Превземи материјал

Download Report

Transcript Превземи материјал

Неводени вехикулуми за
парентералните препарати
Неводените вехикулуми за изработка на
парентералните препарати се користат пред се
поради поголемата стабилност во однос на Aqua
pro injectione, но и поради подобрата
растворливост за голем дел на активни материи
во паренетралните препарати.
Неводени вехикулуми за
парентералните препарати
Неводените вехикулуми за парентералните
препарати треба да бидат без мирис и вкус,
со постојан хемиски состав, дефинирана
вискозност и да даваат безбојни
раствори.Покрај тоа мора да бидат
компатибилни со телесните течности,
стабилни кон кислородот, светлината и да се
мешаат со други растворувачи.
Најчесто употребувани неводени
вехикулуми

Етанол-претставува
добар вехикулу,
раствара голем број на
активни материи и
микробиолошки е
стабилен.Негативна
страна му е тоа што
предизвикува болна
апликација и поседува
сопствено
фармаколошко
делување.

Бензил алкохолистовремено
делува како
локален анестетик
во концентрација
од 1-4%.Во
концентрација над
5% ги дразни
ткивата.
Најчесто употребувани неводени
вехикулуми

Пропилен гликолпретставува добар
вехикулум за
сулфонамидите,
антибиотиците,
барбитуратите и
витамините. Може да
ги оштети нервните
завршетоци па се
препорачува
подлабока апликација
во ткивото.

Течни полиетилен
гликолипретставуваат
добри
растворувачи за
многу активни
супстанции.Добро
се поднесуваат при
апликацијата.
Најчесто употребувани неводени
вехикулуми

Етилолеат-не се
раствара во вода.Не
се меша со масни
масла и етанол.Има
висок коефициент на
термичко волуменско
ширење.Подложен е
на оксидација и се
адсорбира на каучукот.

Изопропил
миристат-има
мала вискозност и
може да се
стерилизира со
филтрирање, што е
особено погодно за
термолабилни
супстанции.
Најчесто употребувани неводени
вехикулуми

N-метил
ацетамид и
N,Nдиметил
аетамид-се
мешат со
вода и
минерални
масла.

Неутрални масни
масла(маслиново кикиритково,
сусамово)-треба да се хемиски
чисти, без присуство на
пероксиди и слободни масни
киселини.Се аплицираат само
i.m. Поради големата вискозност
имаат болна апликација и се
кристат како вехикулуми за
витамини, хормони за
продолжено ослободување.
Видови на помошни супстанции кај
парентералните препарати

Конзерванси-тие се
додаваат во
повеќедозажните
инјекции и кај
препаратите каи кои
не е извршена
финална
стерилизација.Не
смеат да се додават
кај парентералните
препарти со поголем
волумен.







Benzalkonium
chlorid;
Benzyl alcohol;
Chlorbutanol;
Metacresol;
Butil, methyl i propil
p-hydroxybenzoat;
Phenol;
Thimerosal;
Видови на помошни супстанции
кај парентералните препарати

Антиоксидансите
во перентералните
препарати се
додаваат со цел да
ја спречат или
намалат
оксидативната
деградација на
активните материи
во препаратот.








Аскорбинска
киселина;
Cystein;
Na-bisulfit;
Na-metabisulfit;
Hidrogensulfiti;
Glytation;
Pirosulfiti;
Tocopherol;
Видови на помошни материи во
парентералните препарати



Инертни гасови(
азот и јаглероден
двооксид)
Пуфери( ацетатен,
цитратен и
фосфатен)
Полнители(
лактоза, манитол и
сорбитол)


Средства за
изотонизација(дек
строза-гликоза и
натрум хлорид)
Агенси за
хелирање-ЕДТА
Видови на помошни материи во
парентералните препарати

Солубилизатор-ПАС-тие се додаваат за
подобрување на квасењето кај
суспензиите, го спречуваат создавањето
на поголеми кристали во суспензиите за
реконституција, вршат солубилизација на
стероидните хормони и липосолубилните
витамини.