПУ, 2009.

– 318 с.

 VIII Гоголівські читання : матеріали міжнар. наук. конф., 5-6 квіт. 2006 р., Полтава / Ін-т л-ри імені Т. Г. Шевченка НАН України ; Полт. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Полтав.

обл. держ. адмін., Держ. зап.-музей М. В. Гоголя. – Полтава : ПНПУ, 2006. – 232 с.

Словники

Словник іншомовних слів : 23000 слів та термінологічних словосполучень / уклад.: Л. О. Пустовіт. – К. : Довіра, 2000. – 1018 с. – (Б-ка держ. службовця. Держ. мова і діловодство).

Жайворонок В.

Знаки української етнокультури : словник-довідник / Віталій Жайворонок ; НАН України, Ін-т мовознавства імені О.О. Потебні. – К. : Довіра, 2006. – 703 с.

Атласи

 Загальногеографічний атлас України . – К. : Картографія, 2004. – 112 с. – Покажч. географічних назв: с. 92 –112.

 Національний атлас України / НАН України. – К. : Картографія, 2007. – 440 с.

Законодавчі документи

 Законодавство України про освіту та науку (за станом на 20 грудня 1999 р.) / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парламентське вид-во, 1999. – 128 с. – (Б-ка офіційних видань).

 Закон України про вищу освіту / Верховна Рада України, Ін-т законодавства. – К., 2002. – 96 с.

 Цивільний кодекс України : за станом на 20 січн. 2010 р.

– Офіц. вид. – Х. : Одіссей, 2010. – 432 с. – (Закони України).

 

Дисертації, автореферати дисертацій

Зосименко О. В.

Організація проектної діяльності майбутніх педагогів у процесі вивчення педагогічних дисциплін : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / О. В.

Зосименко. – Суми, 2010. – 256 с.

Зосименко О. В.

Організація проектної діяльності майбутніх педагогів у процесі вивчення педагогічних дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.

пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / О. В. Зосименко ; Полт. нац. пед. ун-т імені В. Г.

Короленка. – Полтава, 2010. – 20 с.

Частина книги, періодичного, продовжуваного видання

 системи освіти України в ХХІ столітті / В. П. Андрущенко // університету : зб. наук. пр. – Миколаїв, 2003. – Вип. 5. – С.

26 Андрущенко В. П.

Національна доктрина розвитку Науковий вісник Миколаївського державного педагогічного –30. – (Педагогічні науки).

   / Масол Л. М.

Модель загальної мистецької освіти Л. М. Масол // Педагогічна і психологічна науки в Україні : зб. наук. пр. до 15-річчя АПН України : у 5 т. / АПН України. – К., 2007. – Т. 1 : Теорія та історія педагогіки. – С.

219 –235.

24 Кононенко П. Концепція національної системи освіти / Петро Кононенко // Освіта і управління. – 2009. – № 1. – С.

–32.

Сверстюк Є. "А слава – заповідь моя" : до 150-х рокових смерті Тараса Шевченка / Є. Сверстюк // Українська літературна газета. – 2011. – № 5. – С. 1,3

.

Електронні ресурси

 Голодомор 1932–1933 років. Геноцид українського народу [Електронний ресурс] / Український ін-т національної пам'яті. – Атлантік. – 1 електорон. опт. диск CD-ROM. – Мінімальні системні вимоги: Microsoft Windovs 98/ 2000/ХР,1000 Мгц, інтегроване відео, 128 RAM.

 Менеджмент в освіті [Електронний ресурс] : програма навч.

дисципліни / уклад. Л. В. Малаканова ; Полт. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Каф. пед. майстерності та менеджменту. – Полтава : ПНПУ, 2011. – 33 с. – Режим доступу : http://library.pdpu.poltava.

ua/docs/навчальна програма.doc.

 Ляшенко О. У Полтаві – нова виставка [Електронний ресурс] / О. Ляшенко. – Опубл. 14:41 22.03.2011. – Полтава, 2011. – Режим доступу http://www.misto-tv.poltava.ua/news/9060/ – Назва з екрану

.