I. Điều kiện để vật nổi, vật chìm

Download Report

Transcript I. Điều kiện để vật nổi, vật chìm

KIỂM TRA BÀI CŨ
Lực đẩy Ác-si-mét phụ thuộc vào những yếu tố nào ?
Hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu dưới đây:
a) Trọng lượng riêng của chất lỏng và của vật.
b) Trọng lượng riêng của chất lỏng và thể tích của
phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.
c) Trọng lượng riêng và thể tích của vật.
d) Trọng lượng của vật và thể tích của phần chất
lỏng bị vật chiếm chỗ.
THỂ LỆ TRÒ
CHƠI
Hãy chọn một miếng
ghép.Tương ứng với miếng
ghép màu nào sẽ có câu
hỏi.Nếu trả lời đúng câu
hỏi bạn sẽ mở được miếng
ghép màu bạn chọn.qua ba
lần mở miếng ghép bạn có
quyền trả lời hình ảnh sau
các miếng ghép
Câu 2:
Em hãy nêu
phương và chiều
của lực đẩy Acsi
mét.
Trả lời
Phương thẳng
đứng, chiều từ
dưới lên
Câu 3:
Em hãy nêu
phương và chiều
của trọng lực?
Trọng lực có
phương thẳng
đứng, chiều từ
trên xuống
Hòn bi
gỗ
Hòn bi
sắt
A
B
Tại sao khi thả vào nước thì hòn bị gỗ nổi,
còn bi sắt lại chìm?
Tàu nổi
Bi thép chìm
Tại sao con tàu bằng thép nặng hơn hòn bi thép lại
nổi còn hòn bi thép thì chìm?
TIẾT 14
BÀI 12
I. Điều kiện để vật nổi, vật
chìm
C1. Một vật nằm trong chất
lỏng chịu tác dụng của:
Trọng lực P và lực đẩy ÁcSi-Mét FA
- Hai lực này cùng phương,
ngược chiều.
Một vật ở trong lòng chất lỏng chịu tác
dụng của những lực nào, phương và
chiều của chúng như thế nào?
FA
P
Một vật nằm trong chất lỏng chịu tác
dụng của:
- Trọng lực P
- Lực đẩy Ác-Si-Mét FA
Hai lực này cùng phương, ngược
chiều.
TIẾT 14
BÀI 12
I. Điều kiện để vật nổi, vật chìm
Có thể xảy ra 3 trường hợp sau đây đối với
C
.
Một
vật
nằm
trong
chất
lỏng
Nhúng
một
vật
vào
chất
lỏng
thì
1
trọng lượng P của vật và độ lớn của lực đẩy
chịu
tácchìm
dụngxuống
của: Trọng
1. Vật
khi: lựcFAvà P
Ác-Si-Mét FA
:
lực đẩy Ác-Si-Mét. Hai lựcFnày P
A
2. Vật nổi lên khi:
cùng phương, ngược chiều.
a.FA < P
b.FA = P
c.FA > P
FA  P
3. Vật lơ lửng khi:
II. Độ lớn của lực đẩy Ac-SiChọn
Hãy vẽ
cụm
cáctừ
vectơ
thích
lựchợp
tương
để điền
ứng 3vào
trường
chỗ trống
hợp trên.
Mét khi vật nổi trên mặt thoáng a)
c)
b)
của chất lỏng
FA
FA
FA
P
P
P
P > FA
P = FA
P < FA
Vật sẽ chuyển
. . . . . Vậtđứng
sẽ . .yên
.
Vật sẽ chuyển
....
động xuống dưới (lơ lửng động lên trên(nổi
(chìm xuống đáy trong chấtlên mặt thoáng)
bình)
lỏng)
TIẾT 14
BÀI 12
I. Điều kiện để vật nổi, vật chìm
Nhúng một vật vào chất lỏng thì
FA  P
1. Vật chìm xuống khi:
FA  P
2. Vật nổi lên khi:
FA  P
3. Vật lơ lửng khi:
II. Độ lớn của lực đẩy Ác-Si-Mét
khi vật nổi trên mặt thoáng của
chất lỏng
C3. Miếng gỗ thả vào nước lại nổi
vì trọng lượng riêng của gỗ nhỏ hơn
trọng lượng riêng của nước.
Tại sao miếng
gỗ thả vào nước
lại nổi?
Miếng gỗ thả vào nước lại nổi vì dg < dn
TIẾT 14
BÀI 12
I. Điều kiện để vật nổi, vật chìm
Nhúng một vật vào chất lỏng thì
1. Vật chìm xuống khi: FA  P
FA  P
2. Vật nổi lên khi:
FA  P
3. Vật lơ lửng khi:
II. Độ lớn của lực đẩy Ác-Si-Mét
khi vật nổi trên mặt thoáng của
chất lỏng
Khi miếng gỗ nổi trên mặt nước, trọng lượng P
của nó và lực đẩy Ác-Si-Mét có bằng nhau
không? Tại sao?
C3. Miếng gỗ thả vào nước lại
nổi vì trọng lượng riêng của Khi miếng gỗ nổi trên mặt nước, trọng lượng P và
gỗ nhỏ hơn trọng lượng riêng lực đẩy Ác-Si-Mét bằng nhau. Vì vật đứng yên thì
hai lực này là hai lực cân bằng.
của nước.
C4. Khi miếng gỗ nổi trên mặt
nước, trọng lượng của vật và lực
đẩy Ác-Si-Mét cân bằng nhau. Vì
vật đứng yên thì hai lực này là hai
lực cân bằng.
FA  P
TIẾT 14
BÀI 12
I. Điều kiện để vật nổi, vật chìm
Nhúng một vật vào chất lỏng thì
1. Vật chìm xuống khi: FA  P
2. Vật nổi lên khi:
FA  P
Độ lớn của lực đẩy Ác-Si-Mét được tính
bằng công thức: FA  d .V
Trong đó d là trọng lượng riêng của chất
lỏng, còn V là gì? Trong các câu trả lời sau
đây, câu nào là không đúng?
FA  P
3. Vật lơ lửng khi:
II. Độ lớn của lực đẩy Ác-Si-Mét
khi vật nổi trên mặt thoáng của
chất lỏng
FA thả
= d.V
C3. Miếng gỗ
vào nước lại
nổi vì đó:
trọng lượng riêng của
Trong
nước
hơn lượng
trọng lượng
+ d làlớntrọng
riêng riêng
của chất
A. V là thể tích của phần nước bị miếng gỗ chiếm chỗ
của
lỏnggỗ.
 Pchìm B. V là thể tích của cả miếng gỗ
C+4.V
Vìlàvật
thểđứng
tíchyên
củanên
phầnFAvật
C. V là thể tích của phần miếng gỗ chìm trong nước
C
trong
chất
C5.. Đáp
ánlỏng
B
5
D. V là thể tích được gạch chéo (bôi đen) trong hình
TIẾT 14
BÀI 12
Biết P = dv .V và FA = dl .V. Chứng minh
I. Điều kiện để vật nổi, vật chìm
rằng nếu vật là một khối đặc nhúng ngập
Nhúng một vật vào chất lỏng thì
trong chất lỏng thì:
1. Vật chìm xuống khi: FA  P
FA  P
2. Vật nổi lên khi:
- Vật sẽ chìm xuống khi:
d v > dl
FA  P
3. Vật lơ lửng khi:
- Vật sẽ lơ lửng trong chất lỏng khi: dv = dl
II. Độ lớn của lực đẩy Ác-Si-Mét
- Vật sẽ nổi lên mặt chất lỏng khi: dv < dl
khi vật nổi trên mặt thoáng của
chất lỏng
FA = d.V
Trong đó:
* Vật chìm xuống khi P  FA (1)
+ d là trọng lượng riêng của
Mặt khác P  d v .V (2)
chất lỏng
+ V là thể tích của phần vật
FA  dl .V (3)
chìm trong chất lỏng
Thay (2), (3) vào (1) ta có: d v .V  dl .V  d v .  dl .
III. Vận dụng
Tương tự
C6:
* Vật lơ lửng trong chất lỏng khi: P  FA  d v  dl
* Vật nổi lên mặt chất lỏng khi: P  FA  d v  dl
•Hoạt động nhóm C6
•Khi nhúng một vật vào trong chất lỏng thì:
+ Vật chìm xuống khi:
P > FA
+ Vật lơ lửng (đứng yên) khi:P = FA
+ Vật nổi lên khi:
P < FA
•Mặt khác
Nhóm 1,2
Ta có: P  d v .V
Chứng
FA minh:
dl .V
Vật chìm
xuống
khi:
Vật sẽ
chìm
P  khi:
FA
xuống
dd v .V

dl .V
>
d
v
l
 d v .  dl .
P  d v .V
FA  dl .V
Nhóm 3,4
Ta có: P  d v .V
Chứng
FA minh:
dl .V
lơ trong
lửng
VậtVật
lơ sẽ
lửng
trong
chất
chất
lỏng
khi:lỏng
P khi:
FA 
dv =d vVdl d lV
 d v  d l
Nhóm 5,6
Ta có: P  d v .V
Chứng
minh:
FA 
dl .V
Vật
Vật sẽ
nổinổi
lênlên
mặtmặt
chất
lỏng
khi:
chất
lỏng
khi:
P  FA  d vV  d lV
dv < dl
 d v  d l
TIẾT 14
BÀI 12
I. Điều kiện để vật nổi, vật chìm
Nhúng một vật vào chất lỏng thì
1. Vật chìm xuống khi: FA  P
FA  P
2. Vật nổi lên khi:
FA  P
3. Vật lơ lửng khi:
II. Độ lớn của lực đẩy Ác-Si-Mét
khi vật nổi trên mặt thoáng của
chất lỏng
FA = d.V
Trong đó:
+ d là trọng lượng riêng của
chất lỏng
+ V là thể tích của phần vật
chìm trong chất lỏng
III. Vận dụng
C6:
C7:
Tại sao con tàu bằng thép nặng hơn hòn
bi thép lại nổi còn hòn bi thép lại chìm?
TRẢ LỜI
- Hòn bi làm bằng thép có trọng lượng
riêng 78000N/m3, lớn hơn trọng lượng
riêng của nước 10000N/m3 nên bị chìm.
- Tàu làm bằng thép nhưng được thiết
kế sao cho có các khoang rỗng để
trọng lượng riêng của cả con tàu nhỏ
hơn trọng lượng riêng của nước nên
con tàu có thể nổi trên mặt nước.
C7
III. Vận dụng :
* Con tàu nổi được là do nó không phải là
một khối thép đặc, bên trong tàu có nhiều
khoảng trống nên trọng lượng riêng của
cả con tàu nhỏ hơn trọng lượng riêng
của nước.
* Hòn bi thép đặc chìm là do trọng lượng
riêng của thép lớn hơn trọng lượng riêng
của nước.
Tàu nổi
Bi thép chìm
TIẾT 14
BÀI 12
I. Điều kiện để vật nổi, vật chìm
Nhúng một vật vào chất lỏng thì
Thả một hòn bi thép vào thuỷ ngân
1. Vật chìm xuống khi: FA  P
thì bi nổi hay chìm? Tại sao?
FA  P
2. Vật nổi lên khi:
TRẢ LỜI
F

P
3. Vật lơ lửng khi:
A
Hòn bi thép nổi lên vì:
II. Độ lớn của lực đẩy Ác-Si-Mét
khi vật nổi trên mặt thoáng của
dthép
= 78000 N/m3
chất lỏng
3
D
=
136000
N/m
thủy ngân
FA = d.V
Trong đó:
 d thép < d thủy ngân
+ d là trọng lượng riêng của
chất lỏng
C9: Hai vật M và N có cùng thể tích được nhúng ngập
+ V là thể tích của phần vật
trong nước. Vật M chìm xuống đáy bình còn vật N lơ
chìm trong chất lỏng
lửng trong nước. Gọi PM, FAM là trọng lượng và lực đẩy
III. Vận dụng
C6:
C7:
C8:
Ác-si-mét tác dụng lên vật M; PN, FAN là trọng lượng và
lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật N. Hãy chọn dấu “=”;
“>”; “<” thích hợp cho các ô trống.
FAM  F AN
FAM  PM
FAM  PN
PM  PN
C9: Hai vật M và N có cùng thể tích được
nhúng ngập trong nước.
Vật M chìm xuống đáy bình, có 2 lực tác
dụng là FAM và PM
Hãy chọn dấu “=”; “>”; “<” thích hợp cho
các ô trống.
FAM 
FAM 
< PM
= FAN
> PN
FAN 
PM 
= PN
Khí cầu bay được
lên cao là nhờ
đâu?
Do chất khí bơm vào
khí cầu có trọng lượng
riêng nhỏ hơn trọng
lượng riêng của không
khí bên ngoài nên lực
đẩy Acsimet của không
khí đẩy khí cầu bay lên
cao
Hiện tượng nổi,lơ lửng,chìm cũng xảy
ra khi các chất lỏng hay chất khí
không hòa tan với nhau được trộn lẫn.
• Cho ddầu = 8000N/m3
dnước = 10000N/m3
Nếu trộn lẫn dầu với nước (dầu không
hòa tan vào nước), thì sẽ có hiện tượng
gì xảy ra?
Dầu sẽ nổi trên mặt nước.
Dầu thô tràn lên bờ gây ô nhiễm môi
trường.
Các sinh vật biển chết do ô nhiễm dầu tràn
MỘT SỐ HÌNH ẢNH
VỀ SỰ NỔI
* Nhúng một vật vào chất lỏng thì:
+Vật chìm xuống khi trọng lượng P lớn hơn lực đẩy Ác-si-mét FA:P > FA
+Vật nổi lên khi: P < FA
+Vật lơ lửng khi: P = FA
* Các vật nổi trên mặt chất lỏng thì lực đẩy Ác-si-mét được tính bằng
công thức: FA = d.V. Trong đó:
+ V là thể tích của phần vật chìm trong chất lỏng (không phải là thể tích
vật)
+ d là trọng lượng riêng của chất lỏng.
TIẾT 14
BÀI 12
I. Điều kiện để vật nổi, vật chìm
Nhúng một vật vào chất lỏng thì
FA  P
1. Vật chìm xuống khi:
FA  P
2. Vật nổi lên khi:
FA  P
3. Vật lơ lửng khi:
II. Độ lớn của lực đẩy Ác-Si-Mét
khi vật nổi trên mặt thoáng của
chất lỏng
Các hoạt động khai thác và vận chuyển
dầu có thể làm rò rỉ dầu lửa. Vì dầu có
trọng lượng riêng nhỏ hơn trọng lượng
riêng của nước nên nổi trên mặt nước.
Lớp dầu này ngăn cản việc hoà tan ôxi
vào nước. Vì vậy, sinh vật không lấy được
ôxi sẽ bị chết
FA = d.V
Trong đó:
+ d là trọng lượng riêng của chất
lỏng
+ V là thể tích của phần vật chìm
trong chất lỏng
III. Vận dụng
 Biện pháp: Đảm bảo an toàn trong
vận chuyển dầu lửa, có biện pháp kịp
thời khi gặp sự cố tràn dầu
TIẾT 14
BÀI 12
I. Điều kiện để vật nổi, vật chìm
Sinh hoạt của con người và các hoạt động sản
xuất thải ra môi trường lượng khí thải lớn (NO,
Nhúng một vật vào chất lỏng thì
CO2, SO2…) đều nặng hơn không khí nên có xu
1. Vật chìm xuống khi: FA  P
hướng chuyển xuống lớp không khí sát mặt đất.
FA  P
2. Vật nổi lên khi:
Các chất khí này ảnh hưởng trầm trọng đến môi
FA  P
3. Vật lơ lửng khi:
II. Độ lớn của lực đẩy Ác-Si-Mét trường và sức khoẻ con người
khi vật nổi trên mặt thoáng của
chất lỏng
FA = d.V
Trong đó:
d là trọng lượng riêng của chất
lỏng
V là thể tích của phần vật chìm
trong chất lỏng
(không phải là thể tích của vật)
III. Vận dụng
Biện pháp: Lưu thông không khí (sử dụng
quạt gió, xây dựng nhà xưởng thông thoáng, xây
dựng các ống khói…). Hạn chế khí thải độc hại
- Xem lại bài vừa học, học thuộc các kiến thức cơ bản.
- Làm bài tập trong sách bài tập
- Nghiên cứu bài mới: Bài 13: CÔNG CƠ HỌC; Tìm
hiểu xem khi nào thì có công cơ học