Maritta Ohrstrand fra KS - fagforbundet møre og romsdal

Download Report

Transcript Maritta Ohrstrand fra KS - fagforbundet møre og romsdal

Politikerne og Arbeidsgiverrollen
Arbeidsmiljøkonferansen 2011
Fylkesstyreleder KS Maritta B. Ohrstrand
 Lærer , pedagogisk konsulent, rektor og
skolesjef
 Kommunestyremedlem - medlem av ulike
utvalg og komiteer
 Ordfører i Frei kommune i 8 år
 Varaordfører i Kristiansund i 4 år
 Styreleder i KS Møre og Romsdal i 8år –
styremedlem i 4 år
 KS hovedstyre i 4 år
KS Folkevalgtprogram 2007
Marit MarittaB.Ohrstrand
 Blir spurt om å stille på liste til valget –
men ”langt nede på lista”.
 Ønsker å gjøre noe med en ”hjertesak”- vil
gjerne komme inn – eller skal ”rydde” opp
 Borgerplikten kaller
 Har tro på at det er gjennom
lokaldemokratiet en kan utrette noe
 Identifikasjon med ett av partiene eller egen
bygdeliste
KS Folkevalgtprogram 2007
Hvorfor velger noen å bli
politikere eller bare blir det?
Sannhetens øyeblikk!
Valget
- noen blir skuffet
- noen blir glade
- noen blir overrasket
Hva har en gitt seg ut på ?
KS Folkevalgtprogram 2007
” Hestehandelen” – Konstitueringen.
Å drive en kommune er omtrent som å
drive en gård:
”Du har den bare til låns for en periode.
Og du skal overlevere den til neste
generasjon i samme eller aller helst litt
bedre stand, enn da du selv overtok
den.”
KS Folkevalgtprogram 2007
Hvordan drive en kommune?
Drivkrefter
Flere hytter
Fiskeri
EU
WTO
Lag &
organisasjoner
Skolestruktur
Regional stat
Identitet
Statlig styring
Miljø
Kvinneunderskudd
Fylkeskommunen
Lokalt næringsliv
Utvikling i landbruket
KS Folkevalgtprogram 2007
Innvandring
Arbeidsplasser
Lokaldemokratiet- KS har en
lokaldemokratisk plattform
KS Folkevalgtprogram 2007
Formål:
 Peker ut retning
 Noe å måle seg mot
 Felles ståsted
 Grunnlag for utviklingsprogram i
kommunene
De folkevalgte setter dagsorden,
styrer ressursbruken og er ombud
KS Folkestyre
 Avklarer roller og rutiner mellom de
folkevalgte og administrasjonen
 Godt samarbeid og godt miljø i
kommunestyret
 Balansert kjønnsrepresentasjon
 Gode vilkår for å utøve rollen som folkevalgt
Politikerrollen
Styringsrollen
Lederrollen
Arbeidsgiverrollen
Kontakt med innbyggerne
Oppfølging av enkeltsaker
Strategi og politikkutforming
Styring og kontroll
Debatt og dialog
Premissleverandør
Kommunens
omdømme
KS Folkestyre
Ombudsrollen
Politikerrollen
KS Folkestyre
 Lokalpolitikere må fylle flere roller for å ta
dette helhetlige ansvaret for å utvikle disse
fire politikkområdene;
 Demokrati
 Samfunnsutvikling
 Tjenesteproduksjon
 Myndighetsforvaltning
Politikerrollen
KS Folkestyre
Vi kan altså skille mellom de
folkevalgtes ombudsrolle, styringsrolle,
lederrolle, arbeidsgiverrollen og
eierrollen
Noen trives best i èn av rollene, men
de fleste skifter mellom disse rollene,
avhengig av situasjon og sak.
KS Folkevalgtprogram 2007
Du velger din egen politikerrolle
Folkevalgtrollen i endring?
KS Folkevalgtprogram 2007
 Fra overordnet kunnskap til detaljkunnskap?
 Fra detaljstyring til mål og rammestyring?
 Fra beslutning til prosess?
 Fra enkeltsak til helhet?
 Fra tiltak til mål og resultat?
Hvem er du som folkevalgt?
Sett ring rundt 3-4 av boksene nedenfor. Bruk gjerne egne ord om du finner de mer dekkende.
Diskuter deretter i gruppen de ordene dere har sirklet inn. Begrunn hvorfor
Ideolog
Analytiker
Forhandler
Idealist
Detaljorientert
Generalist
Folkets representant
Revolusjonær
Arbeidsgiver
Utvikler
Prosessdeltager
Ansvarlig
Beslutningstager
Retoriker
Pådriver
Løsningsorientert
Idéskaper
KS Folkestyre


 Med ombudsrollen menes at lokalpolitikere fungerer
som lokalbefolkningens advokater ovenfor
kommunen.
 Ombudsrollen innebærer kontakt med innbyggerne
og det å ta opp enkeltsaker og etterse at det blir
fulgt opp på en skikkelig måte.
 Ved utøvelse av ombudsrollen har de folkevalgte et
ansvar for å se enkeltsakene i sammenheng med
helheten.
 Det er viktig at en gjennom resultatledelse har gitt
de folkevalgte innsikt i kvaliteten på tjenestetilbud
og egenskaper ved saksbehandlingen.
KS Folkevalgtprogram 2007
Ombudsrollen og
resultatledelse
 Det å ha et helhetsansvar for kommunens
tjenesteproduksjon og utviklingen av
lokalsamfunnet gjør at lokalpolitikere stadig
må gjøre prioriteringer.
 Bruker-og innbyggerundersøkelser, brukerog innbyggerdialog og annen kommunal
resultatinformasjon gir nyttig
beslutningsunderlag.
KS Folkevalgtprogram 2007
Utforming av politikk
Dilemma :
 En av kommunens ansatte kommer og vil
legge fram en problemstilling som han eller
hun opplever på sin arbeidsplass.
Er jeg ombud for vedkommende eller er jeg
arbeidsgiver ?
Hva gjør jeg nå?
KS Folkevalgtprogram 2007
Hvem er jeg som politiker da ?
KS Folkevalgtprogram 2007
Samspillet politikk og
administrasjon –
ordføreren kjenner kun
rådmannen
KS Folkevalgtprogram 2007
Samarbeidets prøvelser og
samarbeidets muligheter
Politiske utfordringer
1. I forholdet mellom kommunen og
innbyggerne
3. I forholdet ” jeg som arbeidsgiver” når jeg
synes kommunalt ansatte gjør så mye rart
som jeg ville ha gjort annerledes eller
andre snakker om det
KS Folkevalgtprogram 2007
2. I forholdet politikk og administrasjon
KS Folkevalgtprogram 2007
Suksessfaktorer for godt samspill
Politisk og administrativ
organisering som fremmer
samspill
Velutviklet planverk,
planprosesser og
rapporterings-systemer
Felles verdier og gjensidige krav til
handling og samhandling
Relasjonen
ordfører - rådmann
Tydelig delegasjon.
God rolleforståelse
og -aksept
Gode avstemminger ved
skifte av politisk ledelse
Relasjonskompetansen
utgjør kjernen i samspillet
Gode arenaer
for samspill
Gode kunnskaper innen
ledelse,
arbeidsgiverrollen,
samspillkompetanse
KS Folkevalgtprogram 2007
Klare
spilleregler,
rutiner,
saksgang
KS Folkestyre
Arbeidsgiver-politikkens kjerne er de
handlinger, holdinger og verdier som
arbeidsgiver står for og praktiserer
overfor medarbeiderne hver dag.
KS Folkevalgtprogram 2007
Presentasjon | 2009
AGS 2020 setter fokus på
utfordringen
KS Folkestyre
Arbeidsgiverpolitikken er et av
styringsverktøyene for folkevalgte.
Mulighetene og snublesteinene ligger i
spennet mellom det å være arbeidsgiver,
samtidig som folkevalgte er ombud og
politiske endringsagenter for innbyggerne.
KS Folkestyre
 Konflikter mellom politikere og administrasjon vil
ofte kunne oppstå der:
– det ikke er en klar arbeidsgiverpolitikk
– det er uklare roller mellom politikere, ansatte og
rådmannen
– der beslutningsprosessene er uklare
Presentasjon | 2009
Problemstillingen
Utforming og
utøvelse av
arbeidsgiverpolitik
k
Administrativt
samarbeidsutvalg
Rådmann
arbeidsgiveransvaret
i kraft av å være
øverste myndighet i
kommunen
 De ansatte er sikret
medbestemmelse og
innflytelse i styringen
gjennom
administrativt
samarbeidsutvalg
 Rådmannen vil ofte
ha det daglige
utøvende ansvar for
arbeidsgiverspørsmål
Presentasjon | 2009
Kommunestyret
KS Folkestyre
Lovverket peker på tre ulike
 Kommunestyret
”aktører”
innehar
1. Det unike oppdraget
– Kommunesektoren er rik på meningsfulle
jobber
2. Den åpne organisasjonen
– Kommunesektoren er og skal være åpen,
demokratisk og gjennomsiktig
3. Kompetente medarbeidere
– Kommunesektorene har svært kompetente
medarbeidere som vil, og som kan sitt fag
4. Helhetlig og utfordrende lederskap
– Kommunesektoren må ha en ledelse som
støtter og utfordrer medarbeiderne til aktiv
medledelse
KS Folkevalgtprogram 2007
Arbeidsgiverstrategiens kjerne
KS Folkevalgtprogram 2007
Verdens beste utgangspunkt?
Arbeidsgiverrollen
FRA
ARBEIDSGIVERPOLITIKK












Verdiledelse
Medarbeiderutvikling
Fokus på resultater
Mål/rammer
Utfordringer
Offensiv rolle
Dynamikk/bevegelse
Fellesinteresser
Normalsituasjon (de mange)
Utadvendt kultur
Dristighetskultur
Høy status
 Linjeansvar
KS Folkevalgtprogram 2007
PERSONALPOLITIKK
 Kontroll-ledelse
 Personalforvaltning
 Fokus på tiltak
 Regler/paragrafer
 Plikt
 Defensiv rolle
 Bevare
 Partsinteresser
 Unntakssituasjonene (de få)
 Innadvendt kultur
 Ikke gjøre feil
 Personalpolitikk har lav
status
 Stabsansvar
TIL
Ledelse i kommunesektoren er
å….
KS Folkevalgtprogram 2007
utvikle dialogarenaer for samhandling
involvere og legge til rette for
medvirkning og utløse medarbeidernes
kunnskap, kreativitet og engasjement
Vår oppgave som folkevalgte
 Sikre at kommunen har en god og attraktiv
arbeidsgiverpolitikk.
 Gi forutsigbare rammer for
administrasjonen:
 Skape et positivt omdømme av kommunen
som arbeidsplass.
– Snakke positivt om kommunen
– Synliggjøre de ansatte på en positiv måte
(tjenestebesøk, avisinnlegg, fra talerstolen etc)
KS Folkevalgtprogram 2007
– Vedta arbeidsgiverpolitikken (ikke delta i
ansettelsene)
– Vedta budsjettrammer (ikke diskutere
stillingsbrøk)
– Vedta lønnsrammer (ikke delta i
forhandlingene)









Mål
Rammer
Resultater
Verdier
Visjoner
Planer
Kontrakter
Prinsipper
Reglement
 Enkeltsaker
Indirekte
styring
Direkte
styring
Hva slags
styringsformer
gir høyest
attraktivitet som
arbeidsgiver?
KS Folkevalgtprogram 2007
Plenumsrefleksjon
Hvordan styrer vi kommunen?
 I Hovedavtalens del B § 4 heter de om partsammensatte
utvalg:
– Det vises til kommunelovens § 25.
– Det skal i alle kommuner og fylkeskommuner opprettes et
eller flere partssammensatte utvalg for behandling av
saker som gjelder forholdet mellom kommunen eller
fylkeskommunen som arbeidsgiver og de ansatte med
mindre partene avtaler at slike saker skal behandles på en
annen måte.
– Det partsammensatte utvalget foreslår og behandler
overordnede retningslinjer for kommunens
personalpolitikk, herunder tiltak for likestilling og
inkluderende arbeidsliv.
KS Folkevalgtprogram 2007
Administrasjonsutvalg
– I halvårlige møter drøftes dessuten kvalitets-, fornyings- og
utviklingstiltak, oppfølging og implementering av nasjonalt
vedtatte reformer, resultater fra KS sine kontakter med
statlige myndigheter samt oppfølging av saker fra sentralt
kontaktmøte.
– De tilsatte skal være representert i dette/disse utvalg med
minst to representanter utpekt av
arbeidstakerorganisasjonene/ forhandlingssammenslutningene etter forholdstallsprinsippet. Som
delingstall benyttes kvotienten 1,4 og deretter 3, 5 osv.
– Forhandlingssammenslutninger lokalt som ikke er
representert i utvalget bør delta med en observatør med
møte- og talerett.
KS Folkevalgtprogram 2007
Administrasjonsutvalg (forts)
 Nærmere retningslinjer for
utvalget(ene) fastsettes gjennom
reglement lokalt.
 Slik KS vurderer det er det ikke
naturlig å legge opp til at det
partsammensatte utvalget blir et tungt
organ når det har en slik overordnet
funksjon.
– I avtaleteksten foreslås to møter i
året. På disse møtene kan være
sentralt å diskutere hvilke krav
man vil stille til arbeidsgiverpolitikken, og hvordan man skal
rapportere i forhold til sentrale
arbeidsgiverpolitiske tema.
KS Folkevalgtprogram 2007
Administrasjonsutvalg (forts)
Grupperefleksjon
Har vår kommune en
arbeidsgiverpolitikk?
– Hva står i den?
Hva er vår viktigste oppgave som
arbeidsgiver?
Å lede er å synliggjøre sine
medarbeidere – hvordan kan vi som
politikere bidra til dette?
KS Folkevalgtprogram 2007
– Hvem er det som utformer
arbeidsgiverpolitikken i kommunen?
Hva vil vi med vår arbeidsgiverpolitikk?
Er vår kommune en spennende og
attraktiv arbeidsgiver for dagens (og
fremtidens) arbeidskraft?
Tar vi ut potensialet som ligger i de
ansattes engasjement og
medvirkning?
KS Folkevalgtprogram 2007
Plenumsrefleksjon
KS Folkevalgtprogram 2007
Administrasjon
Politikk
Det lokalpolitiske
mulighetsrommet……
Lov
Forskrifter
Avtaleverk
Rundskriv
Enhetsleders fullmakter
Mine muligheter
som lokalpolitiker
KS Folkevalgtprogram 2007
Administrative
reglementer/vedtak
Det lokalpolitiske
mulighetsrommet……Lov
Forskrifter
Avtaleverk
Reglementer
Mine muligheter
som lokalpolitiker
Enhetsleders fullmakter
KS Folkevalgtprogram 2007
Administrative
reglementer/vedtak
1. Man er god eller dårlig
sammen med noen. Det å
være dyktig er ingen
soloprestasjon.
2. Man skal først og fremst få
lov til å bli bedre på det man
er god til - plussegenskaper
må få bli til plussferdigheter.
3. Sett flest mulig av dine
samhandlingspartnere i
situasjoner de behersker
best mulig, da blir resultatet
best mulig.
KS Folkevalgtprogram 2007
Godfot-teorien
Hvor tydelig bør skille mellom
politikk og administrasjon være?
Er det slik at jo tydeligere skille,
desto bedre er det?
Hva er fordelene ved å ha en
flytende grense mellom politikk og
administrasjon?
KS Folkevalgtprogram 2007
Individuell refleksjon
 Hvordan spiller vi (adm og politikk)
hverandre gode?
– Er dialogen god nok?
– Er sakene gode nok?
 Er vi som politikere ryddige og tydelige nok i
forhold til administrasjonen?
 Finnes det greie prinsipper for hva politikerne
skal stelle med og hva administrasjonen skal
stelle med i din kommune?
– Finnes det eksempler på at dette ikke
har fungert så bra?
KS Folkevalgtprogram 2007
Grupperefleksjon
Plenumsrefleksjon
 I noen kommuner snakker man om å ”spille
på samme bane”, mens i andre snakker
man om å være ”i samme båt”.
– Hvilke metafor passer dere best?
eller
KS Folkevalgtprogram 2007
• Hvorfor?
Det formelle utgangspunktet
Kommuneloven:
 Ordfører;
– Leder av kommunestyret og formannskapet
– Møte- og forslagsrett i alle folkevalgte organer
– Lite lovbestemt myndighet
•
Rådmannen
– Administrasjonens øverste leder
– Krav om forsvarlig utredning
– Administrasjonen drives i samsvar med lov
– Har betryggende kontroll
– Møterett i folkevalgt organ
Delegasjonsreglementet
 All makt i kommunestyre
 Myndighets- og rolledeling
– Kan delegere alt som ikke ”kommunestyret selv”
– Rådmannen ”nese” for politikk – intensjon ikke ordlyd
KS Folkevalgtprogram 2007

Kan delegere myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker
 Hvilken status har administrasjonsutvalget
hos oss politikere?
 Hvem av oss setter det opp som et
førstevalg ved konstitueringen?
 Arbeidsmiljøutvalg – har vi det i kommunen
også ?
Arbeidsgiverpolitikken krever kunnskap – bør
bli en mer poengtert del av
folkevalgtopplæringen
KS Folkevalgtprogram 2007
Hvor setter vi de ”viktigste”
politikerne ?
 En god arbeidsgiverpolitikk er det beste
utgangspunkt for gode tjenester gjennom
tilfredse medarbeidere som opplever å bli
”sett” og tatt på alvor.
 Det gir økonomisk gevinst på sikt
 Vi rekrutterer og beholder kompetente
medarbeidere
 Det gir kommunen et godt omdømme.
 Vi politikere må bli flinkere til å etterspørre
arbeidsgiverpolitiske saker
KS Folkevalgtprogram 2007
Erkjennelse:
KS Folkevalgtprogram 2007
Takk for oppmerksomheten.