ΔΙΑΛΕΞΗ 14

Download Report

Transcript ΔΙΑΛΕΞΗ 14

ΔΙΑΛΕΞΗ 14
Τεχνικές Ανάλυσης –
Πειραματικά εργαλεία για την
εξερεύνηση των γονιδίων
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 Η δυνατότητα να πειραματιζόμαστε με το DNA
περιλαμβάνει τις τεχνικές του
‘ανασυνδυασμένου DNA’, της ‘συρραφής
γονιδίων’ και της ‘γενετικής μηχανικής’
 Οι εξελίξεις είχαν σημαντικές επιπτώσεις σε
όλους τους τομείς
 Αστυνομία, ταυτοποίηση υπόπτων στην ιατροδικαστική
 Ανίχνευση μεταλλάξεων σε κληρονομικά νοσήματα
 Παραγωγή φαρμάκων
 Απορρυπαντικά πλυντηρίων!! (θερμοανθεκτικές
πρωτεάσες που διασπούν λεκέδες και αίμα)
ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΚΥΤΤΑΡΩΝ
Οι βιολόγοι ανέπτυξαν μεθόδους
απόσπασης κυττάρων από τους ιστούς και
διαχωρισμού των διαφόρων κυτταρικών
τύπων
Αυτά μπορούν να αναπτυχθούν στο
εργαστήριο ως καλλιέργειες
Για το διαχωρισμό χρησιμοποιούνται
πρωτεολυτικά ένζυμα που διαταράσσουν
τους δεσμούς μεταξύ των κυττάρων
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΥΤΤΑΡΩΝ
 Τα περισσότερα κύτταρα πολλαπλασιάζονται σε τρυβλίο
καλλιέργειας
 Όμως παύουν να διαιρούνται μετά από ένα ορισμένο
αριθμό διαιρέσεων
 Τα περισσότερα κύτταρα δεν εκφράζουν το ένζυμο της
τελομεράσης που ανανεώνει τα άκρα των
χρωμοσωμάτων και συντηρεί την κυτταρική διαίρεση
 Έτσι, αυτά σε κάποιο σημείο σταματούν να διαιρούνται
 Εάν τροποποιηθούν γενετικά μπορούν να διαιρούνται
απεριόριστα (αθανατοποιημένα) και να διατηρηθούν σε
καλλιέργεια ως κυτταρική σειρά
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ DNA
 Το DNA μπορεί να κατακερματιστεί σε μικρά κομμάτια με
νουκλεάσες περιορισμού
 Αυτά τα ένζυμα καταλύουν την υδρόλυση ενός
φωσφοδιεστερικού δεσμού στο DNA σε ειδικές θέσεις
 Προέρχονται κυρίως από βακτήρια
 Τα κλάσματα του DNA μπορούν να διαχωριστούν σε
πήκτη αγαρόζης
 Τα κλάσματα τοποθετούνται στο ένα άκρο, εφαρμόζεται
ένα ηλεκτρικό πεδίο και επειδή το DNA είναι αρνητικά
φορτισμένο ακολουθεί μια πορεία προς τον θετικό πόλο
 Τα μικρότερα κλάσματα κινούνται σε μεγαλύτερη
απόσταση και αντιθέτως τα μεγαλύτερα
 Για να γίνουν ορατά, εκτίθενται σε χρωστικές που
προσδένονται στο DNA και φθορίζουν στο υπεριώδες φώς
ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ DNA
ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΣ ΝΟΥΚΛΕÏΝΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ
 Εφόσον ένας κλώνος DNA μπορεί να ζευγαρώσει με ένα
συμπληρωματικό κλώνο η ιδιότητα αυτή μπορεί να
χρησιμοποιηθεί στην τεχνική του υβριδισμού
 Οι δεσμοί υδρογόνου μεταξύ των κλώνων μπορούν να
διασπαστούν με θέρμανση ή αλλαγή του pH
 Αν η διαδικασία αναστραφεί, οι συμπληρωματικοί κλώνοι
ξανασχηματίζουν διπλές έλικες
 Αυτή η αναδιάταξη ονομάζεται υβριδισμός
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑΣ ΤΩΝ
ΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΩΝ ΤΟΥ DNA
Με τον καθορισμό της αλληλουχίας
των βάσεων του DNA, έχει καθοριστεί
πλήρως το γενετικό υλικό του
ανθρώπου (human genome project)
ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
 Η αναζήτηση μιας αλληλουχίας νουκλεοτιδίων μπορεί να
γίνει χρησιμοποιώντας ένα ανιχνευτή
 Είναι ένα μικρό μονόκλωνο κομμάτι DNA που
χρησιμοποιείται σε αντιδράσεις υβριδισμού για
ανίχνευση εξειδικευμένου γονιδίου
 Παράδειγμα – δρεπανοκυτταρική αναιμία
Στο γονίδιο της β αλυσίδας της αιμοσφαιρίνης, η
αλληλουχία GAG αλλάζει σε GTG
Για την προγεννητική διάγνωση, απομονώνονται
κύτταρα από το έμβρυο, παρασκευάζεται DNA και
χρησιμοποιείται η τεχνική του υβριδισμού
ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΣ IN SITU
 Για τον εντοπισμό ειδικών
αλληλουχιών DNA ενώ αυτό
βρίσκεται ακόμη στη φυσιολογική
του θέση στα κύτταρα ή τα
χρωμοσώματα, διεξάγεται η
τεχνική του υβριδισμού in situ
 Οι ανιχνευτές, σημασμένοι με
φθορίζουσες χρωστικές
υβριδίζονται σε ολόκληρα
χρωμοσώματα για να
αποκαλύψουν τη θέση ενός
γονιδίου πάνω στο χρωμόσωμα
ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ DNA
Όταν απομονωθεί μια αλληλουχία DNA,
μπορεί να επανασυνδεθεί με άλλα
κομμάτια DNA για να δημιουργήσει νέους
συνδυασμούς
Το ένζυμο λιγκάση συγκολά τις εγκοπές
στο σκελετό του DNA
Αυτό το ανασυνδυασμένο DNA μπορεί να
εισαχθεί σε κύτταρα σαν τα βακτήρια και να
μείνει σαν ανεξάρτητη οντότητα (πλασμίδιο)
ΠΛΑΣΜΙΔΙΑ
 Το πλασμίδιο είναι ένα μικρό κυκλικό μόριο DNA
που αντιγράφεται μέσα στα βακτήρια και παραμένει
σαν ανεξάρτητη οντότητα μέσα στο ξενιστή
 Συνήθως, περιλαμβάνει και ένα γονίδιο για κάποια
επιλέξιμη ιδιότητα, όπως η αντοχή στα αντιβιοτικά,
που επιτρέπει την ταυτοποίηση των βακτηρίων που
έχουν προσλάβει το πλασμίδιο
ΠΛΑΣΜΙΔΙΑ
 Για να κατασκευάσει κάποιος πολλά αντίγραφα από ένα
πλασμίδιο, καλλιεργεί τα βακτήρια στην παρουσία του
αντιβιοτικού
 Εκατομμύρια αντίγραφα του πλασμιδίου παράγονται
 Στη συνέχεια τα βακτήρια υφίστανται λύση,
απομακρύνεται το βακτηριακό DNA και απομονώνεται το
DNA από το πλασμίδιο
ΓΕΝΩΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
 Όταν κατακερματιστεί το
ανθρώπινο DNA και
κλωνοποιηθεί σε πλασμίδιαφορείς, τα ανασυνδυασμένα
πλασμίδια μπορούν να
καλλιεργηθούν σε βακτήρια και
να πολλαπλασιαστούν
 Η συλλογή των
ανασυνδυασμένων κλασμάτων
DNA ονομάζεται γενωμική
βιβλιοθήκη
cDNA ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
 Η διαφορά της γενωμικής βιβλιοθήκης από τη
βιβλιοθήκη cDNA, είναι ότι στη δεύτερη το DNA
δεν είναι χρωμοσωματικό
 Είναι DNA που έχει αντιγραφεί από τα μόρια των
mRNA που υπάρχουν σε ένα κύτταρο ή ιστό
 Απομονώνεται mRNA
 Χρησιμοποιείται το ένζυμο αντίστροφη μεταφραφάση για
παρασκευή cDNA
 Το cDNA κλωνοποιείται σε πλασμίδια για να δημιουργηθεί η
βιβλιοθήκη
 Τα πλασμίδια πολλαπλασιάζονται σε βακτήρια
ΔΙΑΦΟΡΕΣ
 Η γενωμική βιβλιοθήκη περιέχει την ίδια αλληλουχία
βάσεων του DNA, όπως τον πυρήνα του κυττάρου από
τον οποίο προήλθε, ενώ η cDNA βιβλιοθήκη περιέχει τις
αλληλουχίες του εκφρασμένου mRNA από το
κυτταρόπλασμα
 Η cDNA βιβλιοθήκη περιέχει κλώνους που δεν
διακόπτονται από ιντρόνια, ρυθμιστικές περιοχές ή
διαστηματικό DNA, αλλά μόνο κωδικοποιητικές
αλληλουχίες
 Ανάλογα με τα κύτταρα από τα οποία δημιουργήθηκε η
cDNA βιβλιοθήκη θα προκύψουν και οι ανάλογοι κλώνοι
PCR
 Η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης πολλαπλασιάζει
επιλεγμένες αλληλουχίες DNA χωρίς να χρειάζονται
κύτταρα
 Ένα εκμαγείο DNA χρησιμοποιείται για να σχεδιαστούν
συγκεκριμένοι εκκινητές
 Οι εκκινητές υβριδίζονται στο DNA που μας ενδιαφέρει
 Το ένζυμο DNA πολυμεράση αντιγράφει το DNA σε
πολλά αντίγραφα χρησιμοποιώντας νουκλεοτίδια
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
 Πώς κατασκευάζονται εντελώς νέα μόρια DNA;
 Πώς μελετούνται πρωτεΐνες που δεν βρίσκονται σε
αφθονία στα κύτταρα;
 Πώς παράγονται πρωτεΐνες σε μεγάλες ποσότητες για
φαρμακευτική χρήση;
 Χρησιμοποιείται ανασυνδυασμένο DNA
κλωνοποιημένο σε πλασμίδια που περιέχουν τους
απαραίτητους υποκινητές για μεταγράφη μιας
αλληλουχίας DNA