Vidékfejlesztési Program

download report

Transcript Vidékfejlesztési Program

Vidékfejlesztési Program
Dr. Maácz Miklós
Kecskemét, 2014. június 25.
Az EMVA tervezés sajátosságai
Feszes tartalmi keretrendszer (1305/2013/EU rendelet)
– Prioritások
– Fókuszterületek
– Intézkedések, alintézkedések
– Intézkedés sablonok
– Intézkedés leírásokban „javasolt” tartalmak
– Tematikus alprogramok (Fiatal gazda, Rövid ellátási
lánc)
– LEADER/CLLD (kötelező)
– Környezet+erőforrás-hatékonyság legalább 30%
A program főösszege 3,45 milliárd euró, amely 1 019 millió Ft
(nemzeti társfinanszírozással együtt)
EMVA prioritások
1.A tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdaságban, az
erdőgazdálkodásban és a vidéki térségekben
2.A versenyképesség és életképesség fokozása a mezőgazdasági
termelés valamennyi típusa esetében
3.Az élelmiszerlánc szervezésének és kockázatkezelésének a
mezőgazdaság terén történő előremozdítása
4.A mezőgazdaságtól és erdészettől függő ökoszisztémák állapotának
helyreállítása, megőrzése, javítása
5.Az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, alacsony CO2 kibocsátású
és az éghajlatváltozás hatásaihoz alkalmazkodni képes gazdaság irányába
történő elmozdulás támogatása
6.A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése
és a gazdaság fejlesztése a vidéki térségekben (14,95% ~178 Mrd Ft)
Programszintű újdonságok
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kollektív beruházások lehetősége (konzorcium), előnye.
Pénzügyi eszközök: kedvezményes hitelkonstrukciók (hitelalap).
Kamattámogatás (10 százalékpontig).
EIP keretén belül agrárinnovációs operatív csoportok támogatása (működés
és kapcsolódó projektek).
Tudásátadás területén ágazati szinten allokált források (képzés,
tanácsadás, „közhasznú” innováció céljára)
Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése.
Nem mezőgazdasági tevékenységek induló beruházásai.
Az elszámolások egyszerűsítése (egyösszegű átalány, átalány alapú
egységköltség, %-ban meghatározott átalányalapú finanszírozás). A kis
értékű fejlesztések egyszerűsített követelményei és elbírálása.
Az előleg, saját teljesítés, természetbeni hozzájárulás, valamint a használt
eszköz alkalmazásának lehetősége.
Mezőgazdasági beruházások
Új elemek:
• Jövedelemstabilizáló eszköz (30%-os jövedelemcsökkenés esetén).
• Kockázatmegelőző beruházások (kármegelőző beruházások).
• A kiválasztási kritériumoknál hangsúlyos a foglalkoztatás növelése,
környezetkímélő technológiák alkalmazása, energiafelhasználás hatékonysága,
innováció, mint horizontális célkitűzés.
Kertészet: új, építéssel járó kertészeti technológia; erőforrás-hatékonyság javítása;
önálló, építéssel nem járó eszközök, gépek beszerzése; geotermikus energia
hasznosítása, post-harvest technológiák fejlesztése.
Állattenyésztés: új, építéssel járó állattartási technológia; erőforrás-hatékonyság
javítása; önálló, építéssel nem járó eszközök, gépek beszerzése, trágyakezelés és
komposztálás; a fentiekben felsorolt célterületekhez kapcsolódó infrastruktúrafejlesztés.
Az öntözéses gazdálkodás fejlesztése a vízfelhasználás hatékonyságát szolgálja.
Nem támogathatók a szántóföldi növénytermesztés beruházásai, a fás és lágy szárú
ültetvénytelepítés, valamint önálló építéssel nem járó gépbeszerzés.
Mezőgazdasági beruházások
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Technológiai fejlesztés és erőforrás-hatékonyság javítása az állattenyésztési
ágazatokban - 40 Mrd Ft;
Kertészeti technológia- és eszközfejlesztés – 39,85 Mrd Ft;
Öntözéses gazdálkodás gazdaságon belüli fejlesztése, meliorációs beavatkozások –
15,79 Mrd Ft;
Agrár-innovációs Operatív Csoportok innovatív projektjeinek megvalósításához
szükséges beruházás támogatása – 12 Mrd Ft;
Öntözéses gazdálkodás hatékonyságának javítása közösségi beruházásokon
keresztül – 10 Mrd Ft;
Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási kockázatok megelőzését szolgáló
beruházások támogatása – 7 Mrd Ft;
Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése – 5 Mrd Ft;
Termelői csoportok és szervezetek létrehozása – 25 Mrd Ft;
Biztosítások díjához nyújtott támogatás – 21 Mrd Ft;
Jövedelemstabilizáló eszköz – 5 Mrd Ft;
Élelmiszergazdaság
Új elemek:
• EU-s és nemzeti minőségrendszerekbe való belépés támogatása (földrajzi árujelző
oltalom, hagyományos-különleges termékek, ökológiai termelésből származó
termékek stb.).
• Minőségi rendszerekhez kapcsolódó csoportosulások promóciós tevékenységének
támogatása.
• Fókusz a technológia korszerűsítésén.
• Önálló IKT fejlesztések is támogathatók.
• Külön prioritásban allokált forrás (mintegy 50%) az erőforrás, ill. környezeti
hatékonyság javítására.
• Az egyes szakágazatok speciális fejlesztési igényeinek és lehetőségeinek
figyelembe vétele a pályázati kiírások és szakmai értékelések során.
• A pályázatok érdemi, szakmai/gazdasági/piaci értékelése (döntés-előkészítés).
• Kisebb volumenű fejlesztések egyszerűbb elbírálása.
Élelmiszergazdaság
•
•
•
•
•
•
•
•
Magasabb hozzáadott értékű termékek előállítását célzó fejlesztések,
Versenyképesebb termék- és vállalati struktúra kialakítását, piacra jutást elősegítő
fejlesztések,
Piaci keresletre és/vagy termékpálya-együttműködésre alapozott kapacitásbővítő
fejlesztések,
Az együttes piacra jutás elősegítése érdekében vállalatok együttműködésében
megvalósuló élelmiszer-feldolgozási beruházások,
Anyag-, energia-, víztakarékos, valamint környezetterhelést csökkentő feldolgozási
technológiák bevezetése,
Üzemi infrastruktúra energia- és víztakarékosságot, valamint emisszió-csökkentést
célzó korszerűsítése.
K+F tudást és vállalati innovációt összefogó, a fejlesztés eredményeit a szektor
többi szereplőjével megosztó (közhasznú) innovációs projektek eredményeinek
gyakorlati megvalósításához szükséges beruházások támogatása.
REL termelői (egyedi) és közös (kollektív) mezőgazdasági termékértékesítéshez
kapcsolódó kereskedelmi eszköz és gazdaságon belüli kereskedelmi infrastruktúra
beruházások megvalósítása.
Erdőgazdálkodás
Új elemek:
• Szélesebb körű támogatások az önkormányzati szektor részére.
• Mezőgazdasági és nem mezőgazdasági területek erdősítése (új és önerdősülést
kiegészítő)
• Erdőtelepítés támogatása mellett legfeljebb 12 évre az elmaradó mezőgazdasági
bevételek és fenntartási költségek fedezése (magán és önkormányzat).
• A károsodott erdők helyreállítását szolgáló beavatkozások lehetősége jelentősen
bővül (EIP).
• Az erdő-alapú gazdaság kiterjesztésének új lehetőségei: az erdőgazdálkodás
mellett az elsődleges fafeldolgozás gépei is támogathatóvá válnak, továbbá az
erdőgazdálkodók mellett egyéb vidéki KKV-k is kedvezményezettek lehetnek, ami a
vidéki vállalkozói szektort jelentősen erősíti.
• A tudásátadás, tanácsadás és kutatási-innovációs együttműködések ágazati szinten
allokált forrásokkal.
Erdőgazdálkodás
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tudásátadás, szaktanácsadás, innováció: 7,3 mrd Ft
Erdőtelepítés (első erdősítés): 31,2 mrd. Ft (ebből 18 mrd Ft determináció!)
Agrár-erdészeti rendszerek: 2,1 mrd Ft.
Erdészeti potenciál károsításainak megelőzése és helyreállítása: 8,2 mrd Ft
Az erdők ökológiai és közjóléti funkcióinak fejlesztése: 13,2 mrd Ft
Erdő-környezetvédelmi vállalások és a genetikai erőforrások megőrzése: 12,6 mrd
Ft (ebből 1,2 mrd Ft determináció)
Az erdők gazdasági potenciáljának mobilizálása (gép, fiatal erdők
állománynevelése): 8,8 mrd Ft
Erdőgazdálkodási infrastruktúra javítása: utak és kapcsolódó műtárgyak: 9,7 mrd
Ft
Natura 2000 erdők támogatása: 24,6 mrd Ft (a teljes összeg determinációnak
tekinthető)
Környezet
Új elemek:
• Az intézkedések területi/környezeti megfontolások alapján történő hatékonyabb
differenciálása, valamint az egymás mellett felvehető kifizetések jobb
összehangolása (terület-használati kifizetési rendszer). Nem a jelenlegi célprogram
struktúra alapján épül fel. Az egyes gazdálkodó saját területi adottságaira építve
egyénre szabott célprogramokat (előírás kombinációt) állíthat össze.
• Víz-keretirányelvhez kapcsolódó kifizetések.
• Nem termelő beruházások között a vízvédelmi beruházások.
• Gazdálkodók együttműködésében megvalósuló fenntartható gazdálkodást célzó
tájgazdálkodás, terület és tájhasználat váltás ösztönzése VTT területeken (az
Együttműködés intézkedésen belül).
• Az intézkedésekhez kötődő szaktanácsadás és szakképzés támogatása a 14. és 15.
cikkeken keresztül, determinált forrással.
• Továbbra is az AKG a legjelentősebb jogcím, de csökkenő terület, degresszivitás és
szelekció várható.
• Ökogazdálkodásba bevont terület kismértékű növelése.
Környezet
•
•
•
•
•
•
•
•
Hátrányos természeti adottságokkal vagy egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező
területek számára teljesített kifizetések (volt KAT)
Natura 2000 kifizetések (Natura 2000 gyep)
Agrár-környezetvédelmi és az éghajlattal kapcsolatos kifizetések (AKG)
Ökológiai gazdálkodás támogatása (az AKG 3 célprogramja öleli fel)
Őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági genetikai erőforrások megőrzésének
támogatása (állati és növényi génmegőrzés külön egy-egy művelet; jelenleg: 2
állati és 1 növényi génmegőrzésre vonatkozó jogcím)
Natura 2000 fenntartási tervek készítésének támogatása (Natura fenntartási terv)
Egyéb, magas természeti értéket képviselő területek védelmére és kezelésére
vonatkozó tervek kidolgozása
Nem termelő mezőgazdasági beruházások (madárvédelmi eszközbeszerzések,
élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások, új: vízvédelmi beruházások)
Vidékfejlesztés – 6. prioritás
Új elemek – horizontális:
• A kézműves és kisipari tevékenységek és a mezőgazdasági vállalkozások nem
mezőgazdasági tevékenységének elindítása 15 millió Ft-ig üzleti terv alapján
jelentősen egyszerűsített módon (nincs tételes elszámolás).
• A kisméretű (50 millió Ft alatti) települési infrastruktúra fejlesztés keretében a
vidéki térségekbe történő betelepüléshez, a foglalkoztatáshoz, a helyi gazdaság
fejlődéséhez, valamint a szabadidő igényes eltöltéséhez szükséges beruházások
támogathatók.
• A tanyás térségek külterületein a villamos energia, vízellátás és szennyvízkezelés
lokális, egyedi megoldásainak támogatása, valamint a földutak karbantartásához
szükséges munkagépek beszerzése.
• Aprófalvakban a településképet meghatározó épületek külső felújítása és a
hozzájuk kapcsolódó infrastrukturális elemek megújítása támogatható.
• Alapvető szolgáltatásokban a tanyabusz és közösségi tér mellett közétkeztetést
végző intézmények konyháinak és közbiztonság fejlesztése.
• Örökségvédelemben központban a közösségi és gazdasági hasznosítás – templom
felújítás önmagában nem támogatott.
Vidékfejlesztés – 6. prioritás
•
Kis gazdasági szereplők közötti együttműködések, a gazdálkodásra épülő szociális,
egészségügyi, szemléletformáló, oktatási stb. tevékenységek, valamint a közösség
által támogatott mezőgazdaság együttműködéseinek támogatása.
Új elemek – LEADER:
• A kiválasztásnál nagyobb hangsúly a Helyi Fejlesztési Stratégiák minőségén (pl.
stratégiai fókusz, helyi szükségletek, újszerűség, VP-ben felsorolt fókuszterületek
megjelenése, stb.)
• A HACS feladataiban és működésre fordítható költségeiben is nagyobb hangsúlyt
kap a helyi közösségek aktivizálása és segítése (térségi animáció).
• Megszűnik a turisztikai tevékenységek és a mikrovállalkozások fejlesztése jogcím.
Ezeket a témákat a Helyi Fejlesztési Stratégiákon keresztül a helyi igényekhez
igazodó módon a LEADER keretében lehet támogatni.
• Tematikus fókuszok: 1) a kedvezőtlen társadalmi, demográfiai térségi folyamatok
hatásainak enyhítésére irányuló programok, 2) a helyi gazdaság megerősítése, 3) a természeti
erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás ösztönzése, 4) innovatív aprófalu kísérleti
program.
REL tematikus alprogram, 33,5 mrd Ft
(egyedi) és közös (kollektív) piacra jutási/marketing beruházások megvalósítása. Támogatható
tevékenység a REL együttműködések létrehozása, valamint az együttműködések
által kialakított REL Fejlesztési Tervek végrehajtása az alábbi fejlesztési szükségletek
kielégítésére:
• A REL termelők piacra jutásának együttműködésen alapuló szervezése.
• A REL iránti társadalmi igény erősítése.
• A REL élelmiszer-lánc biztonságának fejlesztése.
• A REL termelők kereskedelmi és marketing felkészültségének fejlesztése.
• A REL tudás, tudástranszfer és innovációs aktivitás fejlesztése.
1. szakasz: A REL együttműködés kialakítása, működtetése és promóciója:
• 1.1. Az együttműködést szervezőknek tartott kötelező tréning.
• 1.2. A REL fejlesztési terv kialakítása: a termelők animációja és felmérése.
• 1.3. A REL együttműködés tevékenységeink szervezése.
• 1.4. A REL együttműködésben résztvevők promóciója.
2. szakasz: A REL együttműködés végleges Fejlesztési Tervének végrehajtása :
• 2.1. A REL együttműködés tevékenységeinek szervezése.
• 2.2. A REL együttműködésben résztvevők promóciója.
• 2.3. A REL termelők képzése, tájékoztatása.
• 2.4. A REL termelők tanácsadási szolgáltatás igénybevételének biztosítása.
• 2.5. A REL termelői
Fiatal gazda alprogram (72 md Ft)
• Fiatal gazdák induló támogatása
• Beruházási támogatások
• Képzés, szaktanácsadás, tapasztalatcsere
(farmgyakornoki program, kötelező
képzés, bemutató üzem stb.)
Köszönöm a figyelmet!