Clean Energy Cluster CHORUS

Download Report

Transcript Clean Energy Cluster CHORUS

Clean Energy Cluster CHORUS
Νίκος Κατσιαδάκης
Τμ. Εξωστρέφειας Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)
The material depicted is proprietary and cannot be disclosed, used, distributed or copied in any way without permission
© A. G. Konstandopoulos, APTL
Το ΕΚΕΤΑ με μια Ματιά…
• Ίδρυση: το έτος 2000 (το ΙΔΕΠ -τέως ΙΤΧΗΔ- λειτουργεί από το 1985)
• Προσωπικό: 600+ (η πλειοψηφία είναι επιστημονικό προσωπικό)
• Ετήσια Έσοδα: 20 εκ €.
 30% από διμερείς συνεργασίες με βιομηχανίες και επιχειρήσεις
 60% από ανταγωνιστικά ερευνητικά έργα και
 10% θεσμική δημόσια χρηματοδότηση
• Μέγιστη ανταποδοτικότητα ανάμεσα στα ΕΚ με συντελεστή 9:1
εξωτερικής/δημόσια χρηματοδότηση
• Κέντρο Αριστείας κατά την τελευταία αξιολόγηση από τη ΓΓΕΤ (το
ΙΤΧΗΔ 1ο/52 και τα άλλα Ινστιτούτα υψηλές θέσεις/κέντρα αριστείας)
• Πληθώρα διακρίσεων και βραβείων (πχ. Descartes Prize, ERC
Advanced Grant, Top-20 FP7 Research Centers, Trading Agent
Competition Award, απονομή τίτλων σε ερευνητές, και πολλά άλλα)
• Spin-offs: Ίδρυση 5 (4 ενεργές), 2 υπό ίδρυση. Θερμοκοιτίδα: 8
επιχειρήσεις
The material depicted is proprietary and cannot be disclosed, used, distributed or copied in any way without permission
© A. G. Konstandopoulos, APTL
Αναπτυξιακές Πρωτοβουλίες του ΕΚΕΤΑ
 Αξιοποίηση συνεργατικών σχηματισμών (Clusters)
Καθαρή Ενέργεια και Περιβάλλον
CHORUS
CLUSTER
Αγροβιοδιατροφικά Προϊόντα και Βιώσιμες Μεταφορές
Δημιουργικές Βιομηχανίες και Έξυπνες Πόλεις
 Διερεύνηση συνθηκών για τη δημιουργία
«Πάρκου Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας»
 Δημιουργία CERTH Patent Fund
 Ευέλικτη και researcher-friendly πολιτική για spin-offs
The material depicted is proprietary and cannot be disclosed, used, distributed or copied in any way without permission
© A. G. Konstandopoulos, APTL
CHORUS : CLUSTER Καθαρής Ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ / ΠΗΓΕΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΓΝΩΣΗΣ
ESTIA
EVIEX
SPANOS
ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
EXELGROUP
AEIFOROS
HELPE RES
LPSDI
ENIMEX
DEYAK
APTL
THERMI
DXM
HIT
ITI
ENGAIA
DRAXIS
COMPUCON
FILIPPOU
CHIMAR
ΑΓΟΡΕΣ
HELECTOR
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ/ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ
The material depicted is proprietary and cannot be disclosed, used, distributed or copied in any way without permission
© A. G. Konstandopoulos, APTL
Δομή του CLUSTER CHORUS
Advisory Council
Members
Facilitator
Cluster Common
Testing Facility
Demand Side
Cluster
Administration
Venture
Capital
Public – Private
Innovation
Cluster
Projects Unit
Supply Side
The material depicted is proprietary and cannot be disclosed, used, distributed or copied in any way without permission
© A. G. Konstandopoulos, APTL
Παραδείγματα Καινοτόμων Τεχνολογιών
 Ηλιακά καύσιμα και καύσιμα με μηδενικό/χαμηλό αποτύπωμα
άνθρακα
 Ενέργεια από σκουπίδια/γεωργικά απόβλητα
 Υβριδικά συστήματα παραγωγής/αποθήκευσης ενέργειας
 Βιομηχανικές διεργασίες με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα
 Έξυπνα συστήματα ελέγχου εκπομπών οχημάτων
 Σταθμοί ανεφοδιασμού ηλεκτρικών οχημάτων
 Συστήματα βιώσιμης κινητικότητας & πράσινες μεταφορές
 «Έξυπνα» λιμάνια και «πύλες» εισόδου/εξόδου για επιβάτες –
εμπορεύματα. Εξειδικευμένοι Κόμβοι logistics.
Ρόλος των Εταιριών
ΕΤΑΙΡΙΕΣ
ESTIA
SPANOS
THERMI
ENGAIA
CHIMAR
COMPUCON
DRAXIS
HELPE RES
EXELGROUP
EVIEX
Ενέργειες
• Συμμετέχει στην προετοιμασία τροφοδοσίας του αεροποιητή του αυτόνομου σταθμού
παραγωγής ενέργειας από αστικά απόβλητα
• Μετατροπή CO2 σε εμπορικά προϊόντα
• Λογισμικό για την πρόβλεψη της παραγωγής αιολικής ενέργειας σε μια τοποθεσία
• Σχεδιασμός και ανάπτυξη κινητής μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων και ανάκτησης ενέργειας
• Σχεδιασμός και ανάπτυξη παρασκευαστή/επεξεργαστή τσιμέντου χαμηλού ενεργειακού αποτυπώματος
Συμμετοχή στην στην επίτευξη του κυριότερου στόχου της συστάδας που είναι η προοπτική της διεθνούς εμπορικής
αξιοποίησης των πρωτοτύπων που αναπτύσσονται.
Ανάπτυξη αυτοματισμών και λογισμικού παρακολούθησης (εφαρμογές τηλεμετρίας), και εκπόνηση συμπληρωματικών
μελετών (ηλ/μηχ, στατικών) για την ανάπτυξη του αυτόνομου σταθμού ανεφοδιασμού ηλιακών καυσίμων και του σταθμού
φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων
Aνάπτυξη τεχνολογίας παραγωγής βιο-πολυμερών χρησιμοποιώντας χημικές ουσίες που προέρχονται από διεργασίες
παραγωγής πράσινης ενέργειας (αυτόνομος σταθμός ανεφοδιασμού ηλιακών καυσίμων, αλλά και από την επεξεργασία
αποβλήτων βιομάζας (αυτόνομος σταθμός παραγωγής ενέργειας από αστικά απόβλητα)
Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού για τον προγραμματισμό και την υποστήριξη της λειτουργίας των ηλεκτρονικών
συστημάτων, που θα εμπεριέχονται στα παραγόμενα προϊόντα της συστάδας (κινητή μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων,
προηγμένο αντιρρυπαντικό σύστημα κινητήρα diesel για την μείωση των εκπομπών)
Σχεδιασμός και ανάπτυξη ενός εργαλείου μοντελοποίησης και προσομοίωσης της ανθρώπινης παρουσίας σε κτίρια για τη
βελτίωση της ανάλυσης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων (δε συσχετίζεται άμεσα με τα κύρια 5 πρωτότυπα προϊόντα
της συστάδας)
Μελέτη εγκατάστασης νέων φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων στο υπάρχον δίκτυο λιανικής πρατηρίων υγρών καυσίμων του
Ομίλου ΕΛΠΕ (θέματα ασφαλείας, φορτιστές υψηλής ή χαμηλής φόρτισης, ποσότητα ενέργειας που παρέχεται από το Φ/Β
Σύστημα)
Παροχή του βασικού φωτοβολταϊκού εξοπλισμού ισχύος 10-20 kW, μέρος του αυτόνομου σταθμού
παραγωγής ηλιακών καυσίμων.
• Ανάπτυξη σταθμού φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων μέσω Φ/Β και συγκεντρωτικών Φ/Β συστημάτων (PV &CPV systems)
• Ανάπτυξη αυτόνομου σταθμού ανεφοδιασμού ηλιακών καυσίμων μέσω Φ/Β και συγκεντρωτικών Φ/Β συστημάτων (PV
&CPV systems)
Συνεισφορά στην ανάπτυξη πρωτοτύπων προϊόντων της συστάδας με την εκπόνηση ολοκληρωμένων σχεδίων P&ID (Piping &
instrumentation diagram/drawing) για το αυτόνομο σύστημα παραγωγής ηλιακών καυσίμων, για τον αναμίκτη τσιμέντου
χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα και για τα έξυπνα συστήματα μετεπεξεργασίας καυσαερίων.
The material depicted is proprietary and cannot be disclosed, used, distributed or copied in any way without permission
© A. G. Konstandopoulos, APTL
Κύρια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα
 Καθετοποιημένο cluster
(αυτοτροφοδοτούμενο)
Common Testing & Research Facility
 Πολλές γειτονικές βιομηχανίες (υποψήφια
μέλη-βιωσιμότητα)
 Εξαγωγικός προσανατολισμός & διεθνές
κέντρο αριστείας
 Έμφαση σε κοινές ερευνητικές υποδομές
(πλεονέκτημα μοναδικού συνδυασμού
γνώσης)
 Ηγετικά στοιχεία και εσωτερική νεανική
ομάδα πολύπλευρης εμπειρίας
The material depicted is proprietary and cannot be disclosed, used, distributed or copied in any way without permission
© A. G. Konstandopoulos, APTL
Ενεργειακός Διάδρομος Βιώσιμων Τεχνολογιών
Ραχοκοκαλιά της Ανάπτυξης
Ενεργειακοί Διάδρομοι Μακεδονίας-Θράκης
ΕΞΥΠΝΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
CHORUS
CLUSTER
Αναμενόμενα Οφέλη
Αξιοποίηση συνεργιών (μόχλευση στοιχείων του τοπικού δυναμικού)
Περιβαλλοντικά οφέλη (μείωση εκπομπών CO2 και άλλων ρύπων)
Ενεργειακά οφέλη (ενεργειακοί στόχοι, ενεργειακή αυτονομία)
Οικονομικά οφέλη (μείωση της εισαγόμενης ενέργειας και τεχνολογιών,
αύξηση της προστιθέμενης αξίας της εγχώριας παραγωγικής βάσης, αύξηση της
ανταγωνιστικότητας της χώρας στη διεθνή αγορά)
Κοινωνικά οφέλη (προστασία της δημόσιας υγείας, αύξηση της απασχόλησης)
Εξωστρέφεια (μέσω της τεχνογνωσίας και εμπειρίας που αποκτάται από την
ανάπτυξη εντόπιας τεχνολογίας «καθαρής» ενέργειας μαζί με υποστηρικτικές
τεχνολογίες για το περιβάλλον και τη βιώσιμη κινητικότητα)