Presentasjonen til Tor Helge

download report

Transcript Presentasjonen til Tor Helge

Oslo kommune
Oslo
Bydelkommune
Gamle Oslo
Enhet Gamle
psykisk Oslo
helsearbeid
Bydel
Schizofrenidagene 2012
Spesialseminar 6. november
FACT, ACT, OBS, OBD
ulike modeller, ulike kontekster – like erfaringer?
Mats Haraldsson og Tor Helge Tjelta
Tjelta 2012
Oslo kommune
Oslo
Bydelkommune
Gamle Oslo
Enhet Gamle
psykisk Oslo
helsearbeid
Bydel
Presentasjon av ACT-Tromsø
Tjelta 2012
Oslo kommune
Oslo
Bydelkommune
Gamle Oslo
Enhet Gamle
psykisk Oslo
helsearbeid
Bydel
Presentasjon av ACT Jæren
Tjelta 2012
Oslo kommune
Oslo
Bydelkommune
Gamle Oslo
Enhet Gamle
psykisk Oslo
helsearbeid
Bydel
Presentasjon av YSS
Ytre Sunnhordaland Samhandlingsteam
Tjelta 2012
Oslo kommune
Oslo
Bydelkommune
Gamle Oslo
Enhet Gamle
psykisk Oslo
helsearbeid
Bydel
Oppsøkende behandlingsteam Dalane
Tjelta 2012
Oslo kommune
Oslo
Bydelkommune
Gamle Oslo
Enhet Gamle
psykisk Oslo
helsearbeid
Bydel
ACT Moss
Landets eldste
Prosjektperioden over
Utvider nå med Indre Østfold og får et
befolkningsgrunnlag på ca 110 000 innbyggere
Tjelta 2012
Oslo kommune
Oslo
Bydelkommune
Gamle Oslo
Enhet Gamle
psykisk Oslo
helsearbeid
Bydel
ACT Tiller (i Trondheim)
Tjelta 2012
Oslo kommune
Oslo
Bydelkommune
Gamle Oslo
Enhet Gamle
psykisk Oslo
helsearbeid
Bydel
Oppsøkende Behandlingsteam i Stavanger
15 årsverk
Et av landets eldste oppsøkende team
Har vært i Nederland og sett på FACT-modellen
Tjelta 2012
Oslo kommune
Oslo
Bydelkommune
Gamle Oslo
Enhet Gamle
psykisk Oslo
helsearbeid
Bydel
Open Space-seminar
Tjelta 2012
Oslo kommune
Oslo
Bydelkommune
Gamle Oslo
Enhet Gamle
psykisk Oslo
helsearbeid
Bydel
Tjelta 2012
Oslo kommune
Oslo
Bydelkommune
Gamle Oslo
Enhet Gamle
psykisk Oslo
helsearbeid
Bydel
Inntrykk:
Delt på hva som gir god effekt ift oppsøkende
virksomhet. Kan bli for mye.
Fokus på det syke istedenfor det friske
(patogenese vs salutogenese)
Tjelta 2012
Oslo kommune
Oslo
Bydelkommune
Gamle Oslo
Enhet Gamle
psykisk Oslo
helsearbeid
Bydel
Mye fokus på recovery og betydningen av å
ansette erfaringskonsulenter.
Gode ringvirkninger ift kultur- og
holdningsendring, mindre tvang og bedre effekt av
behandling.
Tjelta 2012
Oslo kommune
Oslo
Bydelkommune
Gamle Oslo
Enhet Gamle
psykisk Oslo
helsearbeid
Bydel
Forskning av prof. Tom Burns om ACT:
No evidence for:
• Small caseloads (<20:1)
• 24 Hours teams
• Whole team approach
• Highly specialized workers
Tjelta 2012
Oslo kommune
Oslo
Bydelkommune
Gamle Oslo
Enhet Gamle
psykisk Oslo
helsearbeid
Bydel
Professor Tom Burns fortsetter….
Det som virker er:
• Regularly visiting at home
• Responsible for Health and Social care
Tjelta 2012
Oslo kommune
Oslo
Bydelkommune
Gamle Oslo
Enhet Gamle
psykisk Oslo
helsearbeid
Bydel
Det er med andre ord ikke påvist samsvar mellom
effekt og hvilke ansatte vi har i ACT, døgntilbud
(24/7), alle hjelper alle pasientene/brukerne, få
brukere (<20:1) og at alle/mange er høyt
spesialisert personale.
Det som er viktig er at psykiateren er en del av
teamet (integrert) og ikke bare en rådgiver/
konsulent.
Tjelta 2012
Oslo kommune
Oslo
Bydelkommune
Gamle Oslo
Enhet Gamle
psykisk Oslo
helsearbeid
Bydel
• Headspace i Australia
• Den sosialpsykiatriske modellen i Danmark (OPT)
• TIPS teller
• Alderspsykiatri
• Cyberterapi: ”Å være der den anden er”
• Recovery i Arizona
• IPS (Individual Placement Support)
• Ikke motivert? Om ungdom og mestring
Tjelta 2012
Oslo kommune
Oslo
Bydelkommune
Gamle Oslo
Enhet Gamle
psykisk Oslo
helsearbeid
Bydel
Oppsummert kunnskap (rigorøs)
Intensiv koordinering av psykososialt arbeid
sammenlignet med standard behandling ser ut til å
gi noen færre dager i sykehus, noe mindre frafall
fra behandlingsopplegg, noe høyere
funksjonsskåre, noen flere som kan bo uavhengig
og muligens litt høyere brukertilfredshet, sier
seniorforsker Louise Forsetlund ved
Kunnskapssenteret.
Tjelta 2012
Oslo kommune
Oslo
Bydelkommune
Gamle Oslo
Enhet Gamle
psykisk Oslo
helsearbeid
Bydel
Bruk av lokale tverrfaglige team versus
sykehusbaserte tjenester kan muligens føre til
noen færre sykehusinnleggelser.
Effekten på annen bruk av helsetjenester, sosial
funksjon, brukertilfredshet, dødelighet og
tilslutning til behandling er usikker.
Tjelta 2012
Oslo kommune
Oslo
Bydelkommune
Gamle Oslo
Enhet Gamle
psykisk Oslo
helsearbeid
Bydel
Dagsykehus versus innleggelse i sykehus fører
trolig til lengre innleggelse første gang men trolig
også en noe bedre skår for sosial funksjon.
Effekten på andre helsetjenester, mental helse,
død, brukertilfredshet, frafall fra
behandlingsopplegg og livskvalitet er usikker.
Tjelta 2012
Oslo kommune
Oslo
Bydelkommune
Gamle Oslo
Enhet Gamle
psykisk Oslo
helsearbeid
Bydel
For de andre tiltakene som også hadde avgrenset
formål var det vanskelig å trekke meningsfulle
konklusjoner
om
effekt.
Kvaliteten
av
dokumentasjonen var enten for lav eller
resultatene hadde brede konfidensintervall eller
viste inkonsistente effekter på tvers av studier.
Tjelta 2012
Oslo kommune
Oslo
Bydelkommune
Gamle Oslo
Enhet Gamle
psykisk Oslo
helsearbeid
Bydel
SLUTT