Cyril a Metod 4

download report

Transcript Cyril a Metod 4

Jubilejný rok sv. Cyrila a Metoda
2013 (IV.)
Kresťanskú vieru
priniesli na Veľkú
Moravu v 7. st. írski a
škótski mnísi.
Neskôr patrila pod
správu franských
kňazom, ktorí
ohlasovali vieru v reči,
ktorej sloviensky ľud
nerozumel.
Panovník Veľkej Moravy, knieža
Rastislav chcel, aby sa viera hlásala
na Veľkej Morave v reči,
ktorej by domorodé
obyvateľstvo rozumelo .
Preto posiela poslov k
byzanskému cisárovi
Michalovi III. so slovami:
Keďže náš ľud od
pohanstva sa odvrátil a
kresťanského zákona sa
drží, túžime po učiteľovi,
čo by nám vedel pravú
vieru vysvetliť v našej
reči. Prosíme, vladár
pošli nám takého.
Cisár prijal posolstvo
a rozhodol sa poslať na
Veľkú Moravu
Konštantína a Metoda.
Zavolal si Konštantína a
hovorí mu:
Viem, filozof, že si ustatý,
ale treba ti ta ísť.
Pojmi svojho brata opáta
Metoda a choď.
Pôjdem ich učiť
s radosťou, len či majú
pre svoju reč písmená,
odvetil Konštantín.
Múdrosť sa uchováva,
keď sa zapíše.
Ale ak reč nemá
písmená, to je akoby
niekto písal na vodu.
Cisár mu povedal:
Ak ty budeš chcieť, Boh
ti v tom pomôže.
Konštantín prosil a Boh ho vypočul. Načúval zvukom
slovienskej reči a pre každý zvuk nakreslil písmeno.
Novej abecede dal názov - hlaholika.
Potom začal prekladať do
slovienského jazyka
bohoslužobné knihy.
Prvé, čo preložil boli slová
Evanjelia podľa Jána:
Na počiatku bolo Slovo a
Slovo bolo u Boha a to
Slovo bolo Boh.
Iskoni bie Slovo i Slovo bie
u Boga.
V lete v r. 863 prišli Konštantín
a Metod na Veľkú Moravu.
Doniesli so sebou pozostatky
sv. Klimenta, štvrtého pápeža,
bohoslužobné knihy
preložené do slovienskej reči
a dary od cisára.
Sám knieža Rastislav ich
privítal. Najviac sa potešil
knihám preloženým do
hlaholiky.
Bratia hneď začali
zvestovať slová
evanjelia v slovienskej
reči, učili v tejto reči
sláviť sv. omše,
vyučovať žiakov písať
a čítať, aby im potom
pomáhali vzdelávať
ostatných.
Takto bratia založili
prvú sloviensku školu.
Učili svojich žiakova
vyrábať atrament, aby
nemuseli písať rydlom do
voskových tabúľ.
Spievať a hrať na
hudobných nástrojoch.
Mnohí prichádzali
aj z ďaleka počúvať
učenie bratov.
Potom ich žiadali
o požehnanie i o krst,
a tak sa počet veriacich
rozrastal.
Už vtedy si ich ľud vážil
ako svätcov.
Bratia bojovali proti bludom
Hady
a modloslužbe.
neotravujú
dušu ako
diabol, ale iba
telo!
Ľudia napríklad verili, že pod
zemou žijú ľudia dole hlavou alebo,
že sú hady diablovým stvorením.
Učiteľ, keby si
bol biskupom,
vysvätil by si nás
na kňazov?
Na to, aby mohli slúžiť sv.
omše v slovienskom jazyku
a vysvätiť slovienskych
mladíkov na kňazov
potrebovali povolenie
od pápeža.
Preto sa začiatkom roku 867
vybrali bratia do Ríma.
Otázky:
1. Kto pred Konštantínom a Metodom priniesol na
Veľkú Moravu kresťanskú vieru?
2. Čo so sebou doniesli Konštantín a Metod na Veľkú
Moravu?
3. Ako sa volalo staroslovienske písmo, ktoré zostavil
Konštantín?
4. Ktorú knihu ako prvú preložil Konštantín?
5. Čo všetko robili Konštantín a Metod na Veľkej
Morave? (aspoň tri veci)