Consfatuiri_judetene_slatina_2013_2014

download report

Transcript Consfatuiri_judetene_slatina_2013_2014

EDUCAȚIA NU STĂ
ÎN VORBE, ORICÂT
DE MEȘTEȘUGITE
AR FI...!
CONSFĂTUIREA
PROFESORILOR DE RELIGIE ȘI ARTE,
SLATINA
12 SEPTEMBRIE 2014
1
Structura anului şcolar 2014-2015, aprobată
prin OMEN nr. 3637/19.06.2014





Semestrul I
Cursuri – luni, 15 septembrie 2014 – vineri, 19
decembrie 2014
În perioada 1 - 9 noiembrie 2014, clasele din
învăţământul primar şi grupele din învăţământul
preşcolar sunt în vacanţă.
Vacanţa de iarnă – sâmbătă, 20 decembrie
2014 – duminică, 4 ianuarie 2015
Cursuri – luni, 5 ianuarie 2015 – vineri, 30
ianuarie 2015
Vacanţa intersemestrială – sâmbătă, 31
ianuarie 2015 – duminică, 8 februarie 2015
2
Semestrul al II-lea
• Cursuri – luni, 9 februarie 2015 – vineri, 10 aprilie 2015
•Vacanţa de primăvară – sâmbătă, 11 aprilie 2015 –
duminică, 19 aprilie 2015
•Cursuri – luni, 20 aprilie 2015 – vineri, 19 iunie 2015
•Vacanţa de vară – sâmbătă, 20 iunie 2015 – duminică, 13
septembrie 2015.
Art.3 (1) În zilele libere prevăzute de lege nu se organizează cursuri.
(2) Unitățile de învățământ și inspectoratele școlare vor marca prin manifestări
specifice ziua de 5 octombrie – Ziua internațională a educației și ziua de 5 iunie –
Ziua învățătorului, conform planificărilor existente la nivelul fiecărei unități de
învățământ preuniversitar.
Art.4 (1) Săptămâna 6–10 aprilie 2015 din semestrul al doilea este săptămână
dedicată activităților extracurriculare și extrașcolare, în cadrul programului numit
„Şcoala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”, având un orar specific.
(2) Tipurile de activități care se organizează în săptămâna menționată la alin. (1),
modalitățile de organizare și responsabilitățile se stabilesc conform anexei, care face
parte integrantă din prezentul ordin.
Art.5 (1) Tezele din semestrul I al anului şcolar 2014-2015 se susţin, de regulă,
până la data de 19 decembrie 2014. (2) Tezele din semestrul al II-lea al anului
şcolar 2014-2015 se susţin, de regulă, până la data de 22 mai 2015.
3
Diagnoza procesului educaţional
Inspecţia unităţilor de învăţământ preuniversitar

NOUL REGULAMENT DE INSPECŢIE A UNITĂŢILOR
DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR
Poate fi accesat la adresa:
http://www.edu.ro/index.php/articles/16313
Inspecţia şcolară generală a unităţilor de învăţământ preuniversitar
Inspecţia de specialitate
Inspecţia tematică
4
Inspecţia de specialitate
În evaluarea şi consilierea cadrelor didactice în cadrul inspecţiei de
specialitate se va urmări cu precădere:
 Cunoaşterea programei şcolare
 Gradul în care demersul didactic este conceput din perspectiva
atingerii competenţelor specifice incluse în cadrul programei
şcolare
 Asocierea în cadrul planificării şi proiectării didactice a
conţinuturilor în funcţie de competenţele specifice
 Utilizarea unor strategii didactice bazate pe metode moderne şi
alternarea formelor de activitate
 Integrarea
elementelor de evaluare în cadrul strategiilor
didactice prin utilizarea unor forme şi metode diversificate:

-evaluare inițială, evaluare formativă, evaluare sumativă;

-metode
tradiţionale
şi
metode
alternative
şi
complementare, inclusiv evaluarea digitală
 Gradul de adecvare al strategiei didactice la particularităţile
claselor de elevi
 Realizarea unor conexiuni inter şi trans-disciplinare
 Evaluarea activităţii didactice din perspectiva eficienţei învăţării
5
Pregătirea cadrelor didactice
Direcţii principale de pregătire:
 Cunoaşterea documentelor şcolare –Planurile –
cadru şi programele şcolare în vigoare
 Pregătirea de specialitate şi metodică
 Utilizarea manualelor şcolare,
a ghidurilor
metodologice şi a ghidurilor de evaluare pentru
disciplina religie
 Formarea cadrelor didactice în vederea abordării
interdisciplinare a lecţiilor de religie
 Dotarea cabinetelor de religie şi utilizarea
programului AEL în predarea religiei
 Utilizarea instrumentelor de evaluare, inclusiv a
instrumentelor digitale de evaluare
6
Planificarea și proiectarea didactica
 Elaborarea planificării
calendaristice (modele de
planificare calendaristică anuală)
 Proiectarea unităţiilor de învăţare
+
Schița lecției, pentru cei aflați în
primii 3 ani de activitate
(inclusiv la inspecție)
7
Recomandări
 Stabilirea
unei strategii pe baza unei
analize;
 Stabilirea
planului
de
derularea activităților;
 Feed-back-ul
actiune,
Accent pe partea practică/vizibilitatea
activităților:(expoziții, audiții, colaborare cu
Biserica, etc.)
Identificarea nevoilor de
formare a cadrelor
didactice pentru anul
școlar 2014-2015
(termen 31.10.2014)
9
Portofoliul profesorului
Documente personale:

Decizia de numire (suplinire, detaşare, titularizare) (în copie)

Fişa postului

Curriculum Vitae Europass

Încadrare

Orarul – inclusiv programul suplimentar
Documente curriculare: (programe şcolare în uz, metodologii, regulamente, ghiduri metodologice de
aplicare a programelor şcolare; precizări metodologice cu privire la predarea specialităţii;
programe examene naţionale; programe şcolare pentru discipline opţionale noi; lista manualelor
folosite la clasă)

Planificarea calendaristică anuală; proiectarea unităţilor didactice

Proiectarea pregătirii suplimentare a elevilor capabili de performanţă


Proiectarea pregătirii elevilor ce prezintă dificultăţi in învăţare
Instrumente de lucru şi de evaluare (teste inițiale, sumative, predictive şi altele); rezultate la
concursuri și olimpiade; rezultatele evaluărilor periodice

Cursuri opţionale – suport de curs, materiale auxiliare
Lista mijloacelor didactice în dotare
Formare/perfecționare: documente privind calitatea de mentor, formator local/ judeţean/ naţional;
coordonator cerc pedagogic/ metodist/ membru în consiliu consultativ; îndrumător reviste
şcolare/membru în colectivul de redacţie al revistelor de specialitate; evaluator manuale;
membru în comisii ştiinţifice

Calificativul acordat de către C A (copie)
Activități extrașcolare: proiecte educative, educaționale, etc.

10
Priorități ale educației
pentru anul școlar 2014 - 2015




Activități de monitorizare și consiliere, la nivel județean, în
scopul îmbunătățirii calității educației, efectuate de
inspectorul școlar și metodiști
Activități metodice, de formare și perfecționare, cu accent
pe formarea cadrelor didactice, diseminarea exemplelor de
bună practică, etc.
Parteneriat cu Biserica și alte instituții
Derularea programului „Școala de vară” în cadrul fiecărui
cerc pedagogic
11
Planuri-cadru, programe şcolare de trunchi comun
DISCIPLINA RELIGIE
cursuri de zi
Noutate:
ORDIN nr. 3.371 din 12 martie 2013
privind aprobarea planurilor-cadru de invatamant pentru
invatamantul primar si a Metodologiei privind aplicarea planurilorcadru de invatamant pentru invatamantul primar



Invăţământ primar - clasele a III-a şi a IV-a – Întocmite conform
programei şcolare în vigoare, aprobată prin O.M. 5229/01.09.2008
Invăţământ gimnazial - clasa a V-a, VI-a,VII-a,VIII-a întocmită
conform Programei Şcolare aprobată prin O.M. nr.
5097/09.09.2009
Învățământ liceal – clasa a IX-a, clasa a X-a, clasa a XI-a, clasa a XIIa, Conform Anexei 2 la Ordinul de Ministru nr. 3081/27.01.2010
referitoare la planul-cadru, ciclu inferior al liceului, filiera
tehnologică, învăţământ de zi
12
Disciplina Religie la nivelul Planurilor-cadru, cursuri de zi





Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.410/16.03.2009, privind
aprobarea Planurilor-cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a –
a XII-a, filierele teoretică şi vocaţională, cursuri de zi;
Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.411/16.03.2009, privind
aprobarea Planurilor-cadru de învăţământ pentru clasa a IX-a,
ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, învăţământ de zi şi
învăţământ seral;
Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.412/16.03.2009, privind
aprobarea Planurilor-cadru de învăţământ pentru clasa a X-a,
şcoala de arte şi meserii, pentru clasa a X-a, ciclul inferior al
liceului, filiera tehnologică, ruta directă de calificare, pentru clasa
a XI-a, anul de completare, precum şi pentru clasele a XI-a – a
XII-a şi a XII-a/a XIII-a, ciclul superior al liceului, filiera
tehnologică, cursuri de zi şi seral.
PLANURILE–CADRU VALABILE pot fi accesate la adresa:
http://www.edu.ro>Organisme şi instituţii afiliate>Centrul Naţional de
Evaluare si examinare (CNEE)> Curriculum > Acte normative emise de
MECT
13
Disciplina religie
la nivelul Planurilor-cadru, cursuri de zi
Noutate
Învăţământul profesional
•OMEN 3152_2014 privind aprobarea planurilor-cadru de înv. pentru invăţământul
profesional de 3 ani.
•OMEN 3218_2014 privind aprobarea planului-cadru de înv. pentru invăţământul
profesional special.
•ORDIN referitor la aplicarea programelor şcolare în învăţământul profesional de stat cu
durata de 3 ani şi în învăţământul profesional special, începând cu anul şcolar 2014-2015,
precum şi la aprobarea programei şcolare pentru Consiliere şi orientare, curriculum
diferenţiat pentru învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, clasele a IX-a, a X-a,
a XI-a.
Noile Planuri-cadru pentru învăţământul profesional pot fi accesate la adresa:
http://programe.ise.ro/Actuale.aspx
14
Programe şcolare valabile
începând cu anul şcolar 2009-2010
RELIGIE

PENTRU CLASA PREGĂTITOARE , CLASA I ŞI CLASA A II-A,
PROGRAMA APROBATĂ PRIN ORDIN AL MINISTRULUI NR.
3418/19.03.2013

PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR, CLASELE A III-A şi A IV-A
PROGRAMELE ŞCOLARE SUNT NEMODIFICATE

PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL NU SUNT MODIFICARI
TOATE PROGRAMELE SCOLARE POT FI ACCESATE LA ADRESA:
http://programe.ise.ro
15
Concursuri şcolare la religie


Concursurile naţionale/intejudețene/județene, în anul şcolar 20142015 la religie:

Olimpiada Naţională de Religie:
 Faza pe şcoală: luna decembrie 2014
 Faza locală (comună, oraş, sector): perioada 5-30 ianuarie
2015
 Faza judeţeană/municipiului Bucureşti: 28 februarie 2015
 Faza naţională: 6-10 aprilie 2015 .............!
 Concursul intejudețean: „Pentru o lume mai bună!”(lista rămâne
deschisă...!)

Olimpiada Naţională de Religie pentru seminarii şi licee
teologice :
 Faza pe şcoală: 28 februarie 2015
◦ Faza naţională: -14-18 aprilie 2015 -Târgovişte, jud. Dâmboviţa
16
Concursuri şcolare transdisciplinare


Cultură şi civilizaţie în România
◦ Faza judeţeană/municipiului Bucureşti: perioada ianuariemartie 2015
◦ Faza naţională: 1- 4 iunie 2015, Botoşani
Cultură şi spiritualitate românească
◦ Faza judeţeană/municipiului Bucureşti: perioada ianuariemartie 2015
◦ Faza naţională: iunie 2015, Putna - Suceava
17
SUCCES ÎN NOUL
AN ȘCOLAR !
18
19