PSP-_periodicka_sustava_prvkov

Download Report

Transcript PSP-_periodicka_sustava_prvkov

PSP- periodická sústava prvkov
Periodický zákon
Johann Wolfgang Dobereiner

roku 1829 zoskupoval
vždy tri prvky podobné
chemickým
vlastnostiam v tzv.
triádach (Br, Cl, I, Ca,
Sr, Ba, Fe, Co, Ni)
John Alexander Reina Newlands

roku 1863 zoradil prvky
do radu podľa
stúpajúcej atómovej
hmotnosti zistil, že
každý ôsmy prvok v
tomto rade má podobné
vlastnosti tzv. zákon
oktáv (Li Be B C N O F
Na Mg Al Si P S Cl K
Ca)
Dmitrij Ivanovič Mendelejev

roku 1869 ruský časopis
publikoval jeho periodickú
tabuľku prvkov kde zoradil
vtedy 63 známych
chemických prvkov do
stĺpcov a riadkov podľa
stúpajúcej relatívnej
atómovej hmotnosti, prvky
zoradené pod sebou
vykazovali podobné
vlastnosti
Periodický zákon

formuloval ho Dmitrij Ivanovič Mendelejev,
ktorý znie:
Vlastnosti prvkov sú periodickou funkciou ich
protónových čísel.
Periodický systém prvkov



označujeme ho PSP
je to usporiadanie prvkov podľa ich
stúpajucého protónového čísla do radov a
skupín
jeho grafickým znázornením je periodická
tabuľka
Prvky


sú usporiadané do 7 radov- periód a 8 zvislých
stĺpcov- skupín
Stĺpec sa delí na 2 stĺpce:
-I.A- VIII.A – hlavná podskupina
-I.B- VIII.B –vedľajšia podskupina
(VIII.B- obsahuje 3 triády kovov)
Formy tabuľky



krátka – A.,B. podskupiny sú umiestnené pod
sebou
polodlhá - podskupiny sú umiestnené
vodorovne, podľa narastajúcich hodnôt Z a
lantanoidy a aktinoidy sú umiestnené pod
tabuľkou
dlhá - lantanoidy a aktinoidy sú umiestnené v
tabuľke bez prerušenia
Krátka forma tabuľky
Polodlhá forma tabuľky
Dlhá forma tabuľky
Zdroje

http://www.gjarpo.sk/heureka/ucastnici/snezienky_z_kosic/per
iodicky_zakon.htm
Ďakujem za pozornosť
Adriana Kalafutová 1.B