Romantizmus v hudbe Kacková Petra

download report

Transcript Romantizmus v hudbe Kacková Petra

Romantizmus v hudbe
Petra Kacková
• Hudba sa sťahuje do koncertných siení a divadiel, čím
prichádza do rozdielneho akustického prostredia. To
ovplyvňuje skladbu a použitie hudobných nástrojov, ale
tiež to má vplyv na rozšírenie orchestra tak po stránke
nástorojov, ako aj hudobníkov.
• Silnejú tiež vzťahy
medzi literatúrou, hudbou a divadlom, čo napomáha
novému rozmachu opery a vokálnych skladieb.
Východiskom pre hudobné diela
sú melodické, rytmické a harmonické prvky, ktoré sa
bežne využívajú v ľudovej hudbe jednotlivých národov.
• Priemyselná revolúcia prináša nové a
rýchlejšie možnosti zbližovania národov, vďaka
čomu sa do hudobných skladieb dostávajú
vplyvy z iných kultúr. Po roku 1870 dochádza k
prenikaniu rozličných obsahových zložiek
romantizmu na Západe. Francúzsku pristupujú
nacionálne prvky protinemeckyprotiwagnerovské, v Nemecku prvky
filozoficko-svetonázorové. Tieto ovplyvnili
v Čechách J. Suka a v Rusku A. Skriabina.
Ranný romantizmus
• Raný romantizmus priniesol nový hudobný výraz
i nové formy, ako fantáziu, nokturno, baladu a
impromptu. Mimoriadne postavenie získal klavír a
preň komponované skladby. Známym
skladateľom a klavírnym virtuózom bol Fryderyk
Chopin. Bol najväčšou osobnosťou poľskej hudby
a jedným z hlavných predstaviteľov romantizmu.
Komponoval sonáty, prelúdiá, mazúrky, valčíky či
polonézy a slávne sú jeho klavírne koncerty e mol
a f mol.
Robert Schumann
•
•
•
•
•
•
Nemecký skladateľ
Narodenie: 8. jún 1810 Zwickau
Úmrtie: 29. júl 1856 (46 rokov) Endenich
Skladby: Dichterliebe,
Kinderszenen,
Pian Concerto in A minor...
Felix Mendelssohn-Bartholdy
•
•
•
•
Bol bol nemecký hudobný skladateľ obdobia
romantizmu.
Narodenie: 3.február 1809Hamburg, Nemecko
Úmrtie:4.november 1847 (38 rokov)Lipsko, Ne
mecko
Skladby: Violin Concerto,
Songs Without Words, Elijah...
Carl Maria Weber
• nemecký skladateľ
• Narodenie: 18.november 1786Eutin, Nemecko
• Úmrtie: 5. jún 1826 (39 rokov)
Londýn, Spojené kráľovstvo
• Skladby: Čarostřelec, Euryanthe,
• hudbou k hre Sen noci svätojánskej...
Richard Wagner
•
•
•
•
Nemecký skladateľ
Narodenie: 22. máj 1813 Lipsko
Úmrtie: 13. február 1883 (69 rokov)Benátky
Skladby: Prsteň Nibelungův, Tristan a
Isolda, Die Walküre, Parsifal...
Neskorý romantizmus
• prejavoval sa najmä v symfonickej hudbe, v
skladbách veľkého rozsahu
Bedrich Smetana
• Narodenie: 2. marec 1824 Litomyšl, Česko
• Úmrtie: 12. máj 1884 (60 rokov) Praha, Česko
• Skladby: Má vlast, Prodaná nevěsta...
Pjotr Iljič Čajkovskij
• Autorom citovo bohatej ruskej romantickej
hudby
• Svetoznáme sú jeho opery Eugen Onegin,
Piková dáma a tiež jeho Balety ako Luskáčik
alebo Labutie jazero
• Narodenie: 7.máj 1840KamskoVotkinsk, Rusko
• Úmrtie: 6. november 1893 (53 rokov)
Petrohrad, Rusko
Romantizmus na Slovensku
• Romantizmus sa v slovenskej hudbe prejavil záujmom
o ľudovú pieseň a postupne aj úsilím o vytvorenie
slovenskej národnej hudby. Zo začiatku išlo
o zberateľskú činnosť textov piesní (J. Kollár, P. J. Šafárik
a i.). Vlastnú romantickú hudobnú tvorbu prejavujú
piesne A. H. Krčméryho na texty slovenských básnikov
(A. Sládkoviča, J. Kalinčiaka), zborová tvorba J.
Kadavého a najmä dielo J. L. Bellu, ktorý vytvoril už
v tomto štýle operu Kováč Wieland, symfonickú báseň
Osud a ideál, v svojom neskorom období kanáty
Svadba Jánošíkova, Divný zbojník a i. Európska
romantická tvorba je dodnes význačnou súčasťou
koncertného repertoáru na Slovensku.
Eugen Suchoň
• Narodenie: 25. september 1908Pezinok
• Úmrtie: 5. august 1993 (84 rokov)
Bratislava
• Diela: Angelika (balet), Ester, Krutňava,
Svätopluk, Bačovské piesne pre barytón a
klavír, Maškrtka
TANEC
• V romantizme sa vyvíja ŠPIČKOVÁ TECHNIKA
• Vyvíja sa Balet