8. ภาคซิงค์และภาคเวอร์ติคอล

Download Report

Transcript 8. ภาคซิงค์และภาคเวอร์ติคอล

ภาคเสี ยง
โครมิแนนท์
จูนเนอร์
ขยาย IF
รวม
ซิงค์
วีดีโอ
ดีเทคเตอร์
ลูมิแนนท์
เวอร์
ฮอร์
ผลิตแรงดัน
ไฟสู ง
บล็อกไดอะแกรมซิงค์
ส่ วนหนึ่งของ
สั ญญาณวีดโี อ
50 Hz
ซิงค์
เวอร์
ฮอร์
15625 Hz
การแยกสั ญญาณเวอร์ ออกจากสั ญญาณซิงค์
ขา 24
ขา 28
V-OSC
ขา 29
V-HOLD
RAMP
GEN
ขา 25
V-SIZE
V-AMP
Vert
DRIVE
บล็อกไดอะแกรมภาคเวอร์
25V
D1
C1
¢Ò 9 ¢Ò 8
¢Ò 4
Q3
Q2
¢Ò 7
R1
R2
VERT PULSE
Q1
¢Ò 2C 2
YERT YOKE
Q5
R4
¢Ò 6
R6
Q4
R3
VERT INPUT
D2
R5
IC301
¢Ò 1
R7
R8