จุดบนดวงอาทิตย์ evolution

download report

Transcript จุดบนดวงอาทิตย์ evolution

จุดบนดวงอาทิตย์ ( Sunspots )
หั วข้ อการบรรยาย
 What are the precise
causes of flares and
CMEs?
 ทำไมจุดบนดวงอำทิตย์มีรอบกำร
เกิด ดับ ประมำณ 11 ปี
 ทำไมอุณหภูมิที่ช้ นั ของโคโรนำ
สู งกว่ำอุณหภูมิของชั้นโฟโตส
เฟี ยร์
ข้ อมูลดวงอาทิตย์
โครงสร้ างดวงอาทิตย์ (solar structure)
Core: รัศมี 200,000 km เป็ นที่เกิดของปฏิกิริยำ
นิวเครี ยร์
Radiation zone: 300,000 km,พลังงำนแสงอำทิตย์
ถูกส่งผ่ำนออกมำโดยกำรแผ่รังสี
Convection zone: 200,000 km ต่ำกว่ำชั้น
โฟโตสเฟี ยร์ เป็ นที่พลังงำนแสงอำทิตย์5ถูกส่งผ่ำนออกมำ
โดยกำร พำควำมร้อน
Photosphere: เป็ นส่วนที่ดูดกลืนกำรแผ่รังสี ควำม
ร้อนมีควำมหนำประมำณ 500 km
Chromosphere: sun lower
atmosphere (1500 km)
Transition zone: เป็ นชั้นที่ถดั จำกชั้น แอทโมส
เฟี ยร์ประมำณ 8500 km และอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้น
Corona: 10,000 km รวมกับชั้น เทนนอส แอทโมส
เฟี ยร์ เป็ นที่เกิดของลมสุริยะ
การถ่ ายเทความร้ อนของดวงอาทิตย์
เม็ดความร้ อนบนผิวดวงอาทิตย์ :
convection cell structure
on the surface
ขนำด =1000 km, life time=10min
เม็ดควำมร้อนสว่ำงจะอยูส่ ู งกว่ำเม็ดควำมร้อนที่มืดกว่ำ
อุณหภูมิแตกต่ำงกัน 500 K
องค์ ประกอบก๊ าซของดวงอาทิตย์
รอบการหมุนของดวงอาทิตย์
36 days
26 days
การเคลื่อนที่ของก๊ าซบนผิวดวงอาทิตย์
การเกิดขึน้ ของจุดบนดวงอาทิตย์ (Sunspots)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
อัตรำกำรหมุนในแต่ละชั้นของดวงอำทิตย์ไม่
เท่ำกัน ทำให้เกิดกำรเหนี่ยวนำสนำมแม่เหล็ก
ขึ้น
กระแสกำรพำควำมร้อน ที่เหนี่ยวนำให้เกิด
สนำมแม่เหล็ก ในกลุ่มของก๊ำซร้อนบนผิวของ
ดวงอำทิตย์
ปริ มำณของสนำมแม่เหล็กและจำนวนกลุ่ม
ของก๊ำซร้อนที่เพิม่ ขึ้นบนผิวของดวงอำทิตย์
กำรปั่ นป่ วนที่เกิดขึ้นที่ผิวของดวงอำทิตย์
บริ เวณขั้วเหนือ ขั้วใต้
โดยปกติแล้วขั้วของดวงอำทิตย์จะเป็ นตัวสร้ำง
sunspots
กลุ่มของsunspot ที่มีขนำดใหญ่จะสร้ำง
flares และ coronal
รู ปถ่ ายจากผิวดวงอาทิตย์
Granulae
Sunspot
Flare
Faculae
การเกิดสนามแม่ เหล็กระหว่ าง sunspots
รอบการเกิดดับของจุดบนดวงอาทิตย์
 จำนวนของจุดบนดวงอำทิตย์จะสูงที่สุดในทุกรอบ 11 ปี
 Astronomers คำดว่ำเกิดจำก:
- กระบวนกำรเกิดสนำมแม่เหล็กของดวงอำทิตย์มีรอบเวลำ 11
ปี ต่อรอบ
- อำนำจแรงโน้มถ่วงจำกดำวเครำะห์
 (วงโคจรของดำวพฤหัสบดี = 11.86 ปี )
จานวนของจุดบนดวงอาทิตย์
การจาแนกจุดดับบนดวงอาทิตย์ & แฟร์
 วัดตำแหน่งในหน่วยของ องศำอำทิตย์
 กลุ่มแรกอธิบำยถึงขนำดของจุดบนดวงอำทิตย์
 กลุ่มที่สอง อธิบำยถึงรู ปร่ ำงของกลุ่มหรื อตัวของจุดดับบนดวงอำทิตย์
 This categorization allows astronomers to
accurately predict solar flares
 Classifications Fsi, Fki, and Fkc carry a 100%
probability of an M flare within 24 hours!
 Classification Fkc also carries a 50% probability
of an X (X-ray) flare.
 Surpasses all other prediction methods and
classifications.
 Groups that produce flares are relatively rare,
except during solar maximum
Sunspots, Flares, and CMEs
MDI
EIT
LASCO
C2
LASCO
C3
Types of Amateur Solar Scopes
Celeostat
is a
motorized
reflective
telescope
Filtered
standard
telescope –
many filter
types
available
Direct view
or pin-hole
projection
system
Solar
Dobsonian
telescope –
using 1-way
mirror and
uncoated
mirror
Internet Links
Missions & Observatories





NASA Solar and Heliospheric Observatory (SOHO) Satellite http://sohowww.nascom.nasa.gov/
NASA Transition Region and Coronal Explorer (TRACE) Satellite http://vestige.lmsal.com/TRACE/
ESA/NASA Yohkoh Satellite http://www.lmsal.com/YPOP/
Big Bear Solar Observatory http://www.bbso.njit.edu/
Mees Observatory http://www.solar.ifa.hawaii.edu/mees.html
Education Sites





NASA Space Weather http://www.spaceweather.com
NASA Science web http://science.nasa.gov/ http://www.spacescience.com/
NASA Solar Flare Theory http://hesperia.gsfc.nasa.gov/sftheory/
NASA Marshall Solar Physics http://science.nasa.gov/ssl/PAD/solar/
Thursday’s Classroom http://www.thursdaysclassroom.com
Solar Observing Organizations

Association of Lunar & Planetary Observers (ALPO) – http://www.lpl.arizona.edu/~rhill/alpo/solar.html
Astronomical League Sunspotter’s Club http://www.astroleague.org/al/obsclubs/sunspot/sunsptcl.html
British Astronomical Association http://ourworld.compuserve.com/homepages/M_Beales/
American Asociation of Variable Star Observers, solar http://www.aavso.org/solar/

Yahoo Solar Astronomy site list http://dir.yahoo.com/Science/Astronomy/Solar_System/Sun/


