Presentasjon fra fagdag nov. 2014

download report

Transcript Presentasjon fra fagdag nov. 2014

Fagdag om kommunestruktur: Lokaldemokrati

Lise Spikkeland og Frode M. Lindtvedt, KS Lokaldemokrati og kommuneøkonomi

Disposisjon

• Regjeringens mål og verktøy • Interessepolitisk ift stats- og styringsreform – Oppgaveoverføring – Redusert statlig styring – Konsekvenser statlig organisering • Lokaldemokratiutvikling – Størrelse og lokaldemokrati – Verktøy for å undersøke og vise status – Hvordan lykkes med god lokaldemokratis styring – Hvordan involvere innbyggerne, nærdemokratiordninger – Samarbeid, nettverksstyring, eierskap

REGJERINGENS MÅL OG VERKTØY

Kommunereformen og lokaldemokrati • Målet med kommunereformen er et styrket lokaldemokrati – Flere oppgaver og mer ansvar – Mindre behov for statlig styring  Løser det utfordringene med stat-kommune relasjonen?

• Reformen gir lokale demokratiutfordringer – Færre folkevalgte – Vanskelig å opprettholde samme nærhet til folkevalgte  Nødvendig med demokratitiltak • Politisk lederskap • Nærdemokratitiltak • Innbyggerinvolvering

Regjeringens opplegg for spørreundersøkelse og demokratibistand

INTERESSEPOLITIKK: STATS- OG STYRINGSREFORM

Kun kommunereform? Hva med stats –og styringsreform? Krav fra KS • Klargjøre (nye) oppgaver til kommunesektoren • Beskrive tiltak for mindre statlig detaljstyring • • • • • Hva gjør KS nå: K onkretisere oppgaveoverføring Konkrete tiltak for redusert detaljstyring (innsigelser, klage, tilsyn, bemanningsnormer mv.) Færre krav til rapportering og dokumentasjon Utrede avgrensning av Fylkesmannens og direktoratenes rolle Utrede endringer i regional statlig organisering

Arbeid med hvilke oppgaver som kan overføres

• Fagdepartementene gir forslag til KMD ila høsten • Ressursgrupper i KS med ekspertise fra kommuner • Fylkesordførernes/-rådmennnes arbeid • KS-administrasjonen utformer sak ultimo november • KMD skriver stortingsmelding fra ca 1.12

• Ekspertutvalgets sluttrapport desember • Hovedstyret om oppgaveoverføring 12.12.2014

• Regjeringens melding til Stortinget før påske 2015 (?) • Stortingsbehandling før sommeren 2015

Ressursgrupper i KS om oppgaver til kommuner (og regioner)

Barnevern Rehabilitering NAV Helse/omsorg Naturressurs- og miljøforvaltning Kommunalt beredskap Rus/psykiatri Statped - SMI Klima og beredskap Kultur

Oppgaver til regionalt folkevalgt nivå

«…Fylkesrådmannskollegiet bes, med bistand fra KS, om å forberede et konkret forslag om hvilke oppgaver som bør overføres fra staten og videreføres til et regionalt folkevalgt nivå. Forslaget bør også skissere en timeplan for hvordan regionreformen kan knyttes opp mot kommunereformen. Forslaget bes lagt fram for fylkesordførerkollegiet i desember.»

TILSYN VEILEDNING • • Funn: – For ambisiøse systemkrav – Tilsyn og direktorater sterkt definerende – Samordningen ofte svak eller fraværende – Liten læringseffekt KS: – Tilsyn bør avgrenses tydeligere som lovlighetstilsyn og samordnes bedre – – Fylkesmennene bør få mer handlefrihet Kommunesektoren bør involveres mer • • Funn: – Omfanget oppleves som overveldende – De fleste oppleves som faglig gode, men noen tas i bruk for å vinne fram – De fleste søker standardisering, også der Stortinget legger opp til lokalt skjønn KS: – – – – Redusere omfanget Tydeligere formidle at ikke er rettslig bindende Mer hensyn til lokale prioriteringer og forhold Mer etterspørsels- og dialogbasert

Fjerne, forenkle, samordne rapporterings- og dokumentasjonskrav • Grunnopplæringen – ferdig høst 2014 • Helse og omsorg – ferdig vinter 2015 • Areal, plan og miljø – ferdig vinter 2015

Nye FoU-er vinter 2015 • • Fylkesmannens oppgaver og direktoratenes kommunerettede oppgaver Samhandlingsutfor dringer med regional stat

LOKALDEMOKRATIUTVIKLING

Kommunestørrelse og demokrati

 Hva betyr størrelse for lokaldemokrati?

– Deltakelse i valg, mellom valg og lokal samfunnsbygging?

– Det lokale representative demokratiet – – Statlig regulering og kontroll Sammenslåing eller samarbeid  Hva kan folkevalgte gjøre selv? – Lokal styring – Innbyggermedvirkning og nærdemokratiordninger – Identitet – Lokale folkeavstemninger Konklusjon: Det er mulig å oppnå gode resultater både i store og små kommuner. Store og små kommuner har ulike demokratiske kvaliteter. 17

Godt lokaldemokrati med høy tillit har vi når…

1.

2.

3.

innbyggerne kjenner seg godt representerte, de folkevalgte setter dagsorden, styrer ressursbruken og er ombud for innbyggerne, og ….. kommunen leverer det som er lovet.

Hvordan står det til med lokaldemokratiet? Lokaldemokratiundersøkelsen

Hvorfor:

• Få et godt bilde av tilstanden i den enkelte kommune • Få frem behov for endring og utvikling

Hvordan:

• Innbyggere: 15 spørsmål • Folkevalgte: Samme 15 + egne www.bedrekommune.no

– spørsmålene og svarene på allerede gjennomførte undersøkelser

Andre undersøkelser

 Meningsmålingsinstitutter  Konsulentselskaper  Kommunekompasset (KS v/KSK og SKL)  KMD – vinteren 2015: opplegg for innbyggerundersøkelse. Knyttet til høringsinstituttet og § 10 i Inndelingslova 20

Lokal demokratisk styring: Hva virker i praksis?

SPESIELT VIKTIGE

• •

Intern kultur preget av tillit og åpenhet

Åpenhet, innsyn og inkludering Ordførerens rolle er viktig •

Tydelige ansvarslinjer og god rolleavklaring

Delegeringsreglementet!

• • •

Informasjonstiltak forutsetning for

Delegering og målstyring Tiltak for borgernærhet Innsyn gir tillit og nødvendig for å holde de styrende ansvarlige

IKKE ENTYDIG PÅ TVERS AV KOMMUNENE

Politisk styringsmodell Delegering til politiske utvalg og til administrasjon Målstyring Interkommunalt samarbeid Møteledelse Kanaler for innbyggerdeltakelse Møteledelse

Hvordan legge til rette for deltakelse og tilhørighet

Hva slags nærdemokratiordninger finnes?

Sivilsamfunn

Hva er erfaringene i Norden?

Nærdemokratiorgan (strukturert relasjon med kommunen) 1. Frivillige organisasjoner med et bestemt geografisk nedslagsfelt

2. Foreningsbasert lokalutvalgsmodell (Arena for sivilsamfunnet innenfor bestemte geografiske områder)

Velforeninger, beboerforeninger Funksjon:

Grendeutvalg, lokalsamfunnsutvalg, utviklingslag Funksjon:

* Fri og uavhengig Innbyggeraktivitet * Ivareta interesser * Fellesskap-og identitetsskapende * Varierende relasjon til kommunen

* Informasjon * Initiativ * Diskusjonsfora * Link mellom folkelig engasjement og representative organer * Fellesskap-og identitetsskapende 3. Organ med delegert beslutningskompetanse og tjenesteansvar (et ytre ledd av kommunen) Bydeler Funksjon: * Delegert ansvar for budsjett eller tjenester * En viss beslutningskompetanse

Rapportens fokus

Samarbeid, eierstyring, nettverksstyring, selskapsstyring