Nils Eirik Stamland, INEOS

download report

Transcript Nils Eirik Stamland, INEOS

Hva skal til for at internasjonale konsern
fortsatt skal satse i Grenland?
Nils Eirik Stamland, INEOS Norge AS
ICG årskonferanse
15. september 2010
Grenland - Norges petrokjemiske senter
Klor/VCM-fabrikk
Etylenfabrikk
Polyetylenfabrikk
Herøya Industripark
PVC-fabrikk
Frier Vest
industriområde
Hva skal til for at internasjonale konsern
fortsatt vil satse i Norge
• Det enkle svaret er:
– Langsiktig forventning om konkurranse-dyktig
avkastning på investert kapital
• Hva avgjør dette?
– Produksjons- og fraktkostnader pr. Tonn
– Risiko
Hva kjennetegner prosessindustrien
• Foredling av råvarer til produkter eller mellomprodukter med høyere
verdi
• Standardvarer som konkurrerer globalt der råvarer og produkter
prises i internasjonal valuta
• Høy eksportandel – typisk over 90 prosent utenfor Norden
• Liten påvirkning på tilbud og etterspørsel
• Syklisk bransje med lange perioder med lave fortjenestemarginer
• Kapitalintensiv – dvs kostbare og vedlikeholdskrevende fabrikker
• Krever spesialisert kompetanse i hele organisasjonen
• Døgnkontinuerlig drift
Hva kan og må den enkelte bedriften
gjøre noe med selv
• Forbruksfaktorer – effektiv utnyttelse av råstoff og ressurser
• Faste kostnader – effektive arbeidsprosesser og bevisst bruk av
penger
– Strømlinjeforme organisasjonen
– Bevisstgjøre organisasjonen – hva bruker vi pengene på
• Resultatkrav
– Være tydelige på hva vi må tjene for å kunne ha en levedyktig bedrift
1979
Produksjon
1,75 mill Tonn
0,75 mill Tonn
Produksjon
Industriutvikling
– eksempel fra petrokjemianleggen på Rafnes
1000
400
1979
2010
•
•
•
•
•
Forbedret teknologi
Automatisering
Økt produktivitet
Miljøforbedringer
Flere kompetansearbeidsplasser
2010
Hva må vi som nasjon
bestemme oss for
• Legge til rette for videreforedling av norsk råstoff i Norge, f. eks.
gass og kraft
• Unngå nye norske sær avgifter for eksempel egen norsk CO2avgift
• Tilgang på kompetent arbeidskraft med lav sosial friksjon
– Utdanning
– Lærlingeordning
– Forskning & Utvikling
• Ansvarlig økonomisk politikk - kronekurs/ lønnsutvikling
– Pengebruk
– Balanse mellom privat og offentlig sektor
Spørsmål – synsunpunkter?