Základní skladební dvojice v souvětí

download report

Transcript Základní skladební dvojice v souvětí

Název školy:
Autor:
Název:
Anotace:
Téma:
Číslo projektu:
ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276,
OKRES LOUNY
MGR. STANISLAVA OHANKOVÁ
VY_32_INOVACE_258_SOUVĚTÍ
SOUVĚTÍ ,URČOVÁNÍ VĚT V SOUVĚTÍ, VĚTNÉ
VZORCE
CZ 1.07/1.4.00/21. 2975
ANOTACE:
• prezentace slouží k výkladu učiva v předmětu
český jazyk a literatura ve 3 ročníku ZŠ
• je určena k procvičování věty jednoduché
• žáci se seznamují se základní skladebnou dvojicí
• vyhledávají podmět a přísudek ve větě
jednoduché i v souvětí
Datum vytvoření: 10. června 2012
Klíčová slova: věta jednoduchá, souvětí, základní
skladební dvojice
Metodické pokyny:
• listy 1-3 jsou úvodní
• na listech 4 – 5 se nacházejí informace o větě jednoduché
• na listě 6 žáci vyhledávají základní skladební dvojici s návodem –
nejprve podmět, pak přísudek
• na listě 7 žáci vyhledávají základní skladební dvojici s návodem –
nejprve přísudek, pak podmět
• na listě 8 žáci vyhledávají základní skladební dvojici bez návodu
• na listě 9 žáci vyhledávají základní skladební dvojici v souvětí
• na listě 10 mají žáci za úkol rozvíjet základní skladební dvojice
• na listě 11 jsou použité zdroje
VĚTA JEDNODUCHÁ
Větný celek tvořený jednou větou nazýváme
věta jednoduchá.
Ve větě jednoduché bývá zpravidla jeden
slovesný tvar – sloveso.
Ve větách se vyskytují dvojice slov, které k
sobě patří svým významem.
Vytvářejí základní skladební dvojici.
ZÁKLADNÍ SKLADEBNÍ DVOJICE
Základní skladební dvojice se skládá za
dvou členů:
- z podstatného jména v 1. pádě (podmět)
- ze slovesa (přísudek)
Jedním členem základní skladební dvojice se
ptáme na druhý.
POZORUJ:
Martina ráno přišla do školy pozdě.
1) Kdo, co přišel ráno pozdě? Martina
2) Co udělala Martina?
přišla
Unavená Anička již celé odpoledne spí.
1) Kdo, co celé odpoledne spí? Anička
2) Co dělá Anička?
spí
POZORUJ:
Po ukončení představení žáci čekali na autobus.
1) Najdi určité sloveso.
2) Kdo co čekal?
čekali
žáci
Na obloze se rozzářila veliká jasná hvězda.
1) Najdi určité sloveso.
rozzářila se
2) Kdo co se rozzářil?
hvězda
Najdi základní skladební dvojici:
Alena skáče přes nové švihadlo.
V zámeckém parku roste veliký kaštan.
Nakopnutý míč se kutálel až na silnici.
Hanka upustila maminčin nový hrneček.
Na koupališti se děti velice vydováděly.
Z jeskyně se ozývalo strašidelné skřehotání.
Základní skladební dvojice v souvětí
Tatínek se ptal maminky, kdy bude uvařený
oběd.
Na trávníku si hrály děti a Alík pobíhal
dokola kolem nich.
Na nočním stolku zvoní budík, ale Jakub
ještě nevstává.
Základní skladební dvojice
Rozvíjej základní skladební dvojice:
Sluníčko svítí. Jarní sluníčko krásně svítí na zem.
Jahoda voní.
Děti se bojí.
Opice utekla.
Hlídač spí.
Petr vyhrál.
Les šumí.
POUŽITÉ ZDROJE:
Program Microsoft Office 2010