Præsentation borgermøde den 20. januar 2014

Download Report

Transcript Præsentation borgermøde den 20. januar 2014

Hvorfor skal spildevand renses
Anlægsarbejde
• Kloakering på landet i Middelfart Kommune 2014
• Gennemgang af projektet
• Hvad betyder det for den enkelte husejer
• Hvad betyder det for lodsejere i øvrigt
• Økonomi ved løsningen
• Film
• Bonnerup Consult udarbejder projekt, herunder gennemgår
og aftaler løsningen med de enkelte husejere og lodsejere
Anlægsarbejde
• Hvad laver
Kloakforsyningen?
• Nedgravning af pumpebrønd
lige indenfor skel.
• Tilslutning af pumpebrønd til
kloakledningen.
• Opsætning af separat
sikringsgruppe i husets
eltavle.
• Eltilslutning til
spildevandspumpen.
• Tinglysning af deklaration
Traditionel kloakering kontra pumpeløsning
Traditionel kloakering
Pumpeløsning -lille gravedybde/boring af ledning
Anlægsarbejde
• Hvad skal I selv lave?
• Tilslutning af husets spildevand til pumpebrønd.
• Overfladevand og tagvand må ikke tilsluttes pumpebrønd.
Det kan betyde større omlægninger af kloakledninger
• Eksisterende septiktank skal nedlægges.
• Tegninger af det færdige anlæg skal godkendes.
• Giver tilsagn om deklaration af spildevandsanlæg, hvor man
accepterer at el-tilslutningen tages fra husets el-tavle
Kloakarbejder skal udføres af autoriseret kloakmester.
Bonnerup Consult vil i perioden feb.- april 2014 gennemgå projektet med hver
enkelt lodsejer.
Deklaration og tinglysning
Deklaration
• Skal sikre at pumpebrønd og trykledninger
tilhører spildevandsforsyningen, og skal
ligge uforstyrret
• Mulighed for at få ledningen flyttet
• El-installation tages fra husets el-tavle og
skal ligeledes ligge uforstyrret
Tinglysning varetages af landinspektør
•
•
Digital tinglysning kræver fuldmagt fra
ejer(e)
Accept af at landinspektør må foretage
tinglysningen
Husejer skal give accept til deklaration og til
fuldmagt.
Gennemgås af medarbejder fra BC
.
Placering af pumpebrønd
Placering af pumpebrønd
Placering af el i huset
Eksempel på ledningstrace
Eksempel på ledningstrace
Tidsplan – kloakering
Middelfart
• Feb. - maj 2014: Alle kontaktes angående placering af
pumpestation og trykledninger, deklarationer, fuldmagter og
erstatningsaftaler
• Maj-juni 2014: Anlægsarbejde påbegyndes af entreprenør.
• Juni - august 2014: Nedgravning af pumpestationer af
entreprenør
• September – december 2014: Alle private tilslutninger
udføres.
• Januar 2015: Tilslutning skal være afsluttet.
Kloakering ved tryksat system
Hvad koster det ved kloakering ?
• Tilslutningsbidrag kr. 35.778,49 kr. pr. boligenhed – ved
huse uden erhvervsmæssig udnyttelse.
• Omlægning af eksisterende kloakledninger 15-20.000 kr.
• Eventuelle udgifter til egen stikledning
I alt ca. kr. 50.000-55.000 kr.
Driftsudgifter
• Fast bidrag 0 kr. Afledningsbidrag kr. 51,53 kr./ m3.
• 6.183,60 kr. per år ved 120 m3 om året
• 8.760,10 kr. per år ved 170 m3 om året
• Alle priser 2014 inkl. moms
Ledninger over landbrugsjord mv
Erstatning ved placering af ledninger i landbrugsjord
• Landsaftale 2014 mellem Dansk Landbrug og DANVA (Dansk
Vand- og Spildevandsforening)
• Grundbeløb
• Deklarationserstatning.
• Strukturerstatning
• Afgrødeerstatning
Bonnerup Consult vil tage kontakt til berørte lodsejere for
afklaring af placering og erstatning
Hvorfor skal spildevand renses
Derfor