Mini*trant vo Ve*kono*nom období Výklad liturgického *asu

Download Report

Transcript Mini*trant vo Ve*kono*nom období Výklad liturgického *asu

MINIŠTRANT VO VEĽKONOČNOM
OBDOBÍ
VÝKLAD LITURGICKÉHO ČASU
Veľkonočné obdobie trvá
50 dní.
Začína sa na Bielu
sobotu večer (v noci) a
končí sa večer na sviatok
Zoslania Ducha Svätého
(Turíce). Prežívame ho
v radosti a plesaní.
V týchto dňoch sa spieva
radostné Aleluja.
Aleluja!
Prvý týždeň po Veľkej noci slávime ako jeden
sviatočný deň, ako jednu veľkú nedeľu.
Je to 8-dňová oktáva
Kristovho
zmŕtvychvstania,
ktorá sa končí Nedeľou
Božieho milosrdenstva
(2. veľkonočná nedeľa).
Veľkonočná
nedeľa
Veľkonočná Veľkonočná
nedeľa
nedeľa
Veľkonočná Veľkonočná Veľkonočná
nedeľa
nedeľa
nedeľa
Veľkonočná
nedeľa
Tretia nedeľa sa u nás slávi ako Biblická nedeľa.
Štvrtá veľkonočná nedeľa je Nedeľa Dobrého
Pastiera - týždeň modlitieb za duchovné
povolania.
Štyridsiaty deň po Veľkej
noci je slávnosť
Nanebovstúpenie Pána,
ktorá pripomína Ježišov
výstup do neba a jeho
oslávenie u Otca.
Liturgickou farbou pre veľkonočné
obdobie je farba BIELA.
Veľkonočné kresťanské symboly:
najmä baránok a svieca.
Nachádza sa už
v predkresťanských
tradíciách.
V židovskej tradícii
sa používal ako obetné zviera za hriechy.
Zároveň Židia na sviatok Paschy jedia
baránka ako pripomienku vyslobodenia z
Egypta. V kresťanstve je baránok jedným zo
symbolov Ježiša Krista, lebo on je Baránok
obetovaný za spásu sveta.
SYMBOL BARÁNKA
Je chápaná ako znamenie života.
Veľkonočná svieca (paškál) symbolizuje
vzkrieseného Krista. Zapaľuje sa od
veľkonočného ohňa na začiatku
veľkonočnej vigílie. Je ozdobená
znamením kríža a symbolmi  a , t. j.
začiatku a konca vekov, ktorým je Kristus.
Táto svieca sa potom zapaľuje počas
veľkonočného obdobia až do Turíc a pri
každom krste a kresťanskom pohrebe.
SVIECA
VÝZNAM
VEĽKONOČNÉHO
OBDOBIA PRE
MINIŠTRANTA.
Miništranti sa vedia dobre zabávať, žiaľ,
niekedy aj počas sv. omše.
Ježiš chce, aby v nás bola jeho radosť a aby naša
radosť bola úplná. Duša plná radosti ukazuje
ľuďom, čo dáva Boh svojim verným.
(Josef Hlouch).
RADOSŤ ROZDÁVANÍM RASTIE
Keď skáčete od radosti, dávajte pozor na to,
aby pod vašimi nohami niekto nebol.
(Stanisław Jerzy Lec).
Miništrant, ktorý je napojený na lásku
vzkrieseného Ježiša, hľadá opravdivú
radosť: „Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti,
za čím túži tvoje srdce“ (Ž 37, 4).
MINIŠTRANT, KTORÝ JE NOSITEĽOM
KRISTOVEJ RADOSTI
- je vďačný;
- pozná svoju hodnotu, prijíma samého seba;
- poznáva aj hodnotu blížneho a prijíma ho takého, aký je;
je si istý Božou láskou;
- prijíma aj ťažké situácie a nachádza v nich zmysel;
- nestráca nádej, aj keď sa mu niečo nepodarí;
- vie ostatných ľudí povzbudiť – aj k oslave Boha.
„Teraz vás teda, bratia, povzbudzujeme, aby ste
oslavovali Boha. A to je to, čo si všetci hovoríme, keď
spievame: "Aleluja". Chváľte Pána, hovoríš ty druhému a
on hovorí tebe. A keď sa všetci povzbudzujú, všetci už
robia to, do čoho sa povzbudzujú. Chváľte však z celej
svojej bytosti, čiže aby nechválil Boha iba váš jazyk a váš
hlas, ale aj vaše svedomie, váš život, vaše skutky“
(Výklad žalmov od svätého Augustína;
Ps. 148, 1-2: CCL 40, 2165-2166).
Aleluja!!!
CVIČENIE NA VEĽKONOČNÉ
OBDOBIE:
-
učiť sa radostne chváliť Pána za
všetko, najmä ak moja modlitba je
iba prosebná: Pane, daj....
Veď: „Aleluja“ = chváľte Pána!