Základy radioterapie - Ústav biofyziky a informatiky

Download Report

Transcript Základy radioterapie - Ústav biofyziky a informatiky

Základy radioterapie
E-learningový výukový materiál pro studium biofyziky v
1.ročníku 1.L F UK
MUDr. Jaroslava Kymplová, Ph.D.
Ústav biofyziky a informatiky
1.LF UK
Radioterapie
• Radioterapie využívá k léčbě nádorů
(i některých nenádorových onemocnění)
ionizující záření.
• Cíl léčby:
• kurativní -dosažení vyléčení nádoru
• paliativní -zmírnění obtíží nádorem
způsobených
Způsoby aplikace
• zevní- teleterapie
zdroj záření je mimo tělo pacienta,
ozařuje se zpravidla ze vzdálenosti 1 m.
• vnitřní –brachyterapie
zářič se zavádí přímo do oblasti nádoru
nebo dutin, které s ním souvisejí.
Ozařovače v radioterapii
Pro zevní ozařování se používají:
kobaltové a cesiové ozařovače ,gama nůž
lineární urychlovače,
betatron,cyklotron.
terapeutické rentgenové přístroje (nenádorová léčba)
Lineární urychlovače mají vyšší energii než kobaltové přístroje.
Hlavice lineárního urychlovače může rotovat o 360 stupňů kolem
pacienta. Nádor tak je ozařován z více úhlů, dávka záření se sčítá v
nádoru a snižuje se dávka na zdravé orgány. Svazek záření je
možné tvarovat systémem clon, aby jeho tvar a velikost
odpovídaly nádorovému ložisku a šetřilo se okolí.
Brachyterapie
• Brachyterapie je charakterizována vysokými
dávkami záření přímo v oblasti nádoru a rychlým
poklesem dávky do okolí.
• Brachyterapie se používá například u nádorů
dělohy, prsu, dutiny ústní.
• Dříve bylo nejdůležitějším zdrojem záření pro
brachyterapii radium, bylo však nahrazeno
radioizotopy, které jsou bezpečnější a v
současnosti se brachyterapie provádí pomocí
automatických afterloadingových přístrojů.
Biologické účinky záření
• Ve tkáni zasažené ionizujícím zářením dochází k ionizaci a excitaci
atomů, účinek ionizujícího záření je přímý nebo nepřímý. Ozářené
buňky nejsou schopny rozmnožování a umírají.
• Radiosenzitivita - citlivost na ionizující záření, obecně jsou
nejcitlivější buňky nediferencované a dělící se buňky.
• Nádory se liší různou citlivostí na záření. Extrémně citlivé jsou
nádory lymfatické tkáně, leukemie a nádory ze zárodečných
buněk.Citlivost na záření, radiosenzitivita, však neznamená zároveň
vyléčitelnost zářením, radiokurabilitu. Závisí rovněž na velikosti
tumoru. Větší nádory obsahují větší počet nádorových buněk a je
obtížnější je vyléčit než malé nádory. Teoreticky jsou všechny
nádory lokálně vyléčitelné radioterapií, překážkou je však limitovaná
tolerance zdravých tkání na ozáření.
Frakcionace
• Frakcionace - rozdělení celkové dávky záření,
nezbytné ke zničení nádoru, do velkého počtu
malých denních dávek, násobí se tak rozdíl v
radiosenzitivitě nádorových a zdravých buněk a
snižuje se riziko nežádoucích účinků.
• Klasická frakcionace: 2Gy denně,5 frakcí týdně,
celkem 20- 30 frakcí tj. celková dávka 40-60Gy
• Hypofrakcionační režim – méně než 5 frakcí
týdně
• Hyperfrakcionační režim – 2-3 frakce denně
Plánování léčby zářením
•
•
•
•
•
•
•
Důležitou podmínkou účinné a bezpečné léčby zářením je její precizní naplánování.
Tým - radiolog, patolog, chirurg, radiační onkolog a chemoterapeut, popřípadě i jiní
odborníci.
Radiační onkolog stanoví cílový objem pro ozáření, který zaujímá nádor s oblastí
předpokládaného mikroskopického šíření plus bezpečností lem kompenzující pohyb
orgánů a drobné nepřesnosti zaměření ozařovacích polí. Celá oblast zájmu se
zobrací pomocí počítačové tomografie (CT).
Ozařovací pole - na speciálním počítači se modeluje rozložení dávky z různých
kombinací svazků záření. Nádor může být ozařován z různých směrů různým počtem
různě velkých polí.
Ozařovací plán - kombinace ozařovacích polí, kdy je dosaženo nejlepšího pokrytí
cílového objemu požadovanou dávkou a minimální ozáření zdravých tkání.
Správnost ozařovacích polí se poté kontroluje na pacientovi speciálním přístrojem,
který se nazývá simulátor.Teprve pak proběhne ozáření na ozařovači. Při tom se
znovu kontroluje přesnost ozáření tzv. portálem.
V radioterapii je nutné stále měřit a kontrolovat dávku záření, tj. provádět dozimetrii.
Jednotkou absorbované dávky je 1 Gray (Gy) v jednotkách SI jako 1 J/kg.
Nežádoucí účinky
• Časné – kožní event.slizniční reakce,
systémové reakce (deprese krvetvorby
• Pozdní – atrofie kůže, poškození kožních
adnex, plicní fibróza, poškození
parenchymu jater, ledvin
• Genetické a onkogenní účinky
Zvýšení účinku záření na
nádorovou tkáň
• 1.zvýšeným zásobením nádorové tkáně
kyslíkem
• 2.radiosenzibilizátory- látky s kyslíkovým
efektem
• 3.využití záření s vysokým LET
• 4.kombinace radioterapie s cytostatiky