Repetitions lektion - Blommensbergsskolan

Download Report

Transcript Repetitions lektion - Blommensbergsskolan

Repetition
Kraft och Rörelse
Prov Ons v.20
Vad menas med begreppet kraft?
• Något som kan få ett föremål att
–
–
–
–
ändra formen
ändra rörelseriktningen
ändra farten
förflytta föremål
Nämn några olika krafter?
Vad menas med begreppet hastighet?
• Hur snabbt ett föremål förflyttar sig
• Hur kan vi räkna ut hastighet?
hastighet = sträcka / tiden
Vad menas med acceleration?
• Acceleration
= Hastighetsökning per tidsenhet
• Retardation
= hastighetssänkning per tidsenhet
En kraft kan ändra rörelsen hos ett föremål.
RÖRELSE
=
HASTIGHET + RIKTNING
Enheten för kraft heter newton
1N
En newton är lika med tyngden av 100 g.
KRAFTER OCH KRAFTPILAR
En kraft kännetecknas av tre egenskaper:
ANGREPPSPUNKT
RIKTNING
STORLEK
Sir Isaak Newton(1642 – 1727)
Tre rörelselagar:
1. Tröghetslagen
2. Accelerationslagen
3. Kraft – Motkraft
(Aktion – reaktionslagen)
Tröghetslagen
• Trögheten gör att det är svårare att ändra
hastighet och riktning hos föremålen
– tex bromsa eller starta
• Ju mer massa ett föremål har, desto trögare är
det
Ex. Åka bil
• Bromsa
• Starta
• Varför behöver vi ett bilbälte?
Ex. Centrifugalkraft
Trögheten gör att rörelsen fortsätter rakt fram
och människan i karusellen trycks utåt.
Lag 2: Sambandet mellan kraft och
massa
F = m*a
F = kraft (i N)
m = massa (i kg)
a = acceleration (hur snabbt en massa ändrar farten)
Ex. Bilens motorkraft
F=m*a
• Gammal bil,
– liten motorkraft
– Liten acceleration
F=m*a
• Ny bil
– Stor motorkraft
– Stor acceleration
F=m*a
Ex. Två personer sparkar samma boll
F=m*a
bollens massa är konstant, m
F=m*a
F=m*a
Ex. En person sparkar två bollar
F=m*a
Muskelkraften är konstant, F
F=m*a
F=m*a
Ex. Fritt fall
• Vilken sten faller snabbare?
Båda stenen faller lika snabbt
Större sten
- Större massa, m
- Dras med mer Tyngdkraft (F=m*a)
- Har större Tröghet
Mindre sten
- Mindre massa, m
- Dras med mindre Tyngdkraft (F=m*a)
- Har mindre Tröghet
KRAFTER KAN SAMVERKA
ELLER MOTVERKA VARANDRA
Ex. Fritt fall
• Vem faller snabbare?
– Varför?
F (luftmotstånd)
F (tyngd)
Luftmotstånd är en bromsande kraft!
Ex. Kasta en boll
Hur ser en kast bana egentligen ut?
- Hastighet framåt (konstant)
- Hastighet nedåt (accelererande fritt fall)
F (muskel)
F (tyngd)
Krafter som motverkar varandra
ändrar bollens riktning.
Lag 3:
Varje kraft har en lika stor motkraft
VARJE KRAFT HAR EN MOTKRAFT
I boken har vi nu behandlat följande
kapitel
• Krafter (sidan 48-65)
• Rörelse och tröghet (Sidan 188-205)
• Vi kommer nästa att behandla
– Arbete och mekanisk energi (sidan 206-221)
Uppgifter i boken:
• Läs sammanfattningen på sidan 205
• Sidan 200 : Uppgift: 5, 6
• Sidan 203: Uppgift: 1, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13
• Sidan 204: Uppgifter 20, 23