Prezentare _3

Download Report

Transcript Prezentare _3

POS MEDIU 2007 – 2013
REGIUNEA 3 SUD MUNTENIA
Sesiune 4 Axa 4 POS Mediu
Piteşti, 4 noiembrie2010
Mariana BICA
Şef Birou Programare
Repartizare finantare POS Mediu (Miliarde € )
Portofoliul de proiecte
Axe
Alocare OI Pitesti
(mil €)
Prefinantare
(mil €)
Proiecte în
implementare
Proiecte în
pregătire
Axa 1
566
23,75
3
2
Axa 2
98,2
7,41
1
4
Axa 4
2,05
0,276
3
Sesiunea 4
TOTAL
666,25 mil €
31,43 mil €
359 mil €
310,5 mil €
Ponderea prtofoliului de proiecte in POS Mediu
Guvernul României
Tratat
CE
ACIS / CNSR
Acord
AUTORITATEA DE
AUDIT
COMITETUL DE
MONITORIZARE
POS MEDIU
ACP
Statut
AUTORITATEA DE
MANAGEMENT
POS MEDIU
Protocol
ANRMAP / UCVAP
Acord
8 ORGANISME
INTERMEDIARE
BENEFICIARI
Plăti
Contract de
finantare
Axa Prioritara 4 POS Mediu
Proiecte depuse
Proiecte aprobate
Valoare
Sesiunea 1
5
1
183.000 Euro
Sesiunea 2
1
1
1.750.000 Euro
Sesiunea 3
4
1
112.600 Euro
Buget total: 215 mil. Euro, din care grant UE 172 mil. Euro
Managementul Protecţiei Naturii
În prezent, ca urmare a presiunii economice şi a resurselor financiare precare, ariile protejate se
confruntă cu presiuni ridicate cauzate de exploatările ilegale, turismul şi construcţiile necontrolate,
vânătoarea ilegală şi alte presiuni, ceea ce a dus la pierderi ireversibile ale biodiversităţii în România.
Managementul Protecţiei Naturii
Domeniu major de intervenţie (DMI)
 Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management în vederea protejării
biodiversităţii şi Natura 2000
 sit-urile reţelei Natura 2000 sunt estimate la aproximativ 15% din teritoriul
naţional.
 axa 4 va contribui la conformarea cu Directivele Păsări şi Habitate, în strânsă
legătură cu înfiinţarea reţelei Natura 2000.
Managementul Protecţiei Naturii
ELIGIBILITATEA SOLICITANTILOR
 Administratorii şi custozii ariilor naturale protejate care au personalitate juridică proprie;
 APM-uri, ANPM, MMP;
 Autorităţi ale administraţiei publice;
 Organizaţii neguvernamentale (Asociaţii şi Fundaţii);
 Institute de cercetare;
 Universităţi;`
 Muzee.
Eligibilitatea proiectelor
A. Elaborarea/revizuirea planurilor, strategiilor şi a măsurilor de
management al ariilor naturale protejate şi alte activităţi conexe
B. Investiţii în infrastructură pentru uz public orientată spre protecţia şi
gestionarea mediului în ariile naturale protejate
C&D. Activităţi privind menţinerea sau îmbunătăţirea stării de conservare
a speciilor şi habitatelor
E. Activităţi de consultare, conştientizare şi informare
F. Activităţi de instruire şi creşterea capacităţii instituţionale de gestionare
a reţelei de arii naturale protejate
Motive respingere proiecte
activităţi nu sunt suficient justificate, clare şi coerente prin actiunile propuse;
 indicatorii stabiliţi nu sunt relevanţi şi/ sau cuantificabili;
 Planul de achiziţii propus nu este corect întocmit şi corelat cu bugetul proiectului;
Bugetul proiectului nu este suficient de clar, realist, coerent şi justificat prin prisma realizării
obiectivelor propuse;
proiectul nu beneficiază de sprijin corespunzător din partea unor autorităţi competente;
proiectul nu demonstrează continuitatea finaciară şi administrativă;
 cadru adecvat pentru implementarea proiectului (UIP);
 valoare adăugată (implicarea comunităţilor locale, diseminarea rezultatelor proiectului,
complementaritatea cu alte proiecte finanţate din fonduri europene)
Statisticii Comisia Europenana
Stat Membru
CZ
PL
SK
HU
RO
BG
EE
LV
LT
ES
FR
UK
SI
PT
GR
IT
DE
MT
IE
Total
Proiecte majore depuse
spre aprobare la
Comisia Europeană
Proiecte aprobate de
către Comisia
Europeană
Rata de aprobare
(nr de proiecte depuse
vs. nr de proiecte
aprobate)
17
51
6
24
34
3
11
5
1
41
22
5
7
19
2
20
13
1
2
7
8
3
17
23
3
6
1
0
11
7
1
3
6
0
5
9
1
1
41%
16%
50%
71%
68%
ns
55%
20%
ns
27%
32%
20%
43%
32%
ns
25%
69%
ns
ns
284
Nr. de proiecte
aprobate/ţară vs.
nr. total de
proiecte aprobate
6.25%
7.14%
2.68%
15.18%
20.54%
2.68%
5.36%
0.89%
0%
9.82%
6.25%
0.89%
2.68%
5.36%
0%
4.46%
8.04%
0.89%
0.89%
112
* România este Statul Membru cu cele mai multe proiecte majore aprobate din Uniunea Europeană
in perioada de programare 2007-2013
Vă mulţumesc pentru atenţie !
Organismul Intermediar POS Mediu Pitesti
Str. Craiovei, nr. 32 , Pitesti
Tel: 0248.211.433
0248.211.435
Fax: 0248.211.433, int. 3
Web: http://www.posmediu.ro/pitesti
Email: [email protected]