Medische toepassingen van radioactieve stoffen

download report

Transcript Medische toepassingen van radioactieve stoffen

Meetpoortalarmen
van medische oorsprong
An Fremout
Dienst Bescherming van de Gezondheid
Concertation portiques
20/06/2014
Medische toepassingen van
radioactieve stoffen
Nucleaire geneeskunde (NG)
• diagnose
• therapie
= radionuclidentherapie
Radiotherapie (RT)
Medische toepassingen van
radioactieve stoffen
Diagnose:
= functionele beeldvorming
- of positronen-stralers
lage dosis
lage (radio)activiteit
korte effectieve halveringstijd
Botscintigrafie met 99mTc-MDP
Medische toepassingen van
radioactieve stoffen
Therapie:
= vernietiging van specifieke cellen
-, - en/of -stralers
(relatieve) hoge dosis
hoge (radio)activiteit
langere effectieve halveringstijd
Prostaatbrachytherapie met I-125
zaadjes
Opvolging van alarmen van medische oorsprong door
het FANC
Melding alarm
Dienst
Industriële Inrichtingen
Type Medisch of
Huishoudelijk
medisch ?
Dienst Bescherming van de
Gezondheid
Identificatie
mogelijk?
Identificatie
Huishoudelijk medisch afval : niet
altijd mogelijk om de oorsprong te
bepalen
Analyse van het incident en
corrigerende maatregelen opvragen
OK ?
Geïsoleerd geval ?
Einde
Inspectiebezoek
Feedback naar de
betrokken sector
Corrigerende
maatregelen
Voorbeeld :
Problematiek van rust- en
verzorgingstehuizen
Opvolging van alarmen van medische
oorsprong en preventiebeleid
• Medisch afval afkomstig van een geïdentificeerd ziekenhuis :
– Terugzending naar ziekenhuis in bepaalde gevallen
– Steeds feedback naar het ziekenhuis
• 1e keer per mail
• Herhaaldelijke alarmen, geen of onvoldoende antwoord : inspectie
• Huishoudelijk medisch afval:
– Terugkoppeling naar ziekenhuis indien identificatie mogelijk – aandacht
voor patiënteninformatie
• Terugkoppeling naar ganse sector indien het een bredere
problematiek betreft
– Voorbeeld : incontinente patiënten, rust- en verzorgingstehuizen, verhoging
aantal meldingen, …
• Aandacht voor afvalproblematiek in inspectiecampagnes
• Opgelet wanneer afval wordt teruggestuurd :
– Ziekenhuis informeren van terugkeer
– Voldoende details aan het FANC doorgeven bij melding
Doelstellingen van deze opvolging
= preventie en bescherming
• Bescherming van het leefmilieu en het publiek :
– vermijden van het verspreiden van radioactieve stoffen in het
leefmilieu/de openbare ruimte
– Patiënt zelf en zijn naasten
• Bescherming van werknemers :
– In het ziekenhuis :
• Meerdere diensten betrokken bij de behandeling van één patiënt
• Besmettingsrisico’s (linnen, afval, handen, …)
• Meetpoort aan uitgang ziekenhuis kan een positieve maatregel zijn maar niet de enige !
De werkprocedures dienen te worden geoptimaliseerd !
– Aan de verbrandingsinstallatie:
• De werknemers die het afval manipuleren
– In het rust- en verzorgingstehuis
Sensibilisatie
Case
Detectie huisvuilzak met “radioactief dierlijk kadaver” – later blijkt dat het
een zak met zwaar gecontamineerde pampers van een incontinente
patiënt betreft
Acties/aandachtspunten :
• Traceren patiënt
– logistieke moeilijkheden
– Deontologisch niet evident
• Traceren nuclearist + procedures en patiënteninfo checken
– Schriftelijke patiënteninfo
– Zich ervan vergewissen dat de patiënt de info begrepen heeft
• Sensibiliseren sector : nuclearisten – huisartsen
– informatie aan patiënt
– uitwisseling relevante informatie bvb. incontinentie, mentale toestand
patiënt
• Hoge gevoeligheid meetpoort
• Opvolging en prognose activiteit huisvuil op langere termijn indien
incontinente patiënt toch thuis
9/x
Informeren van de patiënt (1)
•
•
Reglementaire verplichting voor de nuclearist !!! (ARBIS art 51.2.4. c)
“…schriftelijk instructies om, voor de personen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met de patiënt in contact komen, de doses en de besmetting
zo laag te houden als redelijkerwijze mogelijk is en moet hij objectieve en
begrijpelijke informatie verstrekken over de risico's van ioniserende
stralingen.
De inhoud van deze instructies volgt, in voorkomend geval, de richtlijnen
van het Agentschap en houdt, in voorkomend geval, rekening met de
aanbevelingen van het Agentschap.”
Informeren van de patiënt (2)
•
Beschikbaar via www.fanc.fgov.be > professioneel profiel Nucleaire
Geneeskunde