Iskustva Tempus CONCUR projekta

download report

Transcript Iskustva Tempus CONCUR projekta

Novine Tempus programa IV
i primeri dobre prakse
Helena Hiršenberger
12.04.2010.
 CILJEVI


PROJEKTA
Dokvalifikacija visokoobrazovanih lica koja su
nezaposlena sa ciljem unapređenja njihovih
mogućnosti za pronalaženje adekvatnog zaposlenja
– 300 studenata obuhvaćeno projektom
Osnivanje centra za dokvalifikaciju pri partnerskim
univerzitetima
– održivost projekta
 UKUPNA

SREDSTVA
701.586 EUR (5% kofinansiranje)



UNIVERZITETI IZ SRBIJE – nosioci studijskih programa

Univerzitet u Novom Sadu – FTN i Poljoprivredni fakultet

Univerzitet u Beogradu – FON/Univerzitet

Univerzitet u Kragujevcu – Mašinski i Ekonomski fakultet

Univerzitet u Nišu – Mašinski i Elektronski fakultet
OSTALI PARTNERI IZ SRBIJE

Nacionalna služba za zapošljavanje

Privredna komora Srbije

Nacionalni savet za visoko obrazovanje
STRANI PARTNERI

Exeter, Velika Britanija

Wageningen, Holandija

GMIT, Galway, Irska

Ljubljana, Slovenija

INDIVIDUALNI EKSPERT

Prof. dr Laszlo Karpati, Mađarska
novi sad


Advanced Engineering Technologies – I.Ćosić/D.Šešlija
Agricultural extension – R.Pejanović/Z.Njegovan
beograd


Entrepreneurial Management – D.Bečejski Vujaklija
Business Performance Management – M.Drakulić
kragujevac

Industrial management – M.Stefanović

Business Information Systems – S.Mitrović
niš


Control and Applied Computing – Ž.Ćojbašić
Multimedia Technologies – D.Antić
1.
PRAVILA PROGRAMA TEMPUS IV
2.
NACIONALNO ZAKONODAVSTVO
3.
PRAVILA UNIVERZITETA
Tempus pravila
Pravila
univerziteta
Nacionalna regulativa

centralizovano


decentralizovano


sva sredstva se nalaze na računu
UNS i direktno se isplaćuju
učesnicima
sredstva se prebacuju partnerima
na projektu (podugovaranje).
Partnerske institucije isplaćuju
putne troškove i honorare
učesnicima projekta (svojim
zaposlenima), nabavljaju opremu
(u svoje ime i za svoj račun),
štampaju materijale itd.
kombinovano

deo sredstva (npr. za putovanja u
inostranstvo, nabavku opreme) se
zadržava na računu UNS, a
preostali deo se prebacuje
partnerima na projektu
Pro:
Pro:
•
OBJEDINJENA NABAVKA OPREME PO
Pro:
ISTIM
USLOVIMA
(preporuka
EACEA,
•
BOLJA
KONTROLA
TROŠENJA
moguće
prema
Zakonu o javnim
•
PREPORUKA
SREDSTAVA
I TEMPUSA,
IZVEŠTAVANJA
nabavkama)
•Cons:
RAVNOPRAVNOST PARTNERSKIH
•
BEZ DVOSTRUKE KONVERZIJE RSD-EUR
INSTITUCIJA
ZA
PUTOVANJA
U INOSTRANSTVO
•
UNS
NEMA POTREBNE
ADMIN.
•
NAJBOLJI
MODEL
ZAposla)
STRANE
KAPACITETE
(obim
•
PRENOS SREDSTAVA
STRANIM
PARTNERE
PARTNERIMA
•
Porezi (za prenos opreme,
Cons:
•
JEDNOSTAVNIJA
upućivanje na ORGANIZACIJA
sl. put lica koja nisu
•
OTEŽANA
STUDIJSKIH
POSETA
karte,
zaposlenaKONTROLA
na UNS)(avioTROŠENJA
SREDSTAVA dnevnice)
I IZVEŠTAVANJA
rezervacije,
•
KURS EVRA
Cons:
Preporuka
Tempusa:
•
DELIMIČNO SMANJENA EFIKASNOST
KONTROLE
I IZVEŠTAVANJA
PRENOS SREDSTAVA
PARTNERSKIM
Pitanje:
INSTITUCIJAMA
•
UPUĆIVANJE
NA SLUŽBENI
LICA
PRENOS SREDSTAVA
PO PUT
PRINCIPU
KOJA NISU ZAPOSLENA NA UNS (porezi
PREDFINANSIRANJA ILI
za putovanja u zemlji i inostranstvu)
REFUNDACIJE ?


Za potrebe prenosa sredstava na račune partnera na projektu
(domaćih i inostranih) potrebno je ugovorima definisati prava i
obaveze partnera i pitanja dinamike realizacije aktivnosti i
isplata
Podugovori se pozivaju na međunarodni ugovor, odnosno na sva
prava i obaveze koji proističu iz međunarodnog ugovora (UNSEC/EACEA)

POTREBE PROJEKTA

STRUČNE SLUŽBE UNS RUKOVODE AKTIVNOSTIMA PRIPREME UGOVORA I
KOORDINACIJE SA ODGOVARAJUĆIM SLUŽBAMA PARTNERA NA PROJEKTU
TEMPUS GUIDELINES

4 kategorije posla (ISCO):







Preporuka - plaćanje po učinku!
Forma izveštaja: Convention for Staff Costs
Regulativa RS


Manager (60 EUR)
Researcher, Teacher, Trainer (40 EUR)
Technical staff (35 EUR)
Administrative staff (35 EUR)
Ugovori o (autorskom) delu – različite vrste autorskog dela!
Dobra praksa


Aktivno učešće rektorata – bonusi na plate zaposlenih
Po potrebi dodatno angažovanje asistenata na projektu
(administativni poslovi)
PUTOVANJA U ZEMLJI (najčešće jednodnevni sastanci)

PUTOVANJA U INOSTRANSTVO (odlazak domaćih učesnika u
inostranstvo i dolazak stranih partnera u Srbiju)

Forma izveštaja: Individual Mobility Report - IMR
Duration
Costs of stay
for international mobility
1 day
150
Costs of stay for Partner
Country staff within their own
country
80
2 days
292
150
3 days
434
220
4 days
576
290
5 days
718
360
6 days
860
430
1 week
1000
500
(predviđeni iznosi su BRUTO IZNOSI)

u zemljama u kojima se plaća porez na dnevnice
porez se izdvaja iz dnevnice
TEMPUS GUIDELINES

Regulativa RS

DNEVNICA – NEOPOREZIVI DEO 1.554 RSD (oporezivo za lica koja
nisu zaposlena na UNS)
+ HOTELSKI RAČUN

Dobra praksa



IZNOS DNEVNICE UMANJEN
50 EUR BRUTO (u dinarskoj
protovvrednosti) za jednodnevni sastanak, odnosno 120 EUR za 2 dana
(uračunate i usluge smeštaja, direktno plaćanje sa UNS računa), itd.
Dnevnicu UNS umanjuje za npr. 1000 RSD kojima se pokrivaju troškovi
kafe pauza i ručka (hospitality troškovi),
Ili učesnici za sebe plaćaju ručak i kafe (nije popularno)

Regulativa RS

DNEVNICA – ZAKONOM DEFINISAN NEOPOREZIVI IZNOS ZA SVAKU
ZEMLJU (oporezivo za lica koja nisu zaposlena na UNS)
+ HOTELSKI RAČUN

Dobra praksa


Usklađivanje zakonom propisanih dnevnica i hotelskog računa da
odgovaraju sumi predviđenoj za Costs of Stay prema pravilima
Tempus programa
Razliku je moguće isplatiti uz plaćanje poreza na taj iznos (iznos
se umanjuje za visinu poreza)
TEMPUS GUIDELINES



Avion (economy class), autobus, voz, taxi (ili unajmljeni prevoz),
automobil (privatni, službeni, max. 0,22 eur/km)
Troškovi viza, putnog osiguranja
Najpovoljniji vid transporta (uzimajući u obzir broj putnika, vreme
trajanja putovanja)

Obavezna dokumentacija: BORADING PASS, AUTOBUSKA/VOZNA
KARTA, TAXI RAČUN, POTVRDA O KORIŠĆENJU AUTOMOBILA

Forma izveštaja: Individual Mobility Report
INDIVIDUAL MOBILITY REPORT OBUHVATA:
TRAVEL COSTS + COSTS OF STAY

Regulativa RS
Refundira se: avio/autobuska/vozna karta i račun za prevoz (taxi
račun)
 PUTOVANJE SOPSTVENIM/SLUŽBENIM VOZILOM

Zakon o porezu na dohodak građana: neoporezivi iznos troškova prevoza
na službenom putu 4.542 RSD mesečno, odnosno max. do iznosa 30% cene
jednog litra super benzina po pređenom kilometru

Dobra praksa

DONOŠENJE PRAVILNIKA o refundaciji troškova putovanja
službenim/privatnim vozilom na projektima TEMPUS programa u
maksimalnom iznosu 0,22 eur/km bruto
TEMPUS GUIDELINES




Regulativa RS


Oprema direktno vezana za svrhu projekta:
hardver, softver, literatura i sl, instalacija, održavanje, osiguranje
EACEA – OBJEDINJENA NABAVKA OPREME!!!
(u suprotnom DETALJNO OBRAZLOŽENJE za odstupanje od preporuke!)
Oslobođenje od poreza (PDV, porez na poklon)
Zakon o javnim nabavkama omogućava objedinjavanje nabavke
opreme u ime konzorcijuma (više pravnih lica) pri čemu kupljena
oprema postaje vlasništvo odgovrajučih partnera na projektu
(time se prevazilaze problem knjiženja ukupne opreme na UNS i
problem prenosa vlasništva uz plaćanje poreza)
Dobra praksa


Objedinjena javna nabavka opreme (isti uslovi i cene)
Potrebno razviti pisana pravila za postupak objedinjene javne nabavke
TEMPUS GUIDELINES




Regulativa RS


Štampane i elektronske publikacije, veb sajt, fotokopiranje
nastavnog materijala
MORAJU POSTOJATI EKSTERNE FAKTURE (DRUGA PRAVNA LICA)
Oslobođenje od poreza (PDV)
Javna nabavka – štampa i izrada veb sajta
Dobra praksa

Angažovanje fakulteta/departmana UNS (različita pravna lica) za
potrebe štampe i izrade veb sajta
SOPSTVENO UČEŠĆE NA PROJEKTIMA TEMPUS IV


5% UKUPNIH DIREKTNIH TROŠKOVA (2008, Call 1)
10% UKUPNIH DIREKTNIH TROŠKOVA (2009, Call 2)
PREDFINANISRANJE

10% UKUPNIH TROŠKOVA PROJEKTA (do usvajanja završnog narativnog i
finansijskog izveštaja)
OVERHEADS (OH)


7% UKUPNIH DIREKTNIH TROŠKOVA
Dobra praksa



Proporcionalna raspodela kofinansiranja i OH među partnerima, ili
Grantholder zadržava ukupne OH i sam preuzima ukupni Co-financing
PAŽNJA: EACEA nije blagonaklona u situacijama kada jedna institucija
preuzima kompletnu brigu o kofinansiranju!
Prihvatljivi modeli kofinansiranja i izveštavanja treba da budu jasno
definisani od strane UNS (šta je prihvatljivo kao CF, tok novca)

INTERMEDIATE REPORT




kada je 70% prve tranše potrošeno
najkasnije na polovini perioda trajanja projekta
(CONCUR: 15/07/2010, potencijalni problem?)
NARATIVNI IZVEŠTAJ sa izveštajem o utrošku sredstava, ali bez
prateće dokumentacije
FINAL REPORT





2 meseca nakon završetka projekta
FINANSIJSKA REVIZIJA - za projekte iznad 750.000 EUR
NARATIVNI IZVEŠTAJ
FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
KOMPLETNA PRATEĆA DOKUMENTACIJA:
IMR, CSC, kopije račna i faktura, odgovarajuće odluke i sl.

Nova pravila od kada je EACEA preuzela upravljanje Tempus programom

Stimuliše se upotreba domaće valute i olakšava poslovanje sa domaćim
partnerima

Rizik kursnih razlika snosi grantholder, a ukoliko se na kursnim razlikama
ostvari dobit mora se iskazati u završnom izveštaju

U toku projektnog perioda postoje dva kursa po kojima se vrši obračun:



Regulativa RS


Od početka projekta do druge isplate primenjuje se kurs za onaj mesec u
kome je na račun koordinatora projekta uplaćena prva tranša
Od druge isplate do kraja projekta primenjuje se kurs za onaj mesec u
kome je na račun koordinatora projekta uplaćena druga tranša
Razmena deviza se vrši po donjem kursu NBS (ostvaruje se + ili -)
Dobra praksa

U ugovorima/aneksima sa domaćim partnerima naglasiti koji kurs se
primenjuje za projektna sredstva prema pravilima EACEA

Implementirati dobru praksu

Studijske posete partnerskim univerzitetima:
administrativni poslovi, best practice, know-how

Sistem podrške projektima:
 pravno-finansijsko vođenje projekata
 korišćenje resursa UNS

Jedinstveni sistem efikasnog upravljanja i podrške
projektima sa nivoa UNS

Dobru praksu pretočiti u sistem pisanih pravila i procedura –
UPUTSTVA ZA VOĐENJE PROJEKATA UNS
IZAZOVI
 Omogućavanje univerzitetima zemlja ZB da preuzmu ulogu
grantholdera je priprema za strukturne fondove EU
 Povećanje sopstvenog učešća (5%, 10% itd.) je povećanje
odgovornosti institucija i zemalja ZB
– priprema za veliku utakmicu!
PRETNJE
 Zakonodavstvo RS ne prati potrebe programa finansije
podrške EU (IPA program)
MOGUĆNOSTI UNS
 UNS POSEDUJE SVE POTREBNE KAPACITETE
 KAPACITETE TREBA MAPIRATI I UMREŽITI (CENTAR) RADI
REŠAVANJA POSTOJEĆIH OTVORENIH PITANJA I U CILJU
POSTIZANJA IZVANREDNIH REZULTATA U BUDUĆNOSTI 
hvala na pažnji