Respirasjonsproblem etter tonsillektomi

download report

Transcript Respirasjonsproblem etter tonsillektomi

Respirasjonsproblem etter
tonsillektomi
Sverre Dølvik
Tom Helgerud
Agro Øre nese halsklinikk
Kasuistikk, 3 år gammel gutt
•
•
•
•
•
Yngst av to søsken. Normalt svangerskap og fødsel
Mye ØLI første leveår, hyppige akutte otitter
Paracentese og innleggelse av ventilasjonsrør 1,5 år
gammel
Tiltagende symptomer på obstruksjon i øvre luftveier
frem mot 3 års-alder. Snorking, søvnapnoe, ekstendert
nakke under søvn.
Påvist adenotonsillær hypertrofi, stilt indikasjon for
kirurgi
Preoperativ status
•
•
•
Normale funn ved klinisk undersøkelse, med unntak av
forstørrede tonsiller. Spesielt ikke noe galt å høre ved
auskultasjon av hjerte og lunger
Preoperative blodprøver normale
Litt forkjølet de siste dagene, lett hoste. Afebril og i god
allmenntilstand
Operasjonen
•
•
•
Innledning til narkose, og intubering uproblematisk
Fjerning av tonsiller og adenoid ukomplisert, god
hemostase.
God spontanventilasjon etter ekstubering, før
overflytning til postoperativrom.
Videre forløp
•
•
•
•
•
•
Raskt våken på post.op. Etter hvert urolig, surklende
respirasjon. Fikk Fentanyl og Atropin.Tiltagende fall I
O2-metning til <70. Tachykard.
Inspisert i svelget, ingen blødning, svelgtube, ventilert
med maske og bag.
Utilfredsstillende bedring i oksygenering. Svekket
respirasjonslyd ve. side.
Flyttet tilbake til opr.stue og re-intubert. ( 2 pasienter i
narkose og intubert samtidig, på samme
operasjonsbord)
Fortsatt dårlig respirasjonslyd på ve. side, etter suging
og «bagging» Dessuten ny-oppstått systolisk bilyd.
O2-metning på 100.
Besluttet overflytting til sykehus, intubert.
Videre forløp
•
•
•
•
•
•
•
•
Ukomplisert transport, Sa O2 95-100% i ambulansen
Rtg thorax , «hvit» venstre lunge, normal høyre
Blodprøver, inklusive syre-basestatus normale.
Respiratorbehandling. Jevnlig lungefysioterapi.
CRP-stigning fra <1 til 93. Antibiotika.
Rtg thorax; full oppklaring etter 3 døgn. Normal
bronkoskopi
Ukomplisert ekstubering etter 5 døgn, og hjemreise
etter 7.
Rask tilfriskning, og oppstart i barnehage 1 uke etter
utskrivelsen.
Hva skjedde egentlig?
•
•
•
Ve. lunge sannsynligvis plugget av slimpropp eller
koagel etter ekstubasjon
Medførte total atelektase med betydelig lungeshunt og
fall i saturasjon
Finnes lignende kasuistikker? Lite tilsvarende på
Pubmed. 1 artikkel i Acta Anesthesiol. Scand. 2009, 53
s218 - 222, Gravningsbråten et al.
Har vi lært noe?
•
•
•
•
Må ha beredskap for at uventede hendelser oppstår.
Mentalt, organisatorisk og ressursmessig.
«Nok folk og nok utstyr»
Oppfylles disse forutsetninger kan kritiske situasjoner
håndteres godt og forsvarlig på små klinikker utenfor
sykehus.