Den store bibelske fortellingen

Download Report

Transcript Den store bibelske fortellingen

DEN STORE BIBELSKE FORTELLINGEN
Innblikk –>
s. 135 -139.
• De kristne mener Bibelen kan leses som en
stor fortelling om forholdet mellom Gud og
menneskene.
• Starter med skapelsen og slutter med
håpet om en ny skapelse
• I nyskapelsen gjør Gud slutt på all
elendighet
FØRSTE AKT – SKAPELSEN OG URHISTORIEN
Første akt: Skapelsen og urhistorien
URHISTORIEN
• De 11 første kapitlene i 1. Mosebok
• Skapelsen
• Syndefallet
• Kain og Abel
• Noah og storflommen
• Babelstårn
Kalles urhistorien fordi de handler om menneskehetens «barndom» i
fjern fortid.
Hvilken fortelling hører til hvert av de ulike bildene?
ANDRE AKT: GUD OG ISRAELSFOLKET
• Denne delen omfatter resten av GT
• Gud knytter seg til en liten folkegruppe i Midtøsten
• Bruke utvalgte personen til å fremme sin vilje
• Hvilke personer kjenner vi til som Gud brukte ?
• Abraham
• Moses
• Kong David
• Kong Salomo
TREDJE AKT: JESU LIV, DØD OG OPPSTANDELSE
• Disse fortellingene finner vi i de 4 evangeliene
(Hva heter de?)
• Hvordan er fortellingen om Jesu liv?
• Dette blir omtalt som Guds redningsaksjon ovenfor
menneskene, som ellers ville vært fortapt
FJERDE AKT: DEN KRISTNE KIRKE OG HÅPET OM
NYSKAPELSE
•
Resten av NT handler om hvordan de første kristne bringer budskapet om Jesus
Kristus videre for å gjøre alle folkeslag til disipler.
•
Ikke lenger ett folk, men hele menneskeheten( slik det også var i urhistorien)
•
Brev til de kristne menighetene med råd og formaninger
•
Åpenbaringen: kampen mellom Gud og ondskapens makter.
•
Tilslutt blir selve skapelsen beskrevet; En ny himmel og en ny jord, der alt er
fullkomment.
(Hva er fullkomment? )