15 Nisan 2013 tarihinde Kurumlar Vergisi ve Vergi Sorunları

Download Report

Transcript 15 Nisan 2013 tarihinde Kurumlar Vergisi ve Vergi Sorunları

KURUMLAR VERGİSİ VE MEVZUAT DA
YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER
MUSTAFA DÜNDAR
YMM
[email protected]
KURUM KAZANCININ TESPİTİ
TAM
MÜKELLEF
KURUMLAR
DAR
MÜKELLEF
KURUMLAR
MÜKELLEFLER
1. Sermaye
şirketleri,
2. Kooperatifler,
3. İktisadî
kamu
kuruluşları
4. Dernek
vakıflara
iktisadî
işletmeler
veya
ait
5. İş ortaklıkları
İŞ ORTAKLIĞI
iş ortaklığının KV
MÜKELLEFİ OLMASI
AVANTAJ LI MIDIR
ZORUNLU OLMADIKÇA İŞ ORTAKLIĞI
İÇİN KV MÜKELLEFİYETİNDEN
KAÇINILMALIDIR.
NİÇİN
İş
ortaklığının
zararı
mahsup
edilemez
DERNEK VE VAKIFLARA AİT İKTİSADİ
İŞLETMELER
DERNEK VEYA VAKFA AİT VEYA
BAĞLI OLMASI
(ait olma, sermaye bakımından;
bağlı olma ise idari bakımdan
bağlılığı ifade eder),
KVK GEÇ. MD.2
Dernek veya vakıflar ile vergi uygulamalarında dernek veya vakıf olarak değerlendirilen kurum ve
kuruluşların elde ettikleri gelirlerin münhasıran Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin (5) numaralı
bendi ve geçici 67 nci maddesi kapsamında kesinti suretiyle vergilendirilmiş;
 Taşınmaz kira gelirlerinden,
 Menkul kıymet alım satım gelirlerinden,
 Menkul kıymetlerin elde tutulması ile itfasından elde edilen gelirlerden
ibaret olması halinde, elde edilen bu gelirler dolayısıyla, 1/1/2008 - 31/12/2015 tarihleri arasında dernek
veya vakfa bağlı iktisadi işletme oluşmayacağından, bu süre zarfında anılan gelirler nedeniyle dernek veya
vakıf adına kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis edilmeyecektir. Söz konusu vergi kesintileri dernek veya
vakıflar açısından nihai vergileme niteliğinde olacaktır.
VERGİDEN MUAF KURUMLAR
KVK M.4’DE
SAYILMIŞTIR.
KOOPERATIF MUAFIYETI
TAŞIMA VE TÜKETİM KOOPERATİFLERİ MUAF DEĞİLDİR.
KOOPERATIF AIDATI KDV’YE TABİ MİDİR?
İŞTİRAK KAZANCI İSTİSNASI
1)
Tam
mükellefiyete
tabi
başka
bir
kurumun
sermayesine katılımlarından elde ettikleri kazançlar,
2) Tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun kârına
katılma imkanı veren kurucu senetleri ile diğer intifa
senetlerinden elde ettikleri kâr payları,
3) Tam mükellefiyete tabi girişim sermayesi yatırım fonu
katılma
payları
ile
girişim
sermayesi
yatırım
ortaklıklarının hisse senetlerinden elde ettikleri kâr
payları (1.1.2013 TARİHİNDEN SONRA)
kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.
YURT DIŞI İŞTİRAK KAZANCI
İSTİSNASI
1.
İştirak edilen kurumun anonim veya
limited şirket niteliğinde bir kurum
olması, İştirak edilen kurumun kanuni ve
iş merkezinin Türkiye’de bulunmaması,
2.
İştirak payını elinde tutan kurumun, yurt
dışı iştirakin ödenmiş sermayesinin en az
%10’una sahip olması,
3.
İştirak kazancının elde edildiği tarih
itibarıyla, iştirak payının kesintisiz olarak
en az bir yıl süre ile elde tutulması,
3- İştirak kazancının (kâr payı dağıtımına
kaynak olan kazançlar üzerinden ödenen
vergiler de dahil olmak üzere) iştirak edilen
kurumun faaliyette bulunduğu ülke vergi
kanunları uyarınca en az %15 oranında;
iştirak edilen yabancı kurumun esas faaliyet
konusunun finansman temini veya sigorta
hizmetlerinin sunulması ya da menkul
kıymet yatırımı olması durumunda, iştirak
edilen kurumun faaliyette bulunduğu ülke
vergi kanunları uyarınca en az Türkiye’de
uygulanan kurumlar vergisi oranında, 4gelir ve kurumlar vergisi benzeri toplam
vergi yükü taşıması,
4- İştirak kazancının, elde edildiği hesap
dönemine
ilişkin
kurumlar
vergisi
beyannamesinin verilmesi gereken tarihe
kadar Türkiye’ye transfer edilmesi
YURT DIŞI İNŞAAT ONARIM VE TEKNİK HİZMETLER
Yurt dışında bulunan işyerleri
veya
daimi
temsilcileri
aracılığıyla yapılan ve yurt
dışında vergilendirilen inşaat,
onarım, montaj işleri ile teknik
hizmetlerden
sağlanan
kazançların (vergi yükü oranına
bakılmaksızın),
ayrıca
yurt
içinde de vergilendirilmesinin
önüne geçilmesi amacıyla bu
kazançlar kurumlar vergisinden
istisna edilmiştir.
Teknik hizmetler esas itibariyle
inşaat,
onarım
ve
montaj
işleriyle ilgili olarak yürütülen
planlama,
projelendirme,
mimarlık ve mühendislik, etüd,
fizibilite, harita tasarım, metraj,
keşif, idari ve teknik şartname
ile ihale dosyası hazırlama, ihale
değerlendirme,
mesleki
kontrollük, inşaat kontrollüğü,
tasarım kontrollüğü, işletmeye
alma danışmanlığı, proje ve
yatırım yönetimi ve benzeri
hizmetleri kapsamaktadır.
Kurumların yurt dışında bir
inşaat ve onarım işi varsa, buna
bağlı teknik hizmetler ister
Türkiye’de isterse yurt dışında
yapılsın, elde edilen kazançlar
istisnadan yararlanabilecektir.
Kazancın Türkiye’ye getirilmesi
zorunlu değildir. Söz konusu
kazançların Türkiye’de genel
sonuç
hesaplarına
intikal
ettirilmesi
istisnadan
yararlanılması için yeterlidir.
YURT DIŞI İNŞAAT ONARIM VE TEKNİK
HİZMETLER
TAŞINMAZ VE İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞ KAZANCI
TAŞINMAZ VE İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞ KAZANCI
1- Kurumun aktifinde en az iki tam yıl kalmış
olacaktır.
2- Satış bedeli, satışı yapıldığı yılı izleyen ikinci
takvim yılının sonuna kadar tahsil edilecektir.
3- Satıştan elde edilecek kazancın istisnadan
yararlanan kısmının, pasifte özel bir fon hesabına
alınması ve satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci
yılın sonuna kadar söz konusu fon hesabında
tutulması . (SERM. EKLENEBİLİR.)
TAŞINMAZ VE İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞ KAZANCI
CİNS TASHİHİ-İLİŞKİLİ KİŞİYE SATIŞ-DEVİR-BÖLÜNME-SERMAYE
YEDEKLERİ- RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI-NAKDİ SERMAYE ARTIŞIFİFO-FONA ALINMA ZAMANI
TAŞINMAZ VE İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞ KAZANCI
ŞARTLAR İHLAL EDİLİRSE;
Beş yıl içinde fon hesabından başka
bir hesaba (sermayeye ilave hariç)
nakledilmesi, işletmeden çekilmesi,
dar mükellef kurumlar tarafından yurt
dışına transfer edilmesi veya bu süre
içinde işletmenin tasfiyeye girmesi
halinde, bu işlemlere tabi tutulan
kazanç kısmı için uygulanan istisna
dolayısıyla
zamanında
tahakkuk
ettirilmeyen vergiler, Vergi Usul
Kanunu uyarınca vergi ziyaı cezası ve
gecikme faizi ile birlikte alınacaktır.
Kurumlar tarafından, inşaatı
henüz tamamlanmayan, fiilen
kullanma
imkanı
da
bulunmayan
binaların
satılması
halinde;
kurum
aktifinde iki tam yıl kayıtlı
olması
koşuluyla,
sadece
binanın
arsasının
satış
kazancına tekabül eden kısmı
kurumlar vergisinden istisna
olacaktır.
ÖZEL DURUM
Taşınmazların kaynak kuruluşlarca kira sertifikası ihracı
amacıyla varlık kiralama şirketlerine SATIŞI ile bu varlıkların
varlık kiralama şirketlerince TAŞINMAZIN DEVRALINDIĞI kuruma
satışından doğan kazançlar için bu oran %100 olarak uygulanır ve
bu taşınmazlar için en az iki tam yıl süreyle aktifte bulunma şartı
aranmaz
FİNANSAL KİRAMAYA KONU TAŞINMAZ HAK
DEVRİ???
MÜLKİYET GEÇMEDİĞİNDEN HAK DEVRİ
İSTİSNA KAPSAMINA GİRMEMEKTEDİR.
KİRALAMA SÜRESİ SONUNDA SATIN
ALINDIKTAN SONRA (2) TAM YIL
GEÇMTİKTEN SONRA SATIŞINDA
İSTİSNADAN YARARLANILABİLİR.
KANUNİ TAKİP SONUCUNDA BANKA VE TMSF’YE
VERİLEN TAŞINMAZ VE İŞTİRAK HİSSELERİ
Bankalara
borçları
nedeniyle kanunî takibe
alınmış
veya
Tasarruf
Mevduatı Sigorta Fonuna
borçlu
durumda
olan
kurumlar
ile
bunların
kefillerinin
ve
ipotek
verenlerin sahip oldukları
taşınmazlar,
iştirak
hisseleri, kurucu senetleri
ve intifa senetleri ile rüçhan
haklarının,
KANUNİ TAKİP SONUCUNDA BANKA VE TMSF’YE
VERİLEN TAŞINMAZ VE İŞTİRAK HİSSELERİ
İSTİSNADAN YARARLANAN
İKİ TAM YIL
ŞARTI
ARANMAMAKTAD
IR.
TUTARIN ÖZEL FON HESABINA
ALINMA ZORUNLULUĞU
BULUNMAMAKTADIR.
ÖRNEK
Mukayyet Değer : 200.000
Bankaya Devir Bedeli
: 300.000
Borç
: 150.000
KAZANÇ
: 100.000
HASILATIN ORANI
: 150.000/300.000= 1/2
İSTİSNADAN YARARLANACAK KISIM : 100.000/2= 50.000 TL
EĞİTİM VE ÖĞRETİM İSTİSNASI
İSTİSNA KAZANCA İSABET EDEN GİDERLER
KKEG
TAM MÜKELLEF KURUM
YATIRIM İNDİRİMİ İSTİSNASI
YARARLANILAN YATIRIMM İNDİRİMLERİ İÇİN ;
GVK, GEÇ M.61 VE 69 UNCU MADDE HÜKÜMLERİ GÖZÖNÜNDE
BULUNDURULACAKTIR.
vergi matrahlarının tespitinde yatırım indirimi
istisnası olarak indirim konusu yapılacak tutar,
ilgili kazancın % 25’ini aşamaz. Kalan kazanç
üzerinden yürürlükteki vergi oranına göre vergi hesaplanır.
YATIRIM İNDİRİMİNDEN YARARLANILMASI HALİNDE VERGİ
ORANI % 20 OLARAK UYGULANACAKTIR.
DAR MÜKELLEF KURUM
Dar mükellef kurumların iş yeri veya daimî temsilci vasıtasıyla elde edilen
kazançlarının tespitinde, aksi belirtilmediği takdirde tam mükellef kurumlar için
geçerli olan hükümler uygulanır.
Dar mükellefiyete tâbi kurumların ticarî veya ziraî kazançlar dışında kalan kazanç
ve iratları hakkında, Gelir Vergisi Kanununun bu kazanç ve iratların tespitine
ilişkin hükümleri uygulanır. Ancak, bu kazanç ve iratların Türkiye'de yapılmakta
olan ticarî veya ziraî faaliyet kapsamında elde edilmesi halinde, kurum kazancı tam
mükellef kurumlar için geçerli olan hükümlere göre tespit edilir.
DAR MÜKELLEFLER (ÖZEL BEYANNAME)
Diğer kazanç ve iratlara ilişkin olarak Türkiye'ye bizzat getirilen nakdî veya aynî
sermaye karşılığında elde edilen menkul kıymetler ile iştirak hisselerinin elden
çıkarılması sırasında oluşan kur farkı kazancına dair hükümler hariç olmak üzere,
Gelir Vergisi Kanununda yer alan vergilendirmeme hususundaki istisna, kayıt, şart ve
sürelere ait sınırlamalar dikkate alınmaz.
KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE İNDİRİLECEK
GİDERLER
• Kazancı elde edilmesi ve
idame
ettirilmesi
için
yapılan genel giderler.
•Çalışanların
yiyecek,
giyecek, sigorta prim vb.
giderleri.
•İşle ilgili zarar-ziyan ve
tazminatlar.
•Seyahat
ve
ikamet
giderleri.
• Taşıt giderleri.
•Ayni vergi, resim ve
harçlar.
• Amortismanlar.
•İşverenlerce sendikalara
ödenen aidatlar. •
Bireysel
emeklilik
sistemine ödenen katkı
payları. (2013’de oran %
15)
•Gıda
bankacılığı
faaliyetinde
bulunan
dernek
ve
vakıflara
bağışlanan gıda, temizlik,
giyecek
ve
yakacak
maddelerinin
maliyet
bedeli.
ihracat, yurt dışında inşaat,
onarma,
montaj
ve
taşımacılık faaliyetlerinde
bulunan mükellefler, bu
bentte
yazılı
giderlere
ilaveten bu faaliyetlerden
döviz olarak elde ettikleri
hasılatın
binde
beşini
aşmamak
şartıyla
yurt
dışındaki bu işlerle ilgili
giderlerine karşılık olmak
üzere
götürü
olarak
hesapladıkları giderleri de
indirebilirler.
KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE İNDİRİLECEK
GİDERLER
• Menkul
giderleri,
kıymet
ihraç
•KURULUŞ
VE
ÖRGÜTLENME GİDERLERİ,
• Genel kurul toplantıları
için yapılan giderler ile
birleşme, devir, bölünme,
fesih ve tasfiye giderleri,
VUK
•Sermayesi
paylara
bölünmüş
komandit
şirketlerde
komandite
ortağın kâr payı,
•Katılım
bankalarınca
katılma hesabı karşılığında
ödenen kâr payları,
•Sigorta
ve
reasürans
şirketlerince ayrılan teknik
karşılıklar.
DEĞERLEME
HÜKÜMLERİ UYARINCA;
1- DEĞERLEME FARKLARI,
2- Ayrılan karşılıklar,
3- Reeskont Giderleri.
KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE İNDİRİLECEK
GİDERLER
İNDİRİLEMEYECEK GİDERLER
KANUNEN YASAKLANMIŞ FİİLLER NEDENİYLE
KATLANILAN GIDERLER
Kanunen yasaklanmış fiiller nedeniyle katlanılan
giderler ticari kazancın elde edilmesi ve idame
ettirilmesi
ile
ilgili
giderler
niteliğinde
olmadığından, bu giderlerin gelir ve kurum
kazancından
indirilmesi
mümkün
değildir.
Dolayısıyla, rüşvet verme fiili Türk Ceza Kanununun
252 nci maddesinde suç olarak tanımlandığından,
rüşvet ve rüşvet ile ilgili her türlü gider, vergiye tabi
ticari kazancın tespitinde gider olarak dikkate
alınmayacaktır.
????
TEBLİĞDE YER ALAN BU
DÜZENLEME VUK m.3 ve 8’e
AYRICA ANY. M.73’E AYKIRIDIR.
ÖRTÜLÜ SERMAYE
Ortaklarından veya
ortaklarla
ilişkili
olan
kişilerden
doğrudan
veya
dolaylı olarak temin
ederek İŞLETMEDE
KULLANDIKLARI
borçların,
esap dönemi içinde
herhangi bir tarihte
kurumun
DÖNEMBAŞI
öz
sermayesinin
üç
katını aşan kısmı,
ilgili hesap dönemi
için örtülü sermaye
sayılır.
Karşılaştırma sırasında,
sadece ilişkili şirketlere
finansman temin eden
kredi
şirketlerinden
yapılan
borçlanmalar
hariç olmak üzere, ana
faaliyet konusuna uygun
olarak faaliyette bulunan
ve ortak veya ortakla
ilişkili kişi sayılan banka
veya
benzeri
kredi
kurumlarından yapılan
borçlanmalar
%
50
oranında dikkate alınır.
ORTAKLA İLİŞKİLİ KİŞİ
Ortağın doğrudan veya dolaylı
olarak en az % 10 oranında
ortağı olduğu veya en az bu
oranda oy veya kâr payı hakkına
sahip olduğu kurum
•Doğrudan veya dolaylı olarak,
ortağın veya ortakla ilişkili bu
kurumun sermayesinin, oy veya
kâr
payı
hakkına
sahip
hisselerinin en az % 10’unu
elinde bulunduran bir gerçek
kişi veya kurum.
ÖRTÜLÜ SERMAYE
Kurumların
Menkul
Borsasında
hisselerinin
durumunda,
İstanbul
Kıymetler
işlem
gören
edinilmesi
söz
konusu
hisse nedeniyle ortak veya
ortakla
ilişkili
kişi
sayılanlardan temin edilen
borçlanmalarda en az % 10
ortaklık payı aranır.
Dar
mükellef
kurumların işletmede
kullandıkları
borçlanmalar
için
ortakla ilişkili kişinin
tespiti
açısından
sermaye veya oy hakkı
şartı aranmaz.
Piyasa koşulları ve
ticari teamüllere göre
yapılan vadeli mal ve
hizmet alımları ile
ilgili olarak ortaya
çıkan borçlanmalarda,
vade farkı tutarları
ayrıca
hesaplanmış
olsa da bu borç
tutarları
örtülü
sermayenin varlığının
tespitinde
dikkate
alınmayacaktır.
ÖRTÜLÜ SERMAYE
Avansların
hangi
amaçla
verilirse
verilsin
işletmeye
finansman imkânı
sağladığının
açık
olduğu; dolayısıyla,
alınan avansların da
işletme bakımından
alınan borç olarak
değerlendirilmekte
dir.
İnşaat
işlerinde
yapılan iş kısmı ile
orantılı
olarak
hesaplanıp
ödenen
istihkak bedellerinin
ise avans olarak kabul
edilip
örtülü
sermayenin hesabında
borç unsuru olarak
dikkate
alınmayacaktır.
örtülü sermaye üzerinden
ödenen veya hesaplanan faiz,
kur farkları ve benzeri
giderler, gider olarak dikkate
alınamayacağından; örtülü
sermaye
kabul
edilen
borçlanmalarda TL’nin değer
kazanması sonucu oluşacak
kur farkı gelirlerinin de söz
konusu borcun örtülü yoldan
konulan bir sermaye olarak
kabul edilmesinin bir sonucu
olarak, vergiye tabi kurum
kazancının tespitinde gelir
olarak
dikkate
alınmayacaktır.
ÖRTÜLÜ SERMAYE SAYILMAYAN BORÇLANMALAR
ÖRTÜLÜ SERMAYE SAYILMAYAN BORÇLANMALAR
BORÇ VEREN AÇISINDAN KUR FARKI
DÜZELTME
ÖRTÜLÜ KAZANÇ
İlişkili kişilerle emsallere
uygunluk ilkesine aykırı
olarak tespit ettikleri
bedel
veya
fiyat
üzerinden
Mal veya hizmet alım
ya da satımında
bulunursa,
Kazanç tamamen veya
kısmen transfer
fiyatlandırması
yoluyla örtülü olarak
dağıtılmış sayılır.
EMSALLERE UYGUN BEDEL ?
İÇ VEYA DIŞ EMSAL?
İLİŞKİLİ KİŞİ
•kurumların kendi ortakları,
•kurumların veya ortaklarının
ilgili bulunduğu gerçek kişi
veya
• kurum ile idaresi, denetimi
veya sermayesi bakımından
doğrudan veya dolaylı olarak
bağlı bulunduğu ya da nüfuzu
altında bulundurduğu gerçek
kişi veya kurumları
Ortakların eşleri,
Ortakların
veya
eşlerinin
üstsoy
ve
altsoyu
ile
üçüncü
derece dahil yansoy
hısımları
ve
kayın
hısımları
Emsallere uygunluk ilkesi, ilişkili
kişilerle yapılan mal veya hizmet
alım ya da satımında uygulanan
fiyat veya bedelin, aralarında
böyle bir ilişkinin bulunmaması
durumunda oluşacak fiyat veya
bedele uygun olmasını ifade eder.
Emsallere
uygunluk
ilkesi
doğrultusunda tespit edilen fiyat
veya
bedellere
ilişkin
hesaplamalara ait kayıt, cetvel ve
belgelerin ispat edici kağıtlar
olarak saklanması zorunludur.
UNSURLAR
HAZİNE ZARARI
KAR PAYI
•Tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla
örtülü olarak dağıtılan kazanç, Gelir ve Kurumlar Vergisi
kanunlarının uygulamasında, şartların gerçekleştiği hesap
döneminin son günü itibarıyla dağıtılmış kar payı veya
dar mükellefler için ana merkeze aktarılan tutar sayılır.
Daha önce yapılan vergilendirme işlemleri, taraf olan
mükellefler nezdinde buna göre düzeltilir.
•Bu
düzeltmenin
yapılması için örtülü
kazanç dağıtan kurum
adına
tarh
edilen
vergilerin kesinleşmiş
ve
ödenmiş
olması
şarttır.
BELGELENDİRME VE İBRAZ
Emsallere
uygunluk
ilkesi
doğrultusunda tespit edilen fiyat
veya
bedellere
ilişkin
hesaplamalara ait kayıt, cetvel
ve belgelerin ispat edici kağıtlar
olarak saklanması zorunludur.
Dolayısıyla, yöntemin seçilme
gerekçelerini
açıklayan
en
önemli unsurlar bu hesaplama
ve belgeler olduğundan, seçilen
yöntem
ve
bu
yöntemin
uygulanmasına ilişkin bütün
hesaplama ve işlemlere ait
belgeler
ayrıntılı
olarak
tutulmalı ve saklanmalıdır.
Transfer fiyatlandırmasına ilişkin
sürecin
anlaşılması
ve
hesaplamaların
ayrıntılarının
gösterilmesidir.
Bu
nedenle
mükellefler tarafından, emsallere
uygunluk ilkesi doğrultusunda
işlem yapıldığını gösteren bilgi ve
belgelerin hazırlanması ya da
temin
edilmesi,
Ayrıca
belgelendirmeye ilişkin bu bilgi ve
belgelerin istenmesi durumunda
İdare’ye veya vergi incelemesi
yapmaya yetkili olanlara ibraz
edilmek üzere hazır tutulması
zorunludur.
TRANSFER FİYATLANDIRMASI, KONTROL EDİLEN YABANCI
KURUM VE ÖRTÜLÜ SERMAYEYE İLİŞKİN FORM
Kurumlar vergisi mükelleflerinin,
ilişkili kişilerle bir hesap dönemi
içinde yaptıkları mal veya hizmet
alım ya da satım işlemleri ile ilgili
olarak “Transfer Fiyatlandırması,
Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve
Örtülü Sermayeye İlişkin Form”u (Ek:
2) doldurmaları ve kurumlar vergisi
beyannamesi ekinde, bağlı bulunulan
vergi
dairesine
göndermeleri
gerekmektedir.
YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU
RAPOR VERMEYECEK OLANLAR
ZARAR MAHSUBU
• Geçmiş yıl zararları,
•Devralınan
veya
bölünen
kurumların zararları,
•Yurt
dışı
faaliyetlerden
kaynaklanan zararlar.
•6111
sy.
Yasa
kapsamında
matrah artırımına konu yıldan
devreden zararların % 50’si
DEVRALINAN VEYA BÖLÜNEN KURUMLARIN
ZARARLARI
Devredilen veya bölünen kurumları
devralan kurumlar,
• Devralınan kurumların devir tarihi
itibarıyla öz sermaye tutarını
geçmeyen zararları ile,
•Tam bölünme işlemi sonucu
bölünen kurumdaki öz sermayesinin
devralınan tutarını geçmeyen ve
devralınan
kıymetle
orantılı
zararları,
kurum kazançlarından
indirebileceklerdir.
DEVRALINAN VEYA BÖLÜNEN KURUMLARIN
ZARARLARI
Zarar mahsubu ile ilgili
olarak yukarıda yer alan
şartların ihlali halinde zarar
mahsubu olanağı ortadan
kalkacağından,
gerekli
düzeltme işlemi yapılacak;
yersiz
zarar
mahsubu
nedeniyle
zamanında
tahakkuk
ettirilmeyen
vergiler için vergi ziyaı
doğmuş sayılacaktır.
Devir ve bölünme halinde mahsup edilebilecek
zararlar, hangi hesap dönemine ait olduğu devralan
kurumların
beyannameleri
ekinde
ayrıca
bildirilmek
şartıyla,
mükelleflerce
serbestçe
belirlenebilecektir.
YURT DIŞI ZARARLAR
İNDİRİMLER
1- Ar-Ge harcamaları
5520 sayılı KVK’nın 10/1-a maddesi ile
2- Sponsorluk harcamaları
araştırma ve geliştirme harcaması yapan
3- Belirli kişi, kurum ve kuruluşlara
yapılan bağış ve yardımlar
4-Girişim sermayesi fonu olarak ayrılan
tutarlar (15.6.2012)
5- Türkiye’den yurtdışı mukimi kişi ve
kurumlara verilen hizmetlerden elde
edilen kazancın yarısı (15.6.2012)
kurumların
bu
alandaki
çabalarının
desteklenmesi için araştırma ve geliştirmeye
yönelik harcamaların % 100 ‘ü beyan edilen
gelirden indirilecektir..
Ayrıca, 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme
Faaliyetlerinin
Desteklenmesi
Hakkında
Kanun uyarınca gerçekleştirilen AR-GE’nin de
% 100’ü indirilecektir.
İNDİRİMLER
YURT DIŞI MUKİMİ OLANLARA VERILEN
HİZMETLER
Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilerle, iş
yeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında
bulunanlara
Türkiye’de
verilen
ve
münhasıran yurt dışında yararlanılan
1- Mimarlık,
2-Mühenislik, tasarım,
3-Yazılım,
4-Tıbbi raporlama,
5-Muhasebe kaydı tutma,
6-Çağrı merkezi ve
7-Veri
saklama
hizmeti
alanlarında
faaliyette bulunan hizmet işletmeleriyle
8-İlgili bakanlığın izni ve denetimine
tabi olarak eğitim ve sağlık alanında
faaliyet gösteren ve Türkiye’de
yerleşmiş olmayan kişilere hizmet
veren işletmelerin,
KAZANCIN BELLİ BİR ORANI ÜZERİNDEN
İNDİRİLEN BAĞIŞ VE YARDIMLARDA HESAPLAMA
Zarar mahsubu dahil
giderler
ile
iştirak
kazançları
istisnası
düşüldükten
sonra,
indirim ve istisnalar
düşülmeden
önceki
[Ticari bilanço kârı – (iştirak
kazançları
istisnası + geçmiş yıl
zararları)]
tutar
üzerinden
hesaplanacaktır.
BEYANNAME
Kurumlar
vergisi
beyannamesi, hesap
döneminin kapandığı
ayı
takip
eden
dördüncü ayın birinci
gününden
yirmibeşinci
günü
akşamına
kadar
mükellefin
bağlı
olduğu
vergi
dairesine
verilecektir.
Her mükellef vergiye tâbi
kazancının tamamı için bir
beyanname verir. Ancak, tüzel
kişiliği bulunmayan iktisadî
kamu kuruluşları ile dernek
ve vakıflara ait iktisadî
işletmelerden her biri için,
bunların bağlı olduğu kamu
tüzel kişileri ile dernek ve
vakıflar
tarafından
ayrı
beyanname verilir.
İNDİRİMLİ ORANLI KV
Finans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet
gösteren kurumlar, iş ortaklıkları, taahhüt
işleri, 4283 sayılı Kanun ile 3996 sayılı Kanun
kapsamında yapılan yatırımlar ile rödovans
sözleşmelerine
bağlı
olarak
yapılan
yatırımlar hariç olmak üzere, Ekonomi
Bakanlığı
tarafından
teşvik
belgesine
bağlanan
yatırımlardan
elde
edilen
kazançlar, yatırımın kısmen veya tamamen
işletilmesine başlanılan hesap döneminden
itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya
kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar
vergisine tabi tutulur.
2012/3305 sayılı Kararda ARAZİ, ARSA, ROYALTİ,
YEDEK PARÇA VE AMORTİSMANA TÂBİ OLMAYAN
DİĞER
HARCAMALARIN
indirimli
vergi
uygulamasından yararlanamayacağı belirtilmiştir.
Bina, kullanılmış makine, yedek parça, yazılım
harcamaları konusunda Bakanlar Kurulu herhangi bir
kısıtlamaya
gitmemiştir.
Dolayısıyla
bu
tür
yatırımlardan elde edilecek kazançlara indirimli vergi
uygulaması mümkün olabilecektir.
İNDİRİMLİ ORANLI KV
KVK m.32/A da Ekonomi Bakanlığı
tarafından
teşvik
belgesine
bağlanan
yatırımlardan
elde
edilen
kazançlar,
yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine
başlanılan hesap döneminden itibaren
yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar
indirimli oranlar üzerinden gelir veya
kurumlar
vergisi
uygulanmasını
öngörmektedir.
2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları
Hakkında BKK ile; 1.1.2013 tarihinden geçerli olmak
üzere:
Yatırıma başlama tarihinden itibaren, hesaplanacak
yatırıma katkı tutarına mahsuben ;
-2, 3, 4, 5, ve 6. bölgelerde yapılacak yatırımlar için,
- BKK ile belirlenen yatırıma katkı oranına göre
yatırım
döneminde
gerçekleşen
yatırım
harcaması tutarını geçmemek üzere,
hesaplanan yatırıma katkı tutarı kadar ve
yatırım döneminde kurumun diğer faaliyetlerinden
elde edilen kazançlarına indirimli kurumlar vergisi
oranı uygulatmak suretiyle yatırıma katkı tutarını
kısmen kullanabileceklerdir
31.12.2013 Tarihine Kadar (Bu Tarih Dahil)
Başlanacak Yatırımlar
BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARINDA VERGİ İNDİRİMİ
İşletme / Yatırım Döneminde Uygulanacak Azami Yatırıma Katkı Oranı
(Yatırıma Katkı Tutarının % si)
Bölgeler
I. Bölge
Yatırıma Katkı Oranı Vergi İndirim Oranı Bölgeler
(%)
(%)
15
50
20
55
III. Bölge
25
60
IV. Bölge
30
V.Bölge
VI.Bölge
II. Bölge
I. Bölge
Yatırım Dönemi %
İşletme Dönemi %
0
100
10
90
III. Bölge
20
80
70
IV. Bölge
30
70
40
80
V.Bölge
50
50
50
90
VI.Bölge
80
20
II. Bölge
31.12.2013 Tarihinden Sonra Başlanacak
Yatırımlar
BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARINDA VERGİ İNDİRİMİ
İşletme / Yatırım Döneminde Uygulanacak Azami Yatırıma Katkı Oranı
(Yatırıma Katkı Tutarının % si)
Bölgeler
Yatırıma Katkı Oranı Vergi İndirim Oranı Bölgeler
(%)
(%)
I. Bölge
10
30
I. Bölge
II. Bölge
15
40
III. Bölge
20
IV. Bölge
Yatırım Dönemi %
İşletme Dönemi %
0
100
II. Bölge
10
90
50
III. Bölge
20
80
25
60
IV. Bölge
30
70
V.Bölge
30
70
V.Bölge
50
50
VI.Bölge
35
90
VI.Bölge
80
20
İNDİRİMLİ ORANLI KV
Büyük ölçekli yatırımlar veya bölgesel teşvik
uygulamaları kapsamında teşvik belgesi
düzenlenen yatırımların OSB’lerde yapılması
veya sektörel işbirliğine dayalı yatırımlar
olması halinde vergi indirimi desteği
açısından bulundukları bölgenin bir alt
bölgesinde sağlanan oranlarda desteklerden
yararlanacaklardır.
6 ncı bölgede gerçekleştirilecek büyük ölçekli
ve
bölgesel
teşvik
uygulamaları
kapsamındaki yatırımlar için vergi indirimi
desteği bölgede geçerli olan yatırıma katkı
oranına beş puan ilave edilmek suretiyle
uygulanacaktır.
2012/3305 sayılı Kararda ARAZİ, ARSA, ROYALTİ,
YEDEK PARÇA VE AMORTİSMANA TÂBİ OLMAYAN
DİĞER
HARCAMALARIN
indirimli
vergi
uygulamasından yararlanamayacağı belirtilmiştir.
Bina, kullanılmış makine, yedek parça, yazılım
harcamaları konusunda Bakanlar Kurulu herhangi bir
kısıtlamaya
gitmemiştir.
Dolayısıyla
bu
tür
yatırımlardan elde edilecek kazançlara indirimli vergi
uygulaması mümkün olabilecektir.
YATIRIMIN BAŞLANGIÇ TARİHİ
Yatırımın başlangıç tarihi, teşvik belgesi için Ekonomi
Bakanlığı’na veya ilgili yerel birime müracaat tarihidir.
YATIRIM
BAŞLAMANIN
KABULÜ
Yatırımın başlangıç tarihinden sonra araziarsa, altyapı, bina-inşaat, makine ve
teçhizat (avans ve ön ödemeler dahil) ile
diğer yatırım harcamalarına yönelik olarak
teşvik belgesinin ilk düzenlendiği tarihteki
sabit yatırım tutarı esas alınmak üzere,
sabit yatırım tutarının en az yüzde onu
oranında (sabit yatırım tutarı ellimilyon
Türk Lirasının üzerindeki yatırımlar için en
az beşmilyon Türk Lirası) harcama
yapılması gerekir.
İŞLETMEYE GEÇİŞ TARİHİ
-Yatırım süresinin
(ek süre dahil)
bitiş tarihi,
-Bu tarihten önce
tamamlama vizesi
için
müracaat
edilmiş
ise
müracaat tarihini
İNDİRİMLİ ORANLI KV
KVK’nın 32/A maddesini (4) numaralı
fıkrasında, tevsi yatırımlarda, elde edilen
kazancın işletme bütünlüğü çerçevesinde ayrı
hesaplarda
izlenmek
suretiyle
tespit
edilebilmesi halinde, indirimli oranın bu
kazanca uygulanacağı belirtilmiştir.
Kazancın ayrı bir şekilde tespit edilememesi
halinde ise indirimli oran uygulanacak
kazanç tutarının, yapılan tevsi yatırım
tutarının, dönem sonunda kurumun aktifine
kayıtlı bulunan toplam sabit kıymet tutarına
(devam eden yatırımlara ait tutarlar da dahil)
oranlanması suretiyle belirlenecektir. Bu
hesaplama sırasında işletme aktifinde yer
alan sabit kıymetlerin kayıtlı değeri, yeniden
değerlenmiş tutarları ile dikkate alınacaktır.
İNDİRİMLİ ORANLI KV
DEVREDİLEN YATIRIMLAR
Yatırımın
faaliyete
geçmesinden önce devri
halinde,
devralan
kurum, aynı koşulları
yerine
getirmek
kaydıyla indirimli vergi
oranından
yararlanacaktır.
Yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete
geçmesinden sonra devri halinde indirimli
vergi oranından devir tarihine kadar
devredenin, devir tarihinden sonra ise
DEVRALANIN, aynı koşulları yerine getirmek
kaydıyla yatırıma katkı tutarının kalan kısmı
için yararlanacaktır.
ÖRNEK
• Bir mükellefin II. Bölgede 12.2.2012 tarihinde başladığı VE BU YILDA
BİTİRDİĞİ 2.000.000 TL tutarında yatırım için, yatırıma katkı payı tutarı
(2.000.000 * %20=) 400.000 TL olacaktır.
• Bu yatırım tamamlanıp işletmeye alındıktan sonra bu yatırımdan sağlanan
kazanca uygulanacak kurumlar vergisi oranı ise [0,20- (0,20* %55)=] % 9
olarak uygulanacaktır.
• Dolayısıyla bu mükellefin söz konusu yatırımdan sağladığı kazanç 4.000.000
TL’ye ulaşıncaya kadar devlet hesaplanan verginin 400.000 TL’sını mahsup
edecektir. Kazanç, 4.444.445 TL’yi geçtikten sonra indirimli kurumlar vergisi
uygulaması da sona erecektir.Bu mükellef 2012 yılında söz konusu
yatırımdan dolayı 1.000.000 TL kazanç elde etmiş ise ödeyeceği kurumlar
vergisi (1.000.000 *% 9)= 90.000 TL olacaktır. Bu mükellefin 2013 yılına
sarkan indirim tutarı da (400.000-90.000=)310.000 TL olacaktır.
MAHSUPLAR
1- Yurt dışında ödenen
vergiler (4 yıl mahsup
süresi vardır.)
2-Vergi kesintileri (GVK
m.94, KVK m.15)
3Ödenen
Geçici
Vergiler
YMM RAPORU
Yatırım İndirimi İçin YMM Raporu
Gerekebilmektedir.
TUTAR 430.000 TL
YMM RAPORU İLE YAPILABİLECEK GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İADELERİNDEKİ LİMİTLER
YMM RAPORU
2010 YILI
2011YILI
2012 YILI
Tam
tasdik
sözleşmesi
imzalayan mükelleflerin tevkif
yoluyla kesilen ve beyanname
üzerinden mahsup edemedikleri
vergilerin YMM raporuna
istinaden nakden ve mahsuben100.000 TL
100.000 TL
100.000 TL
iadesi limiti
(252 Seri No.lu Tebliğ ile(252 Seri No.lu Tebliğ ile(252 Seri No.lu Tebliğ
Belirlenmiştir.)
Belirlenmiştir.)
ile Belirlenmiştir.)
DEĞİŞİKLİKLER
VUK GT: 425
DEĞİŞİKLİKLER
6455 SY.K
VUK
M.153/A
•Sahte belge düzenleyenlerin işe başlamaları
durumunda teminat uygulaması,
•Aynı konuyla ilişkili SMMM ve YMM’ler ile ilgili ceza
ve teminat uygulaması
•VUK 359 uncu maddede sayılan fiilleri işledikleri
veya bu fiillere iştirak ettikleri vergi incelemesine
yetkili olanlarca düzenlenen raporla tespit edilenlerin
vergi teşvik ve desteklerinden yararlanamaması
•359 uncu maddede sayılan fiilleri işleyenlerin Maliye
Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara göre
kamuoyuna duyurulması ,
•İştirak eden meslek mensuplarına önce üç yıl
kesinleşmeden sonra sürekli olarak meslekten men
cezası verilmesi
DEĞİŞİKLİKLER
6455 SY.K
VUK
M.153/A
DEĞİŞİKLİKLER
6455 SY.K
VUK
M.153/A
DEĞİŞİKLİKLER
6455 SY.K
VUK
M.153/A
DEĞİŞİKLİKLER
6455 SY.K
VUK
M.153/A
DEĞİŞİKLİKLER
6455 SY.K
DEĞİŞİKLİKLER
6455 SY.K
BK.M.584
DEĞİŞİKLİKLER
6455 SY.K
6012 S.TTK
DEĞİŞİKLİKLER
6455 SY.K
6012 S.TTK
DEĞİŞİKLİKLER
6455 SY.K
6012 S.TTK
ÖTVK MD. 8 MUHASEBE KAYDI
Mustafa DÜNDAR
YMM
[email protected]