Prezentacja Politechniki Poznańskiej, laureata konkursu

download report

Transcript Prezentacja Politechniki Poznańskiej, laureata konkursu

Zakup aparatury badawczej dla Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Poznańskiej w celu podniesienia poziomu innowacyjności Wielkopolski

WND – RPWP 01.04.02-30-001/10

Sprzęt pozyskany w ramach projektu

• • • • • Dyfraktometr rentgenowski EMPYREAN firmy PANalytical Analizator sorpcji/desorpcji gazów HPVA 200 firmy Particulate Systems Lokalizacja: Instytut Inżynierii Materiałowej, Zakład Nanomateriałów Funkcjonalnych i i Nanoinżynierii Całkowita wartość projektu:

1.194.290,01 zł

Wartość dofinansowania z UE:

488.182,63 zł.

Dyfraktometr rentgenowski

EMPYREAN firmy PANalytical

Dyfraktometr rentgenowski

EMPYREAN firmy PANalytical

DYFRAKTOMETR

umożliwia:

RENTGENOWSKI EMPYREAN

firmy PANalytical, •

Analizę strukturalną materiałów

• • •

Analizę fazową materiałów Analizę ilościową faz Analizę jakościową faz

Badania porów i nanocząstek w zakresie niskokątowym metodą SAXS

Analizator sorpcji/desorpcji gazów

HPVA 200 firmy Particulate Systems • • • •

ANALIZATOR SORPCJI/DESORPCJI GAZÓW HPVA 200

Systems, umożliwia: firmy Particulate

Badania kinetyki absorpcji gazów Badania przemian materiałów

wodorków) (izoterm ciśnienia-składu)

Wytwarzanie nowych materiałów przy udziale fazy gazowej

(w tym

Badania zdolności absorpcyjnych gazów różnej klasy materiałów -

zakresie ciśnień 0-20 MPa oraz temperatury 0-500˚C, w •

Badania monitorowanych cykli ładowania/rozładowywania gazu aktywnego do badanego materiału

Analizator sorpcji/desorpcji gazów

HPVA 200 firmy Particulate Systems

• • •

Wykorzystanie zakupionego sprzętu Wykonano ponad 720 analiz - całkowity czas pracy sprzętu to około 950h.

Wykorzystanie w pracach B+R: - 6 grantach MNiSW, - 1 grancie COST, - pracach młodych pracowników nauki, - zleceniach i analizach JG.

Rezultaty: - 9 publikacji z listy Journal Citation Reports, - 14 innych recenzowanych publikacji.

Wykorzystanie zakupionego sprzętu Dzięki pozyskanej aparaturze w najbliższej przyszłości należy spodziewać się:

• • • •

Rozwoju i wzrostu konkurencyjności regionalnych ośrodków przemysłowych i B+R: nowoczesna i unikatowa aparatura wykorzystywana na potrzeby naukowe, dla potrzeb wdrażania nowych technologii, oraz rozwiązywania problemów technicznych.

Zaspokojenia potrzeb społecznych związanych z ochroną środowiska naturalnego: aparatura wykorzystywana w opracowywaniu nowych źródeł energii – materiałów na baterie wodorkowe.

Poprawy komfortu życia – opracowywane są nowe materiały na implanty z nanostrukturą, które mogą wydłużyć czas ich eksploatacji (wydłużony okres pomiędzy operacjami, w których są wymieniane).

Zwiększenia roli nauki w rozwoju gospodarki regionu.

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Zakup aparatury badawczej dla Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Poznańskiej w celu podniesienia poziomu innowacyjności Wielkopolski

WND – RPWP 01.04.02-30-001/10