Pacient expert en MOPC

download report

Transcript Pacient expert en MOPC

Programa
Pacient Expert ICS en
MPOC
Magda Pla Mas
Pacient Experta MPOC
Sònia Ortiz
Infermera ABS Balaguer
Introducció

Canvis socials,
demogràfics, augment de
les patologies cròniques.

Canvi en la relació
metge/infermera –
pacient.

Nova realitat social: major
accès a la
informació.
SAP Pla d’Urgell-Noguera-Segarra-Urgell. Àmbit d’AP de Lleida.
Informació
SAP Pla d’Urgell-Noguera-Segarra-Urgell. Àmbit d’AP de Lleida.
Informació
SAP Pla d’Urgell-Noguera-Segarra-Urgell. Àmbit d’AP de Lleida.
Nous reptes
PACIENT ACTIU
PACIENT PASSIU
SAP Pla d’Urgell-Noguera-Segarra-Urgell. Àmbit d’AP de Lleida.
Apoderament dels pacients





Nou rol del pacient en el
sistema sanitari.
Major informació.
Capacitat per decidir
Col·laboració/compromís
Satisfacció
SAP Pla d’Urgell-Noguera-Segarra-Urgell. Àmbit d’AP de Lleida.
FINALITAT DEL PROGRAMA PACIENT EXPERT
A través de l’intercanvi
de coneixements del
pacient expert amb la
resta de pacients:
promoure canvis d’hàbits
que millorin la seva
qualitat de vida i la
convivència amb la malaltia.
SAP Pla d’Urgell-Noguera-Segarra-Urgell. Àmbit d’AP de Lleida.
Objectius Programa Pacient Expert en MPOC




Augmentar els coneixements
sobre la MPOC.
Millorar el compliment
terapèutic.
Reconèixer símptomes i
signes d’alarma, i tractament
per evitar descompensacions.
Potenciar l’AUTOCURA
aconseguint la implicació dels
pacients en el control de la
seva malaltia.
SAP Pla d’Urgell-Noguera-Segarra-Urgell. Àmbit d’AP de Lleida.
Objectius: què i com
SAP Pla d’Urgell-Noguera-Segarra-Urgell. Àmbit d’AP de Lleida.
Components del GRUP
OBSERVADORS
PARTICIPANTS
PACIENT EXPERT
SAP Pla d’Urgell-Noguera-Segarra-Urgell. Àmbit d’AP de Lleida.
Observadors

2 infermeres amb experiència en
la conducció de grups MPOC.

Formen i recolzen al Pacient
Expert.

Funció de feedback.

No intervé directament en les
sessions formatives del grup,
observa.
SAP Pla d’Urgell-Noguera-Segarra-Urgell. Àmbit d’AP de Lleida.
Cronograma






Sessió informativa a l’EAP.
Selecció de possibles
participants.
Citació a una primera reunió
informativa.
Selecció del Pacient Expert.
Selecció del grup.
Formació del Pacient Expert.
SAP Pla d’Urgell-Noguera-Segarra-Urgell. Àmbit d’AP de Lleida.
Metodologia

9 Sessions grupals conduïdes
pel PE de 1h 30’, una sessió
setmanal durant 2 mesos i
mig.

Es van passant enquestes
durant les sessions, al final,
als 6 i als 12m per tal de fer
una avaluació posterior.
SAP Pla d’Urgell-Noguera-Segarra-Urgell. Àmbit d’AP de Lleida.
Avaluació
AVALUACIÓ QUALITATIVA:
•
A partir de l’opinió i comentaris
dels participants.
AVALUACIÓ QUANTITATIVA:
•
A través de les enquestes
coneixements, d’hàbits i estils
vida, d’autocura i de qualitat
vida al inici i a la finalització
programa.
de
de
de
del
•
Enquestes de satisfacció.
•
Canvis en freqüentació i en
ingressos hospitalaris i visites a
urgències per descompensacions.
SAP Pla d’Urgell-Noguera-Segarra-Urgell. Àmbit d’AP de Lleida.
Resultats
Edat
Perfil participants grup:



75,0%
Total participants: 8
Grau de participació: 91%
Grau de satisfacció: 4,9 sobre 5
Sexe
25,0%
100%
50-65 anys
66-75 anys
76-85 anys
>85 anys
Grau Dispnea
62,6%
HOME
DONA
25,3%
CF 0
12,1%
CF I
CF II
CF III
CF IV
Font: Programa Pacient Expert ICS . 2010
SAP Pla d’Urgell-Noguera-Segarra-Urgell. Àmbit d’AP de Lleida.
Resultats: Coneixement/Hàbits i Estils de vida/Autocura
Coneixements
93,18%
100,00%
100,00%
88,06%
82,95%
90,00%
80,00%
Hàbits i estils de vida
90,00%
80,00%
67,61%
70,00%
70,00%
60,00%
60,00%
50,00%
50,00%
40,00%
40,00%
30,00%
30,00%
20,00%
20,00%
10,00%
10,00%
0,00%
Inici
Final
6 mesos
12 mesos
6 mesos
Final
Inici
11
73,00%
77,00%
82,00%
81,00%
0,00%
12 mesos
Inici
Final
6 mesos
12 mesos
12,25
12,25
Grau d’Autocura
13,13
Qüestionari: Escala de Autocuidado. Adaptació de la Escala Europea
de Autocuidado en IC
Nº de preguntes: 11
Escala valors totals: de 11 a 55 punts
16,88
21
31
41
51
Font: Programa Pacient Expert ICS . 2010
SAP Pla d’Urgell-Noguera-Segarra-Urgell. Àmbit d’AP de Lleida.
Conclusions
Font: Programa Pacient Expert ICS . 2006-2007
1. Gran satisfacció de tots els actors implicats.
2. La realització del programa suposa una dedicació molt
important de temps en la selecció dels participants, en la
formació del pacient expert i en el tractament de les
enquestes d’avaluació.
3. És imprescindible la implicació del grup, i és clau la tria
del pacient expert.
4. Després de les 9 sessions hi ha una millora en
coneixements, en hàbits i estil de vida i en nivell d’autocura.
5. Passats 6 i 12 mesos, tot i no haver fet cap intervenció, es
mantenen o fins i tot es milloren els bons resultats.
SAP Pla d’Urgell-Noguera-Segarra-Urgell. Àmbit d’AP de Lleida.
Conclusions
Ha arribat l’hora que els
professionals fem un pas
endavant,

potenciant el paper actiu del
pacient,

facilitant als pacients les
eines per fomentar la seva
autonomia, i

ajudant-los a gestionar
l’impacte físic, emocional i
social que suposa la malaltia
SAP Pla d’Urgell-Noguera-Segarra-Urgell. Àmbit d’AP de Lleida.
GRÀCIES!
Sònia Ortiz
[email protected]
SAP Pla d’Urgell-Noguera-Segarra-Urgell. Àmbit d’AP de Lleida.