of direct downloaden

download report

Transcript of direct downloaden

Keuzedelen
Onderwerpen
›
›
›
›
›
›
›
Herziening van de kwalificatiestructuur
Keuzedelen en hun karakteristieken
Tot stand komen keuzedelen
Aanbod en kiezen van keuzedelen
BPV in een keuzedeel
Diplomering en vrijstelling keuzedelen
Keuzedelen en certificaten
Beroepsonderwijs in ontwikkeling
›
Ruim baan voor vakmanschap; versterking van vitaliteit, herkenbaarheid,
doelmatigheid, effectiviteit en marktpositie van het MBO
›
Globalisering en technologische ontwikkelingen stellen andere en hogere
eisen aan de bekwaamheden van de beroepsbevolking
›
Permanente innovatie van onderwijs is van belang; flexibel in spelen op
vragen uit de arbeidsmarkt
›
Toewerken naar een levenlang leren
Uitgangspunten herziening
›
›
›
›
›
›
›
Meer doelmatigheid in het onderwijs
Betere aansluiting op de arbeidsmarkt
Transparanter opleidingsaanbod
Vereenvoudiging programmeren onderwijs
Mogelijkheid tot beter profileren instelling
Sneller inspelen op actuele ontwikkelingen arbeidsmarkt
Betere doorstroming binnen mbo en naar vervolgonderwijs
Herziening van de kwalificatiestructuur
Tijdspad
Keuzedelen als onderdeel van de structuur
Keuzedelen bieden meerwaarde
›
Keuzedelen zijn een verrijking bovenop de kwalificatie (basis- en
profieldeel)
›
Flexibiliteit: keuzedelen zijn apart beschreven en daardoor snel en flexibel
te ontwikkelen en vast te stellen
›
Innovatie: keuzedelen bieden de mogelijkheid om beter in te spelen op
actualiteiten en innovatie in het beroepenveld
›
Regio: keuzedelen bieden de mogelijkheid om in te spelen op regionale
behoeften in het beroepenveld
›
Keuzedelen bieden de mogelijkheid om als bouwstenen voor een opleiding
ingezet te worden
Soorten
Keuzedelen
Keuzedelen en hun karakteristieken
Keuzedelen en hun karakteristieken
Keuzedelen en hun karakteristieken
Keuzedelen en hun karakteristieken
Keuzedelen en hun karakteristieken
Keuzedelen en hun karakteristieken
Keuzedelen en hun karakteristieken
Keuzedelen en hun karakteristieken
Tot stand komen keuzedelen
›
Kenniscentra/SBB, scholen, bedrijfsleven en/of brancheorganisatie kunnen
initiatiefnemer zijn voor het ontwikkelen van een keuzedeel
›
Betrokkenheid bedrijfsleven nodig
›
›
Vaststellen kan 4 keer per jaar op vaste momenten
Minister stelt de keuzedelen vast
Keuzedeel en keuzedeelverplichting
›
Per soort opleiding is vastgelegd wat de omvang is van de
keuzedeelverplichting
›
›
De keuzedeelverplichting wordt uitgedrukt in studielast in klokuren
De keuzedeelverplichting moet gevuld worden met één of meerdere aan
de kwalificatie gekoppelde keuzedelen
Omvang keuzedeelverplichting
Keuzedeel en keuzedeelverplichting
›
Aangegeven klokuren hebben geen directe relatie met de onderwijstijd,
maar tellen wel mee in de studielast (van 1600 uur)
›
De vertaling naar onderwijs en programmering is de verantwoordelijkheid
van de school
›
De omvang van de keuzedeelverplichting verandert niet bij versnelde
opleiding
Keuzedeel en aanbodverplichting
›
De school bepaalt welke keuzedelen uit het landelijk register in het
aanbod worden opgenomen, en bij welke kwalificaties rekening
houdend met de vereiste koppeling
›
Het aanbod moet voldoende zijn voor de student om daadwerkelijk te
kunnen kiezen
›
Voldoende is minimaal 2 configuraties van keuzedelen
›
Omvang aanbodverplichting is dus groter dan omvang
keuzedeelverplichting
Komen tot configuraties
Een voorbeeld van slim programmeren met configuraties
Kiezen van keuzedelen door de student
›
De keuze van een student voor een keuzedeel kan aan het begin of tijdens
de opleiding worden gemaakt
›
Het actueel aanbod van de school (beschikbaar op het moment van
kiezen) bepaalt waaruit de student kan kiezen
›
Het keuzedeel is geen inschrijfpositie
›
De keuze van een student wordt vastgelegd in de (bijlage van) OOK
Uitwisseling Bron
De school moet aan DUO/Bron per student leveren:
›
Behaalde keuzedelen (met aparte vermelding van keuzedelen waaraan de
minister een certificaat heeft verbonden)
›
Gevolgde, geëxamineerde maar niet behaalde keuzedelen
›
Keuzedelen waarbij sprake is van beroepspraktijkvorming
BPV in een keuzedeel
›
›
›
In een keuzedeel kan BPV opgenomen zijn, het moet niet
BPV in het kader van een keuzedeel kan bij ieder erkend leerbedrijf
worden uitgevoerd; het leerbedrijf hoeft hiervoor dus niet apart erkend te
zijn
Er komt geen aparte erkenning van leerbedrijven voor keuzedelen
Extra keuzedelen
›
De school kan de student mogelijkheid bieden om extra keuzedelen te volgen
›
Extra keuzedelen hoeven niet gekoppeld te zijn aan de kwalificatie en komen
bovenop de keuzedeelverplichting
›
›
De student schuift aan bij bestaand aanbod van de school
Bekostigde instellingen mogen alle keuzedelen
als extra keuzedeel aanbieden,
en niet-bekostigde mogen alleen de keuzedelen
aanbieden die gekoppeld zijn aan de kwalificaties
waarvoor zij diploma-erkenning hebben
Diplomering keuzedelen
›
Het wel of niet behalen van een keuzedeel is niet bepalend voor het
behalen van het diploma
›
Het hebben van een examenresultaat per keuzedeel is wel
voorwaardelijk voor het behalen van het diploma. Dit noemen we
‘aanvullende diplomavoorwaarde’
›
Iedere student moet dus examen doen voor de keuzedelen binnen de
opleiding om het diploma te kunnen krijgen
›
Het voldoen hieraan is onderdeel van de beoordeling van de
examencommissie
Vrijstelling voor behaalde keuzedelen
›
Bij een (op)volgende opleiding moet de student opnieuw voldoen aan de
aanvullende diplomavoorwaarde
›
De examencommissie kan vrijstelling verlenen voor een keuzedeel, als de
student het reeds behaald heeft
›
Indien het keuzedeel ook gekoppeld is aan de nieuwe opleiding, is voldaan aan
(een deel van) de aanvullende diplomavoorwaarde
›
De aanvullende diplomavoorwaarde is: aanwezigheid van een examenresultaat
voor een keuzedeel dat invulling geeft aan de keuzedeelverplichting
Gevolgde keuzedelen
›
Een niet behaald keuzedeel wordt door de examencommissie meegenomen in
de beoordeling of voldaan is aan de aanvullende diplomavoorwaarde
›
Bij een (op)volgende opleiding kan de examencommissie besluiten dat de
student het eerder niet behaalde keuzedeel ‘gevolgd’ heeft
›
Met de aanwezigheid van een examenresultaat, is voldaan aan (een deel van)
de aanvullende diplomavoorwaarde
Keuzedelen en certificaten
›
Aan een keuzedeel kan bij of krachtens een Algemene Maatregel van
Bestuur (AMvB) door de minister een certificaat worden verbonden
›
Behaalde certificaten worden net als diploma’s opgenomen in het
diplomaregister
›
De school kan een certificaat uitreiken als het diploma niet is behaald en
het betreffende keuzedeel wel is behaald
Handige informatie
›
Meer informatie en nieuws:
herzieningmbo.nl
›
Kwalificatiedossiers, keuzedelen en koppelingen:
kwalificatiesmbo.nl (SBB)
›
Servicedocumenten en handreikingen:
vanaf 24 november www.ihks.nl (MBO Raad)
Keuzedelen