PowerPoint Presentation - Комисия за финансов надзор

Download Report

Transcript PowerPoint Presentation - Комисия за финансов надзор

ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА
ФИНАНСОВИ УСЛУГИ – ЗАЩО Е
НЕОБХОДИМА?
Антония Гинева
Член на Комисията за финансов надзор
В КФН често получаваме подобни
жалби и запитвания .....

Имам застраховка на автомобила, случи се произшествие, застрахователят
не ми изплаща обезщетение .....
Прехвърлен съм в нов пенсионен фонд,
без да съм уведомен .....


Дадох пари на инвестиционен посредник за
да инвестирам в акции,
а сега се оказва, че ако сега ги продам,
ще получа много по-малко .......
Разглеждането на жалби и предоставянето на информация
са елементи от комплексен подход, наречен
защита на потребителите на
финансови услуги
Какво обуславя необходимостта от осигуряване
на защита на потребителите ?
Появата и масовото разпространение на все по-сложни
финансови продукти и услуги, които потребителят поради
липса на специализирани зания не може да разбере
Какво обуславя необходимостта от осигуряване
на защита на потребителите?
Съществен дисбаланс по отношение на ресурсите,
възможностите и информацията между
финансовите институции и обикновения потребител
Този дисбаланс поставя потребителите
в неравностойно положение!
Потребителят има поне три проблема :

Не е сигурен дали цената, която следва да плати за даден финансов продукт
или услуга е справедлива

Не може да направи достатъчно обосновано сравнение между продуктите

Не е сигурен към кого да се обърне и дали може да получи компетентна
помощ за решаване на проблем, възникнал във връзка с ползването на
даден финансов продукт
Защо е необходимо да се предприемат мерки за
да се намали този дисбаланс?
- Потребители, които са добре
информирани и знаят своите права,
представляват важно средство за
„дисциплиниране” на финансовите институции
и като резултат спомагат за развитието
на прозрачен, ефективен и
конкурентен финансов пазар;
- Чрез внимателен, информиран избор на финансовите продукти и
услуги, които ползват, потребителите „принуждават” финансовите
институции да се конкурират и да печелят като предлагат по-добри
условия, а не като прилагат нечестни бизнес практики;
Какви са механизмите за намаляване на
„дисбаланса” , тоест за осигуряване
защита на потребителите?
 ЗАКОНОВИ РЕГУЛАЦИИ
 МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ФИНАНСОВАТА ГРАМОТНОСТ И
ИНФОРМИРАНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ФИНАНСОВИ
ПРОДУКТИ И УСЛУГИ
Елементи на законовите регулации
 Създаване на подходяща институционална рамка, тоест наличие на институция, в
чиито правомощия е осигуряването на защита на потребителите на финансови услуги.
В България КФН е институцията, която по закон осигурява защитата на
потребителите на финансови услуги (небанкова финансова сфера).
Елементи на законовите регулации

Регулация и надзор над финансовите институции и пазарните участници, тоест налагане на
добри бизнес практики
Финансовите институции, работят с привлечени от публиката средства, следователно трябва да се
осигури достатъчна висока степен на защита и добро управление на тези публични средства.
Как КФН налага добрите бизнес практики?

Лизензиране на пазарните участици
Лизензирането дава гаранции, че на пазара могат да оперират само финансово стабилни и професионално
управлявани компании. Лицата, които предлагат финансови продукти трябва да са достатъчно
квалифицирани и опитни.

Надзор върху дейността на пазарните участници
Надзорната дейност гарантира, че пазарните участници са достатъчно стабилни
финансово, професионално управляват привлечените публични средства, осигуряват
добро обслужване на потребителите си, прилагат добри бизнес практики.
Елементи на законовите регулации
 Разкриване на информация за финансовите продукти и услуги
Потребителят в общия случай няма знанията,
които да му позволят да разбира езикът,
изчисленията и сравненията, използвани за
представяне на финансовите продукти,
инструменти
и услуги.
Как КФН подхожда към този проблем ?
xy+ztf2+∑+Ω/
Ωα+
µ-β+
Основният проблем за потребителите е
сложният финансов език и терминология!
КФН прилага всички европейски законови изисквания за разкриване на информация от
страна на финансовите институции, както по отношение на самите тях, така и по
отношение на продуктите и услугите, които предлагат.
Основната посока на законодателя в това отношение е :
Информацията, разкривана от финансовите институции, трябва да е представено ясно,
разбираемо, неподвеждащо, в стандартна форма, която да услеснява
потребителя при сравнение на финансовите продукти и услуги и да подпомага
информирания избор!
Елементи на законовите регулации
 Механизъм за разрешаване на потребителски проблеми, възникнали по
повод използването на финансов продукт или услуга
За потребителя е важно да има възможност за
бързо и ефективно разглеждане на пролема му и
да е наясно към кого да се обърне за това!
Какво прави КФН?

Потребителите на финансови продукти (предлагани от институции в небанковата сфера)
могат да изпращат жалби до КФН, в които да опишат своя проблем.
 КФН има определени административни правомощия, които в най-общия случай
включват проверка дали дадена компания е спазила законовите изисквания, срокове и
процедури. При установяване на по-тежки нарушения КФН може да препрати сигнал до други органи като
МВР, ДАНС, прокуратура.
Например, КФН може да провери защо застрахователна компания не е изплатила или забавила
изплащане на обзещетение, но потребителят трябва да се обърне към съда, ако не е доволен от размера
на обзещетението.
ФИНАНСОВАТА ГРАМОТНОСТ И ИНФОРМИРАНОСТ НА
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ФИНАНСОВИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ
Светът, в който живеем, изисква от нас да сме много по-добре информирани, за да можем
да управляваме рационално собствените си финанси!
Основното правило, което препоръчваме да следвате е :
Не използвайте финансов продукт или услуга, чиято същност не разбирате добре!
Потърсете информация, правете сравнения, обърнете се към професионалист за съвет.
Това ще Ви предпази от загуба на финансови средства !
ФИНАНСОВАТА ГРАМОТНОСТ И ИНФОРМИРАНОСТ НА
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ФИНАНСОВИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ
Какво прави КФН по отношение на повишаване на финансовата
информираност и грамотност?


Публикуване на ясни и разбираеми новини и
информационни материали
Разпрстранение на предупражедения към потребителите в случаи на констатирани проблемни
ситуации
 Предоставяне на информация чрез интерент страницата ни
 Предоставяне на информация по телефон и на място
 Образователни програми
Настоящата програма е част от усилията на КФН да направи светът на
финансите по-близък и разбираем и да осигури основата за по-добра лична
и професионална реализация!