Else Marie Stamphøj

Download Report

Transcript Else Marie Stamphøj

Pleje af fredede
arealer
Teori og praksis
Hvorfor pleje fredede områder
•
En fredning giver en hel særlig mulighed for at udføre pleje af
fredede arealer til opnåelse af formålet med fredningen, og når det
ikke strider mod fredningsbestemmelserne.
Hvem kan gennemføre pleje
•
Kommunen er plejemyndighed for privatejede fredede arealer.
•
Den administrerende statslige myndighed gennemfører pleje af
fredede, statsejede arealer.
ENVINAMØDE OM FREDNINGER - 2014
SIDE 2
Hvordan
• Står der noget om pleje i fredningen
Brug fredningen
Suppler med plejebekendtgørelsen
• Står der ikke noget om pleje i fredningen
Brug bekendtgørelsen nr. 802 af 21. juni 2013 om
pleje af fredede arealer og om tilsyn
ENVINAMØDE OM FREDNINGER - 2014
SIDE 3
Plejebekendtgørelsen, § 1
§ 1. Kommunen kan gennemføre plejeforanstaltninger på fredede ikke
statsejede arealer, når det tjener til opnåelse af formålet med
fredningen og ikke strider mod fredningsbestemmelserne.
Foranstaltninger kan gennemføres med ejers og brugers tilladelse
eller efter tilladelse fra fredningsnævnet.
Pleje skal udføres, så det ikke medfører udgift, væsentlige gener eller
tab for ejer eller bruger.
Kommunen skal for arealer, der ønskes plejet, udarbejde en plejeplan,
der omfatter hele eller del af fredede areal.
Planen skal indeholde en beskrivelse af den naturtilstand, der ønsket
opretholdt eller genskabt, og en beskrivelse af de foranstaltninger,
der sigter mod opnåelse fredningens formål.
Planen sendes til ejere og brugere til orientering.
ENVINAMØDE OM FREDNINGER - 2014
SIDE 4
Plejebekendtgørelsen, § 1
Plejeplanen
 Sendes til ejere og brugere til orientering
 Skal indeholde frist for at ejer eller bruger selv kan gennemføre
plejeforanstaltningerne, samt en frist på 4 uger til at meddele kommunen
dette
 Indenfor nærmere angiven frist kan ejer eller bruger fremsætte
indsigelse mod de varslede plejeforanstaltningerne
 Såfremt der ikke opnås enighed om plejeforanstaltningerne, sørger
kommunen for, at foranstaltningerne forelægges fredningsnævnet,
der træffer afgørelse
ENVINAMØDE OM FREDNINGER - 2014
SIDE 5
Plejebekendtgørelsen, § 5
Ingen indsigelser fra ejer eller bruger
 Kommunen træffer afgørelse, der sendes til de klageberettigede
 Gælder også kommunale arealer
 Ved klage over kommunens eller fredningsnævnets afgørelse
 forelægges NMKN
ENVINAMØDE OM FREDNINGER - 2014
SIDE 6
Plejebekendtgørelsen, § 6
Offentliggørelse
Afgørelser, der anses for at være af større betydninger eller af
almindelig offentlig interesse skal offentliggøres
Desuden afgørelser, der anses for at have interesse for andre
klageberettigede end de, som allerede er underrettet efter § 5
Offentliggørelsen skal indeholde klageadgang
Offentliggørelsen kan ske udelukkende på myndighedens hjemmeside
ENVINAMØDE OM FREDNINGER - 2014
SIDE 7
Nyere fredning – Gødstrup Sø ved Herning
§ 12. Naturpleje
Plejemyndigheden gennemfører pleje i henhold til bekendtgørelse nr.
xx
Stk. 2. Plejen består bl.a. af etablering og vedligeholdelse af stier og
udsigtskiler, jf. § 8, stk. 3 og 4.
Stk. 3. Plejemyndigheden udarbejder en plejeplan, der forhandles med
og tilsendes lodsejerne, Danmarks Naturfredningsforening og
Friluftsrådet. Såfremt der er uenighed om plejeplanen, træffer
fredningsnævnet afgørelse i sagen.
ENVINAMØDE OM FREDNINGER - 2014
SIDE 8
Gødstrup Sø – bestemmelser om pleje
Stk. 4. Pleje af privatejede arealer skal ske uden udgift for den enkelte
ejer og med ejerens samtykke eller i mangel heraf med
fredningsnævnets godkendelse. Ejeren har ret til selv at udføre
plejen inden for en af kommunen fastsat frist. Ved trærydning
tilfalder det fældede træ ejeren, såfremt denne fjerner det inden en
af kommunen fastsat frist, og ellers tilfalder træet kommunen.
Ejeren kan ikke stille krav om opskæring af, sammenkørsel eller
kørsel til fast vej.
ENVINAMØDE OM FREDNINGER - 2014
SIDE 9
Svartingedalen på Bornholm - plejeforpligtelse
§ 10. Naturpleje mv.
Pleje sker på baggrund af plejeplaner efter de til enhver tid gældende
regler herom, jf. for tiden bek. nr. xx. Plejemyndigheden – dvs.
Bornholms Regionskommune – skal udarbejde en plejeplan for
hele fredningsområdet.
Stk. 2. Første plejeplan skal foreligge senest 2 år efter fredningens
endelige gennemførelse, og skal gælde for mindst 5 år. Første
plejeplan skal bl.a. indeholde retningslinjer for rydning af
byggeaffald og bildæk mv., i det omfang dette ikke er sket tidligere,
jf § .., og for rydning af krat og opvækst ved ..
ENVINAMØDE OM FREDNINGER - 2014
SIDE 10
Svartingedalen på Bornholm - plejeforpligtelse
Stk. 3. Plejeplanen skal forhandles med og tilsendes berørte lodsejere,
Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet. Såfremt der er
uenighed mellem disse parter, træffer fredningsnævnet afgørelse i
sagen.
Stk. 4. Fredningen er ikke til hinder for naturgenopretning, der
fremmer fredningens formål. Fredningen er eksempelvis ikke til
hinder for, at der for at fremme et naturligt fiskeliv i Baggeåen
etableres gydebanker for fisk, strømlæ, skjul og levesteder for fisk
og smådyr. Naturgenopretningstiltag skal godkendes af
fredningsnævnet og beskrives nærmere i en plejeplan.
ENVINAMØDE OM FREDNINGER - 2014
SIDE 11
Pleje af fredet område og Natura 2000 område
ENVINAMØDE OM FREDNINGER - 2014
SIDE 12
Pleje af fredet område og Natura 2000 område
Fredningen
§ 11 I delområde A (strandenge og rigkær) har Frederiksborg Amt
pligt til at foranstalte pleje med henblik på at sikre bevaring af de
sjældne, sårbare og truede plantearter
Natura 2000 naturtyperegistrering: rigkær og elle-og askeskov
Kommunen ønsker at rydde og/eller udtynde en stor del af elletræerne
Natur 2000 plan:
ENVINAMØDE OM FREDNINGER - 2014
SIDE 13
Plejeforanstaltninger i strid med
fredningsbestemmelser
I overensstemmelse med fredningens formål
 Søg fredningsnævnet om dispensation
 Beskriv plejeforanstaltningerne/naturgenopretning ligeså
detaljeret som i en plejeplan
Husk også om nødvendigt dispensation fra nbl. § 3
Kan være tidskrævende!
ENVINAMØDE OM FREDNINGER - 2014
SIDE 14
Eksisterende fredning forhindrer opfyldelse af
N2000 forpligtelser
Fra Begrundelse for fredningsforslaget
De centrale problemer for bevarelse og genskabelse af Holmegaard
Mose, som er aktiv højmose, knytter sig til afvandingen af mosen.
Eksisterende drænkanaler i og omkring mosen afvander i en grad,
som indebærer en ødelæggende tørlægning af mosen…
De gældende fredningsbestemmelser udelukker specifikt muligheden
for at ændre på afvandingssituationen.
 Ny fredningssag
ENVINAMØDE OM FREDNINGER - 2014
SIDE 15
Plejeforanstaltninger
Følgende forhold kan overvejes præciseret
•
Tidspunkt for plejens gennemførelse
• Afpasse i forhold til ejers ønsker/interesser, fx jagt
•
Eventuel forudgående varsling af ejer eller bruger
•
Behov for anlægsarbejder og hvilke (fx ved etablering af stier)
•
Brug af maskiner og hvilke
ENVINAMØDE OM FREDNINGER - 2014
SIDE 16
LIFE projekter i fredede områder
Mange forhold skal koordineres..
Godkendes af kommunalbestyrelsen før ansøgning?
Hvis plejeplan med plejeforanstaltninger er udarbejdet og godkendt
•
Kan vise overfor EU at projektet kan gennemføres
•
Omvendt kan der blive behov for senere ændringer/justeringer
Alternativt kan det beskrives, hvilke plejeforanstaltninger der senere
vil blive aftalt konkret med lodsejer.
ENVINAMØDE OM FREDNINGER - 2014
SIDE 17